Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

 • a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
 • b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2020. évi teljesített

 • a) kiadási főösszegét 708 059 ezer forintban,
 • b) bevételi főösszegét 708 059 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 708 059 ezer forint,
 • b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 708 059 ezer forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint. ( 1. melléklet)

3. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 152386 ezer forint,
 • b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2996 ezer forint,
 • c) B3 Közhatalmi bevételek: 296856 ezer forint,
 • d) B4 Működési bevételek: 19396 ezer forint,
 • e) B5 Felhalmozási bevételek: 1408 ezer forint,
 • f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 473042 ezer forint,
 • i) B8 Finanszírozási bevételek: 235017 ezer forint,
 • j) Bevételek összesen: 708059 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2020. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

 • a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 706 651 ezer forint,
 • b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1 408 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését a 8. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat pénzeszközeinek változását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek nem voltak. ( 9. melléklet)

4. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) K1. Személyi juttatások: 148542 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25790 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 100744 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19945 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 200392 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 107585 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások. 40876 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 643874 ezer forint,
 • j) K9. Finanszírozási kiadások: 64185 ezer forint,
 • k) Kiadások összesen: 708059 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 559 598 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148 461 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonkénti, a tárgyi eszköz beszerzések, valamint a teljesített felújítási kiadások felújításonkénti megoszlását és összegét a 14. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

 • a) Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai (Arany János Tehetséggondozó Program): 60 ezer forint,
 • b) Települési támogatás kiadásai (Szoctv. 45. §): 1509 ezer forint,
 • c) Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatásai (80 évesek köszöntése, újszülöttek köszöntése, karácsonyi támogatás, rendkívüli települési támogatás): 18376 ezer forint,
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 19945 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 132 989 ezer forint, melyből:

 • a) az általános tartalék 132 989 ezer forint,
 • b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 132 989 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak száma megbontva:

 • a) Önkormányzat:
  • aa) választott tisztségviselők 12 fő
  • ab) közalkalmazott 5 fő
 • b) Polgármesteri Hivatal:
  • ba) - jegyző 1 fő
  • bb) - köztisztviselő 8 fő
  • bc) - fizikai alkalmazott 6 fő
 • c) Általános Művelődési Központ: közalkalmazott 18 fő.

(3) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

10. § Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

 • a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány,
 • b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet/hiány.

3. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 2020. évi zárszámadásának

 • a) kiadási főösszegét: 60 565 ezer forintban,
 • b) bevételi főösszegét: 60 565 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 60 565 ezer forint,
 • b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 60 565 ezer forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 • d) B4 Működési bevételek: 7 ezer forint,
 • e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 7 ezer forint,
 • i) B8 Finanszírozási bevételek: 60558 ezer forint,
 • j) Bevételek összesen: 60565 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 60 565 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) K1. Személyi juttatások: 45217 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8047 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 5155 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2130 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 16 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások. 0 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 60565 ezer forint,
 • j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
 • k) Kiadások összesen: 60565 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 60 549 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16 ezer forint.

14. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
  • ba) jegyző 1 fő
  • bb) köztisztviselő 8 fő
  • bc) fizikai alkalmazott 6 fő

(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

15. § A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

4. Az Önkormányzat Általános Művelődési Központ költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének teljesítése

16. § (1) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi zárszámadásának

 • a) kiadási főösszegét: 94 660 ezer forintban,
 • b) bevételi főösszegét: 94 660 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 94 660 ezer forint,
 • b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 94 660 ezer forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az Általános Művelődési Központ 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 • c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 • d) B4 Működési bevételek: 10049 ezer forint,
 • e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 • f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 10049 ezer forint,
 • i) B8 Finanszírozási bevételek: 84611 ezer forint,
 • j) Bevételek összesen: 94660 ezer forint.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 94 660 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.

18. § (1) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) K1. Személyi juttatások: 56070 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10379 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 27409 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 802 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 0 forint,
 • g) K7. Felújítások. 0 forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 94660 ezer forint,
 • j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint,
 • k) Kiadások összesen: 94660 ezer forint.

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2020. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 94 660 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.

19. § (1) A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

- közalkalmazott 18 fő

(2) Az Általános Művelődési Központ költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 0 fő.

20. § Az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

 • a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány,
 • b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

21. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának

 • a) kiadási főösszegét: 682 820 ezer forintban,
 • b) bevételi főösszegét: 682 820 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat teljesített költségvetésének fő számai:

 • a) a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 682 820 ezer forint,
 • b) a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 682 820 ezer forint,
 • c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások különbözete - 0 forint.

22. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 152386 ezer forint,
 • b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 2996 ezer forint,
 • c) B3 Közhatalmi bevételek: 296856 ezer forint,
 • d) B4 Működési bevételek: 9340 ezer forint,
 • e) B5 Felhalmozási bevételek: 1408 ezer forint,
 • f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 • h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 462986 ezer forint,
 • i) B8 Finanszírozási bevételek: 219834 ezer forint,
 • j) Bevételek összesen: 682820 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési és finanszírozási bevételeiből:

 • a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 678 416 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4 404 ezer forint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 4. melléklet tartalmazza.

23. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

 • a) K1. Személyi juttatások: 47255 ezer forint,
 • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7364 ezer forint,
 • c) K3. Dologi kiadások: 68180 ezer forint,
 • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19945 ezer forint,
 • e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 197459 ezer forint,
 • f) K6. Beruházások: 107569 ezer forint,
 • g) K7. Felújítások. 40877 ezer forint,
 • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 • i) Költségvetési kiadások összesen (K1-től K8-ig): 488649 ezer forint,
 • j) K9. Finanszírozási kiadások: 194171 ezer forint,
 • k) Kiadások összesen: 682820 ezer forint.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési és finanszírozási kiadásaiból:

 • a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 534 374 ezer forint,
 • b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148 446 ezer forint.

24. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2020. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
  • ba) választott tisztségviselők 12 fő
  • bb) közalkalmazott 5 fő

(2) Az önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 1 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére volt szükség.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 100 millió forint. Az önkormányzat adósságállományát a 6. melléklet tartalmazza.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

27. § (1) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat vagyonát részletesen a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi maradványát a 11. melléklet tartalmazza.

28. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

A helyi önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

A helyi önkormányzat pénzeszközeinek változása

2. melléklet.docx

3. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása

3. melléklet.docx

4. melléklet

Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

4. melléklet.docx

5. melléklet

A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

5. melléklet.docx

6. melléklet

Az önkormányzat adósságállományáról

6. melléklet.docx

7. melléklet

Az önkormányzat vagyona 2020.

7. melléklet.docx

8. melléklet

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

8. melléklet.docx

9. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

9. melléklet.docx

10. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása

10. melléklet.docx

11. melléklet

Az önkormányzat és intézményei összevont 2020. évi maradványa

11. melléklet.docx

12. melléklet

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

12. melléklet.docx

13. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

13. melléklet.docx

14. melléklet

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadása

14. melléklet.xlsx