Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 07. 01 - 2020. 07. 01

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

 1. § 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményre (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés:       bevételeit           937 737 548 Ft módosított előirányzattal,

                                                  kiadásait        1 230 508 921 Ft módosított előirányzattal,

a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét        292 771 373 Ft hiánnyal,

b) felhalmozási költségvetés:  bevételeit         124 640 792 Ft módosított előirányzattal,

                                                 kiadásait          707 345 123 Ft módosított előirányzattal,

a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 582 704 221 Ft hiánnyal.

c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 875 475 594 Ft hiánnyal fogadja el.[1]

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek:

                                                         módosított bevétele                           889 309 117 Ft,

                                                          módosított kiadása                             13 833 523 Ft,

összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 875 475 594  Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2018. évi maradványa 843 854 639 Ft, melyből 786 712 845 Ft-ot eredeti előirányzatként szerepel a 2019. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 30 000 000 Ft értékben.[2]

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2019. évi költségvetését összességében 1 951 687 457 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.[3]

(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 63 460 268 Ft összegben, a céltartalékot 107 861 794 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.[4]

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a
10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 10 000 0000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 200 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. §

(1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási Megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

(4) Az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja alapján, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – a pályázat benyújtásáról, és a saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat által Magyarország központi költségvetésében megtervezett előirányzatokra benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás rendelkezésre állásáról.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes rendelkezések

8. §

(1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2019. évi illetményalapját – Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján – 46 380 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2019. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2019. évi mértékét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2019. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2019-es évre.

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

                                               Czibere Béla                                                             Dr. Gál György

                                               polgármester                                                                   jegyző

[1]

A rendelet 2. § (2) bekezdését a 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.02.20-tól.

[2]

A rendelet 2. § (3) bekezdését a 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.02.20-tól.

[3]

A rendelet 2. § (4) bekezdését a 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.02.20-tól.

[4]

A rendelet 2. § (7) bekezdését a 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.02.20-tól.