Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2013. 05. 09

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

355.095 E Ft

Költségvetési bevétellel326.936 E Ft

Költségvetési kiadással


                    24.026 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

 (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten valamint a  működési bevételek és kiadások és  a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait és az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítését a 2./a és 2./b melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzat a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a létszámkimutatást az 6. a 7. és a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat aljegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §


(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetésével egyidőben a 4/ 2012 (III. 08.) számú, a 10/2012 (IX. 04.) számú valamint az 5/2013 (III. 22.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.