Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 01

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2023.05.01.

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, a 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (1) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Jelen rendelet hatálya a

a) étkeztetésre vonatkozóan Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatok közigazgatási területén élő a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993.évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

b) házi segítségnyújtásra vonatkozóan Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska Községi Önkormányzatok közigazgatási területén élő az Szt. 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

c) családsegítésre vonatkozóan Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska Községi Önkormányzatok közigazgatási területén élő az Sztv. 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

d) idősek nappali ellátására vonatkozóan Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska Községi Önkormányzatok közigazgatási területén élő az Szt. 3. § (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

e) gyermekjóléti szolgáltatás: Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska Községi Önkormányzatok közigazgatási területén élő az Szt. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

f) gyermekek nappali étkeztetésére vonatkozóan a Kéthelyi Önkormányzati konyhai szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

g) gyermekjóléti szolgálatra vonatkozóan Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska Községi Önkormányzatok közigazgatási területén élő a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § Az Sztv. 4. §-ában felsorolt rendelkezéseken túl e rendelet alkalmazásában

1. életvitelszerű ottlakás: a magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen életvitelszerűen lakóhelyül

2. ahonnan a magánszemély az életét szervezi, azaz rendszeresen innen indul munkába, ide tér haza,

3. ahol a mindennapi életviteléhez (főzés, mosás, étkezés, stb.) szükséges tevékenységeket folytatja,

4. amely a család élete helyszínéül szolgál,

a) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,

b) amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál és a közműszolgáltatóknál.

5. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti fogalom.

Hatásköri és eljárási rendelkezések

3. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármester dönt:

aa) az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés elrendelése,

ab) a rendelet 23. § (2) bekezdés szerinti köztemetés visszafizetésének elrendelése,

ac) a rendelet 11. §-a szerinti temetési támogatása,

ad) a rendelet 16. §-a szerinti anyasági támogatása,

ae) a rendelet 22. §-a szerinti tanévkezdési támogatása ügyében.

b) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt:

ba) a rendelet 8. §-a szerinti ápolási támogatása,

bb) a rendelet 10. §-a szerinti gyógyszertámogatása,

bc) a rendelet 12. §-a szerinti rendkívüli települési támogatása,

bd) a rendelet 15. §-a szerinti időskorúak jubileumi juttatása,

be) a rendelet 18. §-a szerinti lakhatási támogatása,

bf) a rendelet 21. §-a szerinti rendkívüli nevelési támogatása ügyében.

(2) A Polgármester és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a képviselő-testülethez címzett, de a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

(3) A képviselő-testület a saját és a polgármester hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni települési támogatások esetében, az államigazgatási hatósági eljárás során valamennyi végzés meghozatalára vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. A jegyző jogosult a döntést nem igénylő eljárási cselekményekben történő eljárásra.

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapítása iránti kérelmeket a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. A benyújtott kérelmek döntésre előkészítése a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a feladata.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. Az ellátás nyújtása iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

(3) Civil szervezetek is kezdeményezhetik a hivatalból történő eljárást. Kezdeményezésük nem terjedhet ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatja be.

5. § (1) A jövedelemvizsgálat során az Szt. 4. § (1) bekezdését, valamint a 10. §-t megfelelően kell alkalmazni.

(2) Az eljárások során az Szt. 5. § -16. §-ban meghatározott általános eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és azokat igazolni.

A támogatások folyósítása

6. § (1) Házipénztárból történő kifizetés esetén a támogatást a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel.

(2) A házipénztárból történő, a döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.

(3) A rendkívüli települési támogatás természetbeni formában is nyújtható. A folyósítás módjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

Ellátási formák

7. § (1) A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára

a) települési támogatást

aa) ápolási támogatást,

ab) gyógyszertámogatást,

ac) temetési támogatást,

ad) rendkívüli települési támogatást

ae) időskorúak jubileumi juttatását,

af) anyasági támogatást

ag) lakhatási támogatást

ah) rendkívüli nevelési támogatást,

ai) tanévkezdési támogatást,

b) köztemetést állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

c) Az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások tekintetében:

ca) étkeztetést,

cb) házi segítségnyújtást,

cc) családsegítést,

cd) idősek nappali ellátást,

ce) gyermekjóléti szolgáltatást,

cf) gyermekek nappali étkeztetését,

cg) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

ch) támogató szolgáltatást,

ci) bölcsődei ellátást

cj) tanyagondnoki szolgáltatást

nyújt az e rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A (1) bekezdés ca), cb), cc), cd), be) pontjában felsorolt ellátásokat a Kéthely és Környéke Szociális Társulás által fenntartott Kéthelyi Szociális Szolgáltatási Központ, a (1) bekezdés cf) pontban meghatározott ellátást a társulási megállapodásokban foglaltak szerint, valamint a Kéthelyi Önkormányzati konyhán keresztül, a (1) bekezdés ci) pontban meghatározott ellátást a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a cg), ch) pontban felsorolt ellátásokat a Marcali Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a Marcali SZESZK intézményén keresztül.

II. Fejezet

Települési támogatások Ápolási támogatás

8. § (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi.

(2) Ápolási támogatás annak a Kéthely községben lakcímmel rendelkező hozzátartozónak állapítható meg, aki

a) 18. életévét betöltött tartós beteg Kéthely községben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a községben élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

c)1 az ápoló családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a 130.000 Ft-t, egyedülálló esetén a 150.000 Ft-ot..

(3) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

(4) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul, és a családban élő személyek jövedelemigazolását.

(5)2 Az ápolási támogatás mértéke 75.000 Ft/hó.

9. § (1) A támogatást nyújtó a Kéthelyi Szociális Szolgáltatói Központ bevonásával az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését évente legalább két alkalommal ellenőrzi. Az intézmény az ellenőrzés során együttműködik a háziorvossal, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenőrzés során az állapítható meg, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, jelzéssel él a jegyző felé.

(2) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az ápolt személy

a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta,

b) rendszeres étkeztetéséről nem gondoskodik,

c) állapotában beállt változásról kezelőorvosát nem tájékoztatja,

d) a szükséges ápolási feltételeket nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik,

e) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik,

f) téli hónapokban megfelelő hőmérséklet biztosítása a lakásban.

(3) A (1) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a támogatást nyújtó az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) ha az ellenőrzés során az kerül megállapításra, hogy az ápolást végző személy a (2) bekezdés a)-g) pont valamelyikének nem tesz eleget, vagy

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ez által az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése nem lehetséges.

(4) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, megszüntetésénél az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(5) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelmet az e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A vagyonról pedig a 5. mellékletében meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell nyilatkozni, amelyhez mellékelni kell a nyilatkozatban foglaltak igazolását jelentő dokumentumokat.

Gyógyszertámogatás

10. § (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személy részére, aki az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdései szerinti közgyógyellátásra nem jogosult, de egészségi állapota miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorul.

(2) Gyógyszertámogatásra az a Kéthely községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki

a)3 akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a 150.000 Ft-ot, egyedül élő esetében 160.000 Ft-ot nem haladja meg, és

b)4 a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja a 7.125 Ft-ot.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a gyógyszertár által beárazott, a kérelmező betegségéhez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást, melynek tartalmaznia kell a betegsége kezeléséhez szükséges, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek megnevezését és havonta szükséges mennyiségét.

(4)5 A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 7 000 Ft.

(5) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást attól a naptól meg kell szüntetni.

(6) A települési gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet az e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A vagyonról pedig a 5. mellékletében meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell nyilatkozni, amelyhez mellékelni kell a nyilatkozatban foglaltak igazolását jelentő dokumentumokat.

Temetési támogatás

11. § (1) A képviselő-testület temetési költségekhez való hozzájárulásként egyszeri temetési támogatást nyújt annak a Kéthely községben lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, és családja létfenntartását veszélyezteti, és

c)6 az eltemettető családjában az egy főre eső havi jövedelem a 300.000 Ft összeget nem haladja meg, és

d) aki nem részesült a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban.

(2)7 A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

(3) A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, halva született gyermek esetén a halva születést bizonyító iratot,

b) a temetés költségeiről – a támogatást kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított - temetési számla másolatát,

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.

(2) Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható.

13. § (1)8 Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem a 130.000 Ft-ot, egyedülálló esetén jövedelme a 150.000 Ft-ot nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot.

(3)9 Az adott naptári évben egy személy, család részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg a 85.500 Ft-ot

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy alkalommal – jövedelemre való tekintet nélkül – legfeljebb 30.000 Ft összegű rendkívüli települési támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.

(5) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező családjában igazoltan:

a) tartós betegség, tartós táppénz vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be,

b) elemi kár vagy baleset miatt jelentős anyagi kár keletkezett,

c) gyógyászati segédeszközt kell beszerezni és a segédeszközre szoruló személy közgyógyellátásra nem jogosult,

d) legfeljebb kéthavi közüzemi díjtartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tudnak kiegyenlíteni,

e) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás folyósítása a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

(6) Rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani.

14. § (1)10 A rendkívüli települési támogatást kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható, évente egy alkalommal legfeljebb a 114.000 Ft összeg erejéig annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 28.500 Ft-ot eléri, de a 114.000 Ft-ot nem haladja meg..

(2) A kamatmentes szociális kölcsön az (1) bekezdésben előírt feltételek megléte esetén is csak abban az esetben állapítható meg, ha:

a) a kérelmező rendelkezik olyan jövedelemforrással, ami biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére, és

b) korábbi szociális kölcsön tartozását végrehajtási eljárás nélkül kifizette.

(3)11 A kölcsönt, ha annak összege a 28.500 Ft-ot nem haladja meg három hónap, ha az 57.000 Ft-ot nem haladja meg hat hónap, ha a 114.000 Ft-ot nem haladja meg kilenc hónap alatt kell visszafizetni, az előre meghatározott részletekben, havonta.

(4) Az első részletet a kölcsön felvételét követő hónap 15. napjáig kell visszafizetni.

(5) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban rögzíteni kell a kölcsön folyósítás célját, összegét, a visszafizetés feltételeit és a kölcsön késedelmes megfizetése esetén a behajtás módját.

Időskorúak jubileumi juttatása

15. § (1) ) A képviselő-testület jubileumi támogatásban részesíti azt a személyt, aki 75. életévét tárgyév december 31-ig betölti és családjában az egy főre eső havijövedelem az 500.000 Ft összeget nem haladja meg.

(2) A jubileumi támogatás összege személyenként egyszeri 15.000 Ft.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

Anyasági támogatás

16. § (1) A képviselő-testület anyasági támogatást nyújt annak az anyának, aki Kéthely községben lakcímmel rendelkezik és életvitel szerűen is a községben él, valamint

a) a született gyermeknek vérszerinti anyja,

b) részére a gyermek születését követő 60 napon belül jogerősen engedélyezték a gyermek örökbefogadását,

c) a gyermek születését követően 60 napon belül – jogerős határozat alapján – a gyermek gondozását vállalta. (gyám)

d)12 akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a 300.000 Ft összeget nem haladja meg.

(2) Az anyasági támogatás az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.

(3)13 A támogatás mértéke gyermekenként 50.000 Ft.

(4) Az anyasági támogatás készpénzben, természetbeni támogatásként, vagy utalvány formájában is nyújtható.

(5) Az anyasági támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek (gyermekek) születési anyakönyvi kivonatát, a kérelmező és családja jövedelemigazolását, jogerős államigazgatási határozatot.

(6) A kérelmet a szülést követően számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(7) Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult anya a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

(8) Nem jár anyasági támogatás ha,

a) a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához,

b) a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülését eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

17. § (1) Az anyasági támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a gyermek (gyermekek) születési anyakönyvi kivonatát, a kérelmező és családja jövedelemigazolását, jogerős államigazgatási határozatot.

(2) A kérelmet a szülést követően számított 6 hónapon belül lehet benyújtani.

(3) Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult anya a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

(4) Nem jár anyasági támogatás ha,

a) a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához,

b) a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülését eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Lakhatási támogatás

18. § (1) A képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2)14 Lakhatási támogatásra az a Kéthely községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 160.000 Ft-ot, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja,

b) vagyonnal nem rendelkezik.

(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások a) lakbér vagy albérleti díj, b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, c) gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díj, tüzelőanyag költsége.

(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.

19. § (1) A képviselő-testület a lakhatási támogatásra való jogosultság további feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani köteles. Ennek során a kérelmezőnek vagy jogosultnak kötelezettsége, hogy a tulajdonában vagy használatában álló és életvitelszerűen lakott lakást vagy lakóházat és annak udvarát, kertjét, a kerítésen kívül határos területet, a járdát folyamatosan tisztán tartsa, valamint az ingatlan állagának fenntartásáról gondoskodjon, biztosítsa az ingatlan rendeltetésszerű használhatóságát. Gondoskodjon arról, hogy lakókörnyezete, kertje, udvara, lakása, lakóháza tiszta és higiénikus legyen.

(2) Ha a Bizottság a lakókörnyezet rendezettségére irányuló kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, ugyanennek ellenőrzése végett a Szociális Szolgáltató Központot környezettanulmány készítésére kérheti fel.

(3) Ha a (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Bizottság azt állapítja meg, hogy a (1) bekezdésben előírt feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az előírt feltételek teljesítésére a kérelmezőt, a jogosultat 5 napos határidő kitűzésével felszólítja az elvégzendő hiányosságok megszűntetésére.

(4) Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szűntetni.

(5) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet az e rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A vagyonról pedig a 5. mellékletében meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell nyilatkozni, amelyhez mellékelni kell a nyilatkozatban foglaltak igazolását jelentő dokumentumokat.

20. § (1) A képviselő-testület a lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatja. A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(2) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,

c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit,

d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a

lakhatási támogatás utalását kéri.

(3)15 A lakhatási támogatás mértéke havi 7.000.-Ft.

(4) A lakhatási támogatás ugyanazon háztartás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg. Külön háztartásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

Rendkívüli nevelési támogatás

21. § (1)16 A képviselő-testület rendkívüli nevelési támogatást, mint települési támogatás nyújt annak a gyermeket gondozó személynek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a 114.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 130.000 Ft-ot nem haladja meg és nincs vagyona.

(2)17 A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb gyermekenként, mint 5.000 Ft és nem lehet több mint 10000 Ft.

(3) A rendkívüli nevelési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.

(4) A rendkívüli települési támogatás felhasználása elszámoláshoz köthető, annak módját a támogatást megállapító határozatban kell megjelölni.

(5) A rendkívüli nevelési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani.

Tanévkezdési támogatás

22. § (1) A képviselő-testület - amennyiben a községi önkormányzat éves költségvetésében szociális támogatás nyújtására fordítható kerete lehetővé teszi - pénzbeli tanévkezdési támogatást nyújt annak a kéthelyi állandó lakóhellyel rendelkező és Kéthely községben életvitelszerűen ott lakó törvényes képviselő, a fiatal felnőtt részére,

a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,

b) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

(2) A támogatás mértéke gyermekenként:

a) óvodás/bölcsődés gyermek esetén 10000 Ft,

b) általános iskolás gyermek esetén 15000 Ft,

c) középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 20000 Ft.

d) felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 25000 Ft.

(3) A kérelem tárgyév október 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása a vonatkozó évre jogvesztéssel jár. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított tanulói, a hallgatói jogviszony igazolást, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

Köztemetés

23. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat a Szt. 48. §-ában foglaltak szerint kell ellátni.

(2) Ha az eltemettetésre kötelezett helyett az önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól akkor mentesül:

a)18 ha az egy főre számított havi családi jövedelme a 28.500 Ft-ott, egyedülálló esetén annak 57. 000 Ft-ot nem haladja meg és

b) vagyonnal nem rendelkezik és

c) a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.

III. Fejezet

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

24. § (1) A képviselő-testület a Kéthelyi Szociális Szolgáltatási Központ útján biztosítja az

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) nappali ellátás,

e) gyermekjóléti szolgáltatás.

(2) A képviselő-testület a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja a bölcsődei ellátást.

(3) A képviselő-testület a Marcali Kistérség Többcélú Társulása útján biztosítja a

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

b) támogató szolgálat ellátását.

(4) A szociális rászorultságot, annak fennállását, az intézményvezető vizsgálja a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente.

Tanyagondnoki szolgáltatás

25. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás illetékességi területe Kéthely község Kis-Hamvad elnevezésű belterületi egyéb lakott része.

(2) A tanyagondnok a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 7/2019.(IV.5.) önkormányzatában meghatározott feladatokat látja el.

Étkeztetés

26. § (1) Az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az étkeztetést a kora alapján annak kell biztosítani, akinek kora a 65 évet meghaladja.

(2) Az ellátást igénylő a jogosultságát:

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben a személyazonosító igazolvány bemutatásával,

b) az Szt. 62. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben háziorvosi, szakorvosi igazolással vagy erre hatáskörrel rendelkező szakhatóság által kiadott határozattal,

c) az Szt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben szakorvosi, háziorvosi igazolással, fogyatékosságot igazoló határozattal, vagy arra alkalmas dokumentummal,

d) az Szt. 62. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben szakorvosi igazolással, e) az Szt. 62. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával köteles igazolni.

(3) Az intézményi térítési díj összegét és a jövedelemtől függő személyi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

27. § (1) Az Önkormányzat a Kéthely és Környéke Szociális Társulás által fenntartott szociális intézmény útján az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében.

(2) Az intézményi térítési díj összegét és a jövedelemtől függő személyi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Családsegítés

28. § (1) Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést az Önkormányzat a Kéthely és Környéke Szociális Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmény útján biztosítja.

(2) A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

Idősek nappali ellátás

29. § (1) Az Önkormányzat az időskorúak nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatást a Kéthely és Környéke Szociális Társulás által fenntartott szociális intézmény útján biztosítja.

(2) A napi személyi térítési díj kiszámításához az önkormányzat képviselő-testülete által megállapított intézményi térítési díj összege szolgál alapul.

(3) A személyi térítési díj mellett 100 %-os mértékű eseti térítési díj kérhető a házirendben és a megállapodásban meghatározott, alapfeladatok körébe nem tartozó szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

30. § (1) A gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a és 40. § (2) bekezdés gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Kéthely és Környéke Szociális Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmény útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

31. § Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei, óvodai ellátás keretében szervezi meg a Kéthelyi Óvoda Intézmény-fenntartó Társulás által fenntarott intézmény útján.

Bölcsőde19

31/A. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42.- 43. §.-ai szerint történik.

(2) A gyermekek bölcsődei felvételének lehetőségeit és módját a Gyvt. 42/A §.-a és az intézmény Felvételi Szabályzata tartalmazza.

(3) A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(4) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(5) A kérelem elbírálásáról az intézményvezető – a Gyvt.-ben foglalt szempontok figyelembe vételével – dönt.

(6) A döntéséről a kérelmezőt írásban az intézményvezető tájékoztatja.

(7) A bölcsődei felvételről szóló elutasító döntés ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye, amit átruházott hatáskörben a Képviselő-testület bírál el.

(8) A bölcsődei ellátásra vonatkozó kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat a bölcsőde szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

(9) A bölcsődei ellátás megszűnik:

a) a jogosultsági feltételek megszűnésével,

b) törvényes képviselő kérelmére,

c) a nevelési év végén, ha a gyermek 3. életévét betöltötte. Abban az esetben, ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

d) ha a törvényes képviselő a házirendet az intézményvezető írásbeli figyelmeztetésére sem tartja be.

31/B. § (1) A bölcsődei alapellátás keretében az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díj összegéről.

(3) A gondozás intézményi térítési díját a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet szabályozza.

(4) Bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,

e) a védelembe vett gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj - (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető. A c) pont szerinti gyermekszámot a Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

(5) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj összegét a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet szabályozza.

(6) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi térítési díj napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.

(7) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani, ha

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

e) nevelésbe vették.

31/C. § (1) A bölcsőde működésének részletes szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

(2) A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása és módosítása a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának hatásköre.”

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat

32. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a támogató szolgálat igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan az Szt. 65. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Marcali SZESZK vezetőjéhez kell benyújtania.

(3) Az ellátás iránti kérelemről a Marcali SZESZK vezetője dönt.

A térítési díj fizetés szabályai

33. § (1)20 A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével az intézményvezető csökkentheti vagy elengedheti oly módon, hogy ha a havi jövedelem

a) 42.750 Ft-71.250 Ft között van, a fizetendő térítési díj összege a megállapított személyi térítési díj 50%-a,

b) 42.750 Ft alatt van, az ellátás ingyenes.

(2) A térítési díjak beszedése a szociális szolgáltatások esetében az intézményvezető, oktatási-nevelési intézmény esetén az e feladattal megbízott önkormányzati dolgozó feladata.

(3) A szolgáltatások, az ellátások igénybe vételének szüneteltetését a szociális alapellátás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban az intézményvezetőnek kell bejelenteni írásban vagy szóban.

34. § (1) Az intézményvezető és a polgármester köteles rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni, hogy az étkeztetést igénybe vevők a norma szerint járó ételmennyiséget minőségben és életkornak megfelelő feldolgozásban megkapják.

(2) Az önkormányzati konyha szolgáltatásait a Kéthelyi önkormányzat intézményeiben dolgozók is igénybe vehetik.

(3) A kiszolgált és az elszállítandó étel mennyiségét a belső ellenőrzés során ellenőrizni kell.

IV. Fejezet

Szociálpolitikai Kerekasztal

35. § (1) Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülés összehívásáról az Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ vezetője gondoskodik. Össze kell hívni az ülést bármely tag indítványára.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a településen szociális intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül a helyi szervezetek képviselői, így különösen:

a) Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete,

b) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti Csoportja,

c) Somogy Megyei Munkaügyi Központ Marcali Kirendeltsége.

(3) A kerekasztal működésének szabályait a kerekasztal ügyrendje tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

36. §21

37. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

2. melléklet

KÉRELEMaz ápolási támogatás megállapítására

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyes adatok

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): ........................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ..........................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye:.............................................................................................................

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................................

1.1.8. Adóazonosító jele: ..............................................................................................................

1.1.9. Állampolgársága: ...............................................................................................................

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ....................................................................

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

......................................................................

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: .....................................................................

1.1.14. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.1.14.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.1.14.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.14.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.14.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy:

□ 18. életévét betöltött tartósan beteg.

1.2.2. Kijelentem, hogy

1.2.2.1. keresőtevékenységet:

1.2.2.1.1. □ nem folytatok,

1.2.2.1.2. □ napi 4 órában folytatok,

1.2.2.1.3. □ otthonomban folytatok;

1.2.2.2. nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok;

1.2.2.3. rendszeres pénzellátásban

1.2.2.3.1. □ részesülök és annak havi összege: .....................,

1.2.2.3.2. □ nem részesülök;

1.2.2.4. az ápolási tevékenységet:

1.2.2.4.1. □ a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen,

1.2.2.4.2. □ az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem (a megfelelő aláhúzandó);

1.2.2.5. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

1.2.3. Kérjük, jelölje, ha az ápolt személy:

□ közoktatási intézmény tanulója,

□ nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

□ felsőoktatási intézmény hallgatója.

2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

2.1. Személyes adatok

2.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

2.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................

2.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................

2.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): ........................................................................................

2.1.5. Lakóhelye: ..........................................................................................................................

2.1.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................................

2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................................

2.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve: ..................................................................................................

2.1.9. A törvényes képviselő lakcíme: .........................................................................................

2.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat

□ Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ......................................, ......................................... ...........

...................................................................

.................................................................

az ápolást végző személy aláírása

az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása
3. melléklet

KÉRELEM
a települési lakhatási támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ……… irányítószám ........................................................ település

............................... ..utca/út/tér .............. házszám

Tartózkodási helye: ………… irányítószám ................................................ település

................................ utca/út/tér .............. házszám

1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………….

1.1.7. Állampolgársága: ..............................................................................................

1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................

1.1.9. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

B

C

D

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1

2

3

4

5

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Lakásviszonyok

3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.

3.2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .....................................................................................

4. Nyilatkozatok

4.1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

.......................................................................................................................................................

4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő

felhasználásához.

Dátum: .....................................................

.................................................................. …………………………………..

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak

aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. melléklet

KÉRELEM
települési gyógyszertámogatás megállapítására

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ........................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ……… irányítószám ........................................................ település

............................... ..utca/út/tér .............. házszám

Tartózkodási helye: ………… irányítószám ................................................ település

................................ utca/út/tér .............. házszám

1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………….

1.1.7. Állampolgársága: ..............................................................................................

1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): .............................................................

1.1.9. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

1.2.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

1.2.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.2.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy

1.2.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.

1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

1.4 A kérelmező családi körülménye:

□ egyedül élő,

□ nem egyedül élő.

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

B

C

D

E

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1

2

3

4

5

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból
származó:

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

3. Nyilatkozatok

4. 1. Kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

* családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

5. 1.3. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy a járási hivatal sem alanyi, sem normatív jogcímen számomra közgyógyellátásra való jogosultságot nem állapított meg, onnan egyik jogcímen sem kapok támogatást.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv -a Nemzeti Adó- é Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

6. 5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: .....................................................

.................................................................. …………………………………..

kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

5. melléklet

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

Címe: ........................................ település ........................... út/utca .......... hsz.,

Alapterülete: ........... m2,

Tulajdoni hányad: ...........................,

A szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

Címe: ........................................ település ........................... út/utca ............. hsz.,

Alapterülete: ........... m2,

Tulajdoni hányad: ...........................,

A szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):

Megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),

Címe: ........................................... település ......................... út/utca ............. hsz.,

Alapterülete: ........... m2,

Tulajdoni hányad: ...........................,

A szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

Megnevezése: ......................................................................................................................

Címe: ........................................... település ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),

Alapterülete: ........... m2,

Tulajdoni hányad: ...........................,

A szerzés ideje: ................ év.

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű adatai:

személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: ................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:

igen nem

(a megfelelő aláhúzandó).

tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................................................................................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok: ................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).

III. Nyilatkozatok

5. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

6. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................

fizetési számla száma: ..............................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

7. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

8. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

1

A 8. § (2) bekezdés c) pontja a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 8. § (5) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 10. § (2) bekezdés b) pontja a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 10. § (4) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 11. § (2) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 13. § (1) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 13. § (3) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 14. § (1) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 14. § (3) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. § (1) bekezdés d) pontja a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 16. § (3) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 18. § (2) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 20. § (3) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 21. § (1) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

17

A 21. § (2) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

18

A 23. § (2) bekezdés a) pontja a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

19

A „Bölcsőde” alcímet (31/A. §, 31/B. §, 31/C. §) a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

20

A 33. § (1) bekezdése a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

21

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.