Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2024. 02. 07

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

2024.02.07.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében és a 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és szükséglakásra (a továbbiakban együtt: lakás) és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (továbbiakban: helyiség).

2. A lakások és helyiségek kezelése, a tulajdonosi és bérbeadói jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése

2. § (1) A lakások és helyiségek tekintetében

a) a bérbeadási, felújítási és elidegenítési feladatokat - a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, valamint a Polgármester (továbbiakban: bérbeadó),

b) az üzemeltetési és karbantartási feladatokat a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban: FEV IX. Zrt.), illetve a közösségi hasznosító szervezet látja el.

(2)1 A lakásokkal és helyiségekkel (továbbiakban együtt: bérleményekkel) való gazdálkodás szabályait a 12. § - 15. §, és 19. § (a lakásbérleti jogviszonyra vonatkozó általános szabályok), a 4. § - 11. §, és a 16. §-18. § (Lakás bérbeadása szociális alapon), a 20. § (Lakás bérbeadása költségelven), a 21. § (Lakás bérbeadása piaci alapon), a 22. § - 26. § (Helyiség bérbeadása,) valamint a 27. § - 34. § (lakások és helyiségek elidegenítése) tartalmazzák.

(3) Lakás nem lakás céljára nem adható bérbe.

(4) A lakások és helyiségek közötti átminősítéshez 30 m2-t meg nem haladó alapterületű ingatlan esetében a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, 30 m2-t meghaladó alapterületű ingatlan esetében a Képviselő-testület határozata szükséges. Az átminősítés csak akkor lehetséges, ha az érintett ingatlanra nem áll fenn érvényes bérleti szerződés, nincs a bérleti jogviszony folytatására jogosult személy, a bérlemény jogvitával nem érintett, valamint, ha más szervezetnek nem áll fenn bérlőkijelölési vagy bérlő-kiválasztási joga.

(5)2 A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket, melyek bármelyikének bérlő általi megsértése - az eredménytelen bérbeadói írásos felszólítást követően - a bérleti szerződés - cserebérlemény felajánlása nélküli - bérbeadó általi felmondása alapjául szolgál:

a) a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,

b) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletével ellentétes magatartást tanúsítanak,

c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,

d) a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, vagy két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,

e) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.

(6) 3 A Képviselő-testület egyedi döntésével a 17. § (3) bekezdésében, a 21. § (2) bekezdésében, a 22. § (2) bekezdés h) pontjában és a bérleti szerződésekben meghatározott emeléstől vagy annak mértékétől a bérlők számára kedvezőbb módon, meghatározott időszakra vonatkozóan eltérhet.

(7)4 A 4. § és az 5. §-okban, a 7. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a 20. § és 21. §-okban meghatározott jogcímen bérbeadható lakások száma nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző évben megüresedett vagy lakhatásra alkalmassá tett lakások számát.

Ezen §-ok szerinti jogcímeken bérbeadható lakások számáról minden évben tájékoztatót kell készíteni a Képviselő-testület azon ülésére, melynek keretében a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének megalkotásáról szóló önkormányzati rendeletét I. fordulóban tárgyalja.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1.5 Életvitelszerűen lakik a lakásban az a személy, aki bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (különösen étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybe vétele, elérhetőségi címkénti megjelölése) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ.

2. Fenntartási nehézség: a bérelt lakás bérleti díjának, közmű (víz, csatorna, elektromos áram, gáz, központi fűtés, távfűtés) díjának megfizetendő összege a bérlő és a vele együttlakó személyek igazolt nettó jövedelmének 50%-át meghaladja.

3.6 Hirdetési helyszín: hirdetmény esetén a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtáblái, az önkormányzat honlapja, pályázat esetén az előbbiek, továbbá az önkormányzat hivatalos facebook-oldala, és a pályázat kiírója által meghatározott internetes weboldal.

4. Közösségi hasznosítás: önkormányzati tulajdonú lakóépület közösségi szükségletek céljára történő - a tulajdonjog átruházását nem eredményező - hasznosítása, ide nem értve a bérlők kijelölésének, a bérleti szerződések megkötésének, valamint a hasznok szedésének jogát.

5. Közösségi hasznosító szervezet: az Önkormányzattal kötött hasznosítási szerződés alapján a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítást végző átlátható szervezet.

6.7 Szociálisan rászorult személy: az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át, és aki, vagy akinek a családja nem rendelkezik a 7. pontban meghatározott vagyonnal.

7.8 Vagyon: az a nem a kérelmező által lakott hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, jövedelemként figyelembe nem vett összeg, amelyeknek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap harmincszorosát, együttes értékük a szociális vetítési alap nyolcvanszorosát meghaladja.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

4. Lakás bérbeadása szociális alapon

4. § (1) A Képviselő-testület a lakás bérbeadásról szóló döntés jogát a (2)-(6) bekezdés szerinti esetekben a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságra, valamint a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester dönt az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javaslatára évente legfeljebb 15 db lakás 1 év határozott időre történő bérbeadásáról azon kérelmezők részére, akiknél

a) a kérelmező vagy a vele együttköltöző személy egészségi állapota indokolja, vagy

b) a kérelmező vagy a vele együttköltöző személy létfenntartása veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül, vagy

c) a kérelmezővel élő kiskorú gyermek/gyermekek családban nevelése veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül, vagy

d) a kérelmezővel élő beteg gyermek megfelelő elhelyezése, ápolása más módon nem biztosítható.

(3)9 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság e rendelet 5. § -ában meghatározottak szerint minősített többséggel dönt évente legfeljebb 15 db üres lakás pályázat útján történő bérbeadásáról a lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére. A lakáskérelmet az 1. számú melléklet kitöltésével kell benyújtani. Az alkalmazandó pályázati felhívást a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság e rendelet 6. § -ában meghatározottak szerint dönt lakás bérbeadásáról a Lakhatási, Életviteli, Lelki- segítségnyújtási és Egzisztencia - teremtési Közösségi programban (továbbiakban: LÉLEK Program) résztvevők számára.

(5) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság minősített többséggel dönt évente legfeljebb 2 db, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság által kijelölt egyszobás lakás határozatlan idejű bérbeadásáról állami gondozottak részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a kérelmező

a) 30. életévét nem töltötte be,

b) ferencvárosi lakóhelyről került a gyermekvédelmi szakellátásba, ahol megszakítás nélkül igazoltan a 18. életéve betöltése előtt legalább 3 évet töltött,

c) vagy családtagja részére korábban állami gondozott jogcímen lakás bérbeadásra nem került sor.

(6)10 A polgármester dönt lakás bérbeadásáról az alábbi esetekben:

a) e rendelet 7. §-a szerinti ideiglenes elhelyezés,

b) e rendelet 8. §-a szerinti lakásbérleti jogviszony folytatása,

c) e rendelet 9. §-a szerinti lakásban visszamaradt személy elhelyezése,

d) e rendelet 10. §-a szerinti bérleti szerződés cserelakás felajánlásával történő felmondása,

e) e rendelet 12. §-a szerinti lakáscsere

esetében.

(7) A bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését a bérbeadó lakossági bejelentés alapján, illetve szükség szerint, közösségi hasznosítással érintett ingatlanok esetén a közösségi hasznosító szervezet szükség szerint ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. Ez a rendelkezés irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén is.

(8)11 Ha a bérlő 2 havi összegnél nagyobb lakbér- vagy közmű díjtartozással rendelkezik, a bérbeadó erről értesíti a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságát (a továbbiakban: FESZGYI), illetve IX. kerület közigazgatási területén kívüli önkormányzati lakás esetén az ingatlan helye szerinti illetékes családsegítő szolgálatot, aki - amennyiben jogszabály azt lehetővé teszi - a bérlő számára felajánlja az adósságkezelési eljárást. Amennyiben az adósságkezelési eljárás eredménytelen, bérbeadó a bérleti szerződést a következményekre történő figyelmeztetést tartalmazó eredménytelen írásbeli felszólítás után, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben meghatározott határidőben akkor mondhatja fel, ha a bérlőnek 6 havi vagy 300.000 Ft összeget meghaladó bérleti díj hátraléka halmozódik fel.

(9) Ha a bérlő a felmondási idő leteltét megelőzően a díjhátralékát rendezi, bérbeadó a felmondást visszavonja.

(10)12 Ha a bérlővel a bérbeadó a felmondási idő leteltét megelőzően részletfizetési megállapodást köt, bérbeadó a felmondást visszavonja és a megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy ha a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésével hatvan napot meghaladó késedelembe esik, a lakásbérleti szerződés pénzbeli térítés fizetése vagy cserelakás biztosítása nélkül megszűnik. A késedelembe esést követő 30. és a 45. napig fel kell hívni a bérlő figyelmét a részletfizetési megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítésére, és az annak elmulasztásából fakadó jogkövetkezményre.

(11) Ha a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltak teljesítésére előreláthatólag nem képes, vagy képtelenné válik, ezt a körülményt a bérbeadó felé haladéktalanul írásban jelezni köteles. A bérlő jelzése alapján a bérbeadó és a bérlő egy alkalommal a részletfizetési megállapodást úgy módosíthatja, hogy a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltakat elvárható gondosság mellett teljesíteni tudja.

(12) Bérbeadó a felmondásban meghatározott határidő leteltét követően kezdeményezheti a tartozás végrehajtása, az azt követő 90. nap után a lakás kiürítése iránti eljárást.

(13) Amennyiben a volt bérlő a felmondásban meghatározott határidő leteltét követő 120 napon belül a díjhátralékát rendezi vagy annak megfizetésére részletfizetési megállapodást köt, bérbeadó nem kezdeményezi a (12) bekezdés szerinti eljárást, vagy ha már kezdeményezte, kéri annak felfüggesztését.

(14) A polgármester a végrehajtási eljárás megindításáig a lakbértartozás legalább 20%-ának befizetése esetén, vagy a lakbér- és közműdíj tartozások tekintetében adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat birtokában a tartozás megmaradó részére szerződéssel, legfeljebb 18 hónapos részletfizetést engedélyezhet.

(15) A bérbeadó a végrehajtás módjaként a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § d) pontjában foglaltakat nem kérheti meghatározni, ha a lakás elhagyására kötelezett korábban bérleti jogviszonnyal rendelkező jogcím nélküli lakáshasználó és a vele együtt költöző családtagok (16) bekezdésben meghatározott minimálisan elfogadható együttes elhelyezése nem lenne biztosított.

(16) Minimálisan elfogadható együttes elhelyezésnek minősül:

a) várandós nők és a lakásban kiskorú gyermeket nevelők - ideértve a köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló 24 év alatti gyermeket - esetében családok átmeneti otthona,

b) egyedülálló pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek és fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült személyek esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti támogatott lakhatás intézményei,

c) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, gondozási szükséglettel rendelkező személyek esetében idősek otthona.

(17) Ápolásra, gondozásra szoruló személy esetében, ha az ápolásra, gondozásra szoruló személy ápolását vagy gondozását a vele együtt lakó biztosítja, és az az ápolásra, gondozásra szoruló személy az ápolást vagy gondozást végző személlyel együttes elhelyezésre tart igényt, akkor csak az minősül minimálisan elfogadható elhelyezésnek.

(18) minimálisan elfogadható elhelyezést elsődlegesen a főváros közigazgatási területén belül kell biztosítani.

5. Lakás bérbeadása pályázati úton

5. § (1) A lakások határozott időre, legfeljebb 5 évre adhatóak bérbe.

(2)13 A pályázaton részt vehet olyan személy is, aki vállalja, hogy az általa bérelt,

- a rendelet 5. számú mellékletében szereplő bontandó/felújítandó épületben lévő, vagy
- társasházban található félkomfortos vagy annál rosszabb komfortfokozatú
önkormányzati bérlakásának az addigi bérleti jogáról a pályázat megnyerése esetén térítésmentesen lemond, és megfelel a 4. § (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek. Ebben az esetben vele határozatlan idejű szerződés köthető, amennyiben az általa bérelt lakásra vonatkozóan határozatlan idejű szerződéssel rendelkezett.
(3) A (2) bekezdés szerinti pályázati nyertesnek a pályázati értesítést követő 90 napon belül kötelessége az addig lakott lakásból az oda bejelentett személyeket kijelenteni, a lakást üres, beköltözhető állapotban visszaadni.
(4) A (3) bekezdés szerinti előírás nem teljesítése esetén az önkormányzat a pályázaton elnyert lakásra szóló bérleti szerződést 90 napos felmondási idővel felmondja.
(5) A pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, a Ferencváros újságban, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin legalább 30 napra ki kell függeszteni.
(6) 14 A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül állapítja meg.
(7) 15 A pályázat eredményét az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin közzé kell tenni. Az I. helyre sorolt pályázók postai úton is értesítést kapnak.
(8) 16
(9) A pályázati nyertesnek a szerződéskötési lehetőségről szóló önkormányzati értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződést meg kell kötnie.
(10) 17 Amennyiben a pályázati nyertes a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a rangsorban következő pályázóval köthető szerződés. Az a pályázó, aki pályázati nyertesség esetén a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével 2 évre a pályáztatásból kizárható.
(11) Amennyiben az 5. § alapján létesített jogviszony 5 éves időtartama alatt nem áll fenn a 2. § (5) bekezdés szerinti felmondási ok, úgy a bérleti szerződés határozatlan időre történő megkötéséről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

6. Elhelyezés a LÉLEK programban

6. § (1) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a FESZGYI javaslata alapján dönt a LÉLEK programban résztvevők legfeljebb 2 év időtartamra szóló második szintű elhelyezéséről a 2. számú mellékletben megjelölt lakások felhasználásával.

(2) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság dönt a FESZGYI javaslata alapján a LÉLEK programban résztvevők 3 év időtartamra szóló, harmadik szintű, illetve harmadik szinten 3 évet eltöltött, az együttműködési szabályokat betartó résztvevők határozatlan idejű elhelyezéséről.

7. Ideiglenes elhelyezés

7. § (1) A polgármester legfeljebb 1 évre szóló, határozott idejű bérleti szerződést köthet olyan személlyel,

a) akinek önkormányzati lakásbérleménye felújítását az önkormányzat elhatározta,

b) akinek IX. kerületben levő lakástulajdona megsemmisült, illetve annak életveszélyes vagy rossz műszaki állapotát szakvéleményben megállapították, elhelyezéséről maga nem tud gondoskodni, és a lakás helyreállítása gazdaságtalan,

c) akinek bérleti jogviszonyát az önkormányzat lakbér vagy közműdíj tartozás miatt felmondta, de a végrehajtási eljárás lezárulta előtt tartozását kiegyenlítette, vagy arra részletfizetési megállapodást kötött, vagy az adósságkezelési támogatást megállapító határozat a birtokában van,

d) aki jogcím nélküli lakáshasználóként, teljes kiürítéssel érintett lakóépületben lakik, és elhelyezése más módon nem megoldható,

e) a FESZGYI javaslata alapján, aki családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozataként krízishelyzetbe került. Erre a célra, az érintettek átmeneti lakhatásának megoldására évente legfeljebb 5 lakás használható fel.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bérlő kevesebb szobaszámú, alacsonyabb komfortfokozatú lakást is köteles elfogadni, ha az egyébként - az együttlakó személyek számára is figyelemmel - megfelel a lakás követelményeinek. A felújítandó lakásra szóló bérleti jogviszony a munkák elvégzésének időtartamára szünetel.

(3) A polgármester azon volt bérlőkkel, akiknek a határozott idejű bérleti szerződése lejárt és nem áll fenn velük szemben a 2. § (5) bekezdés szerinti felmondási ok, valamint még a bérleményben tartózkodnak, dönthet új bérleti szerződés legfeljebb 1 évre történő megkötéséről.

(4)18 Ha az ideiglenes elhelyezés időtartama elérte a 2 évet, valamint a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően szolgálati jelleggel bérbe adott lakások esetében az 5 évet vagy a munkáltató javaslata alapján a további 5 évet, és az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn a 2. § (5) bekezdés szerinti felmondási ok, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről vagy az ideiglenes elhelyezés megszüntetéséről.

8. Lakásbérleti jogviszony folytatása

8. § (1) A bérlő halála esetén a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult:

a) az eltartó, ha

aa) a tartási szerződéshez a bérbeadó legkésőbb a bérlő halála előtt 1 évvel írásban hozzájárult,

ab) az eltartó a szerződésben vállalt tartási - vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti - kötelezettségét teljesítette.

b) a lakásban visszamaradt személyek közül a 13. § (1) bekezdés szerint befogadott személy, ha a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

(2) A lakásbérleti jog folytatása ellenében kötött tartási szerződéshez való hozzájárulásról a polgármester dönt. Határozott időtartamú, illetve feltétel bekövetkeztéig szóló bérleti jogviszony esetén az eltartó részéről a bérleti jogviszony folytatása kizárólag a határozott időtartam lejártáig, illetve a feltétel bekövetkeztéig lehetséges.

(3) A bérbeadó a tartási szerződéshez való hozzájárulását megtagadhatja, ha

a) az eltartó a 18. életévét még nem töltötte be, a nyugdíjkorhatárt elérte, vagy önálló jövedelemmel nem rendelkezik,

b) az eltartó egészségi állapota, vagy egyéb személyi körülményei alapján a tartásra nem képes,

c) a bérlő egészségi állapota és jövedelme miatt tartásra nem szorul,

d) a bérlő tartásáról más személy gondoskodik, vagy a bérlő tartása a bérleti szerződéssel érintett lakástól eltérő helyen történik.

(4) A bérbeadó a tartási szerződésben foglalt eltartói kötelezettségek teljesítésének tényét ellenőrizheti.

(5) A tartási szerződéshez való hozzájárulást ismételten kérelmezni kell, amennyiben az adott lakásra ugyanazon bérlővel ismételten bérleti szerződést kötöttek, illetve amennyiben a bérlő cserelakást kapott.

9. Lakásban visszamaradt személy elhelyezése

9. § (1) Ha a bérlő halála esetén a lakásban visszamaradt, a 13. §-ban foglaltak szerint jogszerűen befogadott, legalább 5 éve a lakásban életvitelszerűen a bérlővel együtt lakók között nincs a bérleti jogviszony folytatására jogosult személy, a bérbeadó a visszamaradt személyek számának figyelembevételével felajánl olyan lakást, amelynek bérleti értéke (3. sz. melléklet) kisebb az eredeti lakás bérleti értékénél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott - lakásban visszamaradt - személyek részére az elhunyt bérlő által haláláig bérelt lakás is bérbe adható, ha a lakás

a) 1 szobás, komfort nélküli vagy annál rosszabb adottságú, vagy

b) 1 szobás, maximum 30 m2 alapterületű.

(3) Ha a bérlő halála esetén a lakásban több elhelyezésre jogosult személy maradt vissza, akkor is csak egy lakás adható bérbe. Ebben az esetben - kérelmükre - bérlőtársi szerződést kell velük kötni.

(4) Ha a bérbeadó által felajánlott lakást az elhunyt bérlő által haláláig bérelt lakásban visszamaradt személyek a felajánlást követő 30 napon belül nem fogadják el, a lakás kiürítésének bírósági végrehajtása kezdeményezhető.

(5) Ha a bérlőkiválasztásra vagy bérlőkijelölésre jogosult rendelkezési jogáról lemond, a lakásban visszamaradt személy részére a lakást határozatlan időre kell bérbe adni.

10. Felmondás cserelakás felajánlásával

10. § (1) Az épület (a benne lévő lakás) átalakítása, korszerűsítése, lebontása, eladása vagy társbérlet megszüntetése céljából a bérbeadó a bérleti szerződést írásban felmondhatja.

(2) A szerződés felmondásával egy időben a bérbeadó a főváros területén megfelelő, beköltözhető cserelakást ajánl fel, kivéve, ha ilyennel a bérlő ezen kívül is rendelkezik.

(3) Ha a bérlő az általa bérelt lakásánál kisebb bérleti értékű lakást és pénzbeli térítést is hajlandó elfogadni, a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése (11. §) szabályait kell alkalmazni.

(4)19 Amennyiben a bérlő cserelakásra nem tart igényt, úgy a polgármester döntése alapján legfeljebb 650 000 Ft/m2 összegnek megfelelő pénzbeli térítés fizethető részére.

(5) A társasházban levő szükséglakások, társbérletek bérlőinek - a bérlemények önálló lakásként való megszüntetésének érdekében - egy legfeljebb 10 m2-rel nagyobb lakás bérleti jogát fel kell ajánlani.

11. Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel

11. § (1)20 A bérlő kezdeményezésére a lakásra kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel megszüntethető és a polgármester döntése alapján a bérbeadó

a)21 által fizetendő pénzbeli térítés összege

aa) az 5. sz. mellékletben meghatározott épületekben lévő lakások esetén 225.000 Ft/m2,

ab) az aa) pont alá nem tartozó épületekben lévő lakások esetén 405.000 Ft/m2, vagy

b) a bérlő által jelenleg bérelt lakás helyett

ba) kizárólag annak fenntartási nehézségei miatt a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatára

bb) a lakás használhatatlanná válása miatt

másik lakást ad bérbe.

(1a)22 Amennyiben a fennálló bérleti jogviszony az épület átalakítása, felújítása, bontása, eladása miatti épület-kiürítés okán keletkezett, úgy a bérleti szerződés megkötésétől számított 5 évig kizárólag a kiürítéssel érintett lakás alapterülete vehető figyelembe a pénzbeli térítés összegének megállapításánál.

(2) Amennyiben a kérelmező által kért cserelakás bérleti értéke alacsonyabb, mint az általa bérelt lakás bérleti értéke, valamint vállalja, hogy a lakást megtekintett állapotban veszi át, úgy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatára a bérleti értékkülönbözetet számára ki kell fizetni, illetve az esetleg fennálló lakbér és közműdíj tartozásának törlesztésére kell fordítani.

12. Lakáscsere

12. § (1) A bérlő a lakás bérleti jogát - a bérbeadó hozzájárulásával - elcserélheti. A csereszerződést írásba kell foglalni.

(2) Lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.

(3) A bérbeadói hozzájárulás megadását és a csereszerződés érvényes megkötését megelőzően a bérbeadó - legalább 30 napos határidő megjelölésével - az önkormányzati lakásra bérleti jogot szerezni kívánó cserélő féltől megkéri:

a) lakásbérlemény esetén a bérleti szerződésének, illetőleg a bérleti jogviszonya fennállását tanúsító bérbeadó írásbeli nyilatkozatának,

b) lakástulajdon esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatának

az iratokhoz történő benyújtását.

(4) Ha a cserepartner a (3) bekezdésszerinti kérést a megadott határidőn belül nem teljesíti, a bérbeadó a cseréhez történő hozzájárulását megtagadhatja. A bérbeadó a cseréhez történő hozzájárulását megtagadja, ha a benyújtott okiratok, illetőleg - szükség esetén - a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti jogának vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében, vagy a bérlőkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásra jogosult, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járul hozzá.

(5) A cseréhez történő hozzájárulás nem tagadható meg, ha a cserélő felek, illetve a bérbeadó tulajdonába jogszerűen befogadott személyek

a) egészségügyi ok,

b) munkahely megváltozása,

c) lényeges személyi körülményeinek, így különösen a jogszerűen befogadott személyek számának megváltozása,

miatt cseréli el a lakást, és a (4) bekezdésben meghatározott indokok nem állnak fenn.

(6) Ha a bérbeadó a lakáscsere szerződéshez történő hozzájárulását jogszabályi rendelkezések folytán nem tagadhatja meg, a csere következtében létrejövő új bérleti szerződés feltételeit sem állapíthatja meg terhesebben a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárul.

13. Más személy befogadása

13. § (1) A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja lakásába szülőjét, házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét.

(2) A bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be lakásába testvérét, nem befogadott gyerekétől származó unokáját, élettársát, ha a befogadást követően az egy főre jutó lakószoba alapterület 6 m2-nél nem lesz kisebb.

(3) A bérlőtárs a lakásba más személyt - a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével - a másik bérlőtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

14. Az albérlet

14. § (1)23 A bérlő igazolt távolléte esetén lakása egészét, a legalább 2 szobás lakásban életvitelszerűen ott lakó bérlő a lakása egy részét, a gondnok a gondnoksága alatt álló bérlő lakását legfeljebb 2 évre albérletbe adhatja. A lakás vagy egy részének albérletbe adására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ahhoz előzetesen hozzájárul.

(2)24 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hozzájárulása nélkül megkötött albérleti szerződés érvénytelen, és ilyen esetben a bérlő bérleti szerződését a bérbeadó a vonatkozó jogszabályok alapján felmondhatja.

(3)25 Az albérleti szerződéshez való hozzájárulás feltételei:

a) az egy főre jutó lakószoba alapterület - az albérlőt és a vele együtt költözőket is figyelembe véve - nem lehet kisebb, mint 6 m2,

b) az albérlet időtartama alatt a lakásfenntartási és a lakbér támogatásról a bérlő lemond,

c) a szerződés megkötéséhez az összes bérlőtárs hozzájárul,

d) az albérlő írásban vállalja a 2. § (5) bekezdése szerinti követelmények betartását

e) a bérlő a kérelméhez csatolta a tartozásmentes lakbér-, és közüzemi díj igazolásokat,

f) a bérlő vállalja

fa) szociális alapon vagy költségelven bérbeadott lakás esetén a bérleményre megállapított bérleti díj és a lakás bérleti értéke 11 ezrelékének megfelelő összeg különbözetével megegyező albérleti többlet-díj megfizetését,

fb) piaci alapon bérbeadott lakás esetében a bérleményre megállapított bérleti díjon felül az érvényes bérleti díj 50%-ának megfelelő összegű albérleti többlet-díj megfizetését.

(4) Az albérleti jogviszony is megszűnik, ha a bérlő bérleti jogviszonya megszűnik. Az albérleti jogviszony megszűnését követően a volt albérlő az albérleti jogviszony megszűnésére való hivatkozással nem tarthat igényt önkormányzati lakásban való elhelyezésre.

15. Bérlőtársi jogviszony

15. § (1) Ha a lakást több bérlő együttesen bérli, akkor bérlőtársak. A bérlőtársak jogaira és kötelezettségeire az önálló bérlőre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

(2)26 A bérlő a polgármester írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be lakásába testvérét, nem befogadott gyerekétől származó unokáját, élettársát, ha a befogadást követően az egy főre jutó lakószoba alapterület 6 m2-nél nem lesz kisebb.

(3) A bérlő és a 13. § (1) bekezdése szerint befogadott személy közös kérelmére a polgármester döntése alapján bérlőtársi szerződés köthető, ha a lakásban legalább 5 év óta életvitelszerűen együtt laknak.

(4) Ha a bérbeadás valamely korábbi lakásbérleti jogviszonyhoz kapcsolódik, akkor az új bérleti szerződés megkötésekor csak abban az esetben létesíthető bérlőtársi jogviszony, ha az a korábbi bérleti szerződésben is fennállt.

(5) A bérlőtársak a bérbeadó hozzájárulásával bérlőtársi jogviszonyukról egymás javára lemondhatnak.

16. Társbérlői jogviszony

16. §27

17.28 Lakbér, víz és csatornahasználati díj, és közmű-szolgáltatási díjak

17. §29 (1) A bérlő által fizetendő bruttó lakbér (továbbiakban: lakbér) a lakás mindenkori bérleti értékének a 2,5 ezreléke.

(2) A lakbértámogatás módját és mértékét a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) A lakbért minden év július 1-jével felül kell vizsgálni. Ahol a számított lakbér nem egyezik meg a tényleges lakbérrel, ott a bérlőt lakbérközlés formájában értesíteni kell az új lakbér összegéről. Ha a számított lakbér

a) nem haladja meg a tényleges lakbér 150%-át, akkor július 1-jétől a fizetendő lakbér azonos a számított lakbérrel,

b) a tényleges lakbér 150%-ánál magasabb, akkor július 1-jétől a fizetendő lakbér a tényleges lakbér 150%-a.

(4) Ha a bérlő a víz- és csatornahasználat díját nem önálló vagy mellékvízmérő szerint, közvetlenül a szolgáltatóval kötött szerződés alapján fizeti meg, akkor az önkormányzatnak havonta fizetendő térítési összeget a rendelet 4. számú mellékletének A, B, C, D táblázatában meghatározott normatív mennyiség (m3) és a mindenkor érvényes víz- és csatornahasználati díjak (Ft/m3) szorzata alapján kell kiszámítani.

(5) Ha a bérlő a fűtés, illetve melegvíz díját nem közvetlenül a szolgáltatóval kötött szerződés alapján fizeti meg, akkor az önkormányzat nevére az adott központi fűtési rendszerrel érintett lakóház vagy lakóházak vonatkozásában érkező, fűtéshez és melegvíz előállításhoz kapcsolódó közműszámlák összegét a lakás által fogyasztott – a lakásban elhelyezett hőmennyiségmérő számlálója szerinti – hőmennyiség arányában kell megtérítenie az önkormányzatnak, havi ütemezésben, havi vagy éves elszámolás szerint.

18. Lakáshasználati díj

18. § (1) A lakást jogcím nélküli használó lakáshasználati díjat köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapítható lakbérrel azonos összeg.

(2) Ha a jogcím nélküli használó másik lakásra nem tarthat igényt, a használat kezdete után két hónappal a lakáshasználati díj a lakbér kétszeresére emelkedik.

(3) A használati díj mértéke a bérleti díjjal megegyező mértékű annak a jogcím nélküli lakáshasználónak az esetében, aki részletfizetési megállapodást köt és a törlesztőrészleteket fizeti, és azt a bérbeadó felé igazolja.

(4) A jogviszony rendezése esetén a bérlő kérelmére a bérbeadó lemond a használati díjhoz kapcsolódó, a bérleti díj mértékén felüli követelés érvényesítésétől, továbbá a bérlő részére jóváírja a megfizetett használati díj bérleti díjon felüli részét.

19. A lakás korszerűsítése és felújítása a bérlő által

19. § (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége.

(2) A lakás bérbeadóra tartozó, de a bérlő által elvégezhető munkái esetén bérbeadó és a bérlő előzetesen megállapodhatnak, hogy a bérlő által elvégzendő munkák számlákkal igazolt költségét részben vagy egészben a bérbeadó viseli. A megállapodás megkötéséről és a bérbeszámítás mértékéről, módjáról az előzetes költségvetés alapján:

a) 1.000.000 forint összeghatárig a polgármester,

b) 1.000.000 forint felett a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság jogosult dönteni.

(3) A nem társasházban lévő üres, jogszerű használattal nem terhelt, és a kérelmező lakásával közvetlenül falszomszédos egy szobás, legfeljebb 35 m2-es lakások, melyek önálló lakásként aránytalanul magas felújítási költség mellett hasznosíthatók, - a bérlő kérelmére és költségére - a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hozzájárulásával műszakilag csatolhatók a kérelmező által bérelt lakáshoz.

(4) Amennyiben a lakásgazdálkodás keretében gazdaságosan nem felhasználható bérlakás csatolását egyik falszomszédos bérlő sem kéri, a bérbeadó a nem társasházban lévő lakást a lakásállományból törli.

20. Lakás bérbeadása költség elven

20. § (1) A Képviselő-testület a lakások költségelvű bérbeadásának jogát a (9) - (11) bekezdésben meghatározott célokra a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át.

(2) A bérbeadás feltétele, hogy a kérelmező a főváros területén nem rendelkezik önkormányzati lakásbérlettel, bérlőtársi jogviszonnyal, illetve tulajdonában, haszonélvezetében lakás nincs.

(3) A lakás lakbére a lakás mindenkori bérleti értékének a 6 ezreléke, egyebekben a 17. § - 18. § előírásait kell alkalmazni.

(4)30 Amennyiben a 2. § (5) bekezdésben szereplő indokok bármelyike áll fenn, a lakásra kötött bérleti szerződést meg kell szűntetni, és a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

(5) A lakások visszaadása esetén pénzbeli vagy egyéb térítés nem fizethető, a lakás az addigi bérlőnek el nem adható.

(6) A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság minősített többségű döntéssel szolgálati lakást biztosíthat a polgármester javaslatára foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeknek, a foglalkoztatási jogviszony fennállása idejére:

a) az önkormányzat hivatalában és az önkormányzat költségvetési szerveinél, a, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainál dolgozók elhelyezésére évente 6 db lakást, amennyiben a munkavállaló jelenlegi munkáltatójánál legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási jogviszonyban áll,

b) a Városgazdálkodási Bizottság előzetes véleményezése alapján a kerületi rendőrkapitányságon, valamint kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók elhelyezésére évente 2 db lakást,

c) a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság előzetes véleményezése alapján a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek elhelyezésére évente 2 db lakást,

d) az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság előzetes véleményezése alapján a területi ellátási kötelezettségű közfinanszírozott egészségügyi alapellátás keretében dolgozó területi védőnők elhelyezésére évente 1 lakást.

(6a)31 A (6) bekezdés alapján bérbeadott lakásra bérlőtársi szerződés nem köthető.

(7) A szolgálati lakás a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a munkavállaló részére a bérleti jogviszony megkezdésétől számított 10 év elteltével elidegeníthető.

(8) Amennyiben a szolgálati lakás bérlőjének a foglalkoztatási jogviszonya a bérlő felmondása, vagy a bérlő által tanúsított magatartás miatt a munkáltató kezdeményezésére szűnik meg, a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő 90 napon belül a bérbeadónak visszaadni.

(9) Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony megszűntetésére közös megegyezéssel, vagy a munkáltató érdekkörében felmerült ok miatt kerül sor, a bérleti szerződést egy alkalommal, egy évvel meg lehet hosszabbítani.

(10) A foglalkoztatási jogviszony nyugdíjazás miatt történő megszűntetése esetén a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság kérelemre dönthet a bérleti szerződés határozatlan idejűvé módosításáról.

(11) Szociálisan rászorult kérelmező esetén, kérelemre a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönthet a szociális alapú bérbeadás szerinti lakbér megállapításáról.

(12)32 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a 30 éven aluli fiatalok pályakezdését évente egyszer - a rendelet 9. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján - kiírt pályázat útján, legfeljebb 10 db, legfeljebb 2 szobás lakás 5 évre szóló költségelvű bérbeadásával segítheti. A bérleti szerződés lejártakor - amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok - a bérleti jogviszony a bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.

(13)33

21. Lakás bérbeadása piaci alapon

21. § (1) Az üres, 70 m2 feletti önkormányzati bérlakások piaci alapon is bérbe adhatóak.

(2)34 A fizetendő bruttó lakbér mértéke a lakás mindenkori bérleti értékének 11 ezreléke, mely minden év július 1. napjától az előző évi infláció mértékével emelkedik, egyebekben a 17. § - 18. § előírásait kell alkalmazni.

(3) A Képviselő-testület a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatára, minősített többségű döntésével évente legfeljebb 3 db lakás piaci alapú bérbeadásáról dönthet. A bérleti szerződést 1 év határozott időtartamra kell megkötni.

(4)35 A Polgármester a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatára - a rendelet 10. számú mellékletét képező pályázati felhívás alkalmazásával - pályázatot írhat ki évente legalább 1 db lakás bérbeadására. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a meghirdetett lakás jellemzőit,

b) a megtekintés lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,

c) a bérleti szerződéssel a (9)-(10) bekezdések szerint együtt járó jogokat, illetve kötelezettségeket,

d) a pályázat benyújtásának, valamint a 3 havi bérleti díjnak megfelelő pályázati letét befizetésének módját és határidejét,

e) a pályázat elbírálásának, a szerződés megkötésének (5)-(8) bekezdés szerinti módját és határidejét.

(5)36 A pályázatot a rendelet 10. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és aláírásával, valamint a pályázati letét befizetésének igazolásával kell benyújtani. A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja és a személyes adatainak kezeléséhez - a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - hozzájárul.

(6) A pályázatot az nyeri meg, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetését vállalja. A bérleti szerződést 5 év határozott időtartamra kell megkötni. A határozott időtartam lejártát követően, amennyiben nem áll fenn a 2. § (5) bekezdés szerinti felmondási ok, a határozatlan idejű szerződés megkötéséről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

(7) A pályázat nyertesével a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés - nyertes pályázónak felróható - meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet szerződést kötni.

(8) Szerződéskötés esetén a pályázati letét összege óvadékként az önkormányzatnál marad. A nem nyertes pályázónak a letét összegét a nyertes pályázóval való szerződés megkötésétől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak fel nem róható okból hiúsul meg, részére a letét összege visszajár.

(9)37 Bérleti szerződés olyan személlyel köthető:

a) aki vállalja a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket,

b) akivel szemben a pályázat kiírását megelőző 1 éven belül nem volt, illetve jelenleg nincs folyamatban a lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos felmondási vagy peres eljárás,

c) aki nem részesül lakbér- vagy lakásfenntartási támogatásban,

d) aki rendelkezik szociális helyzet alapján bérbeadott kerületi bérlakással, és vállalja, hogy felmondja annak bérleti szerződését és a lakást térítésmentesen visszaadja a bérbeadónak,

e) aki vállalja a (2) bekezdés szerinti, az évenkénti bérleti díjemelésből eredő bérkülönbözet és a 17. § (4) bekezdése szerinti közmű díjnak megfizetését.

(10) A bérlő a házastársa vagy egyenesági hozzátartozója javára a bérleti jogáról írásbeli bejelentése alapján bármikor lemondhat.

(11) A bérlő a hónap végére a bérleti szerződést felmondhatja, ebben az esetben a lakás rendeltetésszerű állapotba hozásához szükséges munkák költségével csökkentett óvadék a bérlő részére visszajár.

(12)38 A pályázaton kívül, piaci alapon bérbeadott lakások esetében a bérleti szerződés határozatlan időre történő megkötésére nincs lehetőség. Amennyiben nem áll fenn a 2. § (5) bekezdés szerinti felmondási ok, a bérleti szerződés további 1 év időtartamra történő megkötéséről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt. Abban az esetben, ha a bérleti jogviszony időtartama elérte a 2 évet, és a bérlővel szemben nem áll fenn a 2. § (5) bekezdés szerinti felmondási ok, a bérleti szerződés 5 év határozott időre történő megkötéséről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

(13)39 A piaci alapon bérbe adott lakások visszaadása esetén pénzbeli vagy egyéb térítés nem fizethető, a piaci alapon bérbeadott lakásokat a tulajdonos nem idegeníti el.

22. Helyiség bérbeadása

22. § (1) A helyiségek bérbeadására e rendelet 4. § - 21. §-ának előírásait e rendelet 22. § - 26. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető:

a) akinek nincs tartozása, jogvitája az önkormányzattal szemben,

b) aki ellen nem indult felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt,

c) akinek a folytatni kívánt tevékenysége nem szexuális áruk forgalmazására, ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, vagy a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott I. kategóriájú játékterem működtetésére, üzemeltetésére irányul,

d) aki a folytatni kívánt tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,mellékeli,

e) aki vállalja, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása, bontása vagy eladása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat,

f) aki vállalja a 26. § (1) bekezdésében foglalt megszerzési díj megfizetését,

g) aki vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj összegének megfizetését,

h) aki vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik,

i) aki vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti.

(3)40 A bérleti szerződésbe kell foglalni az alábbi feltételeket, melyek megsértése esetén a bérbeadó a bérleti szerződést a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben foglaltak szerint felmondhatja:

a)41 a bérlő a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül megköti közvetlenül a közüzemi szolgáltatóval a szerződést (különösen a víz és csatorna szolgáltatásra, valamint szemétszállításra), és azt bemutatja a bérbeadónak, továbbá a (14) bekezdés szerinti átalánydíjat megfizeti,

b) a bérlő a helyiségben folytatott tevékenységét engedély nélkül nem változtatja meg,

c) a bérlő a helyiségét engedély nélkül albérletbe, üzemeltetésbe nem adja,

d) a bérlő a helyiség településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó átalakítását csak a bérbeadó hozzájárulásával végzi el,

e) a bérlő tevékenysége következtében a szomszédos lakásokban a zajterhelés, por, bűz és káros anyag kibocsátás a jogszabályokban előírt értéket nem lépi túl,

f) a bérlő, az albérlő vagy üzemeltető a bérleti szerződést követően beállott körülmény folytán továbbra is átlátható szervezetnek minősül.

g) a bérlő a bérleti és közműdíjakat azok megfizetésre megállapított időpontig megfizeti,

h) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét teljesíti,

i) a bérlő vagy a helyiségben tartózkodó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletével ellentétes magatartást nem tanúsítanak,

j) a bérlő vagy a helyiségben tartózkodó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet nem rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen nem használják.

(4) Helyiséget bérbe adni e rendelet 33. §-ában foglaltak szerint pályázat útján lehet, ettől eltérni az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott forgalmi értékhatár alatt, az (5)-(6) bekezdés szerinti esetekben lehet.

(5)42 A Képviselő-testület minősített többséggel dönthet helyiség határozott időre szóló bérbeadásáról,

a) az önkormányzat által alapított alapítványoknak, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknak, közhasznú társaságoknak,

b) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által közérdekűvé nyilvánított szervezetnek.

A Képviselő-testület minősített többséggel állapítja meg a helyiség bérleti díját, és minősített többséggel dönt az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj összegéről.

(6) A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönthet helyiség bérbeadásáról

a) ha a helyiség üres, jogszerű használattal nem terhelt és annak bérbeadását ugyanabban az épületben lévő másik helyiség bérlője, tulajdonosa kéri.

b) ha a nem társasházban lévő közös használatra szolgáló helyiség használatáról a lakóközösség a kérelmező javára lemondott, és a kérelmező vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj legalább 50%-ának megfizetését.

(7)43 A polgármester dönthet helyiség bérbeadásáról

a) e rendelet 23. §-a szerint hirdetményi úton

b) e rendelet 24. §-a szerint bérleti jog átruházása, cseréje és jogutódlás esetén

c) legfeljebb 2 évre, ha a bérbeadó a bérlő bérleti jogviszonyát bérleti díj vagy közmű díjak nem fizetése miatt felmondta és a bérlő a végrehajtási eljárás lezárulta előtt a tartozást teljes egészében - beleértve a felmondással (kiürítéssel) kapcsolatban felmerült valamennyi költséget is - kiegyenlítette vagy annak teljes összegére részletfizetési megállapodást kötött.

A határozott idő leteltét követően a bérleti szerződés meghosszabbításáról vagy határozatlan idejűvé alakításáról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

(8)44 A Képviselő-testület jelöli ki a kulturális vagy más közérdekű tevékenység céljára bérbeadható helyiséget. A Képviselő-testület minősített többséggel állapítja meg a helyiség bérleti díját, és minősített többséggel dönt az együttműködési megállapodás hatálya alatti kedvezményes bérleti díj összegéről. A helyiség pályázat útján, legfeljebb 10 évre történő bérbeadásáról a közérdekű tevékenység jellegére tekintettel feladatköre alapján a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, vagy az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság dönt.

(9)45 Az (5) bekezdés szerinti közérdekű szervezetnek, valamint a (8) bekezdés szerint bérbeadott helyiség esetén a bérlővel együttműködési megállapodást kell kötni, amelynek megsértése szintén felmondási oknak minősül.

(10) Önkormányzati helyiségre bérlőtársi szerződés nem köthető.

(11) Ha a bérlő a helyiség forgalmi értékét - előzetesen benyújtott tételes költségbecslés alapján - legalább 30%-kal növelő beruházást kíván végrehajtani, a bérbeadó vállalhatja, hogy a bérleti szerződést - a (2) bekezdés e) pont, illetve a (3) bekezdés eseteit kivéve - 15 évig nem mondja fel. A megállapodás feltétele, hogy a bérlő a vállalt munkálatok 2 éven belüli elvégzéséről szakértői igazolást nyújt be a bérbeadó számára. A megállapodásról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

(12) A bérleti szerződést a bérbeadó 1 éves felmondási idővel cserehelyiség nélkül felmondhatja.

(13) Amennyiben a bérleti szerződésben a (2) e) pontban meghatározott kitétel nem szerepel és a határozatlan időre szóló bérleti jogviszonyt a bérbeadó az épület bontása, felújítása vagy eladása miatt felmondja, a bérlőnek legfeljebb 25%-kal nagyobb alapterületű cserehelyiség vagy a helyiség forgalmi értékének megfelelő összegű pénzbeli térítés adható. A térítés tartalmazza a bérlő által befizetett használatbavételi, igénybevételi, megszerzési díjat is.

(14)46 A bérlő köteles a bérleti szerződést megkötését követő 30 napon belül megkötni közvetlenül a közüzemi szolgáltatóval a szerződést (különösen a víz és csatorna szolgáltatásra, valamint szemétszállításra) és azt a bérbeadónak bemutatni. A közüzemi szolgáltatóval kötendő szerződés megkötésének időpontjáig a bérlő a bérbeadónak a 7. sz. mellékletben meghatározott normatív mennyiség (m3) és a mindenkor érvényes víz- és csatornahasználati, valamint szemétszállítási díjak (liter) szorzata alapján kiszámított átalánydíjat köteles fizetni.

23. Helyiség bérbeadása hirdetménnyel

23. § (1) Az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott forgalmi értékhatárig a nem társasházakban lévő - a felújított ingatlanok kivételével - vagy a két egymás utáni pályázaton eredménytelenül hirdetett, üres helyiségeket a bérbeadó hirdetési helyszíneken közzétett hirdetmény útján bérbe adhatja.

(2) A hirdetményben az egyes helyiségekre vonatkozóan:

a) helyreállítási kötelezettség köthető ki,

b) szerepeltetni kell a bérbeadó által ajánlott bérleti díjat,

c) továbbá a 22. § (3) bekezdésben meghatározott követelményeket.

(3) Ajánlatot bárki benyújthat, aki a bérlővé válás 22. § (2) bekezdése feltételeinek megfelel.

(4) Amennyiben a hirdetmény 2 hónapon át történő kifüggesztésével a meghirdetett üres helyiségekre nincs jelentkező, úgy

a) a nem társasházban lévő, nem utcai bejárattal rendelkező üres helyiségeket a Képviselő-testület döntése alapján az állományból törölni kell,

b) a társasházban lévő, nem utcai bejáratú helyiségeket bérbeadásra fel kell ajánlani, a közös költség fizetési kötelezettség önkormányzattól történő átvállalása mellett,

- először a társasházban lévő lakás/helyiség bérlőknek/tulajdonosoknak,
- majd ezt követően nyilvánosan.

24. A bérleti jog jogutódlása, átruházása, cseréje, albérletbe és üzemeltetésbe adása

24. § (1)47 A bérleti szerződést jogutódként folytathatja:

a) a tevékenységet folytató bérlő halála esetén a vállalkozó özvegye, örököse,

b) a bérlő által alapított vagy átalakulással létrejött gazdasági társaság, szövetkezet,

c) a vállalkozási tevékenységhez nem kötött tevékenységnél a 13. § (1) bekezdés szerinti személyek.

(2)48 A bérleti jog átruházására, cseréjére és albérletbe, illetve üzemeltetésbe adására irányuló bérbeadói hozzájárulás feltétele, hogy:

a) a felek a szerződést az önkormányzat részére benyújtják,

b) a régi bérlő megfelel a 22. § (2) bekezdésben foglalt követelményeknek, kivéve a 22. § (2) bekezdés b) pontját a bérleti jog átruházása esetén,

c) a régi bérlővel szemben nem áll fenn a 22. § (3) bekezdés szerinti felmondási okok egyike sem,

d) az új bérlő, albérlő, üzemeltető is megfelel a 22. § (2) bekezdés szerinti követelményeknek,

e) albérletbe adás esetén

ea) amennyiben a bérleti díj összege alacsonyabb, mint a Képviselő-testület mindenkor hatályos minimális ajánlati bérleti díjtételeket tartalmazó határozata alapján megállapított bérleti díj (számított díj), a bérlő vállalja a számított díj és bérleti díj különbözetének albérleti többletdíjként való megfizetését.

eb) amennyiben a bérleti díj összege megegyezik vagy magasabb, mint a Képviselő-testület mindenkor hatályos minimális ajánlati bérleti díjtételeket tartalmazó határozata alapján megállapított bérleti díj, a bérlő vállalja a bérleti díj és az albérlő által részére fizetendő albérleti díj különbözete 50%-ának albérleti többletdíjként való megfizetését.

f) kedvezményes bérleti díjú helyiség albérletbe adása esetén a bérlő vállalja a Képviselő-testület mindenkor hatályos minimális ajánlati bérleti díjtételeket tartalmazó határozata alapján megállapított bérleti díj megfizetését.

(2a)49 A (2) bekezdés e) pontja esetén amennyiben az albérletbe adás a helyiség egy részére vonatkozik, úgy az albérleti többletdíj számításakor a bérleti díj, illetve a számított díj alapterülettel arányos összegét kell alapul venni.

(3) Az albérletbe, üzemeltetésbe adáshoz adott bérbeadói hozzájárulásban szerepeltetni kell, hogy a bérlő bérleti szerződésének felmondása esetén az ő szerződése is azonnali hatállyal, önkormányzati kártérítési kötelezettség nélkül megszűnik és az általa használt helyiséget 30 napon belül kiüríteni köteles.

25. Hozzájárulás a helyiségben folytatott tevékenység megváltoztatásához

25. § (1) A bérlő - amennyiben a helyiségben a bérleti szerződéstől eltérő tevékenységet kíván folytatni - köteles a megváltozott tevékenység megkezdése előtt a bérbeadótól hozzájárulást kérni.

(2) A bérlő kérelmére a helyiségben folytatott tevékenység megváltoztatásához a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén járulhat hozzá:

a) a bérlő a 22. § (2) bekezdés a) - e) pontjában foglalt feltételeknek, a folytatni kívánt tevékenység a 22. § (3) bekezdés e) pontja szerinti követelményeknek megfelel,

b) a bérlő vállalja az új tevékenységnek megfelelő bérbeadó által ajánlott bérleti díj minimális összegének a megfizetését,

c) a bérlő vállalja a tevékenység folytatásához szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzését, és kizárólag azok birtokában kezdi meg a tevékenységét.

26. Megszerzési díj, bérleti díj, használati díj

26. § (1) Határozatlan idejű bérbeadás esetén - a jogutódlást, fennálló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlőtől történő átvételt, a bontandó vagy felújítandó épületben lévő, és a két egymás utáni pályázaton eredménytelenül hirdetett üres helyiségeket kivéve - a bérlő megszerzési díjat köteles fizetni. A megszerzési díj a helyiség szerződésbe foglalt 3 havi bérleti díjának megfelelő összeg.

(2) Indokolt esetben a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság mérsékelheti vagy legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a bérleti díj fizetését. Ezt meghaladó mértékű szüneteltetésről a Képviselő-testület dönthet minősített többséggel.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek, az önkormányzat által alapított alapítványok, az önkormányzat által alapított gazdasági és közhasznú társaságok, valamint az önkormányzat által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátási feladatok működtetésére érvényes feladat ellátási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok, bérleti és megszerzési díjat nem fizetnek.

(4) Amennyiben a bérlő vagy bérbeadó a bérleti szerződés felmondja, és a bérlő a helyiséget visszaadja, a birtokbaadást követően a bérbeadó a bérlő által befizetett megszerzési (használatbavételi, igénybevételi) díj fennálló tartozással csökkentett összegét visszafizeti.

(5) A helyiség jogcímnélküli használója a bérleti díjjal azonos mértékű használati díjat köteles fizetni. 2 hónap elteltével a használati díj a kétszeresére növekszik.

27. A szociális bérlakások és helyiségek elidegenítése

27. §50 (1) Az el nem adható lakásokat tartalmazó épületek listáját az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az 5. sz. melléklet II. pontjában lévő épületek lakásai a felújítás elvégzése után adhatóak el.

27. § (3)51 Szociális alapon bérbeadott lakásokat kizárólag a bérleti jogviszony legalább 10 éves fennállása esetén lehet elidegeníteni. Az elidegenítésről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság véleményének kikérését követően dönt.

Jelen bekezdés alkalmazása során a bérleti jogviszony fennállásának kell tekinteni:
a) amennyiben a bérleti jog jogviszony-folytatás útján keletkezett, a jogelőd bérleti jogviszonyának időtartamát,
b) lakóépület bontása, felújítása vagy eladása, illetve a lakásbérlemény rossz műszaki állapota miatt történt kihelyezés esetén a korábbi bérleményre vonatkozó bérleti jogviszony időtartamát,
c) a bérleti jogviszony felmondást követő visszaállítása esetén a felmondást megelőző jogviszony időtartamát, valamint az azt követő határozott idejű bérleti jogviszony időtartam.

28. § (1) A bérbeadó a bérbeadott lakásokat csak a bérlőnek, bérlőtársnak, társbérlőnek, illetve ezek egyenesági rokonainak és örökbefogadott gyerekének adhatja el.

(2) A lakásgazdálkodás keretében nem hasznosítható üres lakások - amennyiben csatolását egyik falszomszédos bérlő sem kéri - a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével a hirdetési helyszíneken közzétett pályázat útján elidegeníthetők.

(3) A versenytárgyaláson megjelent szomszédos lakás tulajdonosa 10%-os árelőnyt élvez.

29. § (1)52 Bérbe adott lakások elidegenítése esetén a lakás forgalmi értékét csökkenteni kell a bérlő által a bérbeadó hozzájárulásával, a bérbeadóra tartozó és helyette elvégzett és meg nem térített értéknövelő, számlával igazolt beruházásainak értékével. A vételár a (csökkentett) forgalmi értékkel megegyező összeg.

A tulajdonos Önkormányzat a bérlemény elidegenítése estén a vételárra kedvezményt ad, melynek összege a vételár 40%-a, a teljesen felújított épületekben - ahol az utolsó 10 évben teljes épület kiürítés mellett megvalósított felújítás volt - a 30%-a. Az 1995. december 31. napja előtt keletkezett és jelenleg is fennálló bérleti jogviszony esetén a kedvezmény a vételár - a (csökkentett) forgalmi érték - 50%-a.
A vételár kedvezmény összegének erejéig 5 év időtartamra jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan - nyilvántartásba bejegyeztetni.
Az öt év leteltével, vagy amennyiben öt éven belül a vevő a vételár kedvezmény összegét megfizeti, a tulajdonos Önkormányzat a törlési engedélyt köteles kiadni.
(2) Részletfizetés esetén az adásvételi szerződés megkötésekor a vételár 20%-át kell egy összegben megfizetni. A szociális alapon bérbe adott lakásoknál a szociálisan rászorult bérlő esetén ez a kötelezettség nem áll fenn. A vételár hátralékra évi 5%-os kamat mellett - 15 évre részletfizetést kell előírni. A vételár hátralékra jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan - nyilvántartásba bejegyeztetni
(3) A részletfizetés időtartama nem hosszabbítható meg.
(4) Üres társbérleti lakrész önálló lakásként nem idegeníthető el. A társbérleti lakrészeket a forgalmi érték 50%-án vételre fel kell ajánlani a többi lakrész tulajdonosának (tulajdonosainak). Több ajánlattevő esetén a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt a vevő(k) személyéről.

30. § (1) Amennyiben a vevő a részletek megfizetésekor többlet befizetést teljesít, a többlet befizetésre 10%-os árengedmény illeti meg.

(2) Az árengedményt - a többletbefizetés teljesítésekor - az időben utolsó részletek terhére kell elszámolni.

(3) Az árengedmény igénybevételétől számított 5 éven belül a lakást csak az igénybevett árengedmény visszafizetése esetén lehet elidegeníteni, illetve elcserélni. Ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

31. § Az Önkormányzat a lakások elidegenítéséből származó teljes bevételét elkülönített számlán helyezi el. A bevételt az elidegenítéssel kapcsolatban felmerülő költségek kifizetésére, új lakás építésére, a tulajdonában lévő lakóépületek felújítására, korszerűsítésére, használt lakások vásárlására használja fel.

32. § A helyiségek közül nem idegeníthetők el:

a) a társasházzá még nem alakult épületekben lévő helyiségek,

b) a jogvita alatt lévő helyiségek,

c) a 6. sz. mellékletben szereplő, kulturális vagy vendéglátási célra használt vagy arra alkalmas Ráday utcai helyiségek.

33. § (1)53 Az üres helyiségek bérbeadásáról, valamint eladásáról a Képviselő-testület a hirdetési helyszíneken közzétett pályázat útján dönt.

(2) A pályázati kiírásban bérbeadás esetére a 22. § előírásait, eladás esetén a minimális vételárat is szerepeltetni kell.

(3) Pályázatot bárki benyújthat, aki pályázati letétként bérbeadás esetén a megszerzési díj-, eladás esetén a vételár 10%-át befizette.

(4) A pályázatot versenytárgyalás keretében kell lebonyolítani. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb vételár ajánlatot, vételi ajánlat hiányában a legmagasabb megszerzési díj ajánlatot teszi.

(5) A nyertessel a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a megadott határidőben a szerződés a nyertesnek felróható okból nem jön létre, és a versenytárgyaláson a második legjobb ajánlattevő ajánlata a nyertesétől legfeljebb 10%-kal maradt el, a szerződés vele megköthető, ellenkező esetben új eljárást kell lefolytatni. A második helyezettel való szerződéskötés további feltétele, hogy a lehetőségét a pályázati kiírás tartalmazza.

(6) A pályázati letétként befizetett összeget az eredménytelenül pályázóknak 30 napon belül vissza kell fizetni, a nyertesnek a megszerzési díjba (vételárba) be kell számítani. Amennyiben a pályázati nyertes a megadott határidőben a szerződést neki felróható okból nem köti meg, úgy a pályázati letét az önkormányzatnál marad.

(7) A 10 m2 alapterületnél nagyobb, utcai bejárattal rendelkező helyiségek kivételével a társasházban lévő, a két eredménytelen pályázaton szereplő üres helyiségek tulajdonjogát a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a társasházban lévő lakások és helyiségek tulajdonosainak, bérlőinek a forgalmi érték legalább 30%-áért felajánlhatja.

(8) Amennyiben a (7) bekezdés szerinti felajánlást követő 30 napon belül a helyiségre több jelentkezés is érkezik, úgy a nyertest versenytárgyaláson kell kiválasztani.

(9) Amennyiben a (7) bekezdés szerinti felajánlás eredménytelen volt, úgy a forgalmi érték 30%-ának megfelelő áron nyilvánosan kell meghirdetni a helyiség tulajdonjogát.

34. § (1)54 Bérbeadott helyiség eladásáról 25 millió Ft forgalmi értéket meg nem haladó helyiség esetében a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a 25 millió Ft forgalmi értéket meghaladó helyiség esetében a Képviselő-testület dönt. A vételár megfizetésére részletfizetési kedvezmény nem adható.

(2) Területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő értékesítése esetén a forgalmi érték a földrészlet értéke, a vételárról és az adható kedvezményekről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság jogosult dönteni.

(3) Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a bérlőnek nincs tartozása az önkormányzattal szemben.

(4) Ha a társasház a közös tulajdonban lévő lakást vagy helyiséget el kívánja adni, vagy jelzáloggal kívánja megterhelni, a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzati tulajdon arányában a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság jogosult megadni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

35. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)55

(3)56

(4) Amennyiben a jelen rendelet hatálybalépését követően a társasházban lévő házfelügyelői szolgálati lakást használó házfelügyelő munkaviszonya azért szűnik meg, mert a munkáltató a továbbiakban nem tud részére feladatot biztosítani, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a házfelügyelő kérelmére

- az addig lakott lakás piaci alapon vagy
- egy másik lakás szociális alapon történő bérbeadásáról dönt.
(5) 57 A Rendelet 7. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a már nyilvántartásba vett kérelmek esetén is alkalmazni kell.
(6) 58 A rendelet 17. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a már fennálló bérleti-, és használati jogviszonyokra is alkalmazni kell.

1. melléklet59

LAKÁSKÉRELEM
1.) A kérelmező neve:……………………………………….
Születési ideje:…………………………
2.) Nyilvántartási szám:………………………………….
3.) A kérelmező és a vele együtt költözők adatai:

Név

Születési év

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás

a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)


4.)A kérelmező lakóhelye:........................................................................................................
Tartózkodási helye:.........................................................................................................
5.) A kérelmező lakásának adatai:

Komfortfokozat:

Szobaszám:

Alapterület:

6.) Lakáshasználatának jogcíme: Bérlő
Családtag
Szolgálati, vállalati lakásban bérlő
Közös szálláson lakó
Albérlő (rendelkezik érvényes albérleti szerződéssel)
Szívességi lakáshasználó
Jogcím nélküli
VAGYON- ÉS JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Kérelmező neve (leánykori is): ………………………….…………………….……………………
Szül. hely, idő: …………………….…………………..…..Anyja neve: ……………………………….
Lakóhelye:…………………………………………………. (helyrajzi szám: …….…………………)
Tartózkodási helye: ……………………………………...….(telefon:.......…………………………….)
Kérelmezővel együtt költöző személyek felsorolása:

Név

Születési hely, idő

Hozzátartozói
minőség

munkahely neve, címe:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában ingatlan vagyona VAN – NINCS*· Ha van, pontos megnevezése, tulajdonos neve, az ingatlan helyrajzi száma:
1./ ……………………………………………………...………………………………………..……….
2./ …………………………………………………………………...…………………………………...
3./ ………………………………………………………………………………...……………………...
Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában gépjármű
VAN – NINCS*· Ha van, forgalmi rendszáma, típusa és évjárata, becsült értéke:
1./ ………………………………………………………………………...……………………..……….
2./ …………………………...…………………………………………………………………………...
3./ ………………………………………...……………………………………………………………...
Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, jövedelemként figyelembe nem vett összeg, amelyeknek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap harmincszorosát (..............,-Ft), együttes értékük a szociális vetítési alap nyolcvanszorosát (.................,-Ft) meghaladja, VAN NINCS*
* (a megfelelő aláhúzandó)
-2-
Jövedelmi adatok

kérelmező nettó jövedelme

együtt költöző személyek nettó jövedelme
(az 1. oldalon lévő felsorolásnak megfelelően)

a.

b.

c.

összesen

1. Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3./ Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

4./ Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíj-szerű ellátások

5./ Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi p., tartásdíj stb.)

6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek általi folyó-sítás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély stb.)

7./Föld bérbeadásából és lakás hasznosításából származó jövedelem

8./ Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.)

9./ Havi nettó jövedelem összesen

A családban az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………… Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vagyon- és jövedelemnyilatkozat 1. és 2. oldalán közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti.
Budapest, ……………………………….
......................................................
aláírás

2. melléklet60

LÉLEK PROGRAMBAN FELHASZNÁLHATÓ LAKÁSOK

Szám

ingatlan címe

szoba száma

komfortfokozata

alapterülete

1.

Drégely u. 16. fszt. 8.

1

félkomfortos

26,64 m2

2.

Lenhossék u. 5. II. 23.

2

komfortos

64,9 m2

3.

Drégely u. 5. III. 25.

1

komfortos

42,1 m2

4.

Márton u. 13. fszt. 6.

1

komfortos

29,90 m2

5.

Telepy u. 2/C. I. 10.

1

komfortos

30,20 m2

6.

Haller u. 52. II. 24.

1

komfortos

27,10 m2

7.

Drégely u. 18. I. 30.

1

komfortos

23,46 m2

8.

Ernő u. 28. I. 13.

1

komfortos

27,56 m2”

3. melléklet

A lakás bérleti értéke
(1) A lakás (bruttó) bérleti értéke = alapterület x pontszám x alapérték.
(2) Az alapérték minden lakásra vonatkozóan megegyezik, mértéke bruttó 1900 forint.
(3) A lakás minőségétől függő minimális pontszám:
A lakás komfortfokozatától függő alappontszámot korrigálni kell a csökkentő, illetve a növelő tényezők értékével. Az így kapott értéket meg kell szorozni a lakás elhelyezkedésének megfelelő övezethez tartozó szorzószámmal.
Amennyiben a számítás a komfortfokozattól függő minimális pontértéknél kevesebbet ad, az eredményt a minimális értékre kell módosítani.
A komfortfokozattól függő minimális pontszám:

Összkomfortos

60 pont

Komfortos

60 pont

Félkomfortos

35 pont

Komfort nélküli

25 pont

Szükséglakás

20 pont

(4) A komfortfokozattól függő alappontszám:

Összkomfortos

100 pont

Komfortos

100 pont

Félkomfortos

52 pont

Komfort nélküli

40 pont

Szükséglakás

32 pont

(5) Csökkentő tényezők

- társbérleti lakrész
- a legalább félkomfortos lakásban a főzőhelyiség vagy a fürdőhelyiség nem fűtött

-40 pont
-5 pont

- a legalább félkomfortos lakásban a melegvíz ellátás a főzőhelyiségből hiányzik
- a legalább félkomfortos lakásnak nincs közlekedő helysége
- a lakásban fürdőhelyiség helyett zuhanyzó (mosdó) fülke van

- 5 pont
- 5 pont
- 5 pont

- a lakás valamennyi ablaka fával nem rendelkező zárt udvarra néz és az épület legfelső szintje átlagosan

a) két szinttel van magasabban

- 5 pont

b) három vagy több szinttel van magasabban

- 10 pont

- felvonó nélküli épületben a lakás

a) a harmadik emeleten van

- 5 pont

b) a negyedik vagy annál magasabb emeleten van

- 10 pont

- a lakás alagsorban van, kétharmadát meghaladó mértékben a terepszint alatt

- 10 pont

- a lakásban talajvíz miatt falnedvesedés tapasztalható legalább 2 m2 falfelületen

- 20 pont

- a lakásban - faanyagvédelmi szakvélemény megállapítása szerint - egészségre káros gombafertőzés van

- 10 pont

- a lakás gázellátással nem rendelkezik

- 10 pont

- az épület aládúcolt

- 5 pont

- a lakás aládúcolt

-10 pont

- az épület 15-25 éve épült vagy részesült felújításban

- 4 pont

- az épület 25 éven belül nem részesült felújításban

- 8 pont

- bauxitbetonos épület esetében lakásonként

- 5 pont

(6) Növelő tényezők

- a lakásban egynél több WC van

+ 5 pont

- a lakásban egynél több fürdőhelyiség van

+ 10 pont

(7) Övezeti szorzó 1,0
kivéve: bontandó-felújítandó épületek 0,6
Aszódi úti lakótelep, Gyáli út 0,6
(8) Társbérleti lakrészek közösen használt területét a kizárólagosan használt lakrészek területének arányában kell megosztani.

4. melléklet

A lakások víz- és csatorna használatának normatív mennyisége (m3/hó)

„A” táblázat A bérlakást négyen, vagy annál többen használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA

komfort fokozat

1

1+1/2

2

2+1/2

3 és több

összkomfortos

20

22

24

25

26

komfortos

félkomfortos

14

16

18

20

22

komfort nélküli és szükséglakás

12

14

15

17

20

„B” táblázat A bérlakást hárman használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA

komfort fokozat

1

1+1/2

2

2+1/2

3 és több

összkomfortos

17

19

20

21

24

komfortos

félkomfortos

15

17

19

20

22

komfort nélküli és szükséglakás

10

12

14

16

18

„C” táblázat A bérlakást ketten használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA

komfort fokozat

1

1+1/2

2

2+1/2

3 és több

összkomfortos

15

17

19

20

22

komfortos

félkomfortos

13

15

17

19

20

komfort nélküli és szükséglakás

8

10

11

13

15

„D” táblázat A bérlakást egyedül használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA

komfort fokozat

1

1+1/2

2

2+1/2

3 és több

összkomfortos

8

10

12

14

16

komfortos

félkomfortos

6

8

10

12

14

komfort nélküli és szükséglakás

4

6

8

10

12

5. melléklet61

Önkormányzati tulajdonban lévő bontandó, felújítandó épületek

I. BONTANDÓ ÉPÜLETEK

Középső-Külső Ferencváros

Sorszám

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi száma

Lakások száma

Helyiségek száma

1.

Drégely u. 10.

37842

32

0

2.

Drégely u. 12.

37841

50

0

3.

Drégely u. 16.

37839

42

0

4.

Drégely u. 18.

37838

40

0

5.

Földváry u. 3.

38146

35

1

6.

Földváry u. 5.

38147

21

0

7.

Földváry u. 7.

38148

40

0

8.

Gát u. 14.

37720

16

0

9.

Gubacsi út 21.

38149

52

3

10.

Haller u. 4.

37939

73

2

11.

Koppány u. 3.

38168

46

0

12.

Márton u. 13.

37769

43

2

13.

Sobieski J. u. 3.

37784

28

1

14.

Sobieski J. u. 5.

37783

34

1

15.

Sobieski J. u. 7.

37782

30

0

16.

Sobieski J. u. 9.

37781

30

0

17.

Soroksári út 84.

38145

50

1

18.

Telepy u. 2/C.

37788

30

0

19.

Üllői út 83.

37169

22

4

20.

Üllői út 85.

37170

17

2

21.

Üllői út 87.

37172

14

2

Összesen:

745

19

BONTANDÓ MINDÖSSZESEN:

Épületek:

21 db

Lakások:

745 db

Helyiségek:

19 db

II. FELÚJÍTANDÓ ÉPÜLETEK

Rehabilitációs terület


Középső-Külső Ferencváros

Sorszám

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi száma

Lakások száma

Helyiségek száma

1.

Vágóhíd u.
31-33.

38286/6

94

2

Összesen:

94

2

FELÚJÍTANDÓ MINDÖSSZESEN:

Épületek:

21 db

Lakások:

770 db

Helyiségek:

35 db

6. melléklet

Nem eladható helyiségek

Bérlemény címe

Bejárat

Alapterület (m2)

1

Ráday u. 4. Földszint I.

utcai

76

2

Ráday u. 4. Földszint II.

utcai

51

3

Ráday u. 5. Földszint II.

utcai

285

4

Ráday u. 5. Földszint VIII.

utcai

110

5

Ráday u. 7. Földszint 1.

utcai

32

6

Ráday u. 7. Földszint 12/b

utcai

58

7

Ráday u. 9. Földszint I.

utcai

74

8

Ráday u. 9. Földszint II.

utcai

173

9

Ráday u. 11-13. Földszint I.

utcai

305

10

Ráday u. 11-13. Földszint II.

utcai

131

11

Ráday u. 14. Földszint I.

utcai

32

12

Ráday u. 15. Földszint III.

utcai

31

13

Ráday u. 16. Földszint IX.

utcai

38

14

Ráday u. 16. Földszint V.

utcai

40

15

Ráday u. 16. Földszint VIII.

utcai

55

16

Ráday u. 16. Földszint XI.

utcai

251

17

Ráday u. 16. Földszint XII.

utcai

29

18

Ráday u. 17. Földszint I.

utcai

90

19

Ráday u. 18. Földszint I.

utcai

113

20

Ráday u. 18. Földszint II.

utcai

91

21

Ráday u. 19. Földszint I.

utcai

114

22

Ráday u. 21. Földszint IV.

utcai

40

23

Ráday u. 22. Földszint I.

utcai

131

24

Ráday u. 23. Földszint IV.

utcai

72

25

Ráday u. 25. Földszint II.

utcai

93

26

Ráday u. 27. Pince I.

udvari

82

27

Ráday u. 27. Földszint II.

utcai

218

28

Ráday u. 29. Földszint 4.

utcai

73

29

Ráday u. 29. Földszint 5.

utcai

46

30

Ráday u. 29. Földszint 6.

utcai

52

31

Ráday u. 31/b-j-k. B. ép. Földszint II.

utcai

67

32

Ráday u. 31/b-j-k. J. ép. Földszint VII.

utcai

24

33

Ráday u. 31/b-j-k. K. ép. Földszint XII.

udvari

159

34

Ráday u. 32. Földszint II.

utcai

44

35

Ráday u. 32. Földszint III.

utcai

314

36

Ráday u. 33/a. földszint II.

utcai

61

37

Ráday u. 33/b. földszint I.

utcai

89

38

Ráday u. 33/b. földszint II.

utcai

39

39

Ráday u. 33/b. földszint IV.

utcai

20

40

Ráday u. 33/b. földszint V.

utcai

20

41

Ráday u. 34. Földszint 2.

utcai

73

42

Ráday u. 34. Földszint 3.

utcai

225

43

Ráday u. 37. Földszint I.

utcai

33

44

Ráday u. 37. Földszint II.

utcai

47

45

Ráday u. 38-40. B. ép. Földszint II.

utcai

29

46

Ráday u. 38-40. B. ép. Földszint III.

utcai

86

47

Ráday u. 39. Földszint I.

utcai

217

48

Ráday u. 39. Földszint II.

utcai

54

49

Ráday u. 39. Földszint III.

utcai

24

50

Ráday u. 41. Földszint I.

utcai

53

51

Ráday u. 41. Földszint III.

utcai

24

52

Ráday u. 43-45. B. ép. Földszint II.

utcai

97

53

Ráday u. 49. Földszint E.

utcai

41

54

Ráday u. 52. A. ép. Földszint II.

utcai

44

55

Ráday u. 52. A. ép. Földszint III.

utcai

28

56

Ráday u. 55. Földszint II.

utcai

41

57

Ráday u. 56. Földszint I.

utcai

60

7. melléklet

A helyiségek bérlői által fizetendő közüzemi átalányok

Tevékenység

Helyiség alapterülete
(m2)

Víz- csatorna normatív mennyiség (m3/hónap)

Szemétszállítási díj
Normatív mennyisége
(liter)

Szolgáltatási tevékenység

1-25

5

110

26-50

10

50 felett

20

Terméket előállító vállalkozás

1-50

20

240

50

30

Kis- és nagykereskedés

1-25

7

240

26-50

12

50 felett

22

Vendéglátás

1-25

10

360

26-50

30

50 felett

50

Raktározás

1-50

3

110

8. melléklet62

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ................... számú határozata alapján, az érvényes lakáskérelemmel rendelkező szociálisan rászorultak részére, a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban felsorolt, összesen db lakás bérbeadására, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:
- 1 felnőtt (… db lakás)
- 2 vagy több felnőtt (… db lakás)
- 1 gyermekes (… db lakás)
- 2 gyermekes (… db lakás)
- 3 vagy több gyermekes kérelmezők (… db lakás)
JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY:
- AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK, VAGY
- AKI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NAPPALI TAGOZATOS AKTÍV HALLGATÓJA ÉS A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉIG NEM TÖLTI BE A 23. ÉLETÉVÉT.
FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY KIZÁRÓLAG A LAKÁSKÉRELMÜKnek megfelelő KATEGÓRIÁBAN NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT!

I. A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői

1. Az Önkormányzat (Bérbeadó) a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (gázkonvektor, kazán, konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Bérbeadó az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.

2. A külön szolgáltatást biztosító mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie a bérlőnek, az ezzel járó átírási költségeket Bérbeadó nem téríti meg.

3. A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található, vagy bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a Bérlő az Önkormányzat 30/2020. (X.13.) sz. rendeletének 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Bérbeadó részére.

II. A bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek

a) A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. Amennyiben a bérleti jogviszony 5 éves időtartama alatt nem áll fenn az Önkormányzat 30/2020. (X.13.) sz. rendeletének 2. § (5) bekezdése szerinti felmondási ok, úgy a bérleti szerződés lejártát követően, a bérlő írásbeli kérelmére, a szerződés határozatlan időre történő megkötéséről a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

A hivatkozott rendelet 2. § (5) bekezdése kimondja:
A lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket, melyek bármelyikének bérlő általi megsértése - az eredménytelen bérbeadói írásos felszólítást követően - a bérleti szerződés - cserebérlemény felajánlása nélküli - bérbeadó általi felmondása alapjául szolgál:

a) a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg, a 4. § (8) bekezdésben rögzítettek alapján,

b) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletével ellentétes magatartást tanúsítanak,

c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,

d) a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,

e) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.

A bérlő a határozott idejű bérleti jogviszony alatt a lakás bérleti jogát nem cserélheti el.
A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról.

III. A pályázaton részt vehet, aki:

a.) aki a pályázat benyújtásának határidejéig, azaz …………………. napjáig regisztrált, érvényes lakáskérelemmel rendelkezik
(korábban benyújtott lakáskérelmek érvényességéről ügyfélfogadási időben a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál lehet érdeklődni, illetve a lakáskérelmet módosítani –1092 Bp., Ráday u. 26.; ügyfélfogadás: H: 13-17.30, Sz: 8-16, P: 8-12 óráig-, a lakáskérelemmel nem rendelkezőknek a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál a pályázat teljes időtartama alatt lehetőségük van lakáskérelmet benyújtani), ÉS
b.) szociálisan rászorult
/szociálisan rászorult: az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át (....................,-Ft), és aki, vagy akinek családja nem rendelkezik a 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonnal.
Vagyon: az a nem a kérelmező által lakott hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, jövedelemként figyelembe nem vett összeg, amelyeknek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum harmincszorosát (.................,-Ft), együttes értékük a szociális vetítési alap nyolcvanszorosát (...................,-Ft) meghaladja.
valamint:
c.) aki amennyiben rendelkezik
- a Lakásrendelet 5. számú mellékletében szereplő bontandó/felújítandó épületben lévő, VAGY
- társasházban található félkomfortos vagy annál rosszabb komfortfokozatú
önkormányzati lakás bérleti jogával, úgy vállalja, hogy a pályázat megnyerése esetén az addigi bérleti jogát térítésmentesen megszünteti, és a lakást az új bérleti szerződés megkötésétől számított 90 napon belül kiürítve, a lakásberendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadja.
A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.
A pályázat kiírásának időpontja: …………...
A lakások megtekintése: A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.
Benyújtásának helye: Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoport
(1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől)
A pályázat jelöletlen, zárt borítékban, kizárólag
személyesen nyújtható be: hétfőn: 13-tól 17.30 óráig;
szerdán: 800-től 1600 óráig;
pénteken: 800-tól 1200 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: ………….. …….. óra
Pályázatnak tartalmaznia kell:
- jelentkezési lap
- vagyon-, és jövedelemnyilatkozat (jelentkezési lap 1. sz. melléklete)
A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és melléklete) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.
A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:
www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok
Minden benyújtott pályázat regisztrációs számot kap.
A pályázat bontásának ideje: ……………. ………… óra
A pályázat bontásának helye: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (1092 Bp., Bakáts tér 14.)

II. emeleti Tanácsterem

IV. A pályázatok felbontása:

1.) A pályázatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró a pályázati dokumentációban megjelölt időpontban, közjegyző jelenlétében bontja fel. A bontási eljárás nyilvános.
2.) A pályázatok felbontását jegyzőkönyv felvételével a Kiíró végzi.
3.) A pályázatok felbontásakor Kiíró a pályázó nevét felolvassa, a bontásról készült jegyzőkönyvben pedig a pályázó nevét, lakcímét, valamint a regisztrációs számát felveszi.

V. A pályázatok értékelésének szempontjai, illetve az elbírálásnál alkalmazott pontrendszer:

A jelentkezési lapon tett nyilatkozatok alapján a Kiíró által kategóriánként megállapított legtöbb pontot elért pályázók a pályázat Kiírójának felhívására kötelesek a tények fennállását dokumentumokkal igazolni. Amennyiben a pályázó a jelentkezési lapon olyan nyilatkozatot tett, amelyet nem tud igazolni, a további lakáspályázatokon való részvételből 2 évre a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának döntése alapján kizárható.
A pályázatok értékelése az alábbi szempontrendszer szerint történik:
1.) A pályázó életkora a pályázat benyújtásakor (18-35 év) (2 pont)
2.) Ferencvárosi kötődés
a. amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását megelőző (1-15 pont)
15 éven belül bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott,
e körben a pályázó annyi plusz pontot kap,
ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely,
tartózkodási hely, vagy településszintű lakcím) igazol.
Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.
b. a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 1 évben (5 pont)
megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel (bejelentett lakóhely,
tartózkodási hely, vagy településszintű lakcím) Ferencvárosban lakott
c. Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei/óvodai ellátást (5 pont)
biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi oktatási
intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik
3.) Keresőképesség
A pályázó a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik (1 pont)
A pályázóval együttköltöző személy a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik (1 pont)
4.) Munkahely (3 pont)
A pályázó, vagy a vele együtt költöző személy Ferencvárosban dolgozik
5.) Lakáskérelem (1-15 pont)
E körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év az érvényes lakáskérelmének benyújtása óta eltelt. Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.
6.) A pályázó vagy a vele együttköltöző személy a területileg illetékes Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes határozat alapján fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy súlyosan fogyatékos személy
(személyenként 10 pont)
7.) Ha a pályázó által, (vagy a vele együttköltöző személy által) korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult (-10 pont)
8.) Ha a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyát pénzbeli térítés ellenében szüntette meg (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe)
(-10 pont)
9.) Ha a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta (-15 pont)

VI. A pályázatok értékelése

1.) Kiíró a beérkezett pályázatokat azok bontásától számított 15 naptári napon belül megvizsgálja.
2.) A Kiíró a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
3.) A pályázatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása, tisztázása érdekében.
4.) A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta.

VII. Kiíró a pályázatok vizsgálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a kategóriánként legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, melyek az alábbiak lehetnek:

- V.1. pontra vonatkozóan (A pályázó életkora a pályázat benyújtásakor): pályázó személyi igazolványának másolata,
- V.2. pontra vonatkozóan (Ferencvárosi kötődés): Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi, lakcímet, tartózkodási helyet igazoló hatósági bizonyítvány eredeti példánya,
- V.2. c) pontra vonatkozóan: a IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézmény, vagy IX. kerületi köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás
- V.3. és V.4. pontokra vonatkozóan (Keresőképesség): a pályázó és a vele együtt költöző személy/ek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás eredeti példánya, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a munkáltató a munkavállaló után fizetendő közterheket megfizette,
- V.6. pontra vonatkozóan (A pályázó vagy a vele együttköltöző fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy súlyosan fogyatékos személy): a területileg illetékes Szakigazgatási Szerv által kiadott érvényes, eredeti határozat bemutatása,
- lakással rendelkező pályázók esetében a pályázó vagy vele együtt költöző személy jelenlegi bérleményre vonatkozó 30 napnál nem régebbi, a lakbér és a közüzemi díjak fizetésére vonatkozó tartozásmentes igazolások,
- a pályázó és a vele együtt költöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratok (születési anyakönyvi kivonat) másolatban,
- a pályázati jelentkezési lap mellékletét képező vagyon- és jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmekre és vagyonra vonatkozó eredeti igazolások (munkabér, családi pótlék, nyugdíj, állampapír, takarékbetét, üzletrész stb.).

1. Az igazolások csatolására vonatkozó felhívás átvételére ………….. és ………………….. napja között (............... óráig), kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.

2. Az igazolások benyújtására a felhívás alapján ………………. és ………………….. napja között (............... óráig), kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség!

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlási felhívások személyes átvételének elmulasztása a pályázónak felróható ok, ezért a Kiíró az igazolások benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.
Megpályázható lakások (kategóriánként):

I. kategória (1 felnőtt)

-

II. kategória (2 vagy több felnőtt)

-

III. kategória (1 gyermekes)

-

IV. kategória (2 gyermekes)

-

V. kategória (3 vagy több gyermekes)

-
A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás melléletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

VIII. a benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:

1. a pályázó nem írja alá a jelentkezési lapot,

2. a pályázatot a felhívásban megjelölt személyes benyújtástól eltérő (postai, vagy elektronikus úton) módon nyújtotta be,

3. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,

4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,

5. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot, a jelentkezési lapon meghatározott, az elbírálási szempontokat képező mezők egyikébe sem tett jelölést,

6. a pályázó az igazolások benyújtására vonatkozó felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

7. a pályázó a III. pontban meghatározott feltételeknek nem felel meg, azaz nem rendelkezik érvényes lakáskérelemmel és/vagy nem szociálisan rászorult.

Az önkormányzat jogosult a pályázó lakhatási körülményeit a pályázatban bejelentett lakóhelyén ellenőrizni.
Együtt költöző személyek
A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,

b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

Fentiekre tekintettel a lakáskérelmen a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők, amennyiben a benyújtott lakáskérelmet a felsoroltakon túlmenően más személyek is szerepelnek, a lakáskérelmet a pályázat benyújtásának határidejéig módosítani kell.

IX. Pontszámok megállapítása és a pályázat nyertesének meghatározása

Kiíró a VII. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat, és az elért pontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat.
Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott kategóriában szereplő lakások száma szerinti I. helyezett, a nyertes pályázók személyét az általuk benyújtott lakáskérelem nyilvántartásba vételének időpontja, illetve annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján kell meghatározni.
Kiíró a nyertes pályázók személyének megállapítását követően, a pályázaton elért pontszámok alapján a soron következő pályázók közül kategóriánként állapítja meg az adott kategóriában meghirdetett lakások számával megegyező számú pályázók személyét arra az esetre, ha a nyertes pályázó a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a szerződéskötési lehetőségével. Pontazonosság esetén a sorrendet kategóriánként a pályázók által benyújtott lakáskérelem nyilvántartásba vételének időpontja, illetve annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján határozza meg.
A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság állapítja meg.
A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!
A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.

X. A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A pályázat eredményét legkésőbb az elbírálás napját követő 8 munkanapon belül ki kell hirdetni.
A pályázat eredményét Kiíró az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin teszi közzé. Az I. helyre sorolt pályázók postai úton is értesítést kapnak.

XI. A pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

A nyertes pályázó a szerződéskötési lehetőségről szóló önkormányzati értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni.
Amennyiben a pályázati nyertes a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a nyertes pályázó a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével 2 évre a pályáztatásból kizárható. Ebben az esetben a rangsorban következő pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 év határozott időre szóló bérleti szerződést köt, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a pályázati felhívás III. c) pontjában meghatározott bérleménnyel rendelkezik, és a bérleti szerződése határozatlan időre szól, a pályázat keretében elnyert lakásra vonatkozó bérleti szerződése határozatlan időre kerül megkötésre, szociális lakbérfizetési kötelezettséggel.
Nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles a közmű szolgáltatókkal szerződést kötni, és azt a bérbeadónak bemutatni.
Abban az esetben, ha a pályázó Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező lakás bérleti jogviszonyával rendelkezik, a pályázat során elnyert lakásra megkötött bérleti szerződés megkötésének napján a jelenleg bérelt lakásra vonatkozó bérleti jogviszonya megszűnik, és köteles a jelenlegi bérleményt a szerződéskötést követő 90 naptári napon belül kiürítve, tisztán, a berendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

XII. A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

a) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy

b) valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is pályázó, vagy
a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]
b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

XIII. A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

a) a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az eljárást részben vagy egészében, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Kiíró Vagyonkezelési Irodájának Lakásügyi Csoportja (1092 Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 504, 543 telefonszámon.
Budapest, ……………………..
Baranyi Krisztina
polgármester megbízásából
..........................................
irodavezető sk.
Megpályázható lakások adatai
* A lakbér mértékét bérbeadó évente felülvizsgálja!

Kategória

srsz.

cím

szobaszám

komf. fokozat

alapterület

lakbér összege

Az adott kategória lakásai az alábbi időpontokban megtekinthetők

I. kategória
(1 felnőtt)

II. kategória
(2 vagy több felnőtt)

III. kategória
(1 gyermekes)

IV. kategória
(2 gyermekes)

.

V. kategória
(3 vagy több gyermekes)

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Vagyonkezelési Iroda
1092 Budapest, Ráday utca 26.
Pályázati jelentkezési lap
(szociális alapú bérbeadás pályázatra)
Alulírott a …………….. számon nyilvántartott lakáskérelmem alapján az alábbi pályázatot nyújtom be.

1. A pályázó személyi adatai:

Neve:

Születési név:

Születés helye és ideje:

……….........………… ………….év……………….hó……..nap

Családi állapota:

hajadon, nőtlen házas elvált özvegy
élettárs
anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs
(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!)

A pályázó által ténylegesen lakott lakás címe:
(jelenleg lakott lakás)

ir.szám…………………......…település …....................................utca ………házszám………emelet……ajtó

A pályázó állandó bejelentett lakcíme:

ir.szám…………………......…település …....................................utca ………házszám………emelet……ajtó

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

2. A pályázó Ferencvároshoz való kötődése tekintetében tett nyilatkozata:a. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 15 évben bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely, tartózkodási hely vagy településszintű lakcím) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.
b. Pályázó a pályázat benyújtását megelőző 1 évben megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott
c. Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei/óvodai ellátást biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik

Bejelentés időpontja

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
………………………………………………………………..
Pályázó aláírása

3. Keresőképesség:


A pályázó a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik

A pályázóval együttköltöző személy a pályázat kiírásának időpontját megelőző 3 éven belül összesen legalább 1,5 éves, munkaviszonyból, vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik

Igen Nem

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

4. Munkahely


A pályázó vagy a vele együttköltöző személy Ferencvárosban dolgozik

Igen Nem

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

5. Lakáskérelem:E körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év az érvényes lakáskérelmének benyújtása óta eltelt. Az így kapható pontszám legfeljebb 15 pont.

Lakáskérelem benyújtási időpontja

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

6. Fogyatékosság:


A pályázó fogyatékkal élő személy

A pályázóval együtt költözők közül fogyatékkal élő személyek száma (fő)

Igen Nem

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

7. Lakás-kiürítési eljárás


A pályázó által (vagy a vele együttköltöző személy által) korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult

Igen Nem

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
………………………………………………………………..
Pályázó aláírása

8. Bérleti jogviszony megszüntetése


A pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakását cserelakás elfogadása helyett pénzbeli térítés ellenében adta le (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe)

Igen Nem

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

9. Lakás megvásárlása


A pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta

Igen Nem

Név

Születési hely, idő

Hozzátartozói
minőség

munkahely neve, címe:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

kérelmező nettó jövedelme

együtt költözők nettó jövedelme
(az 1. oldalon lévő felsorolásnak megfelelően)

a.

b.

c.

összesen

1. Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem

3./ Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem

4./ Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíj-szerű ellátások

5./ Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi p., tartásdíj stb.)

6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek általi folyó-sítás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély stb.)

7./Föld bérbeadásából és lakás hasznosításából származó jövedelem

8./ Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.)

9./ Havi nettó jövedelem összesen

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Alulírott kijelentem, hogy a pályázati feltételeket megismertem, megértettem. A közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati felhívásban közölt feltételeknek nem felelek meg, illetve az ott előírt igazolásokat, nyilatkozatokat határidőben nem, vagy nem megfelelően nyújtom be, a pályázatom érvénytelen.
Kijelentem továbbá, hogy:
1.) a pályázati hirdetményben szereplő pályázati feltételeket megismertem, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom;
2.) a pályázatra kiírt lakásokat megtekintettem, azok műszaki állapotát ismerem, azzal kapcsolatosan kifogással nem élek,
3.) a megpályázott lakás fenntartási költségeit fizetem,
4.) tudomásul veszem, hogy a pályázat végleges eredményét Kiíró a felhívásra benyújtott igazolások alapján állapítja meg.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b.) pontja alapján valamint a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. (2016.04.27.) számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a.)-b.) pontjában foglaltak alapján hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező lakások bérleti jogának megszerzésére kiírt pályázat beadása, értékelése és az ennek eredményeképpen esetlegesen megkötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos ügyintézés során a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyintézője személyes adataimat kezelje.
Hozzájárulok egyben ahhoz, hogy személyazonosságom ellenőrzése érdekében a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyintézője - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdésében foglaltak alapján – a személyazonosító igazolványomról és a lakcímet igazoló hatósági igazolványomról (lakcímkártya) másolatot készítsen.
A nyilatkozat írásbeli visszavonásomig, illetve a pályázati anyagom irattárba helyezéséig, illetve az ott meghatározott megőrzési, selejtezési ideig érvényes.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A nyilatkozatot minden kényszer és fenyegetés nélkül, a részemre nyújtott tájékoztatást követően önként tettem.
Budapest, ..............(év). ……………………(hó) …….(nap)
………………………………………………
a nyilatkozatot tevő
aláírása
VAGYON- ÉS JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Kérelmező neve (leánykori is): ………………………….…………………….………………
Szül. hely, idő: ……………….…………………..…..Anyja neve: …………………….…….
Lakóhelye:………….. ……………………………. (helyrajzi szám: …….…………………)
Tartózkodási helye: …………………..............……………...….(telefon:.......……………….)
Kérelmezővel együtt költöző személyek felsorolása:
Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában ingatlan vagyona VAN – NINCS*· Ha van, pontos megnevezése, tulajdonos neve, az ingatlan helyrajzi száma:
1./ ……………………………………………………...………………………………………
2./ …………………………………………………………………...…………………………
3./ ………………………………………………………………………………...……………
Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában gépjármű
VAN – NINCS*· Ha van, forgalmi rendszáma, típusa és évjárata, becsült értéke:
1./ ………………………………………………………………………...……………..……….
2./ …………………………...…………………………………………………………………...
3./ ………………………………………...……………………………………………………...
Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, jövedelemként figyelembe nem vett összeg, amelyeknek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum harmincszorosát (...............,-Ft), együttes értékük a nyugdíjminimum nyolcvanszorosát (.....................,-Ft) meghaladja, VAN NINCS*
* (a megfelelő aláhúzandó)
-2-
Jövedelmi adatok
A családban az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………… Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vagyon- és jövedelemnyilatkozat 1. és 2. oldalán közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti.
Budapest, ……………………………….
............................................................
pályázó aláírása

9. melléklet63

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság .................... számú határozata alapján, nyilvános pályázatot hirdet 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriákban az önkormányzat tulajdonában lévő ......... db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér költségelven történő megállapításával.
JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

I. A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői

1. Kiíró a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Kiíró az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.

2. A bérlőnek a közüzemi szolgáltatások biztosítására, az ezek fogyasztását mérő mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie. Az ezzel járó átírási költségeket a Kiíró nem téríti meg. Abban az esetben, ha a házban házközponti fűtés működik és a meleg vizet központi kazán biztosítja, bérlő ezek díját a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban FEV IX. Zrt.), társasházban található bérlemények esetében a közös képviselő által megküldött számla alapján köteles megfizetni.

3. A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található vagy a bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a bérlő Kiíró 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet) 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Kiíró részére.

4. A havi lakbér a lakás bérleti értékének 6 ezreléke.

II. A bérleti szerződéssel együtt járó jogok, illetve kötelezettségek

a) A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok - a bérleti jogviszony a bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.

b) A Lakásrendelet 2. § (5) bekezdésben szereplő bérlői kötelezettségek megszegése esetén a lakásra kötött bérleti szerződést a Bérbeadó felmondja, és a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaadni, továbbá a bérleményből hatóságilag kijelentkezni.

Bérbeadó, ha a bérlő az írásbeli felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a bérleti szerződést – cserelakás biztosítása nélkül – az alábbi esetekben felmondhatja:

a) a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,

b) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendeletében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsítanak,

c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,

d) a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,

e) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.

3. A pályázat nyertesével a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés – nyertes pályázónak felróható – meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet szerződést kötni.

4. A lakások visszaadása esetén pénzbeli vagy egyéb térítés nem fizethető.

5. A lakásokat a bérlők nem vásárolhatják meg.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról.

III. A pályázaton részt vehet:

1. aki a pályázat benyújtási határidejének napjáig még nem töltötte be a 30. életévét, és

2. aki

- a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább 3 év igazolt foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, VAGY
- a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább összesen 3 év foglalkoztatási és felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, melyből legalább 1 év foglalkoztatási jogviszonynak kell lennie (egyidőben fennálló foglalkoztatási és hallgatói jogviszony esetében a pályázat elbírálásánál csak az egyik vehető figyelembe)

3. aki vagy akik 1 főre jutó nettó havi jövedelme nem haladja meg a 250.000,-Ft-ot (a pályázó által a pályázati jelentkezési lapon megjelölt együtt költöző személyek figyelembe vételével), és

4. aki vállalja:

a) a megnyert bérlakás mindenkori bérleti értéke 6 ezrelékének megfelelő bérleti díj megfizetését, és

b) aki vállalja az évenkénti bérleti díjemelésből eredő bérkülönbözet és a Lakásrendelet 17. § (4) bekezdése szerinti közmű díjnak megfizetését, és

c) a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket.

IV. A pályázaton nem vehet részt:

- aki vagy a vele együtt költöző személy a főváros területén önkormányzati lakásbérlettel, bérlőtársi jogviszonnyal rendelkezik, illetve tulajdonában, haszonélvezetében lakás van, vagy
- aki vagy a vele együttköltöző személy korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult, vagy
- aki vagy a vele együttköltöző személy korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyát a lakóépület bontása vagy felújítása miatti kihelyezés során pénzbeli térítés ellenében szüntette meg (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe) vagy
- aki vagy a vele együttköltöző személy korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta.
A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.
A pályázat kiírásának időpontja: .........................
A lakások megtekintése: A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.
A pályázat benyújtásának módja:
1.) papír alapon:
ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Költségelvű pályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)
A pályázat benyújtásának helye: Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoport (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől)
A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- kitöltött és aláírt jelentkezési lap
(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)
VAGY
2.) elektronikus úton:
a jelentkezési lapot az alábbi webes felületen kell kitölteni
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok/
Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- kitöltött jelentkezési lap
(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)
- kitöltött és aláírt nyilatkozat
A pályázat benyújtásának határideje: ................... .................. óra
A pályázat benyújtásakor minden pályázat regisztrációs számot kap.
Együtt költöző személyek
A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,

b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.
A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:
www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok
A pályázat bontásának ideje: .................... ............. óra
A pályázat bontásának helye: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (1092 Bp., Bakáts tér 14.)

II. emeleti Tanácsterem

V. Megpályázható LAKÁSOK KATEGÓRIÁNKÉNT:

A pályázó a jelenlegi élethelyzetének megfelelő kategóriában /gyermekkel vagy gyermek nélkül költöző/ a formanyomtatvány kitöltésével több lakás bérleti jogának megszerzésére is benyújthatja a jelentkezését.

I. kategória – gyermekkel költöző pályázók (2 szobás lakások)

-
JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

II. kategória – gyermek nélkül költöző pályázók (1 szobás lakások)

-
A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

VI. A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA

A zárt borítékokban beérkező, valamint a webes felületen benyújtott pályázatok felnyitására – közjegyző jelenlétében – ......................... ................. órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bp., IX., Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem) kerül sor.

VII. A pályázatok értékelésének szempontjai

1.) Ferencvárosi kötődés (1-5 pont)
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 5 pont.
2.) Munkahely (3 pont)
A pályázó, vagy a vele együtt költöző személy Ferencvárosban dolgozik
Gyermekes pályázók esetében a felsoroltakon túlmenően
3.) Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkezik (10 pont)
4.) Ha a pályázó egyedül neveli gyermekét (5 pont)

VIII. A pályázatok értékelése

1.) Kiíró a beérkezett pályázatokat azok bontásától számított 10 naptári napon belül megvizsgálja.
2.) A Kiíró a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
3.) A pályázatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása, tisztázása érdekében.
4.) Kiíró a VII. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott jelentkezési lapon feltüntetett adatok áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.
5.) A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli és rangsorolja a pályázatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta.

IX. Kiíró a pályázatok vizsgálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a kategóriánként legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, melyek az alábbiak:

- VII.1. pontra vonatkozóan (Ferencvárosi kötődés): Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi, lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány eredeti példánya,
- VII.2. pontra vonatkozóan (munkahely/keresőképesség): a pályázó és a vele együtt költöző személy/ek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás eredeti példánya – mely tartalmazza a munkavégzés helyét –, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a munkáltató a munkavállaló után fizetendő közterheket megfizette,
- VII.3. pontra vonatkozóan: a IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézmény, vagy IX. kerületi köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás
- VII.4. pontra vonatkozóan: a családi pótlék megállapítására vonatkozó határozat, valamint a folyósított összeget tartalmazó utolsó bankszámlakivonat vagy postai készpénzátvételi szelvény
- a pályázó és a vele együtt költöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratok (születési anyakönyvi kivonat) másolatban,
- a pályázati jelentkezési lap mellékletét képező vagyon- és jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmekre vonatkozó eredeti igazolások (munkabér, családi pótlék, nyugdíj stb.).
- adóigazolás
(helyi adók vonatkozásában a pályázó állandó bejelentett lakcíme szerint illetékes önkormányzat adóirodája által kiállított igazolás, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás a közterhek megfizetésére vonatkozóan)
- munkáltatói igazolás
(a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás a munkaviszonyról és a jövedelemről)

1. A szükséges igazolások csatolására vonatkozó felhívás átvételére ................. és ....................... napja között (.................... óráig), kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.

2. A szükséges igazolások benyújtására a felhívás alapján ..................... és ................. napja között (ügyfélfogadási időben, hétfőn: 13-17.30, szerdán: 8-16, pénteken 8-12 óráig), kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség!

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a szükséges igazolások csatolására vonatkozó felhívások személyes átvételének elmulasztása a pályázónak felróható ok, ezért a Kiíró az igazolások benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.
A lakásokra vonatkozó nyertesek megállapítására a lakások meghirdetésének sorrendjében kerül sor.
A Lakástörvény 3. § (2) bekezdése, valamint a Lakásrendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja szerint a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ezért a pályázat során csak egy lakás bérleti jogát nyerheti meg! Amennyiben a pályázó a jelenlegi élethelyzetének megfelelő kategóriában már megnyerte az egyik lakás bérleti jogát, úgy a további lakások bérleti jogával kapcsolatos döntéshozatali eljárásban már nem vesz részt.

X. Pontszámok megállapítása és a pályázat nyertesének meghatározása

Kiíró a IX. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.
Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott kategóriában szereplő lakások száma szerinti nyertes pályázó, a nyertes pályázó személye a pályázók születési dátuma – életkor szerint csökkenő sorrendben –, annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján kerül megállapításra.
Kiíró a nyertes pályázók személynek megállapítását követően, a pályázaton elért pontszámok alapján a soron következő pályázók közül állapítja meg az adott kategóriában meghirdetett lakások számával megegyező számú pályázók személyét arra az esetre, ha a nyertes pályázó a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a szerződéskötési lehetőségével.
Pontazonosság esetén a sorrendet kategóriánként a pályázók születési dátuma – életkor szerint csökkenő sorrendben –, illetve annak egyezése esetén az alacsonyabb 1 főre jutó nettó jövedelem alapján határozza meg.
A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság állapítja meg.
A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!
A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.

XI. a benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:

1. a pályázó nem írja alá a papír alapon benyújtott jelentkezési lapot,

2. a pályázatot a felhívásban megjelölt személyes vagy elektronikus benyújtástól eltérő módon (postai úton) nyújtotta be,

3. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,

4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,

5. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot, a jelentkezési lapon meghatározott, az elbírálási szempontokat képező mezők egyikébe sem tett jelölést,

6. a pályázó az igazolások benyújtására vonatkozó felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

7. a pályázó a pályázati jelentkezési lapon valótlan adatot közölt.

XII. A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A pályázat eredményét legkésőbb az elbírálás napját követő 8 munkanapon belül ki kell hirdetni.
A pályázat eredményét Kiíró az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin teszi közzé. A nyertes pályázók postai úton is értesítést kapnak.

XIII. A pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

A nyertes pályázó a szerződéskötési lehetőségről szóló önkormányzati értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni.
Amennyiben a pályázati nyertes a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a nyertes pályázó a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével 2 évre a pályáztatásból kizárható. Ebben az esetben a rangsorban következő 6. helyezett, szükség esetén 7., 8., 9., 10. pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 év határozott időre szóló bérleti szerződést köt, költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel.
Nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles a közmű szolgáltatókkal szerződést kötni, és azt a bérbeadónak bemutatni.
A bérleti szerződést 5 év határozott időtartamra kell megkötni. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok - a lakás bérbeadása bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.

XIV. A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

a) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy

b) valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is pályázó, vagy
- annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]
- annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
- akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

XV. A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha

a) a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az eljárást részben vagy egészében, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi Csoportja (1092. Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 504, 543-as telefonszámon.
Budapest, ...............................
Baranyi Krisztina
polgármester megbízásából
..........................................
irodavezető sk.
Megpályázható lakások adatai

Srsz.

cím

szobaszám

komf. fokozat

alapterület

lakbér összege

A lakások az alábbi időpontokban tekinthetők meg

I. katergória
(gyermekkel költöző pályázók)

II. katergória
(gyermek nélkül költöző pályázók)

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Vagyonkezelési Iroda
1092 Budapest, Ráday utca 26.
Pályázati jelentkezési lap
(költségelvű bérlakás pályázatra)
/a jelentkezési lapot kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni/
Alulírott a gyermekkel költöző
gyermek nélkül költöző kategóriában az alábbi pályázatot nyújtom be Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett
Bp., IX. ker. ............................................................... sz. alatti lakás
KÖLTSÉGELVŰ BÉRLETI JOGÁNAK megszerzésére.
JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

1. A pályázó személyi adatai:

Neve:

Születési neve:

Születés helye és ideje:

……….........………… ………….év……………….hó……..nap

Családi állapota:

hajadon, nőtlen házas elvált özvegy
élettárs
anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!)

A pályázó által ténylegesen lakott lakás címe:
(jelenleg lakott lakás)

ir.szám………………………………………………….…..település
……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

A pályázó állandó bejelentett lakcíme:

ir.szám………………………………………………….…..település
……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

2. A pályázó Ferencvároshoz való kötődése tekintetében tett nyilatkozata:

Ferencvárosban életvitelszerűen él (lakóhely vagy tartózkodási hely):
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 5 pont.

Bejelentkezés időpontja

3. Munkahely


A pályázó vagy a vele együttköltöző személy Ferencvárosban dolgozik

Igen Nem

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
………………………………………………………………..
Pályázó aláírása

4. Gyermekkel költözők esetében


Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei/óvodai ellátást biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik

Igen Nem


A pályázó a gyermekét egyedül neveli

Igen Nem


a) pályázó
- a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább 3 év igazolt foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, VAGY
- a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább összesen 3 év foglalkoztatási és felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, melyből legalább 1 év foglalkoztatási jogviszonynak kell lennie (egyidőben fennálló foglalkoztatási és hallgatói jogviszony esetében a pályázat elbírálásánál csak az egyik vehető figyelembe)
b) az együtt költöző személyek 1 főre jutó nettó havi jövedelme kevesebb, mint 250.000,-Ft
c) a pályázó (vagy a vele együtt költöző személy) lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik,
d) a pályázó (vagy a vele együtt költöző személy) Budapest területén önkormányzati lakás bérleti vagy bérlőtársi jogával rendelkezik,
e) a pályázó által (vagy a vele együttköltöző személy által) korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult
f) a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakását a lakóépület bontása vagy felújítása miatti kihelyezés során cserelakás elfogadása helyett pénzbeli térítés ellenében adta le (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe),
g) a pályázó (vagy a vele együttköltöző személy) korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta

Igen Nem

srsz.

név

szül. idő

anyja neve

rokonsági fok

(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
A pályázó pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata:
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)
Pályázóval együtt költöző személyek:
A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,

b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.
………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Alulírott kijelentem, hogy a pályázati feltételeket megismertem, megértettem. A közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati felhívásban közölt feltételeknek nem felelek meg, vagy az ott előírt igazolásokat, nyilatkozatokat határidőben nem, vagy nem megfelelően nyújtom be, illetve a jelentkezési lapon valótlan adatokat közöltem, a pályázatom érvénytelen.
Kijelentem továbbá, hogy:
1.) a pályázati hirdetményben szereplő pályázati feltételeket megismertem, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom;
2.) a pályázatra kiírt lakásokat megtekintettem, azok műszaki állapotát ismerem, azzal kapcsolatosan kifogással nem élek,
3.) a megpályázott lakás fenntartási költségeit fizetem,
4.) tudomásul veszem, hogy a pályázat végleges eredményét Kiíró a felhívásra benyújtott igazolások alapján állapítja meg.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. (2016.04.27.) számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak alapján hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező lakások bérleti jogának megszerzésére kiírt pályázat beadása, értékelése és az ennek eredményeképpen esetlegesen megkötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos ügyintézés során a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyintézője személyes adataimat kezelje. A vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót megismertem és tudomásul vettem.
A nyilatkozat írásbeli visszavonásomig, illetve a pályázati anyagom irattárba helyezéséig, illetve az ott meghatározott megőrzési, selejtezési ideig érvényes.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A nyilatkozatot minden kényszer és fenyegetés nélkül, a részemre nyújtott tájékoztatást követően önként tettem.
Budapest, ............ (év) ……………………(hó) …….(nap)
………………………………………………
Pályázó aláírása

10. melléklet64

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró illetve Bérbeadó) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ................................ számú határozata alapján, nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő .......... db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával.

I. A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői

1. Kiíró a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (kazán, konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Kiíró az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.

2. A bérlőnek a közüzemi szolgáltatások biztosítására, az ezek fogyasztását mérő mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie. Az ezzel járó átírási költségeket a Kiíró nem téríti meg. Abban az esetben, ha a házban házközponti fűtés működik és a meleg vizet központi kazán biztosítja, bérlő ezek díját a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban FEV IX. Zrt.), társasházban található bérlemények esetében a közös képviselő által megküldött számla alapján köteles megfizetni.

3. A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található vagy a bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a bérlő Kiíró 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet) 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Kiíró részére.

4. A bérlő – társasházban található bérlemények esetében – a lakbéren felül a közös költséget is köteles megfizetni, melyet a FEV IX. Zrt. számláz ki a bérlő részére. Abban az esetben, ha a társasházban még nem született közgyűlési határozat a közös költség mértékéről, bérlő az erre vonatkozó közgyűlési határozat szerint lesz köteles a közös költséget megfizetni.

5. A havi lakbér minimum összege a lakás bérleti értékének 11 ezreléke. A fizetendő lakbér összege a pályázat nyerteseként a versenytárgyalás során megajánlott bérleti díj. A lakbér minden év július 1-jén az előző évi infláció mértékével emelkedik.

II. A bérleti szerződéssel együtt járó jogok, illetve kötelezettségek

1. A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. A lakásra fizetendő lakbér a versenytárgyalás során megajánlott legmagasabb bérleti díj összege. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a határozatlan idejű szerződés megkötéséről bérlő kérelmére a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt.

Bérbeadó, ha a bérlő az írásbeli felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a bérleti szerződést – cserelakás biztosítása nélkül – az alábbi esetekben felmondhatja:

a) a bérlő a bérleti szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét az ott megjelölt időpontig nem teljesíti,

b) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendeletében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsítanak,

c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,

d) a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,

e) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.

2. A pályázat nyertesével a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés – nyertes pályázónak felróható – meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet szerződést kötni.

3. Szerződéskötés esetén a pályázati letét összege óvadékként az önkormányzatnál marad. A nem nyertes pályázónak a letét összegét a nyertes pályázóval való szerződés megkötésétől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben a bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak fel nem róható okból hiúsul meg, részére a letét összege visszajár. Kiíró a befizetett pályázati letét után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja, ebben az esetben a kamat mértékére nézve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-ában foglaltak az irányadóak.

4. A bérlő

- a házastársa vagy egyenesági hozzátartozója javára a bérleti jogáról írásbeli bejelentése alapján bármikor lemondhat,
- a hónap végére a bérleti szerződést felmondhatja, ebben az esetben az esetleges díj-, és költségtartozás, illetve a lakás rendeltetésszerű állapotba hozásához szükséges munkák költségével csökkentett óvadék a bérlő részére visszajár.
- A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,

b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.

5. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a piaci alapon bérbe adott lakásokat a tulajdonos nem idegeníti el.

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény), a Ptk., továbbá a Lakásrendelet tartalmazza. A rendelet letölthető a www.ferencvaros.hu oldalról.

III. A pályázaton részt vehet:

1. aki befizeti a 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összegű pályázati letétet, továbbá amennyiben Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló bérlakás bérleti jogával rendelkezik, úgy:

a) lakás- és közüzemi díjtartozása nincs, és az erről szóló igazolásokat a pályázati nyomtatványhoz csatolta, és

b) vele szemben a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül nem volt, illetve jelenleg sincs folyamatban a lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos felmondási- vagy peres eljárás, és

c) nem részesül lakbér- és/vagy lakásfenntartási támogatásban, és

d) vállalja, hogy amennyiben a pályázatot megnyeri, az addigi bérleti jogát térítésmentesen megszünteti, és a bérleményt kiürítve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a berendezési tárgyakat hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadja,

2. aki vállalja

a) a megnyert bérlakás mindenkori bérleti értéke legalább 11 ezrelékének megfelelő, illetve pályázati nyertesség esetén az általa megajánlott bérleti díj megfizetését, és

b) az évenkénti bérleti díjemelésből eredő bérkülönbözet és a Lakásrendelet 17. § (4) bekezdése szerinti közmű díjnak a megfizetését, és

c) a bérleti szerződésben megállapított egyéb költségek (pl. közös költség, központi fűtés és meleg víz díja) megfizetését, és

d) a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket.

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.
A pályázat kiírásának időpontja: ......................
A lakások megtekintése: A pályázók a meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.
A pályázat benyújtásának módja:
1.) papír alapon:
ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Piaci alapú lakáspályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)
A pályázat benyújtásának helye: Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási csoport (1092 Bp., Bakáts tér 14.)
A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- kitöltött és aláírt jelentkezési lap
(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)
- a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása (pénztári bizonylat vagy a bank által kiadott hivatalos igazolás)
A befizetést az alábbi módon lehet teljesíteni:
- az Önkormányzat ............................. Banknál vezetett ............................. számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz .................................. ............. óráig/ az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)
VAGY
2.) elektronikus úton:
a jelentkezési lapot az alábbi webes felületen kell kitölteni
https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok/
Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- kitöltött jelentkezési lap
(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)
- kitöltött és aláírt nyilatkozat
- a pályázati letét, azaz 3 havi induló bérleti díjnak megfelelő összeg befizetésének igazolása
(a bank által kiadott hivatalos igazolás)
A befizetést az alábbi módon lehet teljesíteni:
- az Önkormányzat ............................. Banknál vezetett ............................. számú számlájára történő átutalással (az összegnek a pályázati határidő lejártáig /azaz .................................. ............. óráig / az önkormányzat számlájára be kell érkeznie)
A pályázat benyújtásának határideje: ...................... .............. óra
A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási csoportjánál (1092 Bp., Bakáts tér 14.) vehető át.
A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:
www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/palyazatok

IV. Megpályázható lakások:

-

V. A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA

A zárt borítékokban beérkező, valamint a webes felületen benyújtott pályázatok felnyitására – közjegyző jelenlétében – .................................. ......... órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bp., IX., Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem) kerül sor.

VI. A pályázat elbírálásának MÓDJA

1. A beérkezett pályázatok felbontását követően Kiíró az érvényes pályázatot benyújtók között – közjegyző jelenlétében – versenytárgyalást tart.

2. A pályázaton meghirdetett lakások bérleti joga ajánlattétel, vagy – több pályázó esetén – licitálás keretei között szerezhető meg. Az ajánlattétel, vagy licitálás során a pályázók a lakbér összegére tesznek ajánlatot. A licitmérték 10.000,- Ft, negatív licit nincs.

3. A pályázó – a formanyomtatvány kitöltésével – több lakás bérleti jogának megszerzésére is benyújthatja a jelentkezését. A Lakástörvény 3. § (2) bekezdése, valamint a Lakásrendelet 2. § (5) bekezdés d) pontja szerint a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ezért a pályázat során csak egy lakás bérleti jogát nyerheti meg. Amennyiben a pályázó a versenytárgyalás keretében már megnyerte az egyik lakás bérleti jogát, úgy a további lakások versenytárgyalásán már nem vehet részt.

A pályázati versenytárgyalásra
............................... ................ órakor kerül sor
a lakások meghirdetésének sorrendjében
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában (1092 Budapest, Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem)
A versenytárgyaláson való részvételhez a versenytárgyalás megkezdése előtt a pályázónak /vagy a helyette és nevében eljáró meghatalmazottnak/ be kell mutatnia az érvényes személyi okmányait, ezek hiányában a versenytárgyaláson nem vehet részt.
Amennyiben a pályázó helyett meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazottnak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie /ügyvéd által ellenjegyzett, két tanúval vagy közjegyzői névaláírással hitelesített meghatalmazás/, melyet eredeti példányban csatolni kell a jelentkezési laphoz.

VII. a benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:

1. a pályázó nem írja alá a jelentkezési lapot,

2. a pályázatot a felhívásban megjelölt benyújtástól eltérő (postai úton) módon nyújtotta be,

3. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,

4. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,

5. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek,

6. az önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkező pályázó a lakás- és közüzemi díjtartozásra vonatkozó tartozásmentes igazolásokat nem vagy nem teljes körűen nyújtotta be.

VIII. a lakáspályázati eljárás ÉRVÉNYTELENNÉ NYILVÁNÍTÁSA

Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a pályázatot, ha

a) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt,
aa) aki maga is pályázó, vagy
ab) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]
ac.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
ad) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

b) valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

IX. a lakáspályázati eljárás EREDMÉNYTELENENNÉ NYILVÁNÍTÁSA

A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a pályázati eljárást, ha

a) a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az eljárást részben vagy egészében, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Kiíró Vagyonkezelési Irodájának Lakásügyi Csoportja (1092 Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 504, 543 telefonszámon.
Budapest, .......................................
Baranyi Krisztina
polgármester megbízásából
.....................................
irodavezető s.k.
Megpályázható lakások adatai
* A lakbér mértéke minden év július 1. napjától az előző évi infláció mértékével emelkedik!

srsz.

cím

szobaszám

komfort-fokozat

alapterület

lakbér összege

pályázati letét összege

A lakások az alábbi időpontokban tekinthetők meg

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Vagyonkezelési Iroda
1092 Budapest, Ráday utca 26.
Pályázati jelentkezési lap
(piaci bérlakás pályázatra)
/a jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/
Alulírott pályázati ajánlatot teszek a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett
Bp., IX. ker. ............................................................... sz. alatti lakás
PIACI ALAPÚ BÉRLETI JOGÁNAK megszerzésére
A pályázati kiírásban megjelölt feltételeket elfogadom, azokat teljesítem.
Mellékelten csatolom pályázati letéti díj befizetéséről szóló bizonylatot.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a bérleti jog elnyerése esetén a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül a bérleti szerződést megkötöm.
A pályázó személyi adatai:

Neve:

Születési családi- és utóneve:

Születés helye és ideje:

……….........………… ………….év……………….hó……..nap

Anyja neve:

Telefonszáma:

A pályázó állandó bejelentett lakcíme:

ir.szám………………………………………………….…..település
……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

Pályázóval együtt költöző személyek:

srsz.

név

szül. idő

anyja neve

rokonsági fok

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,

b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.
………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
NYILATKOZAT
Tudomásul veszem, hogy sikertelen pályázat esetén az általam befizetett pályázati letéti díj visszafizetése nem az önkormányzat pénztárán keresztül közvetlenül, hanem a versenytárgyalást követő 30 napon belül visszautalással történik, melyet az alábbi címre, illetve számlaszámra kérek:
…………………………………………………………………………………………………………
Amennyiben a pályázó helyett meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazottnak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell rendelkeznie /ügyvéd által ellenjegyzett, két tanúval vagy közjegyzői névaláírással hitelesített meghatalmazás/, melyet eredeti példányban csatolni kell a jelentkezési laphoz.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a jelenlegi lakásom önkormányzat tulajdonában álló bérlakás
címe: ................................................................................................
nem rendelkezem önkormányzati bérlakással
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Bp. ........ kerület ...................................................................................... címen rendelkezem önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával, egyben nyilatkozom, hogy nyertesség esetén a bérleti jogviszonyt felmondom, és a bérlakást térítésmentesen visszaadom a bérbeadó önkormányzat részére.
Kijelentem továbbá, hogy 1 éven belül nem volt, illetve jelenleg sincs folyamatban a lakás bérleti jogával kapcsolatos felmondási- vagy peres eljárás, nem részesülök lakbér- és/vagy lakásfenntartási támogatásban.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati letéti díj befizetésére vonatkozó banki igazolást vagy pénztári bizonylatot nem csatolom a jelentkezési laphoz, az a pályázatom érvénytelenségét jelenti.
………………………………………………………………..
Pályázó aláírása
Alulírott kijelentem, hogy a pályázati feltételeket megismertem, megértettem. A közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati felhívásban közölt feltételeknek nem felelek meg, vagy az ott előírt igazolásokat, nyilatkozatokat határidőben nem, vagy nem megfelelően nyújtom be, illetve a jelentkezési lapon valótlan adatokat közöltem, a pályázatom érvénytelen.
Kijelentem továbbá, hogy:
1.) a pályázati hirdetményben szereplő pályázati feltételeket megismertem, azokat magamra nézve kötelezően elfogadom;
2.) a pályázatra kiírt lakásokat megtekintettem, azok műszaki állapotát ismerem, azzal kapcsolatosan kifogással nem élek,
3.) a megpályázott lakás fenntartási költségeit fizetem.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. (2016.04.27.) számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak alapján hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező lakások bérleti jogának megszerzésére kiírt pályázat beadása, értékelése és az ennek eredményeképpen esetlegesen megkötendő bérleti szerződéssel kapcsolatos ügyintézés során a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyintézője személyes adataimat kezelje. A vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót megismertem és tudomásul vettem.
A nyilatkozat írásbeli visszavonásomig, illetve a pályázati anyagom irattárba helyezéséig, illetve az ott meghatározott megőrzési, selejtezési ideig érvényes.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A nyilatkozatot minden kényszer és fenyegetés nélkül, a részemre nyújtott tájékoztatást követően önként tettem.
Budapest, .............. (év). ……………………(hó) …….(nap)
………………………………………………
Pályázó aláírása
1

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

2

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. V. 3-án 13 órától.

3

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2021. V. 3-án 13 órától.

4

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

5

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

6

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2022. XII. 14-től.

7

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 3. §. Módosította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § a).

8

Módosította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § b).

9

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

10

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2021. V. 3-án 13 órától.

11

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

12

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

13

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

14

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

15

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

16

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 34. § a). Hatálytalan: 2022. V. 19-től.

17

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 9. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

18

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 10. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

19

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2023. XI. 22-től.

20

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

21

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2023. XI. 22-től.

22

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2023. V. 24-től.

23

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 11. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

24

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 12. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

25

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 13. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

26

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2021. V. 3-án 13 órától.

27

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 34. § b). Hatálytalan: 2022. V. 19-től.

28

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2022. XII. 14-től.

29

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2022. XII. 14-től.

30

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 14. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

31

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 15. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

32

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 16. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

33

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 34. § c). Hatálytalan: 2022. V. 19-től.

34

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 17. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

35

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 18. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

36

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 19. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

37

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 20. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

38

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2024. II. 7-től.

39

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 21. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

40

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

41

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. II. 24-től.

42

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

43

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 22. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

44

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

45

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 8. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

46

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2021. II. 24-től.

47

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2021. V. 3-án 13 órától.

48

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 23. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

49

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 24. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

50

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 9. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

51

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 25. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

52

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 26. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

53

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 12. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

54

Megállapította: Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 13. §. Hatályos: 2020. XI. 26-tól.

55

Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2020. X. 15-től.

56

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 34. § d). Hatálytalan: 2022. V. 19-től.

57

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 27. §. Hatályos: 2022. V. 19-től.

58

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2022. XII. 14-től.

59

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 28. §, 1. melléklet. Módosította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § c).

60

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 6.) önkormányzati rendelete 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2024. II. 7-től.

61

Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 30. §, 3. melléklet. Hatályos: 2022. V. 19-től.

62

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 31. §, 4. melléklet. Hatályos: 2022. V. 19-től. Módosította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 5. §, 2. melléklet, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. § d).

63

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 32. §, 5. melléklet. Hatályos: 2022. V. 19-től. Módosította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelete 6. §, 3. melléklet.

64

Beiktatta: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V.18.) önkormányzati rendelete 33. §, 6. melléklet. Hatályos: 2022. V. 19-től.