Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2018. 05. 23- 2020. 06. 26

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

  1. Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtását

65.290.755 Ft, azaz Hatvanötmillió-kettőszázkilencvenezer-hétszázötvenöt forint költségvetési kiadással és

75.554.759 Ft, azaz Hetvenötmillió-ötszázötvennégyezer-hétszázötvenkilenc forint költségvetési bevétellel az 2. és 3. számú mellékletek szerint állapítja meg.


  1. §

A Képviselő-testület a 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. §

A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.4. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő


  1. Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.


5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlegét az 5. és 6 számú mellékletek szerint állapítja meg.


6. §

Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.


7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


8. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

                        Novák András                                                        dr. Odonics Aliz

                         polgármester                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve 2018. május 23.
dr. Odonics Aliz

jegyző