Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17 - 2022. 05. 30

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

2022.02.17.

Tüskevár Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §2 Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 479.000.666 forintban

b) kiadási fő összegét 479.000.666 forintban állapítja meg.

2. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.

(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1)3 A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 338.716.436 forintban,

b) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 140.284.230 forintban;

c) az önkormányzat működési célú kiadásait 445.739.872 forintban, ebből:

ca) a személyi juttatásokat 193.015.616 forintban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 28.754.460 forintban,

cc) a dologi kiadásokat 87.304.713 forintban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.779.000 forintban,

ce) az egyéb működési célú kiadásokat 33.299.026 forintban,

cf) a beruházási kiadásokat 14.095.414 forintban,

cg) a felújítási kiadásokat 84.491.643 forintban;

d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 33.260.794 forintban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 129.394.249 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2021. évben tervezett összege 1.100.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. január 1. napján 22.000.000 forint hitelállománnyal rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyéb bérrendszerhatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000 forint juttatást biztosít. A polgármester, és a köztisztviselők részére összesen évi bruttó 400.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónkként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.

(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000r Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,

b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

c) z intézményi kihasználtság elemzését.

16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2021. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2021. január 1. napján nincs.

19. § . A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.

20. § A képviselő-testület a képviselő részére 2021. január 1. napjától – 2021. évre – havi bruttó 30.000, - Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 7/2020. (VI. 18.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

2

Az 1. § nyitó szövegrésze a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.