Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (V.7..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 08

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. § (1)   Tiszagyulaházas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:


a)                     242.469.117 Ft teljesített bevétellel, ezen belül

                  aa) 188.685.551 Ft    költségvetési bevétellel, ezen belül

                  aaa)153.210.262 Ft   működési bevétellel,

                  aab) 35.475.289 Ft   felhalmozási bevétellel,

                  ab)   53.783.566 Ft   finanszírozási bevétellel,


b)                    194.710.729 Ft teljesített kiadással, ezen belül

                  ba) 191.185.282 Ft     költségvetési kiadással, ezen belül

                  baa)147.942.028 Ft   működési kiadással,

                  bab) 43.243.254 Ft   felhalmozási kiadással,

                  bb)    3.525.447 Ft  finanszírozási kiadással

   jóváhagyja.


(2)   A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:


    a)      2.499.731 Ft     költségvetési hiánnyal, ezen belül

                  aa)    5.268.234 Ft     működési többlettel,

                  ab)    7.767.965 Ft     felhalmozási hiánnyal

   jóváhagyja.


 (3)   Az önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3. melléklet szerint állapítja meg.


 (4)   Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. § (1)   A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi maradvány-kimutatását 47.758.388 Ft összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


 (2)   A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2018. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 50.075.622 Ft összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § (1)   Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 713.843.939 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.


(2)   A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.     (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.


4. Záró rendelkezések


4. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tiszagyulaháza, 2019. április 30.


                            Mikó Zoltán                                                           Dr. Kiss Imre

                   polgármester                                                                 jegyző