Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30

Tapsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 94 821 290,- Ft-ban,

ezen belül:      

  • Működési célú kiadások:                                                                           89 525 221,- Ft


               - személyi jellegű kiadások                                                           43 377 439,- Ft

               - munkaadót terhelő járulékok                                                         7 478 387,- Ft

               - dologi és egyéb folyó kiadások                                                   32 181 978,- Ft

               - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         1 744 205,- Ft

               - egyéb működési célú kiadások                                                     3 774 460,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.                                 968 752,- Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                                        5 296 069,- Ft                                                    - beruházások                                                                                5 296 069.- Ft


b) bevételi főösszegét 140 442 722,- Ft-ban

            ezen belül:    

  • Működési célú bevételek:                                                                          138 058 042,- Ft                               

               - önkormányzatok működési támogatásai                                        38 638 278,- Ft

               - közhatalmi bevételek                                                                    25 931 558,- Ft

               - működési bevételek                                                                        6 159 215,- Ft

               - működési célú átvett pénzeszköz                                                   19 857 162,- Ft

               - működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről                                     200 270,- Ft

               - előző évi maradvány igénybevétele                                                  45 983 596,- Ft

               - államháztartáson belüli megelőlegzések                                            1 287 963,- Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                                           2 384 680.- Ft            

               - Ingatlan értékesítés                                                                          2 127 500,- Ft

               - Felhalmozásra átvett pénzeszköz                                                         257 180,- Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 441 797 905 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat és az óvoda vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklete tartalmazza.10. § Az összevont költségvetési mérleget a 11. melléklet tartalmazza.11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.12.§ Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Tapsony, 2019. május 28.


           

                 Fábos István                                                                  Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                      jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 29. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2019. május 29.


                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző