Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

Hatályos: 2023. 06. 28

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

2023.06.28.

Fertőrákos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és 8a pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Fertőrákos község közigazgatási területén a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott, valamint az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott fertőrákosi lakcímmel rendelkező személyekre.

(3) Az e rendeletben használt fogalmakat a Gyvt. 5. §-ában és az Szt.4. §-ában meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. § (1) Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. és Gyvt. által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza át:

a) települési támogatások körét az ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás kivételével,

b) egyéb támogatásokat.

(2) Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. és Gyvt. által hatáskörébe utalt alábbi ügyekben az eljárási és döntési jogosultságot a Szociális Bizottságra ruházza át: köztemetés költségének mérséklése vagy elengedése.

(3) A polgármester és a Szociális Bizottság elsőfokú hatáskörében meghozott határozata (végzése) ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Az eljárás megindítása

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni, vagy a nyomtatványon szükség szerint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.

(3) Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja, illetve a háztartás tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az Szt. alapján benyújtott kérelem benyújtását megelőző egy hónap jövedelme, a Gyvt. alapján benyújtott kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelem,

b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év.

(5)1 A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik azzal, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(6) A támogatások megállapítása előtt a családnál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és Gyvt. rendelkezései az irányadóak.

II. Fejezet

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Települési támogatás

4. § (1) A települési támogatás formái:

a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás,

b) lakhatáshoz kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás,

c) ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás,

d) gyógyszerköltséghez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás.

(2) Települési támogatás nem állapítható meg, amennyiben a kérelmezőnek, vagy vele közös háztartásban elő személynek az önkormányzat felé adó-, vagy egyéb köztartozása áll fenn.

1.Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy rendkívüli települési támogatásra jogosult.

(2) Rendkívüli települési támogatásban, az a személy részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:

a)2 családban élő esetén a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b)3 egyedül élő esetén a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból az Szt. 45. § (5) bekezdésében meghatározottak kezdeményezésére is megállapítható.

(4) A települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni juttatásként is adható.

(5) A települési támogatás pénzbeli folyósítása esetén utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(6)4 A rendkívüli települési támogatást úgy kell megállapítani, hogy az adott támogatás minimális összege legalább 1000.-Ft legyen, és a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.

(7)5 A rendkívüli települési támogatást egy igénylő részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani. A rendkívüli települési támogatás évente a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladhatja meg.

(8)6 Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, haláleset, hosszan tartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség) a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül méltányossági rendkívüli települési támogatásban részesíthető. A méltányosságból adott rendkívüli települési támogatás összege a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladhatja meg.

2.Lakhatáshoz kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

6. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás, csatornahasználat, tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi települési támogatás nyújtható.

(2)7 Lakhatáshoz kapcsolódó természetbeni települési támogatásra jogosult az a fertőrákosi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen helyben lakó személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint egyedülálló nyugdíjas esetében a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, továbbá a háztartás tagjainak nincs vagyona.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege

a)8 6.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 200 %-a alatt van,

b)9 5.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 201-300 %-a között van,

c)10 4.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 301 %-a felett van.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(5) A kérelmezőt a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(6) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(8) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 4. § (5)-(6) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozatot is.

3.Ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

7. § (1) A Képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.

(2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Fertőrákoson lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

a) 18. életévét betöltött tartós beteg fertőrákosi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is Fertőrákoson élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

c)11 az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében annak 300 %-át.

(3) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

8. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását

b) házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(2) Az ápolási támogatás mértéke a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

(3) Ha a Képviselő-testület az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás bevonásával környezettanulmányt készíthet.

(4) Az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, így különösen:

a) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, és

b) a gyógyszerhez való hozzájutásról, és

c) az egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról.

(5) A (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Képviselő-testület az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a)-c) pont valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.

(6)12 Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszüntetésénél az Szt. 17. § rendelkezései az irányadók.

(7) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.

4.Gyógyszerköltséghez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

9. § (1) A polgármester gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 49-50. §-ai szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

(2)13 Gyógyszertámogatásra az a Fertőrákoson lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 500 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség 50 %-a, de legfeljebb havi 10.000.-Ft.

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni.

Egyéb támogatások

5.Temetési költségekhez való hozzájárulás

10. § (1) A polgármester temetési költségekhez való hozzájárulást adhat az alábbi feltételek együttes teljesülése alapján:

a) az elhunyt a halála időpontjában fertőrákosi lakcímmel rendelkezett, vagy bentlakásos szociális ellátó intézetben került elhelyezésre,

b)14 az eltemettető az elhunyt halála időpontjában fertőrákosi állandó lakcímmel rendelkezik és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, egyedülálló esetében 800 %-át.

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított hozzájárulás összege 100.000 forint.

(3) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halál időpontját követő 3 hónapon belül lehet benyújtani.

(4) A temetési költségekre tekintettel igényelt támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről - az eltemettető vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla másolatát.

(5) Nem állapítható meg a temetési költségekhez való hozzájárulás,

a) ha a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül, illetve

b) köztemetés esetén.

c) ha a kérelmező, vagy vele közös háztartásban elő személynek az önkormányzat felé adó-, vagy egyéb köztartozása áll fenn.

6.Köztemetés

11. § Az Szt. 48. §-a alapján eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól

a)15 egészben mentesülhet, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

b)16 50 %-ban mentesülhet, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

7.Idősek napi támogatás.

12. § (1)17 Az önkormányzat az idősek világnapja alkalmából – a megélhetéshez kapcsolódó költségek csökkentéséhez – támogatást nyújt annak a 65. életévét a tárgyévben betöltő, fertőrákosi lakcímmel rendelkező személynek, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb szociális vetítési alap összegének 1000 %-át.

(2) A támogatás mértéke 10.000 forint.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

8.Étkeztetés

13. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani

(2) Szociális rászorultnak tekinthető az személy:

a) aki a 70. életévet betöltötte és nyugellátásban részesül,

b) egészségi állapota, tartós betegsége, pszichiátria vagy szenvedélybetegsége miatt napi egyszeri meleg ételt saját maga számára biztosítani nem tudja,

c) hajléktalan

(3) Igény esetén az étkeztetés a fertőrákosi gyermekétkeztetést biztosító Vállalkozó (Önkormányzat és a Vállalkozó szerződése alapján) útján biztosítható.

(4) Az étkeztetés igénybevételére vonatkozó nyilvántartások vezetése és a személyi térítési díjak beszedése a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban történik.

(5) Az étkeztetés biztosítására irányuló kérelmek elbírálása átruházott hatáskörben a polgármester feladata.

(6) Az intézményi térítési díjat jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.

(7) A személyi térítési díjra vonatkozó kedvezményt annak a 70. életévet betöltött, fertőrákosi lakcímmel és életvitelszerűen helyben lakó személy részére lehet megállapítani,

a)18 akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében a 265 %-át. A személyi térítési díj kedvezmény mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott intézményi térítési díj 70 %-a.

b)19 akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A személyi térítési díj kedvezmény mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott intézményi térítési díj 88 %-a.

9.Családsegítés

14. § (1) A képviselő-testület az Szt. 64. § (1) bekezdésében meghatározott családsegítő szolgáltatást a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás útján biztosítja.

(2) A családsegítésre irányuló kérelmeket az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

III. Fejezet

GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

PÉNZBELI GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS

1. Köznevelési intézménybe járó gyermekek után járó támogatás

15. §20 (1)21 Támogatás nyújtható annak a fertőrákosi lakcímmel rendelkező személynek a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300%-át, a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, a gyermek étkezési támogatására;

b) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási, valamint iskolai kirándulási költségére.

(2) Jelen szakasz (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás

a) iránti kérelem kötelező melléklete a tanévre szóló étkezési költségről szóló igazolás;

b) összege gyermekenként a fizetendő térítési díj 50 %-a.

(3)22 Jelen szakasz (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás összege legfeljebb a

szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 100%-a, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.

2.Iskolakezdési támogatás

16. § (1) Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében fertőrákosi lakcímmel rendelkező szülőnek, vagy törvényes képviselőnek, akinek gyermeke, gondozottja vagy neveltje általános iskolában, középiskolában, valamint szakképző iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezik iskolakezdési támogatást biztosít.

(2)23 Az iskolakezdési támogatás összege 30.000 forint, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át.

(3) Nem fertőrákosi székhellyel rendelkező általános iskolában, középiskolában, valamint szakképző iskolában tanuló gyermekek esetén a kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást.

(4) Iskolakezdési támogatási kérelem benyújtásának végső határideje a tanév megkezdését követő 45. nap.

(5) Nem állapítható meg támogatás, amennyiben a kérelmezőnek, vagy vele közös háztartásban elő személynek az önkormányzat felé adó-, vagy egyéb köztartozása áll fenn.

3.Újszülöttek támogatása

17. § (1)24 Az önkormányzat a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt minden olyan gyermek után, aki születése napjától Fertőrákoson lakcímmel rendelkezik és legalább egyik szülője, vagy törvényes képviselője a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel Fertőrákoson lakcímmel rendelkezett, valamint a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb szociális vetítési alap összegének 1000 %-át.

(2) A támogatás igénylésére a gyermekét saját háztartásban nevelő szülő, vagy törvényes képviselő jogosult. Egy gyermek után egy támogatás adható.

(3) A támogatás igényléséhez az alábbi eredeti okiratok bemutatása szükséges:

a) gyermek születési anyakönyvi kivonata,

b) gyermek lakcímkártyája,

c) támogatást igénylő szülő, vagy törvényes képviselő lakcímkártyája,

d) támogatást igénylő szülő, vagy törvényes képviselő és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolása,

e) védőnő igazolása arról, hogy az támogatást igénylő szülő, vagy törvényes képviselő a gyermeket saját háztartásában neveli.

f) a védőnő igazolása arról, hogy a kérelem benyújtásakor a gyermek életvitelszerűen Fertőrákoson tartózkodik, valamint a gyermek gondozását a fertőrákosi védőnő látja el.

(4) A támogatás igénylésére a gyermek születését követő 90 napon belül van lehetőség.

(5) A támogatás mértéke gyermekenként 100.000 forint.

(6) Nem állapítható meg támogatás, amennyiben a kérelmezőnek, vagy vele közös háztartásban elő személynek az önkormányzat felé adó-, vagy egyéb köztartozása áll fenn.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

4.Gyermekjóléti Szolgáltatás

18. § (1) A képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ában meghatározott szolgáltatást, mint alapellátást a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás útján biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

5.Gyermekek napközbeni ellátása

19. §25 (1) Az önkormányzat a gyermekek Gyvt. 41. § (1) bekezdése szerint napközbeni ellátását a Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach útján biztosítja.

(2) A Gyvt. 41. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 0 forint.

TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK

6.Intézményi gyermekétkeztetés

20. §26 Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott gyermekek részére ingyenesen, a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésében meghatározott személyek részére normatív kedvezménnyel biztosítja Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach útján. Az intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

7.Szünidei gyermekétkeztetés

21. § (1) (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünet minden munkanapján a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott gyermekek részére, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

(2) A szülő, vagy törvényes képviselő a Fertőrákos, Fő u. 236. szám alatt lévő iskola konyháját működtető vállalkozástól viheti el éthordóban az ebédet.

IV. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

22. § (1) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódiságát tekintve, a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal megkéri az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolását a jövedelemadó alapjuk tárgyában.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, s nem feltételezhető azokban lényeges változás.

23. §27 A megállapított települési támogatás folyósítása pénzben vagy természetben történhet. A pénzben megállapított települési támogatás a jogosultaknak a házipénztárból, vagy a jogosult által megadott bankszámlára történő utalással kerül kifizetésre. A természetben történő támogatás a jogosult költségeinek közvetlen átvállalásával történik.

24. § Az Szt.-ben és Gyvt.-ben, illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy ezek megsértésével nyújtott szociális ellátást az Szt. 17. §-a alapján, vagy a Gyvt. 37/A. §-a illetve 131. §-a alapján meg kell szűntetni.

V. Fejezet

Szociális kerekasztal

25. § (1)28 Fertőrákos Önkormányzata szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:

a) Az önkormányzat képviseletében a polgármester, a jegyző és a Szociális Bizottság elnöke;

b) Német Önkormányzat Fertőrákos Elnöke;

c) Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach intézményvezetője;

d) Védőnő;

e) Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartói Társulás Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa.

(2) A szociálpolitikai kerekasztalt a polgármester hívja össze.

(3) Az ülésre meg kell hívni a helyi alapellátást végző háziorvost, helyi gyermekorvost, akik azon tárgyalási joggal vesznek részt.

(4) A szociálpolitikai kerekasztal működésének rendjét egyebekben maga határozza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszi Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete.

27. §29

1. melléklet30

1. Fertőrákosi intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

Gyermekek napközbeni
ellátása

Egész napos ellátás intézményi térítési díja (Ft/nap)

Ebéd intézményi térítési díja (Ft/adag)

Óvoda
(napi háromszori étkezés)

650

-

Bölcsőde
(napi négyszeri étkezés)

650

31

32

Az intézményi térítési díjak ÁFA-t nem tartalmaznak!

2.33 A szociális étkezés intézményi térítési díj teljes összege szociálisan rászorulók részére [jelen rendelet 13. § (6) bekezdése]: bruttó 730 Ft/nap

1

A 3. § (5) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdés b) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (6) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (7) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (8) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdés a) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdés c) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8. § (6) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

13

A 9. § (2) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

15

A 11. § a) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

16

A 11. § b) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

17

A 12. § (1) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

18

A 13. § (7) bekezdés a) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

19

A 13. § (7) bekezdés b) pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

20

A 15. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

A 15. § (1) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 15. § (3) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 16. § (2) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.

24

A 17. § (1) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

25

A 19. § a Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

26

A 20. § a Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

27

A 23. § a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

28

A 25. § (1) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

29

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1. melléklet a Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sorát a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte.

32

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sorát a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte.

33

Az 1. melléklet 2. pontja a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.