Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési


a) kiadási főösszegét                145.661 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              156.293 ezer forintban állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                     138.270 ezer forint

Ebből:

  1. - személyi jellegű kiadások:                                   54.395 eFt
  2. - munkaadókat terhelő járulékok:                            10.531 eFt
  3. - dologi jellegű kiadások:                                       48.323 eFt
  4. - pénzeszköz átadás támogatás:                            25.021 eFt


(2) Tiszagyulaháza község költségvetéséből folyósított támogatásait a 4. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7.391 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:


  1. a beruházások:                                                      6.703 eFt
  2. felújítások:                                                               650 eFt
  3. befektetési célú részesedések vásárlása:                     38 eFt


(2) Tiszagyulaháza község felújítási és beruházási kiadásait a 7. és a 8. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. § (1) Tiszagyulaháza község 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 1. melléklet mutatja be.


(2) Tiszagyulaháza község 2013. évi összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

         

(3) Az önkormányzati vagyon alakulását mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

         

(4) Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. évben a 9. melléklet mutatja be.4. A költségvetési létszámkeret5.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 41,75 főben hagyja jóvá a 3. melléklet szerint


5. A pénzmaradvány


6. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 10.632 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A pénzmaradványt a képviselő testület a rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.


6. Záró rendelkezések


7. §  Ez a rendelet a 2014. május 1.napján lép hatályba.


Tiszagyulaháza 2014. április 29.Mikó Zoltán                                                                                      Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                        jegyző