Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális támogatásokról

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 12. 31

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális támogatásokról

2021.04.01.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.2.1 pontja alapján az Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontja alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:"

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a kecskeméti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint az Szt. 7. §-ában meghatározott személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,

2. Egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak,

3. Gyermek: az Szt. 4. § db)-dc) pontjában meghatározottak,

4. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak,

5. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak.

6. Nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

7. Vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak,

3. Eljárási szabályok

3. § (1) A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a háztartásban, rendkívüli települési támogatás esetében a családban együtt élő személyek jövedelméről szóló igazolást és vagyonnyilatkozatot,

b) a gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában gyámhatóság által felvett jegyzőkönyv másolatát,

c) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, köznevelési vagy felsőoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról,

d) nyilatkozatot a háztartásban együtt lakó személyekről, és

e) a rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolás

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) álláskereső esetén az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) családtámogatási ellátások esetén a kifizető szerv által kiállított igazolás vagy a folyósítást igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, vagy

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

4. § (1) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során megvizsgálja a kérelmező szociális helyzetét az egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, valamint, ha a kérelmezőre vagy a vele együtt élő személyekre vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán.

(2) A környezettanulmány felvételét a Polgármesteri Hivatal mellőzi, ha a kérelmező lakásán már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően környezettanulmányt készítettek.

5. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásokról, valamint a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítéséről és az arra vonatkozó méltányosságról első fokon a jegyző dönt.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátások felhasználását a jegyző ellenőrizheti.

(3) Az ellátásban részesülő köteles

a) az ellenőrzést tűrni,

b) az ellenőrzést végző személlyel együttműködni,

c) a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, és

d) a rendeletben előírt esetekben az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

II. Fejezet

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

4. A települési támogatás formái

6. § Az önkormányzat települési támogatást nyújt

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, és

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére.

5. Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

7. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek,

a)1 akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 280%-át, és

b) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

(2) A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

8. § A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

9. § A támogatás megállapításához a 3. § (2) bekezdése szerinti igazolásokon túl be kell csatolni

a) azon közüzemi szolgáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi számlát, ahova a kérelmező a támogatás folyósítását kéri, és

b) az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát.

10. § (1) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.

(2) A támogatás összege havi 3000 Ft, amelyet a Polgármesteri Hivatal – az albérleti díjhoz és a közös költséghez, valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás kivételével – a kérelemben megjelölt szolgáltatónak havi átutalással teljesít.

(3) Az albérleti díjhoz nyújtott támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal havi átutalással a kérelmező részére folyósítja.

(4) A közös költséghez nyújtott támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal havi átutalással a kérelemben megjelölt társasházi lakóközösség vagy lakásszövetkezet részére folyósítja.

(5) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás 12 havi összegét a Polgármesteri Hivatal egyösszegben a kérelmező részére folyósítja.

(6) A tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás felhasználását a kérelmezőnek a határozat 2véglegessé válásától számított 60 napon belül a tüzelőanyag vásárlásról kiállított számlával kell igazolnia. Amennyiben e kötelezettségét nem teljesíti, a támogatás összegét vissza kell fizetnie, és a támogatás megállapításától számított két évig a kérelmező és a vele közös háztartásban élők részére a lakhatáshoz kapcsolódóan települési támogatás nem állapítható meg.

6. Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére

11. § (1) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére települési támogatást kell megállapítani, ha

a)3 az ápoló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 130 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,

b) vagyonnal az ápoló, az ápolt személy, valamint a velük közös háztartásban élő személyek nem rendelkeznek, és

c) az ápolást más hozzátartozó vállalni nem tudja vagy arra nem képes.

(2) Nem jogosult az ápoló a támogatásra vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni az Szt. 42. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennállása esetén.

(3) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról.

(4) Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága a Polgármesteri Hivatal megkeresésére az ápolási kötelezettség teljesítését ellenőrzi, és az ápolási kötelezettség teljesítéséről a megkereséstől számított 15 napon belül részletes véleményt küld a Polgármesteri Hivatal részére.

12. § (1) A támogatás szempontjából tartósan betegnek minősül az a személy, aki olyan krónikus megbetegedésben szenved, amelynek következtében önmagát ellátni nem képes és állapotában várhatóan egy éven belül javulás nem várható.

(2) A támogatás megállapításához a 3. § (2) bekezdés szerinti igazolásokon túl a tartós betegség igazolására be kell csatolni az ápolt személy háziorvosának szakvéleményét, amely tartalmazza a betegség megnevezését, az önellátási képesség hiányát, valamint a betegség fennállásának várható időtartamát.

(3) A jegyző a háziorvos által kiadott szakvélemény felülvizsgálatát kérheti az általa felkért szakorvostól.

13. § (1) A támogatást határozatlan időre kell megállapítani, jogosultsági feltételeit a jegyző kétévente felülvizsgálja.

(2) A támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, amelyet az ápoló személy részére kell folyósítani.

7. Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez

14. § (1) A havi rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki

a) közgyógyellátásra nem jogosult,

b) esetében a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át,

c)4 háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 170 %-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 230 %-át, és

d) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

(2) A támogatás megállapításához a 3. § (2) bekezdés szerinti igazolásokon túl be kell csatolni a háziorvos által kiállított igazolást a havi rendszeres gyógyszerszükségletről, valamint a gyógyszertár igazolását a háziorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról.

15. § (1) A támogatást havi összegben, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kell megállapítani.

(2) A támogatás összege havonta 3000 Ft.

8. Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére

16. § (1) A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy részére települési támogatást kell megállapítani abban az esetben, ha

a) 50.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot el nem érő adóssága keletkezett a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díja vagy a lakbér vonatkozásában,

b) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át,

c) adóssága támogatáson felül maradó részének megfizetését önerőként vállalja,

d) vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs, és

e) bármely közüzemi szolgáltató által ingyenesen rendelkezésére bocsájtható előrefizetős mérőóra felszerelését vállalja.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt közüzemi díjak adósságtételei a támogatás elbírálása során összevonhatók.

(3) A támogatás megállapításához a 3. § (2) bekezdés szerinti igazolásokon túl be kell csatolni a szolgáltató 30 napnál nem régebbi igazolását a díjtartozás összegéről, valamint a kérelmező nyilatkozatát a támogatás egyösszegű vagy havi részletekben történő igénybevételéről és a saját erő vállalásáról.

17. § (1) A támogatás mértéke - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - az adósság

a) 50 % -a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 100 %-a és 150 %-a közé esik,

b) 75 %-a, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át.

(2) A támogatás mértéke egyedülélő esetében az adósság

a) 50 %-a, ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 200 %-a közé esik,

b) 75 %-a, ha a jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.

18. § (1) A támogatás a támogatott vállalásától függően egy összegben vagy legfeljebb 12 havi részletben nyújtható.

(2) A támogatás egyösszegben történő teljesítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott a vállalt önrészt a kérelem benyújtását követő hónap 20. napjáig egyösszegben megfizette.

(3) Az önrész részletekben történő megfizetése esetén a támogatott a részletfizetési kötelezettség teljesítését minden hónap 20. napjáig a befizetési bizonylat másolatával köteles igazolni.

(4) Az önkormányzat a támogatást utólag, a következő hónap 5. napjáig utalja át az adósságkövetelés jogosultjának.

19. § (1) A támogatást meg kell megszünteti, ha a támogatott

a) a vállalt adósságtörlesztési kötelezettségének három alkalommal nem tesz eleget,

b) a támogatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, vagy

c) a részére bármely közüzemi szolgáltató által ingyenesen rendelkezésére bocsájtható előrefizetős mérőóra felszerelését nem vállalja.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti támogatott és a vele közös háztartásban élő személy részére a vállalt adósságtörlesztési kötelezettség lejárati időpontjától számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.

(3) Ugyanannak a személynek és a vele közös háztartásban élőknek a támogatás záró időpontjától számított két éven belül ezen a jogcímen újabb támogatás nem állapítható meg.

20. § A támogatás záró időpontja

a) egyösszegű támogatás esetén a támogatás kifizetésének napja, a 18. § (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén az elmulasztott határidő utolsó napját követő hónap 5. napja,

b) részletekben történő támogatás esetén az utolsó havi részlet kifizetésének napja.

9. Rendkívüli települési támogatás

21. § (1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani különösen

a) a családot ért elemi kár esetén,

b) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él,

c) ha a kérelmező hajléktalan,

d) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-végrehajtási intézetből szabadult,

e) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,

f) a kérelmező eseti gyógyszerköltségeihez,

g) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás vagy gyógyászati segédeszköz igénybevétele esetén, ha a szolgáltatás díja vagy a gyógyászati segédeszköz ára a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja,

h) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásának évében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások közül a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatásban nem részesült,

i) a gyermek születésével kapcsolatos kiadásokra,

j) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása vagy a gyermek családba való visszakerülése érdekében,

k) a szociális válsághelyzetben levő várandós anya részére gyermekének megtartása céljából,

l) a gyermek iskoláztatásával vagy óvodai nevelésével kapcsolatos egyszeri kiadásokra,

m) ha a családban egyidejűleg három vagy több gyermek 5született,

n) elhunyt személy eltemettetésének 6költségeihez, vagy

o)7

p)8

q)9

r)10

(2) Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha

a)14 ha a család egy főre jutó havi jövedelme

aa) az (1) bekezdés a) és m)-n) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a nyugdíjminimum 200%-át, egyedülélő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 250%-át,

ab) az (1) bekezdés b)-l) pontjai szerinti kérelem esetében meghaladja a nyugdíjminimum 120%-át, egyedülélő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 150%-át,

b) ha hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy

c) ha a kérelmet az annak alapjául szolgáló, (1) bekezdés e), i), m) vagy n) pontja szerinti eseményt követő 90 napon túl nyújtották be.

22. § (1) A rendkívüli települési támogatás összege a 21. § (1) bekezdés

a) a) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum 150 %-a,

b) b)-e) pontja esetén személyenként legfeljebb a nyugdíjminimum 20 %-a,

c) f)-h) pontja esetén személyenként legfeljebb a nyugdíjminimum 30 %-a,

d) i)-k) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a,

e) l) pontja esetén gyermekenként 17legalább a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (2) bekezdése szerinti összeg,

f) m) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum tízszerese,

g)18 n) pontja esetén legalább a temetés költségéről kiállított számla 10 %-a, de legfeljebb a köztemetés költségével megegyező összeg.

h)19

i)20

(2) A rendkívüli települési támogatás összege a 21. § (1) bekezdésében fel nem sorolt esetekben legfeljebb a nyugdíjminimum 50 %-a.

(3)21

(4) A rendkívüli települési támogatás kifizetése a támogatást kérő személy nyilatkozata alapján házipénztár útján, postai úton vagy banki átutalással történik.

23. § (1) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem esetén

a) a hajléktalanság tényét hajléktalan személyeket ellátó intézmény eredeti igazolásával,

b) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet eredeti igazolásával,

c) a kórházi kezelést a kórházi zárójelentés másolatával,

d) a gyógyszerköltséget a háziorvos vagy a gyógyszertár által kiállított igazolással,

e) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató igazolásával, a gyógyászati segédeszköz megvásárlását a gyógyászati segédeszközről kiállított számlával,

f) a fűtés költségeit

fa) táv- vagy gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy a közüzemi számla eredeti vagy másolati példányával,

fb) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló eredeti számlával,

g) a gyermek születését – amennyiben a gyermek nem Kecskeméten született – a születési anyakönyvi kivonat másolatával,

h) a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozat másolatával,

i) a tanulói jogviszonyt eredeti iskolalátogatási igazolással,

j) az óvodai nevelést az óvoda által kiadott eredeti igazolással,

k) a várandósságot eredeti orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyv másolatával

kell a kérelmezőnek igazolnia.

(2) Az iskoláztatással vagy az óvodai neveléssel összefüggő eseti kiadás összegéről a kérelmező írásban nyilatkozik. Az elemi kár tényét a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány alapján állapítja meg.

(3) A 21. § (1) bekezdés n) pontja esetén, ha a haláleset nem Kecskemét közigazgatási területén történt, a rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát is.

(4)22

(5)23

(6)24

(7)25

a)26

b)27

c)28

III. Fejezet

TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

10. A természetbeni támogatás formái

24. § (1) A települési támogatás - különösen a rendkívüli és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások közül a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatás - természetbeni juttatásként is megállapítható.

(2) A természetbeni juttatás formái különösen az élelmiszerjuttatás, az élelmiszerutalvány, a vásárlási utalvány és a tüzelőutalvány.

(3) Utalvány formájában nyújtott támogatás tekintetében a támogatottnak utólagos elszámolási kötelezettsége nincs.

11. Köztemetés

25. § (1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól

a) mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át, egyedülélő esetében 150 %-át,

b) 50 %-os mértékben mentesíteni kell azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülélő esetében 200 %-át.

(2) A köztemetés költségeinek legfeljebb 6 havi részletben történő megfizetése engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát, egyedülélő személy esetében a nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Hatálybalépés

26. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

13. Átmeneti rendelkezések

27. § (1) Az a személy, aki a rendelet hatályba lépését követően, a 2015. február 28-án hatályos Szt. alapján lakásfenntartási támogatásban részesül, a lakhatási kiadásokra vonatkozó települési támogatásra első ízben a lakásfenntartási támogatás megszűnését követően szerezhet jogosultságot.

(2) A mindenkor hatályos Szt. alapján a rendelet hatálybalépését megelőzően adósságkezelési szolgáltatásban részesült, vagy a rendelet hatálybalépését követően még adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy és a vele közös háztartásban élő személyek részére az adósságkezelési szolgáltatás záró időpontjától számított két évig a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékra vonatkozóan települési támogatás nem állapítható meg.

(3) A rendelet hatálybalépése előtt benyújtott és még el nem bírált helyi gázár- és távhőtámogatási kérelmek esetében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 24/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezései az irányadók.

(4)

(5)29

14. Hatályon kívül helyező rendelkezés

28. § Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 24/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete.

1

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2020. május 1.

2

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8.§ a) pontja. Hatályba lép: 2020. május 1

3

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2020. május 1.

4

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályba lép: 2020. május 1.

5

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8.§ b) pontja. Hatályba lép: 2020. május 1.

6

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8.§ c) pontja. Hatályba lép: 2020. május 1.

7

Hatályon kívül helyezte: 11/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatályát veszti: 2020. november 1.

8

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

9

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

10

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

11

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

12

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

13

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

14

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2020. május 1.

15

Hatályon kívül helyezte: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés b) pontja. Hatályát veszti: 2020. november 1.

16

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

17

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8.§ d) pontja. Hatályba lép: 2020. május 1.

18

Módosította: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2020. május 1.

19

Hatályon kívül helyezte: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 10. (2) bekezdés c) pontja. Hatályát veszti: 2020. november 1.

20

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § c) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

21

Hatályon kívül helyezte 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése. Hatályát veszti: 2020. május 1.

22

Hatályon kívül helyezte: 11/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés d) pontja. Hatályát veszti: 2020. november 1.

23

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

24

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

25

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

26

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

27

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

28

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.

29

Hatályon kívül helyezte: 26/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § e) pontja. Hatályát veszti: 2021. április 1.