Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 26

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. §[1] Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel nem rendelkezik. Az önkormányzat önállóan működő intézménye a Niklai Mézengúz Óvoda. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[2] [3] [4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


198 356 ezer Ft bevétellel, és 198 356 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                         168 606 ezer Ft

            - intézményi működési bevételek                                            3 775 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                          15 825 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                          51 105 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                           63 887 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése áh-n kívülről                       400  ezer Ft

- előző évek pénzm. működési célú igénybevétele                  13 300 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                 1 814 ezer Ft

- hitel felvétel                                                                       18 500 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                     152 256 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                            48 987 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                       13 239 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                      40 277 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                13 286 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              3 836 ezer Ft

- működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre                     3 497 ezer Ft

- általános tartalék                                                                     200 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre                                  250 ezer Ft

- hitelek, kölcsönök törlesztése                                              18 500 ezer Ft

- áh-on belüli megelőlegezések visszafiz.                                 2 947 ezer Ft

- központi, irányító szervi támogatás                                        7 237 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                       29 750 ezer Ft

- tárgyi eszköz értékesítés                                                      1 750 ezer Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 27 500 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                        500  ezer Ft
- előző évek pénzm. felhalmozási célú igénybevétele                       0 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                         46 100 ezer Ft

- beruházási kiadások                                                            13 600 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                                32 500 ezer Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásait részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2015. február 11.
        Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                        Károlyné Csobod Hajnalka

                    polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2015. február 12. napján kihirdetésre került.Nikla, 2015. február 12.                                                                                                           Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2015. október 13.                                                                                                             Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2015. november 18.                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                           aljegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Nikla, 2016. május 25.                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző


[1]

A 19/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. november 19. napjától.

[2]

A 13/2015. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. október 14. napjától.

[3]

A 19/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. november 19. napjától.

[4]

A 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. május 26. napjától.