Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 02. 11

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.02.11.

Mencshely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, továbbá Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A Képviselő - testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat és települési adót vezeti be:

1. helyi iparűzési adó

2. magánszemélyek kommunális adója

3. építményadó

4. telekadó

5. idegenforgalmi adó

(2)1 E Rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.
c) [2]
3a. [3]
c) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan
II. Fejezet

Az egyes adókra vonatkozó külön rendelkezések

1/A. Helyi iparűzési adó

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.

(2)2

(3) [4] Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalap az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

(4) -(11) [5]

1/B. Magánszemély kommunális adója

3. § (1) Mentes a magánszemély kommunális adója alól

1. az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület.

2. a nem Mencshelyi bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában lévő lakás, kivéve, ha az adófizetésre kötelezett lakcíme azért szűnt meg, mert egészségi állapota, fogyatékossága miatt egészségügyi, szociális intézménybe kellett költöznie,

3. a telekadó hatálya alá tartozó adótárgy,

4. az építményadó hatálya alá tartozó adótárgy,

(2)3 Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 20 000.- Ft.

(3)4 A 3. § (2) bekezdésben meghatározott adómérték esetében a mencshelyi lakóhellyel rendelkező ingatlantulajdonos tulajdonában lévő lakóingatlan után az adózó kedvezményre jogosult az alábbiak szerint:

a) az adótárgyra, mint mencshelyi lakóhelyre történő bejelentkezés, és lakcímkártyával igazolt lakóhelyen tartózkodás esetén 60% mértékű kedvezmény,

b) a 65 év feletti egyedül élő mencshelyi lakóhellyel rendelkező adózó esetén, akinek a havi jövedelme nem haladja meg a 100 000.- Ft-ot, a kedvezmény mértéke 75%.

(4)5 A 3. § (3) bekezdésében biztosított kedvezmény csak egy adótárgy után vehető igénybe

1/C. Építményadó

4. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

5. §6 Az adó mértéke 500.- Ft/m2

6. § A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól

1. az a lakás, amely tulajdonosa, bérlője a magánszemély kommunális adóját fizeti,

2. a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármű tároló, kivéve amelynek helyiségeiben vállalkozási tevékenységet folytatnak vagy vállalkozási tevékenységhez használják,

3. az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények ellátására szolgáló helyiség, a gyógyszertár és mentőszolgálat,

4. a 20 négyzetmétert meg nem haladó, magánszemély tulajdonában lévő külterületi épület,

6/A. §7 Az építményadó vonatkozásában adókedvezményre jogosult az a mencshelyi lakóhellyel rendelkező adóalany, aki több építmény tulajdonosa. Az adókedvezmény mértéke az adózó tulajdonában lévő legkisebb hasznos alapterületű építmény után fizetendő adó 80%-a

1/D. Telekadó

7. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

8. §8 Az adó mértéke 15.- Ft/m2

9. § (1) A Htv. 19. §-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével

1. a beépített ingatlan, az építményhez tartozó földrészlet nagyságától függetlenül, amennyiben ugyanazon a helyrajzi számon van nyilvántartva.

2. az építési tilalom alatt álló telek egésze

3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan

4. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el,

5. az a telek, amely olyan közterülethez kapcsolódik, ahol a víz, csatorna és villamos közmű gerincvezeték nem került kiépítésre,

6.9 Mentes az adó alól a több telekkel rendelkező, mencshelyi lakóhellyel rendelkező adóalany, a tulajdonában lévő telkek közül a legkisebb térmértékű telek után

(2) Mentes az adó megfizetése alól a belterületi lakótelekkel rendelkező magánszemély tulajdonos vagy ilyen lakótelekre vonatkozó vagyoni értékű joggal rendelkező magánszemély, ha a telket lakóépülettel beépíti a jogerős építési engedély kiadásának évétől a jogerős használatba vételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb 5 évig. A mentesség feltételeinek nem teljesítése esetén az adót visszamenőlegesen meg kell fizetni.

1/E. Idegenforgalmi adó

10. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

11. §10 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500.- Ft.

12. § Mentes az adókötelezettség alól az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos hozzátartozója.

1/F.10. Településkép védelmi adó

13. §

1/G. Záró rendelkezések

14. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével a helyi adókról szóló 11/2014. (X.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

(3) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (2) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (4) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 5. § a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6/A. §-t a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

8

A 8. § a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 9. § (1) bekezdés 6. pontját a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

10

A 11. § a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

10.

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan: 2018. V.26.-tól×