Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2023. 01. 31

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2001. (IX.26.) önkormányzati rendelete

az utcanevekről és a házszámozásról1

2022.10.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a település utcaneveiről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

Az utcanév fogalma

1. §2 Az utcanév előtagból (személynév, tárgy, fogalom) és a Képviselő-testület által a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 354/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. számú melléklete alapján meghatározott közterület jellegből áll.

Az utcák elnevezésének általános szabályai

2. § (1)3 A rendelet hatálya egyaránt kiterjed a település bel- és külterületén lévő közterületekre és magánutakra (a továbbiakban együtt: utca). A településen minden utcát el kell nevezni.

(1a)4 A településen lévő magánutak esetében, a magánút tulajdonosa írásban kezdeményezheti a magánút elnevezése iránti eljárás lefolytatását a Képviselő-testületnél. A Képviselő-testület a kérelem benyújtását követő soros ülésen hoz döntést azzal, hogy a magánút elnevezésére e rendelet előírásainak figyelembe vételével kerülhet sor.

(2)5 Nem kell nevet adni a mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.

(3) Minden házszámnak valamelyik utcához kell tartoznia.

(4) Az új utca nevét közvetlenül a közterületként történő bejegyzését követő 3 hónapon belül meg kell állapítani.

(5) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön eljárás nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja.

(6) Élő személyről utcát elnevezni tilos. Kiemelkedő személyekről a haláluk után 25 év elteltével lehet utcát elnevezni.

(7) Meglévő utca nevét az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha az utca korábbi nevének visszaállítása történik.

(8) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik az utcaneveket.

(9) Az utcanév adásánál a tömörségre, közérthetőségre kell törekedni, az idegen eredetű, nehezen kiejthető szavakat kerülni kell. Figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. Az utcanevet alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad.

(10) Személyről utcát elnevezni általában az általa használt eredeti családi és utónév formában kell. Csak vezetéknevet alkalmazni akkor lehet, ha a névadó személy így is általánosan ismert, illetőleg, ha az elnevezés egy családról történik. Ettől akkor lehet eltérni, ha a személy nem az eredeti nevén vált ismertté.

(11) Ha a településrendezés, vagy beépítés következtében valamely utca több részre osztódik, és így egységes utcaként megszűnik, az elkülönült rész(ek)nek más nevet kell adni. Az utca eredeti nevét lehetőleg az eggyel kezdődő házszámú útszakaszon kell meghagyni. Ha az utca a rendezés vagy beépítés következtében teljesen megszűnik, külön intézkedés nélkül az elnevezését is törölni kell az utcajegyzékből. A törölt utcanév csak akkor adható ki ismét, ha ugyanott új utcát alakítanak ki.

(12)6 Az utcaneveket, külön utcanévtáblán, szerb nyelven, cirill betűvel is fel kell tüntetni. Ezeken a táblákon- amennyiben volt - az utcanév első megnevezését is fel kell tüntetni magyar és szerb nyelven egyaránt.

Az utcanév használata és megváltoztatása

3. § (1) A hivatalosan nyilvántartásba vett utcaneveket teljes alakjukban kell használni.

(2) Az elnevezéstől számított 10 éven belül nem lehet utcanevet változtatni.

(3) Utcanév vagy házszámváltoztatás esetében az állampolgárokat lakcím-bejelentési kötelezettség nem terheli.

(4) Utcanév megállapítását vagy megváltoztatását az érintett utca lakosainak többsége kezdeményezheti.

(5) Az utcanév megállapítása és megváltoztatása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Az utcanév megváltoztatása előtt ki kell kérni az érintett lakosok véleményét.

(6) Az utcanevek megállapításáról, megváltoztatásáról szóló határozatot a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára 30 napra ki kell függeszteni, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon ki kell plakátolni. Az érintett ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartási, közlekedési, postai szerveket, a mentőket, a rendőrséget és a tűzoltókat a Polgármesteri Hivatal köteles az utcaneveket érintő változásokról a döntést követő 15 napon belül tájékoztatni.

Az utcanév nyilvántartása

4. § (1) A település utcáiról a Polgármesteri Hivatal köteles nyilvántartást vezetni és abban a változásokat folyamatosan feltüntetni.

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) sorszám,

b) az utcanév elő-és utótagja,

c) a házszámozás -tól - -ig megjelöléssel,

d) a képviselőtestület elnevezést megállapító határozatának száma,

e) a korábbi utcanévre vonatkozó adatok,

f) a névváltozás, névtörlés időpontja.

(3) Az utcanévjegyzék melléklete a folyamatosan korrigált térkép, amelyen az utcák nevét, és számozását legalább -tól - -ig formában fel kell tüntetni.

Utcanév-táblák

5. § (1) Az utcák nevét a tájékozódást jól segítő utcanév-táblákon kell feltüntetni.

(2)7 Az utcanév-táblákat egységes, időtálló kivitelben kell elkészíteni. A táblák anyaga fémalapú (alumínium, horganyzott acéllemez), amelyen, fehér alapon keret nélkül, sík fekete betűkkel UV védő laminálással a felirat. A táblák felirata nagybetűs. A táblák méretét és a betűk nagyságát - figyelemmel a felirat hosszára - úgy kell megállapítani, hogy a tábla az (1) bekezdésben meghatározott követelményt elégítse ki.

(3)8 Az utcanév-táblán fel kell tüntetni az utcanév elő- és utótagját rövidítés nélkül.

(4) Az utcanév-táblát az utca kezdetén, végén, valamint az útkereszteződéseknél minden sarokingatlanon, mindkét oldalon fel kell szerelni.

(5) Az utcanév-táblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni. Az utcanév-táblán és a névtábla szélétől számított 1m-es távolságon belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad.

(6) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója (továbbiakban: tulajdonos) az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az ingatlanon az utcanévtábla kihelyezésével kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. A kihelyezésről az ingatlan tulajdonosát előzetesen értesíteni kell.

(7) Az utcában azokat az ingatlanokat (beépítetlen telkek), amelyek más módon egyértelműen nem azonosíthatóak, jól látható táblán feltüntetett helyrajzi számmal kell ellátni.

(8) A megváltozott utcanév- és házszámtáblákat két évig eredeti helyükön kell hagyni , és a felirat olvasását nem akadályozó, piros színű, átlós húzással kell ellátni. Az új táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.

(9) Tilos utcanév-táblát

a) megrongálni, beszennyezni,

b) eltakarni,

c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.

(10) Az utcanév-táblák elkészíttetéséről és kihelyezéséről e rendeletben meghatározott módon a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

Házszám-táblák

6. §9 (1) Az utcában az ingatlanokat (épületeket, beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható házszámtáblával kell ellátni.

(2)10 A házszám a bel-, és külterületi ingatlanoknak, beleértve a zártkerti ingatlanokat is (épületeknek és a beépítetlen telkeknek) a vele érintkező egyik közterületre megállapított sorszáma. Több lakásos külön tulajdonú ingatlan, amennyiben önálló egységei nem azonos utcára csatlakoznak (pl: sarki ingatlan), két utca és házszám megjelölést kaphatnak a házszámozás általános szabályai szerint.

(3) Az új utca ingatlanjait a telekalakítás elrendelésével, engedélyezésével egyidejűleg a telekalakítást kérelmező kérelmére kell megállapítani.

(4)11 A házszámozás megállapítása és nyilvántartása a jegyző feladata.

(5) A főutca (jelenlegi Alkotmány utca) számozása Szeged felé eső végétől kezdődik. Új utca kialakítása esetén a főutcára merőlegesen haladó utcák számai az Alkotmány utcához közelebb eső ponttól kezdődik, a vele párhuzamosan haladó utcák számozását a kialakult településszerkezetet alapul véve egyedileg kell megállapítani. Zsákutca számozása a másik utcához történő csatlakozásától indul.

(6)1213 Minden utca házainak számozása oldalanként 1-el illetve 2-vel kezdődik, és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig.

(7) Az utcánál a számozás szerinti páratlan és páros oldalt a kialakult rendet alapul véve egyedileg kell megállapítani. Egyoldalas utcában a számozás folyamatos.

(8) Új tér, park és más hasonló elhelyezésű közterület ingatlanainak számozása az óramutató járásával ellentétesen történik. A számsor az Alkotmány utca felől csatlakozó utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalán ér véget.

(9)14 A már megszámozott ingatlan megosztása esetén a címmeghatározást a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell kialakítani.

(10) A házszámtáblát az ingatlan közterület felöli főbejáratánál a házfalra, vagy a kerítésre kell elhelyezni.

(11)15 Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant (épületeket és a beépítetlen telkeket) házszámtáblával, e rendelet (6) pontjában foglaltak fennállása esetén épületszámmal, lépcsőház jellel, a lakás főbejáratát lakásszámmal ellátni, és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

(12)16 A házszámozással kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző, másodfokon Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete jár el.

(13)17 A házszámozással kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait kell alkalmazni.

7. §18 (Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (V. 21.) Ör. 2012. május 22. napjával) 13

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt módon a jegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 1. napjával.

2

Módosította a 7/2018. (V.29.) Ör. Hatályos 2018. május 30. napjától.

3

A 2. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1a) bekezdését a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Módosította a 9/2011. (III. 28.) Ör. Hatályos 2011. március 29. napjától.

6

Kiegészítette a 7/2018. (V.29.) Ör. Hatályos 2018. május 30. napjától.

7

Módosította a 7/2018. (V.29.) Ör. Hatályos 2018. május 30. napjától.

8

Módosította a 9/2011. (III. 28.) Ör. Hatályos 2011. március 29. napjától.

9

Módosította a 9/2011. (III. 28.) Ör. Hatályos 2011. március 29. napjától.

10

Módosította a 8/2008. (IV. 14.) Ör. Hatályos 2008. április 15. napjától.

11

A 6. § (4) bekezdése a Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Módosította a 8/2008. (IV. 14.) Ör. Hatályos 2008. április 15. napjától.

13

Módosította a 7/2018. (V.29.) Ör. Hatályos 2018. május 30. napjától.

14

Módosította a 7/2018. (V.29.) Ör. Hatályos 2018. május 30. napjától.

15

Módosította a 8/2008. (IV. 14.) Ör. Hatályos 2008. április 15. napjától.

16

A 6. § (12) bekezdését a Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

17

A 6. § (13) bekezdését a Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

18

Módosította a 9/2011. (III. 28.) Ör. Hatályos 2011. március 29. napjától.