Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 09. 28

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


134.936.402,- Ft bevétellel, és 134.936.402,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                         93.666.889,- Ft

             - működési bevételek                                                           6.150.500,-  Ft

- közhatalmi bevételek                                                        29.300.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      43.069.589,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       15.146.800,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                   134.936.402,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                         43.807.500,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                    7.749.389,- Ft

- dologi kiadás                                                                     30.580.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           7.280.000,- Ft

- tartalék                                                                              41.169.513,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                     41.269.513,- Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                             41.169.513,- Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                     100.000,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                                       0  Ft

- beruházási kiadások                                                                          0  Ft

- felújítási kiadások                                                                              0  Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat Cofog-onkénti (Kormányzati funkció szerinti) bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


6. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. február 14.
        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                     polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. február 15. napján kihirdetésre került.Tapsony 2018. február 15.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyző