Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 02. 16

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról1

2023.02.16.

Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. §-ában és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Magánszemélyek kommunális adója

1. § (1)2 Az adó mértéke:

a)3 a település belvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 12.000-Ft/év, belterületi telek után:10.000-Ft/év

b)4 a település kisvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 10.000-Ft/év, belterületi telek után: 8.000-Ft/év

c)5 a település kertvárosi részén lakás céljára szolgáló építményenként, illetve lakásbérleti jogonként 8.000-Ft/év, belterületi telek után: 6.000-Ft/év.

(2) E § alkalmazásában

a) belvárosi rész: A rendelet 1. mellékletében megjelölt terület.

b) kisvárosi rész: A rendelet 2. mellékletében megjelölt terület.

c) kertvárosi rész: A rendelet 3. mellékletében megjelölt terület.

2. § (1) 6

(2)7 Az 1. §-ban meghatározott adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg az egyedül élő, 65. életévét betöltött adófizetésre kötelezett személyt, akinek a havi rendszeres jövedelme a szociális vetítési alap 250%-át nem haladja meg.

(3) Az adózót megillető kedvezmény igénybevételére az adóév első napján fennálló állapot az irányadó.

3. § Mentes az adó alól, a település külterületi részén:

a) magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény)

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga,

c) telek.

2. Helyi iparűzési adó

4. § Az adó mértéke:

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

b)8

3. Építményadó

5. § Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.

6. § Az adó mértéke:

a) Iroda, üzlet, kereskedelmi egység, kereskedelmi szálláshely és egyéb szolgáltatás céljára szolgáló helyiség esetén: 400 Ft/m2/év

b) Műhely, üzemcsarnok, raktár, zárt és fedett tároló esetén 200 Ft/m2/év

7. § (1)9 Mentes az adó alól az önkormányzat illetékességi területén lévő

a) valamennyi lakás vagy nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész (építmény), amely nem gazdasági tevékenység céljára szolgál;

b)10

(2) E § alkalmazásában: gazdasági tevékenység minden olyan tevékenység, amely haszonszerzésre, bevételszerzésre irányul.

8. §11 A 6. §-ban meghatározott adóból 50 %-os adókedvezmény illeti meg az egyedül élő, 65. életévét betöltött adófizetésre kötelezett személyt, akinek a havi rendszeres jövedelme a szociális vetítési alap 250 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a nem lakáscélú épülettel, épületrésszel egy telken lévő lakásban életvitelszerűen él.

9. § E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.

10. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 31/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet.

Karkas Anikó Dr. Petri Béla
polgármester jegyző
Belvárosi rész:
- Arany János utca
- Barátság utca
- Baross utca
- Bartók tér
- Báthori utca
- Bethlen utca
- Damjanich utca
- Dózsa Gy. utca
- Eötvös utca
- Hunyadi utca
- Kálvin utca
- Kazinczy utca
- Kossuth Lajos utca 1 – 108/A-ig
2 – 85-ig
- Kölcsey utca
- Nádasdy utca 1-41-ig
2-18-ig
- Piac tér utca
- Rákóczi utca
- Régi utca
- Széchenyi utca
- Szemere utca
- Toldi utca
- Várdomb u. 2 – 8/A-ig
1 – 21-ig
- Várkonyi utca 1 – 67-ig
2 – 60-ig
- Vörösmarty utca
- Wesselényi utca
Kisvárosi rész:
- Áchim utca
- Ady Endre utca
- Akácos utca
- Alkotmány utca
- Bartók Béla út
- Batthyány utca
- Béke utca
- Bem utca
- Bercsényi utca
- Berzsenyi utca
- Bocskai utca
- Csokonai utca
- Danckai utca
- Deák F. utca
- Dobó utca
- Északi utca
- Galamb utca
- Garai utca
- Híd utca
- Iméri utca
- Iskola utca
- Jókai utca
- Kengyel utca
- Kertlapos utca
- Kertmegi utca
- Kinizsi utca
- Kis B. utca
- Kisfaludy utca
- Klapka utca
- Kossuth Lajos utca 110- 192-ig
87-145-ig
- Kóti út
- Körösladányi utca
- Köztársaság utca
- Krúdy Gyula utca
- Lórántffy utca
- Losonczy utca
- Martinovics utca
- Mátyás utca
- Megértés utca
- Metykó Gyula utca
- Munkácsy utca
- Munkás utca
- Nyár utca
- Ősz utca
- Perecesi utca
- Petőfi utca
- Petrovics utca
- Radnóti utca
- Rózsa utca
- Rövid utca
- Sárréti utca
- Sas utca
- Sinka utca
- Sólyom utca (Brigád utca)
- Szabadság utca
- Szabolcs utca
- Széles
- Szilér utca
- Szoporikert utca 1-9-ig
2-20-ig
- Szőllőskert utca
- Táncsics M. utca
- Tarlódomb utca
- Tavasz utca
- Tél utca
- Tinódi utca
- Tompa utca
- Toronyi utca
- Tulipán utca (Úttörő utca)
- Újtelep utca
- Vágóhíd utca
- Vasút utca
- Vasvári utca
- Várdomb utca 10.,12.
- Várkonyi utca 62-83-ig
69-85-ig
- Vásártér utca
- Zrínyi utca
- Zsebengő utca
Kertvárosi rész:
- Ábránffy utca
- Andrássy utca
- Árpád utca
- Attila utca
- Bajcsy-Zsilinszky utca
- Bajza utca
- Balassa utca
- Békési út
- Berzsenyi utca 10-18-ig
- Bezerédi utca
- Botond utca
- Dióéri utca
- Előd utca
- Fok utca
- Hajnal utca
- Ibolya utca
- Iparoskert utca
- Jósika utca
- József A. utca
- Katona J. utca
- Komlódi utca
- Lehel utca
- Liszt F. utca
- Madách utca
- Mikes Kelemen utca
- Mikszáth K. utca
- Móra F. utca
- Móricz Zs. utca
- Nagy Sándor utca
- Nádasdy u. 43-57-ig
- Okányi utca
- Rozgonyi utca
- Siménfalvi utca
- Szabó P. utca
- Szapári utca
- Szegfű utca
- Szélső utca
- Sziki utca
- Szoporikert 11-15-ig
- Vajda utca
- Vásártér 48-52-ig
1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. év november hó 25. napján tartott ülésén fogadta el.

2

Módosította a 6/2020. (V.19.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2020. év július hó 1. napjától.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Hatályon kívül helyezte a 6/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet 2§-a. Hatálytalan 2020. év július hó 01. napjától.

7

Módosította a 6/2020. (V.19.) számú önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos 2020. év július hó 1. napjától. A 2. § (2) bekezdése a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XI.30) önkormányzati rendelet 1§. (1) bekezdése. Hatálytalan 2021. év január hó 01. napjától.

9

Módosította a 24/2017. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2018. év január hó 1. napjától

10

Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (XI.30) önkormányzati rendelet 1§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2020. év július hó 15. napjától.

11

A 8. § a Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.