Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 07- 2023. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Géderlak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, és szerveire és az

önkormányzat által közösen fenntartott költségvetési szervekre, valamint az önkormányzat által ellátott feladatokra terjed ki.

Címrend

2. §

(1)Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  önkormányzat 2019.évi önkormányzati zárszámadás címrendjét az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.


(2) A címrendet a 13. sz. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai


3. §

(1) Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi

bevételeinek főösszegét 447.574.923 Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítését mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat teljesített  működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a

 2. számú melléklet tartalmazza.


4. §


 Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi

kiadásainak főösszegét 343.213.337 Ft-ban állapítja meg. A kiadások teljesítését mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.5. §


A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a 3. számú melléklet

tartalmazza.
6.§


 Az Önkormányzat 2019. évi működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait tartalmazó összevont mérleget a 1. számú melléklet tartalmazza.


7.§


(1) A 2019. december 31-én fennálló hitelállományt a 4. számú melléklet

tartalmazza.


(2) A hitelek, értékpapírok, támogatások, kölcsönök visszatérülését, igénybevételét az

 5. számú melléklet tartalmazza.


8.§


 Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalását a 6. sz. melléklet tartalmazza.


                                                                       9.§


Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza.Az önkormányzat 2019. évi maradványa


10.§


 Géderlak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. december 31.-i maradványát 104.361.586 Ft-ban állapítja meg, a maradvány kimutatását, valamint a mérleg szerinti eredmény kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.Az önkormányzat vagyona


11.§


(1) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a

9. számú mellékletben mutatta ki, és  1.440.891.544 Ft-ban állapítja meg.


 (2) Az Önkormányzat 2019. évi  mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.


(3) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.


(4) A forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen ingatlanok listáját a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza


(5 ). Az áthúzódó, valamint a többéves kötelezettségek listáját a 12. sz. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


12. §


(1)Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2023. december 31.


(2) A rendelet kihirdetéséről az - SZMSZ-ben meghatározottak szerint - a jegyző

gondoskodik.


Géderlak, 2020. június 23.
Katona György                                              Czabainé Csada Márta

polgármester                                                  jegyző


Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. július 6.                                                           Czabainé Csada Márta

                                                                       jegyző