Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 02. 24

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályai a közösség érdekében, önkormányzati rendeletekben meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.


(2) A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely e rendelet szerint a közösségi együttélés szabályaiba ütközik.2. § A rendeletet Érd megyei jogú város közigazgatási területén, természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet által elkövetetett magatartásokra kell alkalmazni.


2/A. § E rendeletben a jogi személyekre megállapított szankciókat a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre is alkalmazni kell.

2. Eljárási rendelkezések


3. § (1) A közösségi együttélés alapvetői szabályait sértő magatartás miatt indult eljárás lefolytatása a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével a polgármester hatáskörébe tartozik.


(2) A 4. §-ban és 14.§-ban meghatározott magatartási szabályok megszegése miatti indult eljárások lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik


(3) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


(4) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások elkövetőivel szemben közigazgatási bírság, illetve helyszíni bírság szabható ki. A kiszabható helyszíni bírság alsó határa 10.000 forint, felső határa természetes személyek esetén 50.000 forint, jogi személyek esetén 500.000 forint, de nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tényállás mellett megállapítható közigazgatási bírság legmagasabb összegének negyede.


(5) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.


(6) A közigazgatási, illetve helyszíni bírság megfizetésének határideje az arról szóló döntés közlésétől számított harminc nap.

3. A közterület és az ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos magatartási

szabályok


4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: köztisztasági rendelet) 17. § (2) e) pontjában, 18. § (4), 19. § (3) bekezdésében foglaltakat megszegi. 


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 27. § (1) a), 27. § (1) c), 28. §, és a 33.§ (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 27. § (1) d), 29. § (1) bekezdésében foglaltak megszegi.


(5) Amennyiben a Közterület-felügyelet a köztisztasági rendelet 27. § (1) bekezdés a) c) d) pontjainak, vagy a 29. § (1) bekezdésének megsértését észleli, 72 órás határidővel, amennyiben a köztisztasági rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontjának megsértését észleli, 24 órás határidővel felhívja az ingatlantulajdonost a rendeletben foglaltak betartására.


(5a) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a köztisztasági rendelet 31. § (1a) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(6) A köztisztasági rendelet 27. § (1) bekezdésének, vagy a 29. § (1) bekezdésének közterületen történő megszegése esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartási szabályok


5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 17/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet 7. § (3); 8. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott magatartások esetén, amennyiben azok közterületen történnek, helyszíni bírság kiszabásának van helye.

5. A helyi közutak igénybevételével kapcsolatos magatartási szabályok


6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: közút rendelet) 7. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közút-rendelet 15. §-ában foglaltakat megszegi.


(3) A közút rendelet 7. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 15. §-ában foglaltak megsértése esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.


7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 15/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.

6. A közterületek használatára vonatkozó magatartási szabályok


8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki közterületek használatáról szóló 68/2011.(X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közterület-rendelet) 3. § -ában foglaltakat megszegi.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterület-rendelet 4. § -ában foglaltakat megszegi.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterület-rendelet 5. §-ában foglaltakat megszegi.


(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterület-rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.


(5) Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.

7. A köztemetők rendjével kapcsolatos magatartási szabályok


9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 50.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 100.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8. §-ában foglaltakat megszegi.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.

8. A helyi építési szabályokkal kapcsolatos magatartási szabályok


10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 22. § (4)-(6) és (8) bekezdésében foglaltakat megszegi.

9. A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos magatartási szabályok


11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásról szóló 61/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.

10. Az egyes fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartási szabályok


12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az egyes fás szárú növények védelméről szóló 63/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi.

11. A gazdasági haszonállatok tartásával kapcsolatos magatartási szabályok


Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet. Hatályát vesztette 2015. május 8-án.

12. A házszámok kihelyezésével kapcsolatos magatartási szabályok


14. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet 17. §-ában vagy a 19. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat megszegi.


13. Az önkormányzat jelképeinek védelmével és használatával kapcsolatos

magatartási szabályok


15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az önkormányzat jelképeit az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedély nélkül, az engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja fel vagy állítja elő.

14. Érd Város névhasználatával kapcsolatos magatartási szabályok


16. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a város nevét az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően használja.


14/A. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző egyéb cselekmények


16/A. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el és természetes személy esetében 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az ingatlan tulajdonosa, bérlője, az ingatlan felett más jogcímen rendelkezni jogosult, ha életvitelszerű lakhatásra nem alkalmas ingatlanban biztosít lakhatási lehetőséget más természetes személy számára.


(2) Életvitelszerű lakhatásra alkalmas az az ingatlan, mely megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek.


(3) Hatályon kívül helyezte a 18/2018. (VII.5.) önkormányzati rendelet.

15. Záró rendelkezések


17. § A rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett cselekményekre és mulasztásokra kell alkalmazni.Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k.

T. Mészáros András s.k.

jegyző

polgármester


A Közgyűlés elfogadta a 2013. október 31-ei ülésén.