Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2015. 11. 17- 2016. 02. 23

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete


a Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2015. évi költségvetéséről
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:1. A rendelet hatálya1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra,  az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.2. Az önkormányzati költségvetés kiadásai és bevételei, a hiány mértéke és finanszírozásának módja2.§  (1)[1]  A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését, 2.051.935.000 Ft bevétellel, 2.001.935.000 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. A bevételek és a kiadások különbözeteként 50.000.000 Ft forráshiányt állapít meg.

    (2)[2] A bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 50.000.000 Ft összegű forráshiány finanszírozását fejlesztési hitelből határozza meg.


(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.


(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 1/1.-1/6. mellékletek mutatják.


 (5)[3] A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  565.263.000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             131.300.000 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               546.033.000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     88.210.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              344.425.000 Ft

- tartalékok                                                                    5.161.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                              99.334.000 Ft

- felújítások                                                               268.829.000 Ft

- egyéb felhalmozási kiadás                                           3.380.000 Ft

    (6)[4] A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/6. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 368.163.000 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.3.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/12. melléklet szerint határozza meg.4.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátáshoz a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányszámát a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület, melyből a közfoglalkoztatotti létszám a programokhoz igazodóan polgármesteri hatáskörben változtatható.


5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.


6.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.500.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármester átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszthatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére engedélyezni, és erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.


7.§ (1) A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 48.843.000 Ft -ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.3. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések8.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 18/2004. (IV. 9) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint az költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást  két évenként kell végrehajtani.4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok9 (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

-   hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

-  hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(2) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.


10.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(3) A költségvetési szervek  felújítási előirányzatait Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználására  a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(4) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai között szükség esetén átcsoportosítást hajtson végre.

(7) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelentős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.


11.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben.


12.§ (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(3) A költségvetési szerveknek a  céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoláskor el kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


13.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámát éves átlagban be kell tartani.


14.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.650.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság valamint a Képviselő-testület jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 800.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásosokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárszentmiklós SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárdi Labdarúgó Sport Club részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.5. Vegyes rendelkezések15.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 37/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.


16.§ (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 54. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2015. évben 38.650 Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.


17.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.  6. Záró rendelkezések18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


Sárbogárd, 2015. február 13.


                       

Dr. Sükösd Tamás                                          Demeterné Dr. Venicz Anita

                        polgármester                                                              jegyző
Kihirdetve: 2015. február 26.                                                                      

                                                                                             

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 46/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. XI. 17-től

[2]

A rendelet szövegét a 46/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. XI. 17-től

[3]

A rendelet szövegét a 46/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. XI. 17-től

[4]

A rendelet szövegét a 46/2015 (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015. XI. 17-től