Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatáról

2022.07.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 54. § (5) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterület használatának rendjét, valamint a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületekre, valamint minden természetes, jogi személyre és a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre.

(2)1 Nem terjed ki a rendelet hatálya a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti gyűlésre.

(3)2 Kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználására és az egyéb kampánytevékenységre a közterület-használatra vonatkozó szabályokat a választási eljárásról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1.3 Információs vagy más célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a megállító tábla, a közérdekű molinó, időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla, valamint a CityLight formátumú eszköz.

2.4 Jármű tulajdonosa: az, aki a hatósági forgalmi engedélyben tulajdonosként, vagy üzembentartóként van bejegyezve, valamint aki okirattal hitelt érdemlően igazolja, hogy a forgalmi engedélyben található bejegyzéssel szemben nyilvántartásban át nem vezetett tulajdonjoggal, üzembentartói vagy használói joggal rendelkezik.

3.5 Közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti közterület.

4.6 Kioszk: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja szerinti kioszk.

5.7 Közterületi értékesítés: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban Kertv.) 2. § 14. pontja szerinti közterületi értékesítés.

6.8 Mozgóbolt: a Kertv. 2. § 17. pontja szerinti mozgóbolt.

7.9 Időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla: közterületen az altalajra helyezett mobil berendezés, valamint a közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon bonthatóan elhelyezendő tábla formájú eszköz, amely az ismertetni kívánt rendezvény programját, helyszínét tartalmazza, és az elhelyezés időtartalma legfeljebb 30 nap.

8.10 Reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 11/F. § 3. pontja szerinti reklám.

9.11 Reklámhordozó: a Tvtv. 11/F. § 4. pontja szerinti reklámhordozó.

10.12 Tárolás: az üzemképtelen jármű 30 napon túli közterületen történő elhelyezése, valamint ha a 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó jármű13 22.00-6.00 óra között egy óránál, ezen túli időszakokban három óránál hosszabb ideig folyamatosan a közterületen áll.

11.14 Út: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontja szerinti út.

12.15 Üzemképtelen jármű:

a) érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.

b) üzemképességet kizáró sérüléssel rendelkező jármű

c) közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan jármű.

13.16 Üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontja szerinti üzlet.

14.17 Útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.

15.18 Citylight formátumú eszköz: olyan reklám közzétételére alkalmas egy- vagy többoldalas, önállóan álló vagy építményre szerelt berendezés, amely nem ragasztott kivitelű, papír vagy fólia alapú, megvilágítás nélküli vagy megvilágított, oldalanként legfeljebb 11 m2 látható felületű reklámot tartalmaz.

16.19 Közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.

17.20 Megállító tábla: az üzlet közterületi homlokzata előtti szélességben a közterületen elhelyezhető, az üzlet nyitvatartási idején kihelyezett mobil tábla, amely az árusított termékek nevét és az árakat tartalmazza.

18.21 Információs vitrin: lakossági apróhirdetések közzétételére biztosított tábla és üvegezett vitrin.

4. Közterület rendeltetése

4. §22

5. Közterület-használat engedélyezése

5. § (1)23 Közterületet rendeltetéstől eltérő célra és módon használni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - csak közterület-használati engedéllyel szabad. A közterület-használat engedélyezésével összefüggő hatásköröket a polgármester gyakorolja (a továbbiakban: engedélyező hatóság).

(2)24

(3)25 Közterület rendeltetésétől eltérő használatára különösen az alábbi célokra, tevékenységekre adható engedély:

1. közterületre 10 cm-en túl nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, cégtábla és üzletfelirat elhelyezésére,

2. üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,

3. kioszk elhelyezésére,

4. mozgóbolt elhelyezésére,

5. vendéglátó-ipari előkert, terasz céljára,

6. árusító és egyéb automata elhelyezésére,

7. kereskedő idényjellegű vagy ideiglenes árusítására, árubemutatásra,

8. közterületi értékesítés kereskedelmi forma keretében történő árusításra,

9. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, konténer elhelyezésére, felvonulási terület céljára, építési területen kívüli felvonulási épület elhelyezésére,

10. rendezvényekre,

11. kiállítás, vásár céljára,

12. mutatványos tevékenységre (berendezésre),

13. reklámhordozóra és reklámhordozót tartó berendezésre, információs vagy más célú berendezésre,

14. reklámcélú szórólapozás, termékminta-osztás céljára,

15. autóbemutató céljára, autó reklámcélú kiállítására,

16. utcai zenélésre, portré rajzolásra,

17. 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó járműnek közúton vagy közúton kívüli más közterületen való tárolására,

18. személy- és tehertaxi-állomás céljára,

19. üzemképtelen jármű tárolására.

(4) Nem kell közterület-használati engedély:

a) közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához,

b) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, vagy az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz, valamint a közművek építéséhez és fenntartásához,

d) tüzelőanyagok, építőanyagok, építési állványok, bútorok és egyéb tárgyak 48 óránál rövidebb idejű elhelyezésére, ha az nem kereskedelmi-szolgáltató tevékenység gyakorlásához szükséges,

e)26 már meglévő épület átalakítása során akadálymentes közlekedést biztosító rámpa és lépcső létesítéséhez, mely 1,60 m-ig benyúlhat, amennyiben az műszakilag indokolt, a gyalogos forgalmat nem akadályozza, kialakítása révén könnyen észlelhető és balesetveszélyt nem jelent. A létesítés előtt a közterület tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

(5) Nem adható közterület-használati engedély:

a) környezetszennyezéssel járó tevékenység folytatására,

b) szeszesital árusításra, kivétel a vendéglátó-ipari előkertek, az egyedileg engedélyezett rendezvények, amennyiben a közegészségügyi előírások és feltételek biztosítottak,

c) közlekedés biztonságát zavaró berendezésekre és tárgyakra,

d)27 sátor- vagy ponyvagarázs elhelyezésére,

e) gépjárműjavító, karbantartó tevékenység végzésére,

f) erotikus áruk, szexuális és pornográf termékek közterületen való elhelyezésére, árusítására,

g) üzemanyag közterületen történő tárolására, árusítására,

h) olyan helyre, mely a közművek, vagy azok műtárgyai rendeltetésszerű használatát akadályozzák, vagy veszélyeztetik,

i) nem kijelölt hirdetési felületen történő plakát elhelyezésére,

j) fizető parkolási övezetbe telephelyszerű tárolás céljára,

k) olyan, a közterületbe 50 cm-t meghaladó benyúlású épületszerkezetre, melynek elbontása a közterülethasználati engedély megszűnése esetén az épület használatát korlátozná, vagy lehetetlenné tenné,

l)28 olyan jármű tárolására, amely a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel vehet részt, de hatósági jelzéssel nem rendelkezik.

(6)29 A közterület-használati engedély ideiglenes vagy idényjelleggel, határozott időre és - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - maximum 1 évre adható.

(7)30 Üzemképtelen járműre közterület-használati engedély legfeljebb 30 napra adható.

(8)31 Közterület-használati engedély akkor adható, ha a közterület rendeltetéstől eltérő használata a rendeltetésszerű használatot aránytalanul nem korlátozza.

6. Engedély iránti kérelem

6. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet rendeltetésétől eltérőenkívánja használni.

(1a)32 A közterület-használati engedély iránti kérelmet Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Irodájára kell benyújtani.

(2) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét, adószámát, elérhetőségét,

b) a használat célját,

c) a használat időtartamát,

d) a használt közterület pontos megjelölését,

e)33 a használat mértékét, az elfoglalt terület vízszintes vetületét, valamint reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, cégtábla és üzletfelirat esetében a hirdetési felület nagyságát,

f) az engedélyben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy nevét, címét,

g) a 7. §-ban részletezett hozzájárulásokat.

h)34

(3) Az engedélyező hatóság helyszínrajz, tervrajz vagy fotó benyújtását is előírhatja.

7. § (1)35 A közutak belterületi és külterületi szakasza mellett reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése iránti engedély megadásához a közút kezelőjének hozzájárulása is szükséges, továbbá figyelemmel kell lenni a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendeletben foglaltak előírásaira.

(2) Az engedélyező hatóság szükség esetén a közműkezelők hozzájáruló nyilatkozatának benyújtását is előírhatja.

(3)36

(4) Az önkormányzati közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén szükséges az út kezelőjének hozzájárulása.

(5)37 A 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó járműnek közúton vagy közúton kívüli más közterületen való tárolására vonatkozó közterület-használathoz az út kezelőjének hozzájárulása szükséges.

(6) Az (1) - (5) bekezdés szerinti hozzájárulást a kérelmező szerzi be.

7/A. §38 A kérelemhez csatolni kell

a)39

b)40

c)41

d)42

e)43

f)44

g) nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra irányuló kérelem esetében az ingatlan tulajdonosának - társasház esetében közös képviselőjének - hozzájáruló nyilatkozatát,

h) kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolás másolatát,

i) mozgóbolt esetén az útvonal jegyzékét, valamint a jármű forgalmi engedélyének másolatát,

j)45 településképi bejelentési eljáráshoz kötött eljárások esetén a tudomásulvételről szóló határozat másolatát,

k) reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon történő elhelyezése esetén az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyének másolatát,

l) rendezvény esetén annak igazolását, hogy a rendezvényt annak szervezője, több szervező esetén felelős szervezője bejelentette a rendezvény helye szerinti állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalnak.

7. A közterület-használati engedély kérelem elbírálása

8. § (1)46 A közterület-használat engedélyezésére irányuló kérelmet - az igénybevételt megelőzően legalább 8 nappal korábban - kell benyújtani. Ellenkező esetben az engedélyező hatóság érdemben csak akkor bírálja el a kérelmet, ha a tervezett igénybevételt megelőzően a tényállás teljes körűen tisztázott. A kérelem beadása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(2)47 A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a köztisztasági előírásokat, valamint a 7. § szerinti hozzájárulásokban előírt követelményeket.

(3) Az engedélyező hatóság elutasítja a kérelmet, ha a kérelmező a közterület használatával kapcsolatos szabályokat 2 éven belül többször és szándékosan megszegte. Engedély az utolsó jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig nem adható.

(4) Megtagadható a közterület-használati engedély kiadása, ha a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget.

(5) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes , nevét, lakóhelyének, székhelyének (telephelyének) címét, adószámát,

b) a közterület-használat helyét, célját, mértékét, időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) az engedélyezési eljárásban közreműködők hozzájárulásának feltételeit,

d) az engedély megszüntetése, lejárta vagy visszavonása esetére az eredeti állapot visszaállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

e) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj összegét és fizetésének módját, az esetleges kedvezményeket,

f)48 az igénybe vett közterület tisztán tartására vonatkozó előírásokat.

(6) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a)49

b)50

c) a közterület ellenőrzésére jogosult szervezet vezetőjével,

d) a 7. §-ban meghatározott érdekeltekkel.

8. Eseti előírások

9. § (1) A díjövezetek területi meghatározását a rendelet 1. melléklete tartalmazza, mely szerint a város területe I., II., III. övezetre tagolódik.

(2) Az 1. melléklet I. díjövezetében építési törmelék tárolása kizárólag zárt konténerben engedélyezhető.

(3)51 Közterület-használati engedélyt csak oda lehet kiadni, ahol a rendeltetéstől eltérő használat nem akadályozza az ott lévő ingatlanba való bejutást, különös figyelemmel a katasztrófa-elhárítást, vagy -felszámolást, az életmentést, valamint a rendvédelmi szervek tevékenységét.

(4)52 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó jármű53 közúton vagy közúton kívül más közterületen történő tárolására csak az engedélyező hatóság által kijelölt helyekre adható engedély.

(4a)54 Üzemképtelen jármű közúton vagy közúton kívül más közterületen történő tárolására csak az engedélyező hatóság által kijelölt helyekre adható engedély.

(4b)55 A (4) - (4a) bekezdésben foglaltak alapján kiadott engedélyről az engedélyező hatóság - az engedély kiadásával egyidejűleg - igazolást állít ki. Az igazolást a közterület-használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles a jármű szélvédője mögött - teljes terjedelmében, jól látható helyen és ellenőrizhető módon - elhelyezni.

(5) A közterület használat során igénybe venni kívánt terület nagysága - figyelemmel a közlekedési viszonyokra, városképi szempontokra - a kérelemben megjelölt terület nagyságától eltérően is megállapítható.

9. Közterület-használati díj mértéke és fizetésének módja

10. § (1)56 A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni a 2. mellékletben meghatározott díjak szerint.

(2)57

(3) Az igénybe vett terület nagyságánál minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.

(3a)58 Reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.

(4)59 A közterület-használati díjat az engedélyes az engedélyező hatóság határozata alapján, 6 havi vagy ennél rövidebb ideig tartó közterület-használat esetén előre, egy összegben csekken vagy átutalással köteles megfizetni.

(5) Egy év határozott időtartamra szóló közterület-használat esetén 11 havi díjat kell fizetnie annak az engedélyesnek, aki a kérelem beadásakor vállalja, hogy éves díjfizetési kötelezettségét előre egy összegben teljesíti.

(6)60 A vendéglátó-ipari előkert, épített vagy idényjellegű teraszok után 2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra az engedélyes mentesül a közterület-használati díj megfizetése alól.

10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

11. § Az engedélyező hatóság a következő esetekben a közterület használati díj fizetése alól - részben vagy egészben - felmentést adhat:

a) kulturális vagy sportesemény megrendezése esetén,

b) a fegyveres erők, rendészeti szervek, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem rendezvényei alkalmával,

c) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén,

d) ha a díjfizetésre kötelezett közvetlenül vagy közvetett módon az önkormányzat lenne,

e)61 karitatív rendezvények esetén,

f)62 közösségi célt szolgáló létesítmények, különösen elektromos töltőoszlopok közterületen történő telepítése esetén.

11/A. §63 Mentes a közterület használati díj fizetése alól:

a) kampányidőszakban a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezésre, valamint az óriásplakátokra vonatkozó közterület-használat,

b) kampányidőszakban a gyalogosforgalom számára nyitva álló közterületen folytatott, a választópolgárokkal való személyes kommunikációra irányuló kampánytevékenységre vonatkozó közterület-használat, amennyiben az igénybe vett közterület a négy négyzetmétert meghaladja.

11. Közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása

12. § (1)64 A közterület-használat településrendezési eszköz módosítása érdekében bármikor megszüntethető. Az engedélyes részére - más helyszínen - közterület-használati lehetőséget biztosítani nem kell. Ez esetben az előre fizetett díj arányos részét vissza kell fizetni.

(2) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja vagy díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(3) A vendéglátó-ipari előkertre (teraszra) engedélyezett közterület használat igénybevételére kiadott engedélyt az engedélyező hatóság visszavonhatja, amennyiben az egység vendégkörének magatartása sérti a közízlést vagy a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát és az üzemeltető az engedélyező hatóság felhívására a zavaró körülményt nem szünteti meg.

(4) A közterület-használati engedély lejárta előtti megszüntetést az engedélyes köteles a közterület-használatát engedélyező hatóságnál bejelenteni. A megszüntetés bejelentésének napjáig esedékes közterület-használati díj befizetésétől eltekinteni nem lehet.

(5)65 A közterület-használati engedély lejártával az engedélyes a közterületet saját költségén, minden kártalanítási igény támasztása nélkül, eredeti állapotára helyreállítani köteles, kivéve, ha az engedélyes a közterület-használat engedélyezése iránt a korábbi engedély hatályának lejárta előtt újabb kérelmet nyújt be, és az engedélyező hatóság a közterület-használatot a korábbi engedély hatályának lejártát követő naptól engedélyezi.

(6) A közterület-használat a (2)-(4) bekezdésben foglalt módon történő megszűnése esetén, a már esedékessé vált befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

12. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

13. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő vagy engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság vagy a közterület-felügyelő felhívására köteles a használatot azonnal megszüntetni és a közterületet saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül eredeti állapotára helyreállítani.

(2)66 Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal, vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

(3)67 A közigazgatási bírságot a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester szabja ki. A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.

II. Fejezet

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

13. Járművek tárolása közterületen

14. § (1)68

(2)69

(3)70

(4)71 Az üzemképtelen járműveket azok tulajdonosa saját ingatlanán, vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületről ne legyen látható és a városképet ne rontsa.

(5) Autószerelő műhely előtt a közterületen egy időben legfeljebb 3 db hatósági jelzéssel ellátott, javításra váró jármű tárolható.

14. Üzemképtelen járművek elszállítása

15. §72

16. §73

17. §74

15. Reklám és hirdető tevékenység

18. §75

19. §76

20. §77

16. Rendezvényekkel kapcsolatos közterület-használat

21. § (1)78 A közterületen tartandó rendezvényekhez a rendezvényszervező köteles - a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal - az engedélyt a közterület igénybevételére megkérni. A rendezvény alkalmával, annak közvetlen környezetében árusítani szándékozó vállalkozóknak csak a rendezvény szervező hozzájárulásával lehet közterület-használati engedélyt adni.

(2) Közterületi rendezvény megtartására csak abban az esetben adható engedély, ha a kérelem tartalmazza a résztvevők várható számát, valamint megnevezi a főrendező személyét, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik.

(3) Az engedély megadásakor különös figyelemmel kell lenni a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra.

(4) A rendezvény teljes ideje alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a rend betartását és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást. A rendezőknek meg kell akadályozniuk a szándékos rongálásokat.

22. § (1) A rendezvény területének folyamatos tisztán tartásáról az engedélyes köteles gondoskodni úgy, hogy a kérelem benyújtásával egy időben az e tevékenység ellátására jogosult szolgáltatóval a terület tisztán tartására vonatkozóan kötött szerződést az engedélyező hatóságnak bemutatja.

(2) A rendezvény ideje alatt a szükséges számú illemhely üzemeltetését az engedélyesnek biztosítania kell.

(3) Közterületi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetéséhez a közterület-használati engedély kérelemmel egyidejűleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011.(I.20.) önkormányzati rendelet szerinti engedély iránti kérelmet is be kell nyújtania a kérelmezőnek.

(4) A rendezvény megtartásához szükséges hozzájárulások beszerzése a kérelmező feladata.

17. Kereskedelem

23. § (1)79

(2)80 Az I. díjövezetben mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységre nem adható engedély.

(3)81 Az I. díjövezetben közterületi értékesítésre - a szilveszteri cikkek és fenyőfa kivételével - nem adható engedély. Fenyőfát és szilveszteri cikket az I. díjövezetben csak az engedélyező hatóság által kijelölt árusító helyeken szabad árulni.

(4)82

(5)83

(6) A közterület-használat során legalább másfél méter szélességű közlekedési felületet (a járda legkisebb hasznos szélessége) biztosítani kell, úgy, hogy az igénybe vett terület az üzlet homlokzatától számítva azzal párhuzamosan az egy métert nem haladhatja meg. Amennyiben ez nem biztosított, úgy a közterület rendeltetéstől eltérő használata nem engedélyezhető.

17/A. Filmforgatási célú közterület-használat84

23/A. § (1)85 A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a rendelet díjszámításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre és a mentességek körére vonatkozó rendelkezései helyett, a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő közgyűlési hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatási célú közterület-használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(4)86 A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartamban kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(5)87

(6) A közterület filmforgatás célú igénybevétele szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősülnek az alábbiakban felsorolt önkormányzati tulajdonú területek:

a) Salgótarján, December 8 tér hrsz. 3920

b) Salgótarján, Erzsébet tér hrsz. 3892, hrsz. 3890

c) Salgótarján, Fő tér hrsz. 3751, hrsz. 3881/1-3

d) Salgótarján, Múzeum tér hrsz. 3894

e) Salgótarján, Szent István tér hrsz. 1787/11

f) Salgótarján - Salgóbánya,Vár út emlékpark hrsz. 12035/1

g) Salgótarján - Somoskő, Vároldal u. Emlékliget hrsz. 16433, hrsz. 16428

III. Fejezet

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

18. Záró rendelkezések

24. §88

19. Hatályba léptető rendelkezések

25. § (1) E rendelet 2012. április 16. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/1996. (II.26.) Ör. sz. rendelete.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Vásárokról és Piacokról szóló 16/1995. (IX.25.) Ör. sz. rendelete.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 28/1996. (IX.30.) Ör. sz. rendelete 1. § (2) bekezdésének b) pontja.

(5)89 E rendeletnek a közterületek használatáról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2022 (VI.28.) önkormányzati rendelettel megállapított 2. mellékletét a 2022. július 1-én folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez90

Díjövezetek

1. Az I. díjövezetbe tartozó közterületek - Városközpont

A

B

C

1

A hely neve

Helyrajzi száma
Hrsz.

* Út, utca, tér,
**Járda, és egyéb közterület

2

Ady Endre út

1237, 1249

*

3

Alagút utca

3927

*

4

Alkotmány út

1795

*

5

Arany János út

3714, 3743

*

6

Bajcsy-Zsilinszky út

3942, 1773/1,

*

7

Bajcsy-Zsilinszky út

3951

**

8

Bem utca

1516/12

*

9

Bem utca

3899/1, 3899/3, 3899/2

**

10

Damjanich út

4357

*

11

December 8. tér

3920

*

12

Erzsébet tér

3890, 3892

*

13

Fő tér

3751, 3881/2, 3881/3

*

14

Fő tér

3881/1

**

15

Fürdő út

1516/14, 1762

**

16

Hargita körút

4381

*

17

Játszó utca

3911/2

*

18

József Attila út

4178

*

19

Karancs út a 9-70. házszámú szakaszon

1696

*

20

Kassai sor

1783, 1813

*

21

Kissomlyó utca

3766

*

22

Kistarján út

3728

*

23

Klapka György utca

3879

*

24

Kossuth Lajos út 1. házszám mellett

3865

**

25

Kossuth Lajos út

1812, 3869/2

*

26

Kossuth Lajos út

3869/1, 3869/3

**

27

Kővár út

1289

*

28

Losonci utca a 4-34. házszámú szakaszon

1929

*

29

Lőwy Sándor út

3912, 3917

*

30

Május 1. út

1792, 1854

*

31

Március 15. utca

3698

**

32

Március 15. utca

3702/2, 3703, 3753, 3758, 3760, 3761

*

33

Meredek utca

4133, 4149

*

34

Meredek utca 1-3. mellett

4109

**

35

Mérleg utca

3785

*

36

Meszes utca

1787/12

**

37

Munkás út

4148/1,

*

38

Múzeum tér

3894, 3897/1

*

39

Óvoda tér

3884

*

40

Pécskő út

3859/1, 3771/32

*

41

Rákóczi út

3860/4

*

42

Rákóczi út melletti járdák

3755, 3860/2, 3860/3, 3860/5, 4103/1, 4103/2, 4103/3, 4103/4, 4103/5, 4103/6, 4103/7, 4103/9, 4103/10

**

43

Rákóczi út 28-34. körüli terület

4118/6

**

44

Szent István tér

1787/11

*

45

Szerpentin út

4138, 4148/2

*

46

Tanács út

3919

*

47

Úttörők út

3934

*

48

Zemlinszky Rezső utca

1238

*

2. A II. díjövezetbe tartozó közterületek - Beszterce, Kemerovo és Gorkij lakótelep

A

B

1

A hely neve

Helyrajzi száma
Hrsz.

* Út, utca, tér,
**Járda, és egyéb közterület

2

Barátság utca hrsz.

6581, 6592/7

*

3

Beszterce tér

2695/1

*

4

Budapesti út

6920

*

5

Camping út

2297

*

6

Camping út

2296/5

**

7

Camping út eleje a Teraszos utcáig

2411

*

8

Corvin út

1653

*

9

Csehov utca

6625

*

10

Csokonai út

5958/1

*

11

Fáy András körút

2069, 2082, 2084, 2081, 2102

*

12

Frigyes körút

6599, 6653/6

*

13

Füleki út 201. és 203. házszám mellett

2296/3

**

14

Füleki út mellett a Tóstrand felől

2298, 3064/1, 3064/4

**

15

Gagarin utca

6588

*

16

Gorkij körút

6593, 6697

*

17

Gyermekkert utca

2694

**

18

Kercseg út

2154

*

19

Kőműves köz

2346

*

20

Losonci utca 36. házszámtól végig

1929

*

21

Medves körút

2680, 2704, 2719

*

22

Móricz Zsigmond út hrsz.

2138

*

23

Nyírfácska utca

6688/2

*

24

Sebaji út

2743

*

25

Ybl Miklós út

2753

*

26

Ybl Miklós út 30. és 50., 84-86., 86-106. mellett

2364, 2400, 2410

**

3. A III. díjövezetbe tartozó közterületek

Az I-II. díjövezetbe nem tartozó közterületek.

2. melléklet a 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez91

A közterület-használati díj mértéke 2022. július 1-től

A

B

C

D

E

1

A közterület-használat igénybevételének módja

Területi besorolás szerint fizetendő díj

Mérték-
egység

2

I.

II.

III.

3

Közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
cégtábla és üzletfelirat

800,-

650,-

500,-

Ft/hó/m2

4

Üzleti védőtető, (előtető),
ernyőszerkezet

350,-

350,-

350,-

Ft/hó/m2

5

Kioszk

1.200,-

1.000,-

850,-

Ft/hó/m2

6

Mozgóbolt

7.800,-

7.800,-

Ft/hó/m2

7

Vendéglátó-ipari előkert, terasz (épített vagy idényjellegű)

1.500,-

1.200,-

1.050,-

Ft/hó/m2

8

Árusító és egyéb automata

3.750,-

1.900,-

1.250,-

Ft/hó/db

9

Közterületi értékesítés

1.900,-

1.100,-

800,-

Ft/nap/m2

10

Kereskedő általi idényjellegű, ideiglenes árusítás, árubemutatás

800,-

500,-

350,-

Ft/nap/m2

11

Építési munkával kapcsolatos közterület-használat

550,-

475,-

400,-

Ft/hó/m2

12

Kiállítás, vásár

950,-

550,-

400,-

Ft/nap/m2

13

Sport-, kulturális és egyéb rendezvény

40,-

40,-

25,-

Ft/nap/m2

14

Mutatványos tevékenység (berendezés)

40,-

40,-

25,-

Ft/nap/m2

15

Épülettől különálló reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés, információs vagy más célú berendezés
4 m2 alatt (fix)

1.650,-

1.300,-

1.000,-

Ft/hó/m2

16

Épülettől különálló reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés, információs vagy más célú berendezés
4 m2 felett (fix)

3.900,-

3.100,-

2.350,-

Ft/hó/m2

17

Megállító tábla (mobil, nyitástól zárásig)

3.100,-

2.350,-

1.200,-

Ft/hó/m2

18

Reklámcélú szórólapozás, termékminta osztás

1.500,-

1.000,-

500,-

Ft/nap/m2 Ft/nap/fő

19

Autóbemutató, reklám céllal kiállított autó

500,-

400,-

300,-

Ft/nap/m2

20

Utcai zenélés, portré rajzolás

1.500,-

1.000,-

500,-

Ft/nap/m2

21

3500 kg-nál nagyobb
össztömegű jármű tárolása

15.000,-

15.000,-

15.000,-

Ft/hó/gk

22

Személytaxik állomáshelye

17.950,-

17.950,-

17.950,-

Ft/év/gk

23

Tehertaxik állomáshelye

27.700,-

27.700,-

27.700,-

Ft/év/gk

24

Üzemképtelen jármű tárolása

12.500,-

12.500,-

12.500,-

Ft/hó/gk

25

Egyéb

a díj mértékét a fentiek figyelembevételével esetenként kell megállapítani

1

Módosította a 22/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

2

Beiktatta a 22/2022. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

3

Beiktatta a 31/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. január 1. napjától.

4

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

5

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

6

Beiktatta a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

7

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

8

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

9

Beiktatta a 31/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. január 1. napjától.

10

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

11

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

12

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

13

A megnevezést módosította a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § c) pontja. Hatálytaaln 2022. július 1. napjától.

14

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

15

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

16

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

17

Beiktatta a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2018. január 1. napjától.

18

Beiktatta a 31/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. január 1. napjától.

19

Beiktatta a 31/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. január 1. napjától.

20

Beiktatta a 31/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. január 1. napjától.

21

Beiktatta a 31/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. január 1. napjától.

22

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

23

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

24

Hatályon kívül helyezte a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2018. január 1-jétől.

25

Módosította a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

26

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

27

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § d) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

28

Beiktatta a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

29

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

30

Beiktatta a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

31

Beiktatta a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

32

Beiktatta 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

33

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. január 1. napjától.

34

Hatályon kívül helyezte a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

35

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2018. január 1. napjától.

36

Hatályon kívül helyezte a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2018. január 1. napjától.

37

Módosította a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

38

Beiktatta a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

39

Hatályon kvül helyezte a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

40

Hatályon kvül helyezte a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

41

Hatályon kvül helyezte a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

42

Hatályon kvül helyezte a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

43

Hatályon kvül helyezte a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

44

Hatályon kvül helyezte a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2022. július 1. napjától.

45

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2018. január 1. napjától.

46

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § e) pontja, valamint a 13. § c) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

47

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 1. napjától.

48

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § d) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

49

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § e) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

50

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § e) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

51

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § f) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

52

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § g) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

53

A megnevezést módosította a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2022. július 1. napjától.

54

Beiktatta a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

55

Beiktatta a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

56

Módosította a 35/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. december 1. napjától.

57

Hatályon kívül helyezte a 35/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2016. december 1. napjától.

58

Módosította 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2018. január 1. napjától.

59

Módosította a 4/2021.(I.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. január 28. napjától.

60

Beiktatta a 7/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. február 13. napjától.

61

Beiktatta a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

62

Beiktatta a 27/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 1. napjától.

63

Beiktatta a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

64

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § j) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

65

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018. január 1. napjától.

66

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

67

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.

68

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § f) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

69

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § f) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

70

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § f) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

71

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § k) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

72

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § g) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

73

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § g) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

74

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § g) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

75

Hatályon kívül helyezte a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2018. január 1. napjától.

76

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § h) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

77

Hatályon kívül helyezte a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2018. január 1. napjától.

78

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. § l) pontja, valamint a 13. § j) pontja. Hatályos 2016. április 1. napjától.

79

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § k) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

80

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

81

Módosította a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. április 1. napjától.

82

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § l) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

83

Hatályon kívül helyezte a 9/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 13. § l) pontja. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

84

Beiktatta a 38/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. szeptember 1. napjától.

85

Módosította a 43/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet 8. § e) pontja. Hatályos 2018. január 1. napjától.

86

Módosította a 35/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 1. napjától.

87

Hatályon kívül helyezte a 35/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2016. december 1. napjától.

88

Hatályon kívül helyezte a 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2013. február 01. napjától.

89

Módosította a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.

90

Módosította a 35/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. december 1. napjától.

91

Módosította a 21/2022.(VI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától.