Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. §-ában és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Magánszemélyek kommunális adója


1. §

(1)[1] Az adó mértéke:

 1. a település belvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 9.000-Ft/év, belterületi telek után:7.000-Ft/év
 2. a település kisvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 7.000-Ft/év, belterületi telek után: 5.000-Ft/év
 3. a település kertvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 5.000-Ft/év, belterületi telek után: 3.000-Ft/év.

(2) E § alkalmazásában

 1. belvárosi rész: A rendelet 1. mellékletében megjelölt terület.
 2. kisvárosi rész: A rendelet 2. mellékletében megjelölt terület.
 3. kertvárosi rész: A rendelet 3. mellékletében megjelölt terület.

2. §

(1) [2]

(2)[3] Az 1. §-ban meghatározott adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg az egyedül élő, 65. életévét betöltött adófizetésre kötelezett személyt, akinek a havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg. (3) Az adózót megillető kedvezmény igénybevételére az adóév első napján fennálló állapot az irányadó.


3. §

Mentes az adó alól, a település külterületi részén:

 1. magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény)
 2. nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga,
 3. telek.

2. Helyi iparűzési adó


4. §

Az adó mértéke:

 1. állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
 2. [4]

3. Építményadó


5. §

Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.


6. §

Az adó mértéke:

 1. Iroda, üzlet, kereskedelmi egység, kereskedelmi szálláshely és egyéb szolgáltatás céljára szolgáló helyiség  esetén:                                                        400  Ft/m2/év
 2. Műhely, üzemcsarnok, raktár, zárt és fedett tároló esetén                200  Ft/m2/év


7. §

(1)[5] Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő

 1. valamennyi lakás vagy nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész (építmény), amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál;
 2. [6]

(2) E § alkalmazásában: gazdasági tevékenység minden olyan tevékenység, amely haszonszerzésre, bevételszerzésre irányul.

8. §


A 6. §-ban meghatározott adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg az egyedül élő, 65. életévét betöltött adófizetésre kötelezett személyt, akinek a havi rendszeres jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a nem lakáscélú épülettel, épületrésszel egy telken lévő lakásban életvitelszerűen él.


9. §


E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

10. §


A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 31/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet.


        Karkas Anikó                                                                           Dr. Petri Béla

         polgármester                                                                                jegyző1. melléklet a 15/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethezBelvárosi rész:


 • Arany János utca
 • Barátság utca
 • Baross utca
 • Bartók tér
 • Báthori utca
 • Bethlen utca
 • Damjanich utca
 • Dózsa Gy. utca
 • Eötvös utca
 • Hunyadi utca
 • Kálvin utca
 • Kazinczy utca

-    Kossuth Lajos utca 1 – 108/A-ig

                                      2 – 85-ig

 • Kölcsey utca
 • Nádasdy utca   1-41-ig

                               2-18-ig

 • Piac tér utca
 • Rákóczi utca
 • Régi utca
 • Széchenyi utca
 • Szemere utca
 • Toldi utca
 • Várdomb u.          2 – 8/A-ig

                                   1 – 21-ig

 • Várkonyi utca      1 – 67-ig

                                  2 – 60-ig


 • Vörösmarty utca
 • Wesselényi utca2. melléklet a 15/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez


Kisvárosi rész:


 • Áchim utca
 • Ady Endre utca
 • Akácos utca
 • Alkotmány utca
 • Bartók Béla út
 • Batthyány utca
 • Béke utca
 • Bem utca
 • Bercsényi utca
 • Berzsenyi utca
 • Bocskai utca
 • Csokonai utca
 • Danckai utca
 • Deák F. utca
 • Dobó utca
 • Északi utca
 • Galamb utca
 • Garai utca
 • Híd utca
 • Iméri utca
 • Iskola utca
 • Jókai utca
 • Kengyel utca
 • Kertlapos utca
 • Kertmegi utca
 • Kinizsi utca
 • Kis B. utca
 • Kisfaludy utca
 • Klapka utca
 • Kossuth Lajos utca 110- 192-ig

                                       87-145-ig

 • Kóti út
 • Körösladányi utca
 • Köztársaság utca
 • Krúdy Gyula utca
 • Lórántffy utca
 • Losonczy utca
 • Martinovics utca
 • Mátyás utca
 • Megértés utca
 • Metykó Gyula utca
 • Munkácsy utca
 • Munkás utca
 • Nyár utca
 • Ősz utca
 • Perecesi utca
 • Petőfi utca
 • Petrovics utca
 • Radnóti utca
 • Rózsa utca
 • Rövid utca
 • Sárréti utca
 • Sas utca
 • Sinka utca
 • Sólyom utca (Brigád utca)
 • Szabadság utca
 • Szabolcs utca
 • Széles
 • Szilér utca
 • Szoporikert utca 1-9-ig

                                 2-20-ig

 • Szőllőskert utca
 • Táncsics M. utca
 • Tarlódomb utca
 • Tavasz utca
 • Tél utca
 • Tinódi utca

-     Tompa utca

 • Toronyi utca
 • Tulipán utca (Úttörő utca)
 • Újtelep utca
 • Vágóhíd utca
 • Vasút utca
 • Vasvári utca

-    Várdomb utca 10.,12.

-    Várkonyi utca 62-83-ig

                              69-85-ig

-    Vásártér utca

 • Zrínyi utca
 • Zsebengő utca


3. melléklet a 15/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez


Kertvárosi rész:


 • Ábránffy utca
 • Andrássy utca
 • Árpád utca
 • Attila utca
 • Bajcsy-Zsilinszky utca
 • Bajza utca
 • Balassa utca
 • Békési út
 • Berzsenyi utca 10-18-ig
 • Bezerédi utca
 • Botond utca
 • Dióéri utca
 • Előd utca
 • Fok utca
 • Hajnal utca
 • Ibolya utca
 • Iparoskert utca
 • Jósika utca
 • József A. utca
 • Katona J. utca
 • Komlódi utca
 • Lehel utca
 • Liszt F. utca
 • Madách utca
 • Mikes Kelemen utca
 • Mikszáth K. utca
 • Móra F. utca
 • Móricz Zs. utca
 • Nagy Sándor utca
 • Nádasdy u. 43-57-ig
 • Okányi utca
 • Rozgonyi utca
 • Siménfalvi utca
 • Szabó P. utca
 • Szapári utca
 • Szegfű utca
 • Szélső utca
 • Sziki utca
 • Szoporikert 11-15-ig
 • Vajda utca
 • Vásártér 48-52-ig
[1]

Módosította a 6/2020. (V.19.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2020. év július hó 1. napjától.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatálytalan 2020. év július hó 01. napjától.

[3]

Módosította a 6/2020. (V.19.) számú önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos 2020. év július hó 1. napjától.


[4]

Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XI.30) önkormányzati rendelet 1§. (1) bekezdése. Hatálytalan 2021. év január hó 01. napjától.

[5]

Módosította a 24/2017. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2018. év január hó 1. napjától

[6]

Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XI.30) önkormányzati rendelet 1§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2020. év július hó 15. napjától.