Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 04. 25

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1

2024.02.16.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §2 (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 949.765 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 214.961 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 734.804 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 949.765 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 214.961 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 734.804 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány nincs.(3. melléklet).

3. §3 (1) A működési bevételi előirányzat összege 711.680 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 212.867 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 498.813 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 238.085 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.094 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 235.991 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §4 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát 673.955 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 212.867 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 461.088 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 275.810 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.094 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 273.716 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2023. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

6. §5 (1) Az önkormányzat 2023. évi összesített tartaléka 230.974 e Ft, melyből általános tartalék 221.826 e Ft, a környezetvédelmi alap 9.148 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. §6 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

8. §7 Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan hitel- és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).

(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.

10. §8 (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2023. december 31-én a statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.

(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a alapján.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.

(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2023. évben 85.000 Ft.

(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2023. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2023. évben 20.000 Ft.

(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 345.000 Ft/fő.

(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 170.000 Ft/fő.

(7) A közalkalmazottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 120.000 Ft/fő.

21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.

(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.

26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

28. § E rendeletet 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9

Bevételek

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési bevételek

419 783

418 787

996

422 290

420 823

1 467

443 804

442 144

1 660

497 651

495 991

1 660

501 545

496 074

5 471

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

277 334

277 334

0

277 334

277 334

0

293 221

293 221

0

293 221

293 221

0

275 342

275 342

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

93 117

93 117

0

93 117

93 117

0

95 604

95 604

0

95 604

95 604

0

78 224

78 224

0

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

111 092

111 092

0

111 092

111 092

0

121 168

121 168

0

121 168

121 168

0

125 078

125 078

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

47 099

47 099

0

47 099

47 099

0

48 551

48 551

0

48 551

48 551

0

48 623

48 623

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

5 973

5 973

0

5 973

5 973

0

6 847

6 847

0

6 847

6 847

0

6 847

6 847

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek B116

0

0

0

0

0

0

998

998

0

998

998

0

998

998

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

11 603

11 603

0

11 603

11 603

0

11 603

11 603

0

11 603

11 603

0

7 122

7 122

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

8 772

8 772

0

8 772

8 772

0

8 772

8 772

0

8 772

8 772

0

4 186

4 186

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 831

2 831

0

2 831

2 831

0

2 831

2 831

0

2 831

2 831

0

2 936

2 936

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

193

0

193

193

0

193

193

0

193

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

0

0

193

0

193

193

0

193

193

0

193

Közhatalmi bevételek

124 000

124 000

0

124 000

124 000

0

124 908

124 908

0

171 970

171 970

0

185 741

185 741

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

44 000

44 000

0

44 000

44 000

0

44 000

44 000

0

51 709

51 709

0

54 535

54 535

0

Értékesítési, forgalmi adók

75 000

75 000

0

75 000

75 000

0

75 000

75 000

0

113 953

113 953

0

118 688

118 688

0

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

5 908

5 908

0

6 308

6 308

0

12 518

12 518

0

Működési bevételek

17 453

17 453

0

19 489

19 489

0

24 015

24 015

0

30 245

30 245

0

34 436

34 436

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke B402

549

549

0

776

776

0

1 006

1 006

0

1 367

1 367

0

1 702

1 702

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0

0

0

651

651

0

651

651

0

824

824

0

997

997

0

Tulajdonosi bevételek B404

6 041

6 041

0

6 751

6 751

0

8 731

8 731

0

10 746

10 746

0

11 254

11 254

0

Ellátási díjak B405

4 796

4 796

0

4 796

4 796

0

4 796

4 796

0

5 535

5 535

0

7 264

7 264

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

3 067

3 067

0

3 514

3 514

0

4 226

4 226

0

5 752

5 752

0

6 557

6 557

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

Biztosító által fizetett kártérítés

351

351

0

351

351

0

351

351

0

Egyéb működési bevétel B411

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

4 253

4 253

0

5 669

5 669

0

6 310

6 310

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555

555

0

555

555

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555

555

0

555

555

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

996

0

996

1 467

0

1 467

1 467

0

1 467

1 467

0

1 467

5 278

0

5 278

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74

996

0

996

1 467

0

1 467

1 467

0

1 467

1 467

0

1 467

1 467

0

1 467

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 811

0

3 811

Finanszírozási bevételek

239 335

0

239 335

219 222

0

219 222

219 222

0

219 222

219 222

0

219 222

229 984

0

229 984

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

239 335

0

239 335

219 073

0

219 073

219 073

0

219 073

219 073

0

219 073

219 073

0

219 073

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

149

0

149

149

0

149

149

0

149

10 911

0

10 911

Összes bevétel pénzmaradvány nélk.

419 783

418 787

996

422 439

420 823

1 616

443 953

442 144

1 809

497 800

495 991

1 809

512 456

496 074

16 382

0

0

0

Összes bevétel

659 118

418 787

240 331

641 512

420 823

220 689

663 026

442 144

220 882

716 873

495 991

220 882

731 529

496 074

235 455

0

0

0

ebből: önként vállalt feladat

8 937

8 937

996

10 404

8 937

1 467

10 404

8 937

1 467

10 404

8 937

1 467

10 404

8 937

1 467

ebből: kötelezően vállalt feladatok

410 846

409 850

0

412 035

411 886

149

433 549

433 207

342

487 396

487 054

342

721 125

487 137

233 988

Polgármesteri Hivatal

109 777

108 265

1 512

109 777

108 265

1 512

109 876

108 364

1 512

109 876

108 364

1 512

97 923

96 862

1 061

Záhonyi Hugóné Óvoda

122 899

117 854

5 045

122 899

117 854

5 045

123 706

118 661

5 045

123 706

121 201

2 505

120 313

118 744

1 569

Önkormányzat + Intézmények

891 794

644 906

246 888

874 188

646 942

227 246

896 608

669 169

227 439

950 455

725 556

224 899

949 765

711 680

238 085

0

0

0

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)

660 923

420 056

240 867

643 317

422 092

221 225

665 737

444 319

221 418

719 584

498 166

221 418

734 804

498 813

235 991

Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

0

0

0

0

0

0

99

99

0

99

99

0

99

99

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

99

99

0

99

99

0

99

99

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

99

99

0

99

99

0

99

99

0

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

109 777

108 265

1 512

109 777

108 265

1 512

109 777

108 265

1 512

109 777

108 265

1 512

97 824

96 763

1 061

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

Központi irányító szerv támogatása

109 677

108 265

1 412

109 677

108 265

1 412

109 677

108 265

1 412

109 677

108 265

1 412

97 724

96 763

961

Összes bevétel

109 777

108 265

1 512

109 777

108 265

1 512

109 876

108 364

1 512

109 876

108 364

1 512

97 923

96 862

1 061

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés

Eredeti Ei

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

1 269

1 269

0

1 269

1 269

0

2 076

2 076

0

2 076

2 076

0

2 640

2 640

0

0

0

0

Működési bevételek

1 269

1 269

0

1 269

1 269

0

2 076

2 076

0

2 076

2 076

0

2 640

2 640

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak B405

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 438

1 438

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

806

806

0

806

806

0

806

806

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

269

269

0

269

269

0

270

270

0

270

270

0

395

395

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Finanszírozási bevételek

121 630

116 585

5 045

121 630

116 585

5 045

121 630

116 585

5 045

121 630

119 125

2 505

117 673

116 104

1 569

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

436

0

436

436

0

436

436

0

436

436

0

436

436

0

436

Központi irányító szerv támogatása

121 194

116 585

4 609

121 194

116 585

4 609

121 194

116 585

4 609

121 194

119 125

2 069

117 237

116 104

1 133

Összes bevétel

122 899

117 854

5 045

122 899

117 854

5 045

123 706

118 661

5 045

123 706

121 201

2 505

120 313

118 744

1 569

0

0

0

2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10

Kiadások

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

428 247

211 961

216 286

399 862

213 349

186 513

421 376

219 030

202 346

475 223

219 113

256 110

505 789

234 167

271 622

0

0

0

Személyi juttatások

51 465

51 465

0

51 465

51 465

0

51 465

51 465

0

51 465

51 465

0

51 465

51 465

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

7 050

7 050

0

7 050

7 050

0

7 050

7 050

0

7 050

7 050

0

7 050

7 050

0

0

0

0

Dologi kiadások

142 850

142 850

0

143 756

143 756

0

143 910

143 910

0

143 973

143 973

0

156 994

156 994

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

100

100

0

100

100

0

100

100

100

100

0

100

100

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 650

6 650

0

6 650

6 650

0

6 650

6 650

6 650

6 650

0

6 650

6 650

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 200

1 200

0

1 905

1 905

0

1 905

1 905

1 905

1 905

0

1 905

1 905

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100

100

0

100

100

0

100

100

100

100

0

100

100

0

Közüzemi díjak

36 510

36 510

0

36 552

36 552

0

36 621

36 621

0

36 684

36 684

0

36 932

36 932

0

0

0

0

ebből villany

32 700

32 700

0

32 700

32 700

0

32 700

32 700

32 742

32 742

0

32 742

32 742

0

ebből gáz

3 738

3 738

0

3 780

3 780

0

3 780

3 780

3 780

3 780

0

3 884

3 884

0

ebből víz

72

72

0

72

72

0

141

141

162

162

0

306

306

0

Vásárolt élelmezés

22 361

22 361

0

22 361

22 361

0

22 361

22 361

22 361

22 361

0

29 295

29 295

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

27 035

27 035

0

27 035

27 035

0

27 035

27 035

27 035

27 035

0

31 578

31 578

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500

500

0

500

500

0

500

500

500

500

0

245

245

0

Egyéb szolgáltatások

15 000

15 000

0

15 000

15 000

0

15 000

15 000

15 000

15 000

0

16 471

16 471

0

Kiküldetések kiadásai

1 694

1 694

0

1 694

1 694

0

1 694

1 694

1 694

1 694

0

1 774

1 774

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

27 340

27 340

0

27 340

27 340

0

27 340

27 340

27 340

27 340

0

27 340

27 340

0

Fizetendő általános fogalmi adó

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

Egyéb dologi kiadások

3 360

3 360

0

3 519

3 519

0

3 604

3 604

3 604

3 604

0

3 604

3 604

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

9 484

9 484

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

9 484

9 484

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

8 450

8 450

0

9 484

9 484

0

Egyéb működési célú kiadások

193 412

2 146

191 266

164 121

2 628

161 493

182 749

8 155

174 594

233 317

8 175

225 142

240 148

9 174

230 974

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

999

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

14

14

0

2 886

2 886

0

2 886

2 886

0

2 886

2 886

0

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHK

0

0

0

0

0

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

468

468

0

2 568

2 568

0

2 588

2 588

0

2 588

2 588

0

Tartalékok

191 266

0

191 266

161 493

0

161 493

174 594

0

174 594

225 142

0

225 142

230 974

0

230 974

Beruházások

5 685

0

5 685

5 685

0

5 685

8 417

0

8 417

8 417

0

8 417

18 097

0

18 097

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

3 150

0

3 150

3 150

0

3 150

5 301

0

5 301

5 301

0

5 301

12 923

0

12 923

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

864

0

864

864

0

864

1 445

0

1 445

1 445

0

1 445

3 503

0

3 503

Felújítás

19 335

0

19 335

19 335

0

19 335

19 335

0

19 335

22 551

0

22 551

22 551

0

22 551

0

0

0

Ingatlanok felújítása

13 650

0

13 650

13 650

0

13 650

13 650

0

13 650

16 690

0

16 690

16 690

0

16 690

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

5 685

0

5 685

5 685

0

5 685

5 685

0

5 685

5 861

0

5 861

5 861

0

5 861

Finanszírozási kiadások

230 871

224 850

6 021

241 650

235 629

6 021

241 650

235 629

6 021

241 650

238 169

3 481

225 740

223 646

2 094

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

230 871

224 850

6 021

230 871

224 850

6 021

230 871

224 850

6 021

230 871

227 390

3 481

214 961

212 867

2 094

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

10 779

10 779

0

10 779

10 779

0

10 779

10 779

0

10 779

10 779

0

Összesen

659 118

436 811

222 307

641 512

448 978

192 534

663 026

454 659

208 367

716 873

457 282

259 591

731 529

457 813

273 716

0

0

0

ebből önként vállalt feladat

1 898

1 898

0

1 898

1 898

0

1 898

1 898

0

1 898

1 898

0

4 408

4 408

0

ebből kötelező feladat

465 954

434 913

31 041

628 534

597 493

31 041

486 534

452 761

33 773

489 833

452 844

36 989

727 121

453 405

273 716

Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

109 777

108 365

1 412

109 777

108 365

1 412

109 876

108 464

1 412

109 876

108 464

1 412

97 923

96 962

961

0

0

0

Személyi juttatások

77 489

77 489

0

77 489

77 489

0

77 489

77 489

0

77 489

77 489

0

72 302

72 302

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

10 750

10 750

0

10 750

10 750

0

10 750

10 750

0

10 750

10 750

0

10 102

10 102

0

Dologi kiadások

20 126

20 126

0

20 062

20 062

0

20 161

20 161

0

20 161

20 161

0

14 494

14 494

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

220

220

0

220

220

0

220

220

0

240

240

0

237

237

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000

2 000

0

1 936

1 936

0

2 034

2 034

0

2 034

2 034

0

1 358

1 358

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 500

3 500

0

3 500

3 500

0

3 500

3 500

0

3 500

3 500

0

3 433

3 433

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

424

424

0

424

424

0

424

424

0

424

424

0

348

348

0

Közüzemi díjak

2 952

2 952

0

2 952

2 952

0

2 953

2 953

0

2 953

2 953

0

2 952

2 952

0

0

0

0

ebből villany

1 850

1 850

0

1 850

1 850

0

1 850

1 850

0

1 850

1 850

0

1 850

1 850

0

ebből gáz

1 024

1 024

0

1 024

1 024

0

1 024

1 024

0

1 024

1 024

0

1 024

1 024

0

ebből víz

78

78

0

78

78

0

78

78

0

78

78

0

78

78

0

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

200

200

0

200

200

0

200

200

0

200

200

0

14

14

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 021

1 021

0

Egyéb szolgáltatások

4 500

4 500

0

4 500

4 500

0

4 500

4 500

0

4 480

4 480

0

2 224

2 224

0

Kiküldetések kiadásai

730

730

0

730

730

0

730

730

0

730

730

0

390

390

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 500

3 500

0

3 500

3 500

0

3 500

3 500

0

3 500

3 500

0

2 417

2 417

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

600

600

0

600

600

0

600

600

0

600

600

0

100

100

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

64

64

0

64

64

0

64

64

0

64

64

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

64

64

0

64

64

0

64

64

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

64

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

1 412

0

1 412

1 412

0

1 412

1 412

0

1 412

1 412

0

1 412

961

0

961

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

510

0

510

510

0

510

510

0

510

510

0

510

236

0

236

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

602

0

602

602

0

602

602

0

602

602

0

602

521

0

521

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

300

0

300

300

0

300

300

0

300

300

0

300

204

0

204

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

109 777

108 365

1 412

109 777

108 365

1 412

109 876

108 464

1 412

109 876

108 464

1 412

97 923

96 962

961

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

I. sz. módosítás

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

122 899

118 290

4 609

122 899

118 290

4 609

123 706

119 097

4 609

123 706

121 637

2 069

120 313

119 180

1 133

0

0

0

Személyi juttatások

74 459

74 459

0

74 459

74 459

0

74 459

74 459

0

74 459

74 459

0

73 336

73 336

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

9 660

9 660

0

9 660

9 660

0

9 660

9 660

0

9 660

9 660

0

9 724

9 724

0

Dologi kiadások

34 171

34 171

0

34 171

34 171

0

34 978

34 978

0

37 518

37 518

0

36 120

36 120

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

350

350

0

350

350

0

350

350

0

350

350

0

499

499

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 700

1 700

0

1 700

1 700

0

1 700

1 700

0

1 700

1 700

0

1 419

1 419

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

350

350

0

350

350

0

350

350

0

350

350

0

174

174

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80

80

0

80

80

0

80

80

0

80

80

0

77

77

0

Közüzemi díjak

6 923

6 923

0

6 939

6 939

0

6 939

6 939

0

5 939

5 939

0

5 210

5 210

0

0

0

0

ebből villany

3 250

3 250

0

3 266

3 266

0

3 266

3 266

0

2 266

2 266

0

2 266

2 266

0

ebből gáz

3 465

3 465

0

3 465

3 465

0

3 465

3 465

0

3 465

3 465

0

2 715

2 715

0

ebből víz

208

208

0

208

208

0

208

208

0

208

208

0

229

229

0

Vásárolt élelmezés

11 116

11 116

0

11 116

11 116

0

11 116

11 116

0

15 463

15 463

0

16 799

16 799

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

3 200

3 200

0

3 184

3 184

0

3 184

3 184

0

3 184

3 184

0

2 893

2 893

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

654

654

0

Egyéb szolgáltatások

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 807

2 807

0

2 000

2 000

0

1 054

1 054

0

Kiküldetések kiadásai

402

402

0

402

402

0

402

402

0

402

402

0

402

402

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

7 000

7 000

0

7 000

7 000

0

7 000

7 000

0

7 000

7 000

0

6 889

6 889

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

2 069

0

2 069

2 069

0

2 069

2 069

0

2 069

2 069

0

2 069

1 133

0

1 133

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

150

0

150

150

0

150

150

0

150

150

0

150

49

0

49

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

0

1 500

843

0

843

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

419

0

419

419

0

419

419

0

419

419

0

419

241

0

241

Felújítás

2 540

0

2 540

2 540

0

2 540

2 540

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

2 000

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

540

0

540

540

0

540

540

0

540

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

122 899

118 290

4 609

122 899

118 290

4 609

123 706

119 097

4 609

123 706

121 637

2 069

120 313

119 180

1 133

0

0

0

Önkormányzat és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Költségvetési kiadások

660 923

438 616

222 307

632 538

440 004

192 534

654 958

446 591

208 367

708 805

449 214

259 591

724 025

450 309

273 716

0

0

0

Személyi juttatások

203 413

203 413

0

203 413

203 413

0

203 413

203 413

0

203 413

203 413

0

197 103

197 103

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

27 460

27 460

0

27 460

27 460

0

27 460

27 460

0

27 460

27 460

0

26 876

26 876

0

0

0

0

Dologi kiadások

197 147

197 147

0

197 989

197 989

0

199 049

199 049

0

201 652

201 652

0

207 608

207 608

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

670

670

0

670

670

0

670

670

0

690

690

0

836

836

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 350

10 350

0

10 286

10 286

0

10 384

10 384

0

10 384

10 384

0

9 427

9 427

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

5 050

5 050

0

5 755

5 755

0

5 755

5 755

0

5 755

5 755

0

5 512

5 512

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

604

604

0

604

604

0

604

604

0

604

604

0

525

525

0

0

0

0

Közüzemi díjak

46 385

46 385

0

46 443

46 443

0

46 513

46 513

0

45 576

45 576

0

45 094

45 094

0

0

0

0

ebből villany

37 800

37 800

0

37 816

37 816

0

37 816

37 816

0

36 858

36 858

0

36 858

36 858

0

0

0

0

ebből gáz

8 227

8 227

0

8 269

8 269

0

8 269

8 269

0

8 269

8 269

0

7 623

7 623

0

0

0

0

ebből víz

358

358

0

358

358

0

427

427

0

448

448

0

613

613

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

33 477

33 477

0

33 477

33 477

0

33 477

33 477

0

37 824

37 824

0

46 094

46 094

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

30 435

30 435

0

30 419

30 419

0

30 419

30 419

0

30 419

30 419

0

34 485

34 485

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

1 920

1 920

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

21 500

21 500

0

21 500

21 500

0

22 307

22 307

0

21 480

21 480

0

19 749

19 749

0

0

0

0

Kiküldetések kiadásai

2 826

2 826

0

2 826

2 826

0

2 826

2 826

0

2 826

2 826

0

2 566

2 566

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

37 840

37 840

0

37 840

37 840

0

37 840

37 840

0

37 840

37 840

0

36 646

36 646

0

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

4 010

4 010

0

4 169

4 169

0

4 254

4 254

0

4 254

4 254

0

3 754

3 754

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

9 484

9 484

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

9 484

9 484

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből : települési támogatás

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

8 450

8 450

0

9 484

9 484

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

193 412

2 146

191 266

164 185

2 692

161 493

182 813

8 219

174 594

233 381

8 239

225 142

240 212

9 238

230 974

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

999

999

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

2 146

2 146

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

64

64

0

64

64

0

64

64

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

14

14

0

2 886

2 886

0

2 886

2 886

0

2 950

2 950

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁK

0

0

0

0

0

0

555

555

0

555

555

0

555

555

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

468

468

0

2 568

2 568

0

2 588

2 588

0

2 588

2 588

0

0

0

0

Tartalékok

191 266

0

191 266

161 493

0

161 492

0

174 594

225 142

0

225 142

230 974

0

230 974

0

0

0

Beruházások

9 166

0

9 166

9 166

0

9 166

11 898

0

11 898

11 898

0

11 898

20 191

0

20 191

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

1 621

0

1 621

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

710

0

710

710

0

710

710

0

710

710

0

710

335

0

335

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

5 252

0

5 252

5 252

0

5 252

7 403

0

7 403

7 403

0

7 403

14 287

0

14 287

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1 583

0

1 583

1 583

0

1 583

2 164

0

2 164

2 164

0

2 164

3 948

0

3 948

0

0

0

Felújítás

21 875

0

21 875

21 875

0

21 875

21 875

0

21 875

22 551

0

22 551

22 551

0

22 551

0

0

0

Ingatlanok felújítása

15 650

0

15 650

15 650

0

15 650

15 650

0

15 650

16 690

0

16 690

16 690

0

16 690

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 225

0

6 225

6 225

0

6 225

6 225

0

6 225

5 861

0

5 861

5 861

0

5 861

0

0

0

Finanszirozási kiadások

230 871

224 850

6 021

241 650

235 629

6 021

241 650

235 629

6 021

241 650

238 169

3 481

225 740

223 646

2 094

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

230 871

224 850

6 021

230 871

224 850

6 021

230 871

224 850

6 021

230 871

227 390

3 481

214 961

212 867

2 094

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

10 779

10 779

0

10 779

10 779

0

10 779

10 779

0

10 779

10 779

0

0

0

0

Összesen

891 794

663 466

228 328

874 188

675 633

198 555

896 608

682 220

214 388

950 455

687 383

263 072

949 765

673 955

275 810

0

0

0

Finanszírozás nélkül

660 923

438 616

222 307

643 317

450 783

192 534

665 737

457 370

208 367

719 584

459 993

259 591

734 804

461 088

273 716

0

0

0

3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

419 783

418 787

996

422 439

420 823

1 616

443 953

442 144

1 809

497 800

495 991

1 809

512 456

496 074

16 382

Összes kiadás tartalék nélkül

467 852

436 811

31 041

480 019

448 978

31 041

488 432

454 659

33 773

491 731

457 282

34 449

500 555

457 813

42 742

Költségvetési hiány/maradvány

-48 069

-18 024

-30 045

-57 580

-28 155

-29 425

-44 479

-12 515

-31 964

6 069

38 709

-32 640

11 901

38 261

-26 360

0

0

0

4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12

Bevétel-kiadási mérleg kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

31 611 003

Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása

22 649 308

14 476 056

267 122 037

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

2 146 261

Támogatási finanszírozási műveletek

275 342 000

224 850 000

Polgárvédelmi honvédelmi feladatok

334 650

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

2 831 328

3 681 889

Út, autópálya építés

Közutak, hidak üzemeltetése

635 000

Közvilágítás

27 159 179

Településfejlesztési projektek

Víz-szennyvíz üzemeltetés, vízelvezetés

10 160 000

29 034 650

12 347 180

Város és község gazdálkodás

37 877 755

Család és nővédelem

8 611 200

11 329 857

Ifjúság eü. gondozás

160 800

184 097

Fertőző betegségek megelőzése

Járó betegek szakellátása

Ügyeleti ellátás

637 591

Könyvtár

773 665

Közművelődés hagyomány őrzés kulturális értékek gondozása

19 514 963

Nemzetiségi feladatok támogatása

Szabadidő-sport

300 000

0

Civil szervezetek támogatása

300 000

0

Gyermek étkezés Intézményenként

4 796 125

38 067 105

Munkahelyi étkezés

549 000

697 000

Egyházak támogatása

Gyermekjóléti szolgálat

Intézményen kívüli étkezés

Egyéb szoc.,tb. Ellátás

8 450 000

Lakáshoz jutási támogatás

1 467 000

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

adóbevételek

185 741 000

Pénzmaradvány

0

219 222 177

Összesen:

510 840 761

220 689 177

451 287 056

280 242 882

Mindösszesen:

731 529 938

731 529 938

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkot tevékenysége

98 498

96 960 899

960 981

OGY,Önkormámyzati választás

Támogatási finnanszírozási műveletek

96 763 339

960 981

Összesen:

96 861 837

960 981

96 960 899

960 981

Pénzmaradvány

99 771

Összesen:

96 861 837

1 060 752

96 960 899

961 690

Mindösszesen:

97 922 589

97 922 589

Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Intézményi étkezés

2 640 430

16 798 811

Óvodai nevelés szakmai feladatai

51 699 465

SNI óvodai nevelés

2 712 000

Nemzetiségi óvodai nevelés

18 291 000

Óvodai nevelés működési feladatai

29 677 890

1 133 715

Támogatási finanszírozási műveletek

116 103 098

1 133 715

Összesen:

118 743 528

4 608 500

119 179 166

0

Pénzmaradvány

435 638

0

Összesen:

118 743 528

1 569 353

119 179 166

1 133 715

Mindösszesen:

120 312 881

120 312 881

5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13

Állami támogatások

e Ft

2022. évi XXV. tv. 2. melléklete száma

Jogcím

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

1.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

93 117

93 117

95 604

95 604

78 224

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő

40 974

40 974

40 974

40 974

40 974

1.1.1.2.

Település üzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

1.1.1.3.

Településüzemeltetés-Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 442

8 442

8 442

8 442

8 442

1.1.1.4.

Településüzemeltetés-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

100

100

100

100

1.1.1.5.

Településüzemeltetés-Közutak fenntartásának támogatása

3 997

3 997

3 997

3 997

3 997

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő)

329

329

329

329

329

1 1 2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

30

30

30

30

30

1 1 4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610

3 610

3 610

3 610

3 610

1 1 5

Közvilágítás kiegészítő támogatás

21 150

21 150

21 150

21 150

3 770

2023. évi bérintezkedések támogatása

0

0

2 487

2 487

2 487

1.2.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

111 092

111 092

121 168

121 168

125 078

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő

12 610

12 610

12 610

12 610

12 610

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás

27 080

27 080

27 080

27 080

23 854

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő

47 366

47 366

47 366

47 366

47 366

1.2.3.1.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

2 211

2 211

2 211

2 211

2 211

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő

2 435

2 435

2 435

2 435

2 435

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértmáogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő

19 390

19 390

19 390

19 390

19 390

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

0

10 075

10 075

17 212

1.3.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

8 450

8 450

8 450

8 450

8 450

1.3.1.

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

8 450

8 450

8 450

8 450

8 450

1.4.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

47 099

47 099

48 551

48 551

48 623

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő

15 041

15 041

15 041

15 041

15 041

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

31 953

31 953

31 953

31 953

32 025

Szünidei étkeztetés támogatása

105

105

105

105

105

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

0

1 452

1 452

1 452

1.5.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

5 973

5 973

6 847

6 847

6 847

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő)

5 973

5 973

5 973

5 973

5 973

2023. évi bérintézkedések támogatása

0

0

494

494

494

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

0

0

380

380

380

Összesen:

265 731

265 731

280 620

280 620

267 222

0

6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások

2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás

Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület

0

0

240

240

240

Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület

0

0

640

640

640

Szigetcsépi Polgárőr Egyesület

0

0

340

340

340

Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub

0

468

708

708

708

Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar

0

0

400

400

400

Egyházi és jogi személyek

Tököli Református Missziói Egyházközség

0

0

160

160

160

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

0

0

80

80

80

Összesen

0

468

2 568

2 568

2 568

0

2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

0

0

100

100

100

Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás

0

0

1 972

1 972

1 972

Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveknek

Német Nemzetiségi Önkormányzat

0

0

480

480

480

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

0

0

320

320

320

Összesen

0

0

2 872

2 872

2 872

0

7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15

Felhalmozási kiadások célonként

Szigetcsép Községi Önkormányzat e Ft

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Játszótér kertépítés

1 621

1 621

1 621

1 621

1 621

Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor

64

64

64

64

64

Tárgyi eszköz beszerzés - Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat

3 011

3 011

2 926

2 926

2 926

Tárgyi eszköz beszerzés - könyvtár szekrény

254

254

254

254

254

Tárgyi eszköz- könyvtári könyv

0

0

264

264

264

Tárgyi eszköz - Kultúrház szék

1 848

1 848

1 848

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

735

735

1 440

1 440

415

Tárgyi eszköz- Kultúrház 10 db asztal

0

0

0

0

1 026

DAKÖV - szivattyú

0

0

0

0

9 679

Összesen

5 685

5 685

8 417

8 417

18 097

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Duna sor bekötőút felújítás pályázat

15 525

15 525

14 558

14 558

14 558

Művelődési ház tető felújítás

3 810

3 810

4 777

4 777

4 777

ZHO padlóburkolat javítás

0

0

0

2 390

2 390

Barátság útja felújítási munkái műszaki dokumentáció

0

0

0

826

826

Összesen

19 335

19 335

19 335

22 551

22 551

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

25 020

25 020

27 752

30 968

40 648

0

Záhonyi Hugóné Óvoda e Ft.

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Számítástechnikai eszközök

150

150

150

150

49

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 500

1 500

1 500

1 500

843

Beruházás áfa

419

419

419

419

241

Összesen

2 069

2 069

2 069

2 069

1 133

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Ingatlan felújítás

2 000

2 000

2 000

0

0

0

Felújítás áfa

540

540

540

0

0

0

Összesen

2 540

2 540

2 540

0

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

4 609

4 609

4 609

2 069

1 133

0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal e Ft.

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Tárgyi eszköz beszerzés

602

602

602

602

521

Informatikai eszköz beszerzés

510

510

510

510

236

Tárgyi eszköz áfa

300

300

300

300

204

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

1 412

1 412

1 412

1 412

961

0

8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16

Tartalékok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Céltartalék

0

0

0

0

0

Általános tartalék

191 266

161 492

142 461

192 028

221 826

Környezetvédelmi alap

29 849

30 371

32 133

33 114

9 148

Összesen

191 266

161 492

174 594

225 142

230 974

9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2023. évben e Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

224 850

224 850

224 850

224 850

212 867

Felhalmozási

6 021

6 021

6 021

6 021

2 094

Összesen

230 871

230 871

230 871

230 871

214 961

0

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

108 265

108 265

108 265

108 265

96 763

Felhalmozási

1 412

1 412

1 412

1 412

961

Összesen

109 677

109 677

109 677

109 677

97 724

0

Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

116 585

116 585

116 585

116 585

116 104

Felhalmozási

4 609

4 609

4 609

4 609

1 133

Összesen

121 194

121 194

121 194

121 194

117 237

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2023.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

65 000

54 900

10 100

02 hó

54 900

54 900

10 100

03 hó

37 294

37 294

10 100

04 hó

54 900

54 900

10 100

05 hó

54 900

54 900

10 100

06 hó

76 414

76 414

10 100

07 hó

54 900

54 900

10 100

08 hó

54 900

54 900

10 100

09 hó

108 747

108 747

10 100

10 hó

54 900

54 900

10 100

11 hó

54 900

54 900

10 100

12 hó

59 774

69 874

0

összesen:

731 529

731 529

-

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

11 875

10 775

1 100

02 hó

8 900

8 900

1 100

03 hó

8 900

8 900

1 100

04 hó

8 900

8 900

1 100

05 hó

8 900

8 900

1 100

06 hó

8 999

8 999

1 100

07 hó

8 900

8 900

1 100

08 hó

8 900

8 900

1 100

09 hó

8 900

8 900

1 100

10 hó

3 900

3 900

1 100

11 hó

3 900

3 900

1 100

12 hó

6 949

8 049

0

összesen:

97 923

97 923

-

Záhonyi Hugóné Óvoda

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

14 177

13 077

1 100

02 hó

9 900

9 900

1 100

03 hó

9 900

9 900

1 100

04 hó

9 900

9 900

1 100

05 hó

9 900

9 900

1 100

06 hó

10 707

10 707

1 100

07 hó

9 900

9 900

1 100

08 hó

9 900

9 900

1 100

09 hó

9 900

9 900

1 100

10 hó

9 900

9 900

1 100

11 hó

9 900

9 900

1 100

12 hó

6 329

7 429

0

összesen:

120 313

120 313

-

11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat

2023. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

10

2

0

12

7

2

0

9

7

2

0

9

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

2023. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

10

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

10

Záhonyi Hugóné Óvoda

2023. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2023.12.31.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

15

0

0

15

15

0

0

15

18

0

0

18

12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

2023. évben EU-s forrásból finanszírozott programok
Önkormányzatunknál 2023. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.

13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2023.01.01.

Önkormányzat tulajdonában lévő
értékpapírok

2023.01.01.

OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy

24 928 403 db

Egységára kibocsátáskor

1,745955 Ft/db

Tényleges bekerülési értéke

33 565 907 Ft

Piaci érték 2023.01.01.

43 523 870 Ft

14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20

Köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások

1. A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 170.000 Ft/év.

15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
Önkormányzatunk 2023. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.

16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsép Községi Önkormányzat 3 éves bevétel-kiadás terve

2024. év

2025. év

2026. év

Személyi jellegű kiadások

201 000

201 000

201 000

Járulékok

26 000

26 000

26 000

Dologi kiadások

169 600

169 600

169 600

Működési pénzeszköz átadás ÁHB

0

0

0

Működési pénzeszköz átadás ÁHK

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 400

8 400

8 400

Működési kiadások

405 000

405 000

405 000

Beruházás

14 000

14 000

14 000

Felújítás

1 000

1 000

1 000

Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB

0

0

0

Felhalmozási kiadás

15 000

15 000

15 000

Összes kiadás

420 000

420 000

420 000

Működési bevételek

18 000

18 000

18 000

Közhatalmi bevétel

125 000

125 000

125 000

Támogatások

277 000

277 000

277 000

Összes bevétel

420 000

420 000

420 000

17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Hitelfelvétel
Önkormányzatunk 2023. évben hitel felvételét nem tervezi.
1

Az önkormányzati rendeletet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2024. április 26. napjával.

2

A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 14. melléklet a Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.