Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 29

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                                          98.930  e Ft bevétellel,

                                               Ebből: költségvetési bevétel                   85.613 e Ft

                                                           finanszírozási bevétel                13.317 e Ft

                                                                        

                                                           88.077 e Ft kiadással

                                                 Ebből: költségvetési kiadás                  88.077 e Ft


                                                 10.853 e Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, előirányzat-csoportonként, és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.  melléklet, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2.  melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

II. Részletes rendelkezések2.§ A képviselő-testület a Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1)A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített beruházási kiadásait célonkénti részletezéssel 27.099 e Ft összeggel a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2)A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezéssel 4.872 e Ft összeggel a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 


(3.)Az önkormányzat működési költségvetési kiadásait címenként, költségvetési szerven belül kiemelt kiadási előirányzatok részletezésével az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4)A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 6. melléklet szerint fogadja el.

3.§ (1)A Képviselő-testület Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 10.853 e Ft összegben a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


(2) A jegyző a költségvetési maradványnak 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

4.§(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 9. melléklet szerint elfogadja.


(2)A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományát a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.


(3)A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.


(4)A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi változását a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.


(5)A Képviselő-testület az önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.


5.§ (1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerinti összetételben 590.394 e Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg.


(2.)A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását 2014. december 31-i fordulónappal a 15. melléklet szerinti összetételben és részletezésben fogadja el.


(3)Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2014. évi alakulását a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

III. Záró rendelkezések


8.§ (1) Ez a rendelet 2015. május 29-én lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Vezseny Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.05.)  önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 12/20143.(VI.23.), 16/2014.(VIII.22), 17/2014.(IX.26.), 19/2014.(X.21.), 20/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletek hatályát vesztik.