Folyás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés végrehajtása


1. § (1)   Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:


         a.  166.038 eFt            teljesített bevétellel, ezen belül

                  aa)      164.227 eFt     költségvetési bevétellel, ezen belül

                  aaa)       107.234 eFt   működési bevétellel,

                  aab)        56.993 eFt   felhalmozási bevétellel,

                  ab)          1.811 eFt     finanszírozási bevétellel,


        b. 117.031 eFt            teljesített kiadással, ezen belül

                  aa)      113.303 eFt     költségvetési kiadással, ezen belül

                  aaa)         62.262 eFt   működési kiadással,

                  aab)        51.041 eFt   felhalmozási kiadással,

                  ab)          3.728 eFt     finanszírozási kiadással


jóváhagyja.


           (2)   A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:


a)        50.924 eFt          költségvetési többlettel, ezen belül

                  aa)        44.972 eFt     működési többlettel,

                  ab)          5.952 eFt     felhalmozási többlettel

jóváhagyja.


             (3)   Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait                             9.  mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.


       (4)   Az önkormányzat 2017. évi adósságállományát 3.564 eFt összegben a 8. melléklet szerint állapítja meg.


       (5)   Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint elfogadja.


2. A maradvány jóváhagyása


2. § (1)   A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2017. évi maradvány-kimutatását 49.007 eFt összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


       (2)   A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi összevont változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 49.213 eFt összegben elfogadja.


3. Az önkormányzat vagyona


3. § (1)   Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján 446.504 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.


       (2)   A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.     (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint elfogadja.


4. Záró rendelkezések


4. §    Ez a rendelet 2018. május 31. napján 22 óra 00 perckor lép hatályba.Folyás, 2018. május 31.


                          Magyar Sándor                                                         Dr. Kiss Imre

                   polgármester                                                                  jegyző