Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(I.21.) önkormányzati rendelete

Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról

Hatályos: 2018. 08. 11

Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(I.21.) önkormányzati rendelete

Kondoros Nagyközség helyi építési szabályzatáról

2018.08.11.

Kondoros Nagyközség Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a 253/1997. (XII. 20.) (továbbiakban: OTÉK) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv megvalósítása érdekében a következőket rendeli el az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. § (1) E rendelet hatálya Kondoros Nagyközség területére, valamint a területen végzett 1. § (3) bekezdésében részletezett tevékenységre terjed ki.

(2)1 Jelen rendelet az alább felsorolt mellékleteivel együtt alkalmazandó:

1.melléklet: Kondoros Város régészeti lelőhelyei
2.melléklet: Kondoros Város területén lévő műemlékek
3.melléklet: Helyi jelentőségű védett természeti értékek
4.melléklet: Kondoros belterület szabályozási terv
5.melléklet: Szennyvíztisztító telep és környezete szabályozási terv
6.melléklet: M44-es út és környezete szabályozási terve
7.melléklet: Komposztáló telep szabályozási terve
8.melléklet2: Geiszt kastély és környezete szabályozási terve
9.melléklet: M44-es út és környezete II. ütem szabályozási terve
(3) 3

2. § (1) A szabályozási terven jelölt szabályozási elemek kötelezőek, azokat csak az 1997. évi LXXVIII. törvényben rögzített egyeztetési eljárásának lefolytatása mellett lehet megváltoztatni.

(2) Minden épület lábazatát vasbetonból kell készíteni

(3)4

II. Fejezet

A TERÜLET FELHASZNÁLÁSA

3. § (1) Építési használat szerint az igazgatási területe:

a) beépítésre szánt területet és

b) beépítésre nem szánt területet foglal magába.

(2) A beépítésre szánt területek lehetnek:

- kisvárosias lakóterületek,
- kertvárosias lakóterületek,
- falusias lakóterületek,
- településközpont vegyes terület,
- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület,
- ipari gazdasági terület,
- különleges terület.
(3) 5 A beépítésre nem szánt területek lehetnek:
- közlekedési és közműterület
- zöldterület,
- erdőterület,
- általános mezőgazdasági terület,
- vízgazdálkodási terület,
- különleges terület

[Kertvárosias lakóterület]

Lk jelű övezet

4. § (1) A kisvárosias lakóterületen az OTÉK szerint elhelyezhető létesítmények közül az alábbiak nem helyezhetők el:

- igazgatási épületek,
- vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
- sportlétesítmény,
- termelő kertészeti építmény,
- üzemanyagtöltő.
(2) A nem lakáscélú létesítmények csak abban az esetben helyezhetők el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.
(3) 6 A területen elhelyezett épületeket magastetővel kell ellátni. A telken belül fő funkciót ellátó épületet a gyalogos út felől zártsorúan, úgy kell elhelyezni, hogy annak homlokzati vonala minimum 40 %-ban, maximum 60%-ban előkert nélküli legyen, a többi részen minimum 2,0 m-es előkert tartandó. A garázs és melléképületi funkciók a közúti megközelítés felöli hátsó telekhatáron is elhelyezhetőek.
(4) Állattartó épület a területen nem létesíthető, mely építési engedélyhez kötött.
(5) A kialakítható legkisebb telekméret 250 m2.
(6) A telek beépítési módja zártsorú.
(7) A telek beépíthetősége maximum 60%.
(8) Az épületek építménymagassága a gyalogút felől maximum 4,5 méter, a gépjármű megközelítés felől maximum 3,0 m.
(9) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(10) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.
(11) Terepszint alatti építmény nem építhető.

[Kertvárosias lakóterület]

Lke-1 jelű övezet

5. § (1) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhetők az OTÉK 13. §-a szerint létesítmények, kivéve:

- vendéglátó épület,
- sportépítmény,
- üzemanyagtöltő,
- egyházi, oktatási, szociális épület,
- állattartó épület.
(2) Jelen rendelet 5. § (1) pontja alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.
(3) A területen az épületeket magastetővel kell ellátni.
(4) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.
(5) A telkek beépítési módja szabadon álló.
(6) Az övezet határ által lehatárolt telektömbben a beépíthetőség maximum 30%.
(7) Az épületek építménymagassága maximum 7,0 méter.
(8) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(9) A zöldterület legkisebb mértéke 60% lehet.
(10) Terepszint alatti építmény nem létesíthető.
(11) Építési engedélyhez kötött állattartó épület a területen nem létesíthető.

Falusias lakóterület

6. § (1) A lakóterületen elhelyezhetők az OTÉK 14. §-a szerinti létesítmények, kivéve:

- sportépítmény,
- üzemanyagtöltő.
(2) Jelen rendelet 6. § (1) bekezdése alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.
(3) A területen az épületeket magastetővel kell ellátni. A telek meghatározó épület homlokzati vonalának és tetőgerinc irányának a két szomszédos épület valamelyikével meg kell egyeznie.
(4) 7
(5) Állattartó épület nem előre csomagolt élelmiszert árusító üzlettől, oktatási, egészségügyi és szociális létesítmény telekhatárától 50 m-en belül nem létesíthető.
(6) A 200légm2-nél nagyobb nem lakóépületek csak gáz vagy elektromos fűtésűek lehetnek.

Lf-1 jelű építési övezet

7. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter, kivéve ha a telek mélysége nem éri el a 35 métert, akkor 3,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem létesíthetők.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter.

Lf-2 jelű építési övezet

8. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem építhető.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter.

9. §8

Lf-4 jelű építési övezet

10. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló. A főépületet az É-i oldalhatárra kell elhelyezni.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 25%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet hiányos közművesítéssel kell ellátni úgy, hogy a vízellátás egyedi megoldású.
(7) Mindenféle terepszint alatti építmény létesíthető.
(8) A zöldterület legkisebb mértéke 40%.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter.

Lf-5 jelű építési övezet

11. § (1) A terület csak teljes közművesítettség biztosítása után építhető be.

(2) A fő funkciójú épületeket az utcára merőleges gerincű magas tetővel kell kialakítani.

(3) A kialakítható legkisebb telekméret 900 m2.

(4) A főépületet az É-i, illetve NY-i oldalhatárra kell elhelyezni, 5,0 m-re az utcafronttól.

(5) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(6) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(7) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem létesíthetők.
(9) A zöldterület legkisebb mértéke 40%.
(10) A kialakításra kerülő telek legkisebb szélessége 18,0 méter.

Lf-6 jelű építési övezet

12. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 15,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 0,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 25%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítéssel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem építhetők.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

Lf-7 jelű építési övezet

13. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadonálló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,
- oldalkert mérete 3,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítéssel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.
(8) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem építhetők.
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18,0 méter.

Településközpont vegyes terület

14. § (1) A területen elhelyezhető az OTÉK 16. §-a szerint létesítmény, kivéve:

- parkolóház, üzemanyagtöltő,
- építési engedély köteles állattartó épület.
(2) Jelen rendelet 14. § (1) bekezdése alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha üzemszerű működése kapcsán egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.
(3) A területen az új épületeket magastetővel kell ellátni.
(4) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem létesíthetők.

Vt-1 jelű építési övezet

15. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadonálló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 3,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(4) A telek beépíthetősége maximum 50%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter, kivéve a templomokat.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.
(8) A területen gazdasági építmény nem létesíthető.

Vt-2 jelű építési övezet

16. § (1) Az újonnan kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter, kivéve a szabályozási terven építési vonallal meghatározott telkeknél.
- hátsókert mérete 6,0 méter.
Kétutcás telkeknél hátsókert nincs.
A meghatározó épület az utcafrontra helyezendő, kivéve a szabályozási terven építési vonallal meghatározott telkeket.
(4) A telek beépíthetősége maximum 60%.
(5) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter.
(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.
(8) A területen állattartó építmény nem létesíthető.

Vt-3 jelű építési övezet

17. § (1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 3,0 méter.
Kétutcás telkeknél hátsókert nincs.
A meghatározó épület az utcafrontra helyezendő.
(4) 9 A telek beépíthetősége maximum 60 %.
(5) Az épületek építménymagassága minimum 7,5 méter.
(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.
(8) A területen állattartó építmény nem építhető.

[Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület]

Gksz-1 jelű építési övezet

18. § (1) A területen csak a közüzemi vízszolgáltatás létesítményei helyezhetők el.

(2) A területen lévő létesítmények környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladhatja meg a környező lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.

(3) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(4) Az épületek szabadonállóan helyezhetők el.

(5) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter,
- oldalkert mérete 3,0 méter,
- hátsókert mérete 3,0 méter.
(6) A telek beépíthetősége maximum 30%.
(7) Az épületek építménymagassága minimum 4,5 méter.
(8) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(9) A zöldterület legkisebb mértéke 50%.
(10) Terepszint alatti építmény építhető.

Gksz-2 jelű építési övezet

19. § (1)10 Az övezetbe tartoznak belterületen a szabályozási terven jelölt területek, illetve külterületen a 08/3-4, 061/1, 061/5, 0169, 0282/2, 0283/11 és a 0307 hrsz.-ú ingatlanok, illetve a 078/2-5 és a 078/7-15 hrsz.-ú ingatlanok nem erdőgazdasági célú területei, valamint a 05 hrsz.-ingatlan K-i 25 méter széles sávjának kivételével és a 079 hrsz.-ú ingatlan 44.sz. főút melletti művelésből kivont területe, kivéve a 44.sz. főút felöli 20 méter széles sávját.

(2)11 A területen az OTÉK 19. §-a szerint elhelyezhető épületek közül az alábbiak nem helyezhetők el:

-parkolóház, közforgalmú üzemanyagtöltő,
-egyházi-, egészségügyi épület.
(3) Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melynek környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környező lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.
(4) 12 Kialakítható legkisebb telekméret 800 m2
(5) A telek beépítési módja szabadon álló.
(6) Az építési hely lehatárolása a következő:
- előkert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 5,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(7) A telek beépíthetősége 50%.
(8) Az épületek építménymagassága maximum 13,0 méter. Az épületeket magastetősre kell kialakítani.
(9) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(10) A zöldterület legkisebb mértéke 20%.
(11) Terepszint alatti építmény létesíthető.

Gksz-3 jelű építési övezet

19/A. §13 (1) A területen az OTEK 19 § szerint elhelyezhető épületek közül az alábbiak nem helyezhetőek el:

- parkolóház, üzemanyagtöltő
- egyházi, egészségügyi és temetkezésszolgáltatási épület
(2) Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melyeknek környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környező lakóterületek határán a lakóterületre előírt határértékeket.

Gksz-4 jelű építési övezet

19/B. §14 (1) A területen a 19/A. § előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a területen lakás nem építhető, a legnagyobb építménymagasság 13,0 méter és a kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2.

(2) Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melyeknek környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környező lakóterületek határán a lakóterületre előírt határértékeket.

a) Kialakítható legkisebb telekméret 1200 m2.

b) A telek beépítési módja szabadon álló.

c) Az építési hely behatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter
- oldalkert mérete 6,0 méter
- hátsókert mérete 6,0 méter
d) A telek beépíthetősége 50 %.
e) Az épületek építménymagassága maximum 9, 0 méter.
f) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
g) A zöldterület legkisebb mértéke 40%.
h) Terepszint alatti építmény létesíthető.

[Ipari gazdasági terület]

Gip jelű építési övezet

20. § (1) Az övezetbe tartoznak a 011/1; 011/5; 014/2; 076/20; 076/21; 0160/1-2; 0167/2 hrsz-ú ingatlanok, illetve a 014/3-4 és a 076/4-17 hrsz-ú ingatlan nem erdőgazdálkodási célú területei.

(2) A területet elsősorban a nagyszámú állattartás létesítményeinek, a mezőgazdasági műveléshez szükséges géptelepek, valamint műtrágya és vegyszertárolók elhelyezésére szolgál.

(3) Az övezeten belül elhelyezhető még olyan nem vegyipari tevékenység épülete is, mely nincs zavaró hatással az állattartásra, és a tevékenységnek nincs védőtávolság igénye az állattartással szemben.

Továbbá elhelyezhető:
- a területen dolgozók ellátását biztosító szociális épületek,
- a gazdasági tevékenységhez szükséges irodák,
- a tevékenységhez feltétlenül szükséges lakóépület,
- a terület ellátását szolgáló infrastruktúra létesítményei.
(4) A telkekre és az épületekre vonatkozó előírások:
- a kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2,
- az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni,
- a beépítettség legnagyobb mértéke 40%,
- a zöldterület legkisebb mértéke 30%,
- a megengedett legnagyobb építménymagasság 6 méter, ez alól kivétel, ha a technológia ennél feltétlen nagyobb magasságot igényel,
- az épületeket magastetővel kell tervezni, a tető hajlásszöge 12-38 fok közötti legyen.
(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(6) Minden telken belül a mezőgazdasági terület felőli határán építési engedély kiadásakor hármas fasor telepítését kell előírni.
(7) A telkeken belül az építési hely lehatárolása a következő:
- az előkert mérete 5 méter
- az oldalkert mérete 6 méter,
- a hátsókert mérete 10 méter.

Gip-2 jelű építési övezet

20/A. §15 (1) A területen az OTÉK 20. § (4) bekezdésében szereplő létesítmények közül a településgazdálkodás létesítményei, úgymint komposztáló telep és dögkamra helyezhető csak el.

(2) A telekre és az épületre vonatkozó előírások:

- a kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2
- az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni
- a beépítettség legnagyobb mértéke 40 %
- a zöldfelület legkisebb mértéke 25 %
- a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter
- az elő-, oldal- és hátsókert 3,0 méter
(3) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.
(4) Terepszint alatti építmények korlátozás nélkül létesíthetők a terület 75 %-án.

[Különleges terület]

K-1 jelű építési övezet

21. § [A terület a temető elhelyezésére szolgál.]

(1) A temető területén csak a ravatalozó és kripta épülete helyezhető el.

(2) A temetőt áttört kerítéssel kell körbevenni, az alól csak ott lehet kivételt tenni, ahol a kerítés egyben urnafal is.

(3) A sírparcellák közötti utak fásításáról fokozatosan gondoskodni kell.

(4)16 A temető 02/7 hrsz-ú bővítési területének régészeti lelőhellyel érintett északi részét a bővítést megelőzően fel kell tárni.

K-2 jelű építési övezet

22. § [A terület sporttelep elhelyezésére szolgál, csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.]

(1) Az épületeket magastetősre kell tervezni, és szabadon állóan elhelyezni.

(2) Megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter.

(3) A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(4) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%.

(5) A zöldterület legkisebb mértéke 80%.

(6) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.

(7) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter,
- oldalkert mérete 3,0 méter,
- hátsókert mérete 3,0 méter.
(8) Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló és úszómedence helyezhető el.

K-3 jelű építési övezet

23. § [A terület vásártér céljára szolgál, csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.]

(1) Az épületeket magastetősre kell tervezni.

(2) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 méter.

(3) A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(4) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%.

(5) A kialakítható legkisebb telekméret 10000 m2.

(6) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,
- oldalkert mérete 10,0 méter,
- hátsókert mérete 10,0 méter.
(7) A zöldterület legkisebb mértéke 50%.
(8) Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló helyezhető el.

K-4 jelű építési övezet

24. § [A területen csak hulladékudvar és komposztálásra alkalmas biohulladékok elhelyezésével kapcsolatos építmények helyezhetők el, csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.]

(1) Az épületeket magastetővel kell kialakítani.

(2) A terület beépítési módja szabadon álló.

(3) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter.

(4) A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(5) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%.

(6) A kialakítható legkisebb telekméret 1200 m2.

(7) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,
- oldalkert mérete 6,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(8) 17
(9) Terepszint alatti építmények létesíthetők.

K-5 jelű építési övezet

25. § (1) Az övezetbe tartozik a 0304/3 hrsz-ú ingatlan nem erdőgazdálkodási célú területe.

(2) A területen csak a szennyvíztisztítási funkcióval kapcsolatos létesítmény helyezhető el.

(3)18 A kialakítható legkisebb telekméret 2000m2.

(4) A beépítettség legnagyobb mértéke 30%.

(5) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter.

(6) A terület beépítési módja szabadon álló.

(7) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter
- oldalkert mérete 5,0 méter
- hátsókert mérete 6,0 méter
(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.
(9) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.
(10) Terepszint alatti építmények létesíthetőek.

K-6 jelű építési övezet

26. § (1) Az övezetbe tartozik a 0300/5-10 hrsz-ú ingatlan azon (90x110m-es) része, mely a 0301 hrsz-ú csatorna mentén helyezkedik el, a csatorna és a 0284 hrsz-ú út túloldalán lévő 0304/3 hrsz-ú szennyvíztisztító teleppel egyazon mélységben.

(2) A területen csak az inert hulladéklerakó és a dögkamra létesítményei helyezhetők el.

(3) A területet kerítéssel kell lehatárolni.

(4) A dögkamra ürítéséről rendszeresen gondoskodni kell.

(5) A terület határán belülről kettős fasor bokorsorral létesítendő a dögkamra engedélyezésével egyidejűleg.

K-7 jelű építési övezet

27. § [A terület a műemléki Geiszt kastélyt és kápolnát, valamint közvetlen környezetét foglalja magába.]

(1) Az övezetbe tartoznak a 0216/2-3 és a 0216/19 hrsz-ú ingatlanok.

(2) A területen szálláshely és kapcsolódó létesítményei helyezhetők el, ez lehet szálloda, panzió, öregek otthona.

(3) A műemlék ingatlanán csak a műemlék fennmaradását szolgáló módon helyezhető el épület.

(4)19

(5) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,
- oldalkert mérete 5,0 méter,
- hátsókert mérete 6,0 méter.
(6) A telek beépítési módja szabadonálló.
(7) A kialakítható legkisebb telekméret 1200 m2.
(8) A telek beépíthetősége 30%.
(9) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter.
(10) A területet részleges közművesítéssel kell ellátni.
(11) A zöldterület legkisebb mértéke 60%.
(12) Terepszint alatti építmény létesíthető.

K-8 jelű építési övezet

28. § (1) Az övezetbe tartoznak a 042/4; 042/6, 043, 046 hrsz-ú ingatlanok és a 042/23 hrsz-ú ingatlan azon része, mely bányaművelés alá esik.

(2) A területen csak a bányászattal kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.

K-9 jelű építési övezet

28/A. §20 (1) Az övezet a műemlék kastély kiszolgáló funkciójú épületeinek elhelyezésére szolgál. Az övezetben vendéglátó-, szállás- és szabadidő eltöltésre szolgáló létesítmények építhetők.

(2) a kialakítható legkisebb telek terület: 3000 m2

(3) a beépítési módja: szabadon álló

(4) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %,

(5) megengedett legnagyobb építmény magasság: 7,5 m

(6) a beépítés feltételének közművesítettségi mértéke: részleges közművesítettség

(7) a zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %,

(8) légszennyező forrás az övezetben nem létesíthető

(9) terepszint alatti létesítmény épület alatt kialakítva, annak funkciójához kapcsolódóan és csak talajmechanikai szakvéleménnyel alátámasztva létesíthető.

[Közlekedési és közműterület]

Köu-1 jelű övezet

29. § (1) Az övezetbe tartoznak a belterületen a szabályozási tervben jelölt területek, illetve a külterületen a meglévő (036; 0122; 0180; 0240 hrsz-ú) országos közutak mellett a 0282 hrsz-ú vasúttól D-re eső (0273/3-36; 0280/3-19; 0285/2-13; 0269/6-17; 0270 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 20m széles sáv.

(2) A területen az országos közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények, valamint fasorok helyezhetők el.

(3)21

(4) Az utcákon a meglévő fasorok megtartandók, ez alól kivétel csak közlekedési csomópontok területigénye.

Köu-O jelű övezet

29/A. §22 (1) A területen az M44-es gyorsforgalmi út és csomópontjai helyezhetők el.

(2) A területen elhelyezhetők a gyorsforgalmi út minden közlekedési építménye, közművek, zöldfelületek.

(3) A zöldfelületek megengedett legkisebb mértéke 25 %., melybe a vízelvezető rendszerek rézsűi is bele számítanak.

Köu-2 jelű övezet

30. § (1) Az övezetbe tartoznak a belterületen a szabályozási tervben jelölt területek, illetve a külterületen a 074; 0163/8; 0193; 0194; 0229; 0248; 0264; 0274; 0284 hrsz-ú ingatlanok.

(2) A területen a helyi gyűjtőutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények és fasorok helyezhetők el.

(3)23

(4) Az utcákon a meglévő fasorok csak akkor számolhatók fel, ha különben 6 méter széles útburkolat nem építhető k

(5)24 A 22 méternél keskenyebb utcákon új fasorok csak a 6 méter széles burkolat kiépíthetőségének figyelembevételével helyezhető el. Új közmű a szennyvízcsatorna kivételével csak a burkolat 6,0 méteresre történő kiépítésének figyelembevételével a burkolaton kívül helyezhető el.

(6)25 A burkolatok kiépítése teljes szélességre ütemezetten is történhet.

Köu-3 jelű övezet

31. § (1) A területen a lakóutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények és fasorok helyezhetők el.

(2) Az utcákon a meglévő fasorok nem számolhatók fel.

(3)26

Köu-4 jelű övezet

32. § (1) A terület fasorok között személygépjármű-parkoló és gyalogos térburkolat céljára szolgál.

(2) A területen elhelyezhető: - maximum 1 m2 felületű reklámhordozó, emlékmű, szobor, telefonfülke, díszkút, rögzített pad.

33. §27 Az övezetben mezőgazdasági rendeltetésű kiszolgáló utak helyezhetők el.

Köu-6 jelű övezet

33/A. §28 (1) A területen mezőgazdasági gyűjtő utak helyezhetők el.

(2) A kiépítéssel egyidejűleg a csapadékvíz elvezetést is meg kell oldani, valamint egy fasor telepítéséről gondoskodni kell.

(3) A burkolatszélesség minimum 4,0 m kell, hogy legyen, ennél kisebb burkolatszélesség esetén 300 méterenként 20 méter hosszon a burkolat szélességét 5,0 m-esre kell kiépíteni.

KÖk jelű övezet

34. § (1) Az övezetbe tartoznak a belterületen a szabályozási tervben jelölt területek, illetve a külterületen a 0282/1 hrsz-ú ingatlan.

(2) A terület vasút, valamint kapcsolódó tevékenységeik elhelyezésére szolgál elsődlegesen.

(3) A területen tározás céljára szolgáló épületek is elhelyezhetők.

{Erdőterület}

Ev jelű övezet

35. § (1) Az övezetbe tartoznak az alábbi területek:

- A 022 hrsz-ú úttól D-re eső (017/12-39 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 027 hrsz-ú úttól D-re eső (026/4-10 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 036 hrsz-ú úttól Ny-ra eső 30 m széles sáv, mely a 027 hrsz-ú úttól a 026/3 hrsz-ú ingatlanig húzódik.
- A 039 hrsz-ú úttól Ny-ra eső (038/51-68; 041/4-40 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30m széles sáv.
- A 046 hrsz-ú úttól D-re eső 30m széles sáv, mely a 047/3 hrsz-ú ingatlantól 074 hrsz-ú útig húzódik.
- A 091 hrsz-ú úttól É-ra eső 30 méter széles sáv, mely a 082 hrsz-ú úttól a 0113 hrsz-ú útig húzódik.
- A 094/3 hrsz-ú úttól Ny-ra eső (094/4-9 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 098 hrsz-ú csatornától és a 099/12 hrsz-ú ingatlantól É-ra eső 30 m széles sáv, mely a 055 hrsz-ú úttól Hunya határáig húzódik.
- A 0113 hrsz-ú úttól K-re eső (0117/9-21 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0151 hrsz-ú úttól D-re eső (0154/2-20 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0171 hrsz-ú úttól K-re eső (0172/11-32 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0185 hrsz-ú úttól É-ra eső (0218/4-19; 0188/2-13; 0183/3-16 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0194 hrsz-ú úttól Ny-ra eső (0209/5-13; 0217/7-19 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0205 hrsz-ú úttól K-re eső (0204/2; 0209/5-13; 0217/7-19 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0286 hrsz-ú úttól Ny-ra eső (0287/3-36 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0291 hrsz-ú úttól Ny-ra eső (0294/2-4 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 30 m széles sáv.
- A 0300/5-10 hrsz-ú ingatlanon található, a 0299 hrsz-ú úttól É-i irányban 160, illetve 280 m-re elhelyezkedő 140 m hosszú, 30 m széles sáv, és a 0301 hrsz-ú csatornával merőleges, a fenti véderdősávokat összekötő 140 m hosszú, 30 m széles sáv.
- A 0304/3 hrsz-ú ingatlant É-i, K-i és D-i irányból körülvevő 30 m széles sáv.
- A tervezett gyorsforgalmi úttól (M44) É-ra eső (0125/7; 0125/32; 055/9-45; 0156/13; 0159/8; 0159/42; 0176/9; 0232/7; 0232/10; 0234/10-84; 0236/13-42; 0261/14-66; 0263/4; 0263/10-27; 0287/3-36 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 70 m széles sáv.
- A tervezett gyorsforgalmi úttól (M44) D-re eső (0177/6; 0179/3; 0278/3-25 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 70 m széles sáv.
- A 05 hrsz.-ú ingatlan K-i 25 méter széles sávja29
- A 079 hrsz.-ú ingatlan 44. sz. főút melletti művelésből kivont területének a főút melletti 20 m széles sávja, valamint a kivont terület K-i határa mentén a szántó művelési ágú terület 15 m széles sávja.30
- A szennyvíztisztító telep és környezetére készített (5.melléklet) szabályozási terven szereplő Ev jelű övezetek területei.31
(2) A területen védőerdősáv helyezhető el csupán.
(3) Védőerdősáv megszakítást lehet kialakítani a közművezetékek számára, valamint mezőgazdasági és tanyaépületek megközelítése céljára.

Eg jelű övezet

36. § (1) Az övezetbe tartoznak a meglévő (09/8; 09/10; 011/2; 011/3; 011/6; 013/1; 013/5; 013/8; 061/2; 070/7-19; 071/2; 071/7-19; ; 078/16; 081/6-16; 0121/1-4; 0146/1-2; 0149; 0150; 0166; 0167/1; 0181/6-18; 0184/1; 0184/3; 0216/6; 0241/4; 0245/16; 0246; 0247/6; 0249/5; 0249/8; 0251/2; 0275/2; 0289; 0290/1; 0294/1; hrsz-ú) gazdasági rendeltetésű erdőterületek, illetve a (013/14; 014/3-4; 026/3; 076/4-16; 076/16-17; 078/2-15; 0165; 0304/3-12 hrsz-ú) ingatlanok erdőgazdálkodási célú területei. Továbbá az övezetbe tartoznak a 0237 hrsz-ú ingatlan, illetve a 0204/1 hrsz-ú terület azon (480x440m-es) része, mely a 0194 hrsz-ú út mentén helyezkedik el, az út túloldalán található 0184/1 hrsz-ú gazdasági célú erdőterülettel egyazon mélységben.

(2) Az övezetben csak gazdasági célú erdő telepíthető.

(3) A területen semmilyen épület nem helyezhető el, az építmények közül csak vadetető létesíthető.

[Általános mezőgazdasági terület]

Má-1 jelű övezet

37. § (1) Az övezetbe tartoznak a külterület azon részei, melyek nem esnek bele a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területekbe; az ipari gazdasági területekbe; a különleges területekbe; a közlekedési és közműterületekbe; az erdőterületekbe; a vízgazdálkodási területekbe és az általános mezőgazdasági területek Má-2-es és Má-3-as övezetébe.

(2) A 720-1500 m2 nagyságú telken elhelyezhető földszintes épület építménymagassága 3,5 m lehet.

(3)32

(4) 6000 m2-nél nagyobb telekterület esetén építhető lakóépület legnagyobb építménymagassága 6,5 m lehet.

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdés szerint építhető épületek köré legalább két sorú fasor telepítendő az építéssel egy időben.

(6) A (3) bekezdésben szereplő lakóépület építésének feltétele, hogy:

- a telek legalább magánútról megközelíthető,
- a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia és ivóvíz biztosított,
- a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biztosított,
- a használat során keletkező hulladék elszállításának, illetőleg házilagos komposztálásának lehetősége biztosított legyen.
(7) Az épületeket a telken szabadonállóan kell elhelyezni, minimum 3 méter elő-, oldal. és hátsókertet szabadon kell hagyni.
(8) A közutak tengelyétől az épületek építésénél minimum az alábbi távolságot kell betartani:
- földút mellett 10 méter,
- burkolt út mellett 25 méter,
- 44-es sz. főközlekedési útnál 50 méter.
(9) A szabályozási terven jelölt belvízveszélyes területeken épületet építeni csak a tervezett épületek körüli 5 m széles sávban a telep előzetes, 30 cm-es feltöltése mellett lehet.
(10) Energia termelési célú szélerőművek építésénél (nem saját célra):
- lakóépületektől, lakóingatlanoktól, üdülőtelepektől 1000 m-es távolságot,
- beépítésre szánt lakóterületek határától 1000 m-es távolságot,
- állami közutak külterületi szakaszától, valamint a tervezett
- M 44-es gyorsforgalmi úttól az építmény rotorlapátokkal növelt magasságának 110%-ának megfelelő távolságot kell betartani.

Má-2-es övezet

38. § (1) Az övezetbe tartoznak az alábbi területek:

- A 014/2-4 hrsz-ú ingatlantól 300 m távolságon belül eső terület.
- A 076/4-17; 076/20; 076/21 hrsz-ú ingatlanoktól 300 m távolságon belül eső terület.
- A 0160/2 hrsz-ú ingatlantól 300m távolságon belül eső terület.
- A 0237 hrsz-ú ingatlantól -a rekultiválás végrehajtásáig- 500 m távolságon belül eső terület.
- A 0304/3 hrsz-ú ingatlantól 300m távolságon belül eső terület.
- A 0167/2 hrsz-ú ingatlantól 500, illetve 1000 m távolságon belül eső terület.
- A 011/1; 011/5 hrsz-ú ingatlanoktól 1000 m távolságon belül eső terület.
- A 0282 hrsz-ú vasúttól É-ra eső (0283/11-35; 0285/2-13; 0287/3-36 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 50m széles sáv.
- A 0282 hrsz-ú vasúttól D-re eső (0269/6-17; 0273/3-36; 0280/3-19; 0285/2-13 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 50 m széles sáv.
- A tervezett gyorsforgalmi úttól (M44) É-ra eső (109/2-7; 0117/9-20; 0121/3-4; 0123/7-38; 0125/15-33; 0179/2; 0278/3-25 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 100 m széles sáv.
- A tervezett gyorsforgalmi úttól (M44) D-re eső (0123/7-38; 0125/15-33; 0159/28; 0159/45; 0176/9; 0232/17-48; 0234/10-84; 0236/13-42; 0261/14-66; 0263/10-27; 0287/3-36 hrsz-ú) ingatlanokon elhelyezkedő 70 m széles sáv.
- A 44 sz. főközlekedési út tengelyétől 50-50 m széles sáv a külterületen, kivéve a nem mezőgazdasági területeket.
- A többi meglévő és tervezett közút tengelyétől 25-25 m széles sáv a külterületen, kivéve a nem mezőgazdasági területeket.
(2) Szabályozása megegyezik az Má-1-es övezettel kivéve, hogy lakást magában foglaló épület a területen nem helyezhető el.
(3) A szeméttelep rekultivációja után a csak a szeméttelep védőövezetébe eső területen az Má-1-es övezet előírásait kell alkalmazni.

Má-3-as övezet

39. § (1) Az övezetbe tartoznak a 090/1-11; 093/8-13; 094/4-9; 0110/1-11 hrsz-ú ingatlanok azon részei, melyeket a lineár öntözőrendszer érint.

(2) A területen semmilyen épület nem építhető.

Má-4-es jelű övezet

39/A. §33 (1) A rendelet előírásai megegyeznek az Má-1-es övezetével, kivéve, hogy sem huzamos emberi tartózkodásra alkalmas épület, sem állattartó épület nem építhető.

Birtokközpontra vonatkozó előírások

40. § [Birtokközpont kialakítását az OTÉK 29. § (5), (6), (7) és (8) bekezdése szerint kell elvégezni.]

(1) A birtokközpont határán, a belső oldalon minimum hármas fasort kell kialakítani a használatbavételi engedély kiadását megelőzően.

(2)34

(3) Az épületeket csak a 37 § (8) bekezdésében előírt feltételekkel lehet megvalósítani

[Zöldterület]

Z-1 jelű övezet

41. § (1) A területen növényzeten kívül elhelyezhető járda, sétaút, szobor, díszkút, rögzített pad, telefonfülke, 1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.

(2) A terület intenzív kezelésű zöldterület.

(3) A területen épület nem helyezhető el.

Z-2 jelű övezet

42. § (1) A területen elhelyezhető az OTÉK 27. §-a szerinti minden létesítmény a terület fenntartásához szükséges épület kivételével. A területen elhelyezhető még 1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.

(2) A terület nem intenzív kezelésű zöldterület.

[Vízgazdálkodási terület]

V-1 jelű övezet

43. § (1) Ide tartozik a csónakázó tó területe.

(2) A területen csak vízátemelés, csónakázás céljából lehet építményt elhelyezni.

V-2 jelű övezet

44. § (1) Ide tartozik a csapadékvíz-gyűjtők medre és partja.

(2) A területen csak a vízátemelés céljából lehet építményt elhelyezni.

V-3 jelű övezet

44/A. §35 (1) A területen csak belvíz elvezető csatorna létesíthető.

V-3 jelű övezet

45. § (1) Az övezetbe tartoznak a 03; 020; 023/24; 042/21-23; 047/15; 054; 057; 058; 098; 0159/40; 0199; 0292; 0297; 0301; 0305 hrsz-ú ingatlanok.

(2) Ide tartozik a belvízelvezető és öntöző csatornák medre és partja, valamint a felhagyott homokbányató medre és partja.

(3) A területen csak vízépítési műtárgy helyezhető el.

[Beépítésre nem szánt különleges terület36]

Ksp jelű övezet

45/A. § (1) Az övezetbe tartoznak a lovassport nagy kiterjedésű sportterületei, az övezetben csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.

(2) Az épületeket magastetősre kell tervezni, és szabadon állóan elhelyezni.

(3) Megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 méter.

(4) A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(5) A beépítettség legnagyobb mértéke 2%.

(6) A zöldterület legkisebb mértéke 65%.

(7) A kialakítható legkisebb telekméret 10 000 m2.

(8) A telkeken épületet elhelyezni 6,0 m-es elő- oldal- és hátsókert alkalmazásával lehet.

(9) Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló műtárgy helyezhető el.

Kzp jelű övezet

45/B. § (1) Az övezetbe tartoznak a ligetes nagy zöldterülettel kialakított parkoló területek

(2) Az övezetben csak a parkoláshoz és a zöldterületi funkcióhoz szükséges építmények helyezhetők el

(3) A beépítettség legnagyobb mértéke 2%.

(4) A zöldterület legkisebb mértéke 65%.

(5) Terepszint alatti építmények közül csak közműpótló műtárgy helyezhető el.

III. Fejezet

MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

46. § (1)37

(2)38

(3)39

(4) A védett műemlékek és a helyi védettség alatt álló épületek jegyzékét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi jelentőségű természeti értékeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.

47. § (1) Levegőtisztasági szempontból a település teljes területe kén-dioxid, nitrogén-oxid, szénmonoxidok és benzol anyagok tekintetében „F” zónába, míg szilárd (PM 10) szennyezőanyag tekintetében „E” zónába tartozik.

(2) A zajkibocsátásnál jelen rendeletben az építési övezetekre előírt határértékeit kell betartani.

(3) A felszíni vizek védelménél a 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés előírásait kell betartani.

(4) Az ipari létesítmények engedélyezésénél meg kell oldani mind a kommunális jellegű, mind az ipari jellegű de nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását és gyűjtését. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan betartandók a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai.

(5) A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig szennyvizet csak egyedi szennyvízkezelőbe, vagy zárt szennyvíztárolókba lehet elhelyezni rendszeres kihordásukról történő gondoskodás mellett.

(6) Kondoros területe – a felszín alatti vizek területi érzékenységi besorolása - „C” kevésbé érzékeny.

48. § (1)Az általános biztonsági előírásokat az 9. melléklet 1. függeléke tartalmazza.

(2)A külterületen az övezetek helyét a 9. melléklet 2. függeléke tartalmazza.
IV. Fejezet

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

49. §40

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. § (1) Jelen rendeletben nem szabályozott esetekben az országos érvényű előírásokat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2005.január 21. napján lép hatályba és egyidejűleg az 1998. évi 16. (X. 01.) és a 2001. évi 7. (III.30.) számú rendelet hatályát veszti.

Záradék:41E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja .

6. melléklet

1. függelék a 9. melléklethez

Általános biztonsági előírások
Közmű és engergiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei
(1) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961.(Ejü.K7.) EüM-OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.
(2) Csapadékvíz csatornába, a csapadékvízelvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981.(IV.4) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási szabályzat előírásainak betartásával lehet.
(3) Meglévő és létesítendő közművezetékekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3-83 előírásait kell betartani.
(4) Gázvezetékekre az alábbi szabványok tartandók be:
-1969.évi VII. tv. a gázenergiáról,
-Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970.OBF utasítás)
-Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata (17/1977.NIM.E.25.utastás),
-MSZ 7048-1-3 szabványsorozat.
(5) Villamos berendezések biztonsági övezete:
-föld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 méter, nyomvonaltengelytől 15 méter, 1-20kV középfeszültségen 5,0 méter, nyomvonaltengelytől 7 méter,
-a biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984.(VIII.22.)Ip.M. rendelet 4. §-ának, 9-10 §-ainak és a 12-1. §-ainak előírásait kell betartani,
-hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999.(X.6.) sz. KHVM rendelet előírásait be kell tartani.
(6) A vízelvezetőcsatornák működőképességét – függetlenül azok tulajdonosaitól ill. kezelőjétől – fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. törvény, valamint a 46/1999.(III.18.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés c.) pontjának előírásait be kell tartani.

2. függelék a 9. melléklethez

Külterületen az övezetek helye
1

A rendelet szövegét a 16/2016 (XII.09.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.december 10-től

2

A rendelet szövegét a 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2017.február 26-tól

3

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól

4

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól

5

A rendelet szövegét a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2017.február 26-tól

6

Módosította a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

7

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól

8

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tóll

9

A rendelet szövegét a 2/2017(I.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2017.február 26-tóll

10

Módosította a 26/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2012.december 30-tól.

11

A rendelet szövegét a 10/2018 (VII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.08.11-től

12

A rendelet szövegét a 10/2018.(VII.27.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018.08.11-től

13

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

14

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

15

Beépítette a 16/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.július 29-től.

16

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

17

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól

18

A (3-10) bekezdéseket beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

19

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól

20

A 28/A §-t beépítette a 2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2017.február 26-tól

21

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól

22

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

23

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól

24

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

25

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

26

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tól Köu-5 jelű övezet

27

A rendelet szövegét a 16/2016 (XII.09.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.december 10.-től

28

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

29

Beépítette a 16/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. július 29-től.

30

Beépítette a 16/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. július 29-től.

31

Beépítette a 26/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.december 30-tól.

32

Hatályon kívül helyezte a 21/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelet 35 §-a. Hatálytalan: 2017.12.31.-től

33

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

34

Hatályon kívül helyezte a 21/2017 (XII.30.) önkormányzati rendelet 35 §-a. Hatálytalan: 2017.12.31.-től

35

Beépítette a 13/2009.(VII.20.) rendelet. Hatályos: 2009.július 20.-tól

36

A 45/A és 45/B §-okat beépítette a 2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos: 2017.február 26-tól

37

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26-tóll

38

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.27.) önkormányzati rendelet 7 §-a. Hatálytalan: 2017.február 26.-tól

39

Hatályon kívül helyezte a 9/2017 (IV.14.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2017.04.15.-től

40

Hatályon kívül helyezte a 23/2007. (IX.14.) rendelet

41

A záradékot beépítette a 18/2009.(XI.27.) rendelet. Hatályos: 2009. december 1-től.