Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 16

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


65.903.227,- Ft bevétellel, és 65.903.227,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                             40.877.850,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                    23.905.168,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       9.932.682,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        3.960.000,- Ft

- működési bevételek                                                          3.080.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                        51.886.741,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                       16.199.800,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                   4.138.000,- Ft

- dologi kiadás                                                                  20.465.400,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             3.448.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                        7.635.541,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                     900.935,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                               25.025.377,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      0,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                               0,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                        13.115.551,- Ft

- beruházási kiadások                                                       1.023.700,- Ft

- felújítási kiadások                                                          11.596.551,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                      495.300,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2019. február 14.
                                      Ősz János                                              Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                  jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. február 15. napján kihirdetésre került.Gadány, 2019. február 15.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2020. július 15.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző[1]

A 2/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2020. július 16. napjától.