Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 26

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 152 215 ezer Ft-ban,

             ezen belül:

  • Működési célú kiadások:                                                121 482 ezer Ft

- Személyi jellegű kiadások                                       42 809 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      8 003 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                25 775 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    12 026 ezer Ft

- Egyéb működési célú támogatások                            2 319 ezer Ft

- Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése              3 440 ezer Ft

- Támogatási kölcsön nyújtása                                       240 ezer Ft

- Hitelek, kölcsönök törlesztése                                 18 500 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.              1 133 ezer Ft

- Központi, irányító szervi támogatás                           7 237 ezer Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                             30 733 ezer Ft

- Intézményi beruházási kiadások                                9 595 ezer Ft

- Felújítási kiadások                                                  21 138 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 171 324 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                               141 904 ezer Ft

- Intézményi működési bevételek                                2 525 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                               9 833 ezer Ft

- Költségvetési támogatás                                         51 105 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                      63 202 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatérülése                              125 ezer Ft

- Előző évek pénzm. működési célú igénybev.            13 300 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                   1 814 ezer Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                            29 420 ezer Ft

- Tárgyi eszköz értékesítés                                         1 750 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevétel                             357 ezer Ft

- Támogatás értékű működési bevételek                     27 313 ezer Ft


állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 142 133 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2016. május 24.           

         Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                                              Hajdu Szabina

        polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.
Nikla, 2016. május 25.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző