Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 30

Gadány Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését


90.350 ezer Ft bevétellel, és 90.350 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                        74 350 ezer Ft

- intézményi működési bevételek                                                      7 165 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                         2 920 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        26 764 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                         19 557 ezer Ft

- működési célú p. eszköz átvétel vállalkozástól                         50 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése ÁH.-on kívülről                  100 ezer Ft

- előző évi költségvetési pénzmaradvány felhaszn.                 6 994 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezés                                                      800 ezer Ft

- likvid hitel felvétel                                                             10 000 ezer Ft

  • a működési célú kiadásokat                                                                     74 350 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          19 750 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                       6 250 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                     19 220 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                               14 800 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             3 180 ezer Ft

- általános tartalék                                                                    200 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre                                 150 ezer Ft

- án-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                 800 ezer Ft

- likvid hitel törlesztése                                                         10 000 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      16 000 ezer Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                15 400 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                        600 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                         6 000 ezer Ft

- beruházási kiadások                                                           13 250 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                                2 750 ezer Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásait részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2014. február 04.                    Ősz János                                                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. február 05. napján kihirdetésre került.Gadány, 2014. február 05.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2015. április 29.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                         jegyző

[1]

A 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. április 30. napjától.