Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 22- 2023. 04. 27

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1

2023.02.22.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)3 kiadását 238.300.884 Ft

b)4 bevételét 238.300.884 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2)5 A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a)6 Költségvetési bevételek összesen: 194.289.174 Ft, ebből

aa) működési: 97.252.497 Ft

ab) felhalmozási: 97.036.677 Ft

b)7 Költségvetési kiadások összesen: 236.129.468 Ft, ebből

ba) működési: 74.894.887 Ft

bb) felhalmozási: 161.234.581 Ft

c) Költségvetési hiány: 41.840.294 Ft, ebből

ca) működési többlet: 22.357.610 Ft

cb) felhalmozási hiány: 64.197.904 Ft

(3)8 A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 28.871.295 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 42.125.101 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 1.886.609 Ft, ebből

felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés 1.886.609 Ft

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 2.171.416 Ft, ebből

felhalmozási hitelek kiadásai: 458.000 Ft

működési hitelek kiadásai: 0 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.713.416 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 44.011.710 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 2.171.416 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 41.840.294 Ft

(4)9 A kiadások főösszegén belül

a)10 a személyi juttatások előirányzatát 33.823.504 Ft

b)11 a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.422.353 Ft

c)12 a dologi kiadások előirányzatát 29.938.428 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 3.000.000 Ft

e)13 az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 3.710.602 Ft

f) a beruházási kiadások előirányzatát 77.056.125 Ft

g) a felújítási kiadások előirányzatát 84.178.456 Ft

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 0 Ft

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 2.171.416 Ft

összeggel állapítja meg.

(5)14 Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 2.095.142 Ft összeggel állapítja meg ebből általános tartalék 2.095.142 Ft

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2022. évi saját bevételeinek előirányzatát 9.500 000 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 4.000.000 Ft

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 5.500.000 Ft

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait célonként tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.

(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, a kezességvállalásokat a 11. melléklet, a hitelállományt a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2022. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.

b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Államháztartáson kívüli forrás átvétele átadása

4. § Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2021. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

Az önkormányzati rendeletet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 28. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (3) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. § (4) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. § (4) bekezdés e) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 1. § (5) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.