Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulcs illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a

a) vagyoni típusú adók közül

aa) az építményadót

ab) a telekadót

b) kommunális jellegű adók közül az idegenforgalmi adót

c) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) állandó lakos: fogalmát a Htv. 52. § 21. pontja állapítja meg

b) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: fogalmát a Htv. 52. § 47. pontja állapítja meg

c) épület: fogalmát a Htv. 52. § 5. pontja állapítja meg

d) épületrész: fogalmát a Htv. 52. § 6. pontja állapítja meg

e) hasznos alapterület : fogalmát a Htv. 52. § 9. pontja állapítja meg

f) kereskedelmi egység: fogalmát a Htv. 52. § 45. pontja állapítja meg

g) külterület: fogalmát a Htv. 52. § 4. pontja állapítja meg

h) lakás: fogalmát a Htv. 52. § 8. pontja állapítja meg

i) nem lakás céljára szolgáló épület: fogalmát a Htv. 52. § 11. pontja állapítja meg

j) telek: a Htv. 52. § 16. pontja állapítja meg

k) üdülő: fogalmát a Htv. 52. § 20. pontja állapítja meg

l) vállalkozó: fogalmát a Htv. 52. § 26. pontja állapítja meg.

m) vendégéjszaka: fogalmát a Htv. 52. § 30. pontja állapítja meg.

1. Az építményadó

3. § (1) A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül.

4. § (1) Mentes az adó alól a lakás.

(2) Adómentességben részesül az a magánszemély, aki a tulajdonában lévő ingatlant életvitelszerű lakhatási célra használja, más ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, és

a) az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,

b) egyedülélő, és gyermekét egyedül nevelő esetében jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.

(3) A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze nem mentesül az adó alól.

5. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

6. § Az adó évi mértéke:

a)1 üdülő m2-ben számított hasznos alapterületére 600,- Ft/m2/év;

b)2 kereskedelmi egység m2-ben számított hasznos alapterületére 420,- Ft/m2/év;

c)3 külterületen lévő, nem lakás célú épület m2-ben számított hasznos alapterületére 300,- Ft/m2/év;

d) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész közül

da)4 garázs, gépjármű tároló m2-ben számított hasznos alapterületére 360,- Ft/m2/év

db)5 a fel nem sorolt egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész hasznos alapterületére 420,- Ft/m2/év.

e)6

2. A telekadó

7. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

8. § (1) Mentes az adó alól az, aki a lakás építésére szolgáló telkét beépítési kötelezettséggel vásárolta, a használatba vételi engedély, illetve fennmaradási engedély jogerőre emelkedése, vagy a használatba vétel tudomásul vétele évének utolsó napjáig, legfeljebb a vásárlást követő negyedik év végéig.

(2) Mentes az épülettel, épületrésszel beépített ingatlan beépítetlen telekrésze.

9. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

10. § Az adó évi mértéke:

a)7 belterületi telek esetében: 40, Ft/m2/év,

b) külterületi telek esetében: 0,- Ft/m2/év.

3. Idegenforgalmi adó

11. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

12. §8 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft.

13. § A 11. § alapján fizetendő adót a Htv. 34. (1) bekezdése értelmében a szállásadó, illetve a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

14. § Az adót az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedéssel állapítja meg. Az adóbeszedésre kötelezett adózó a helyi adó összegét közli a magánszeméllyel, az adót átveszi és erről bizonylatot ad.

15. § (1)9

(2)10

(3)11

(4)12

(5) Adómentesség esetében legkésőbb a távozás napján a rendelet 3. számú melléklete szerinti Idegenforgalmi Adó fizetési kötelezettség alóli mentességről szóló Nyilatkozatot kell kitölteni.

16. § (1)13

(2)14 Az adóbeszedésre kötelezett tevékenységének megszűntetését köteles az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni.

(3)15

17. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az idegenforgalmi adóval összefüggő ellenőrzése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény 85-117. §-ban foglaltak szerint jár el.

(2) Azaz adóbeszedésre kötelezett, aki bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett előzetes értesítése esetén köteles biztosítani a területre illetve épületbe való bejutást reggel 8-tól este 20 óráig.

4. Helyi iparűzési adó

18. §16 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység)

19. § (1)17 Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2)18

20. § (1)19

(2)20 Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

5. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet 2018. augusztus 31-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez21

2. melléklet a 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez22

3. melléklet a 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alóli mentességről

Vendég neve:
Születési hely, idő:
Érkezés-távozás napjai:

Adómentesen eltöltött vendégéjszakák száma:

Adómentesség jogcíme:

18. év alatti életkor miatt

A

Egészségügyi intézményben fekvőbeteg szakellátásban vagy szociális intézményben történő ellátás miatt

B

Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszony alapján


Diákigazolvány száma: ………………………………………

C

Szakképzés miatt

D

Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt

E

Hatósági, bírósági intézkedés folytán

F

Kulcs község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozás tevékenység folytatása, vagy ezen vállalkozó alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt


Vállalkozás neve:……………………………………


Székhelyének címe:…………………………………


Adószáma:…………………………………………..

G

Kulcs község közigazgatási területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt


Vállalkozás neve:……………………………………


Székhelyének címe:…………………………………


Adószáma:…………………………………………..

H

Kérem, a megfelelő jogcím melletti betűjelet szíveskedjen bekarikázni.

Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll.

Kulcs, ……… év ………………. hó ……… nap
…………………………………


Vendég aláírása

1

A 6. § a) pontja a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 6. § b) pontja a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § c) pontja a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A(z) 6.§ da) pontja a(z) 19/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. A 6. § d) pont da) alpontja a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. § d) pont db) alpontja a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A(z) 6.§ e) pontját .-t a(z) 13/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet 1.§-a hatályon kívül helyezte.

7

A(z) 10.§ a) pontja a(z) 19/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§-ával megállapított szöveg. A 10. § a) pontja a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A(z) 12.§ a(z) 19/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

9

A 15. § (1) bekezdését a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 15. § (2) bekezdését a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 15. § (3) bekezdését a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 15. § (4) bekezdését a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 16. § (1) bekezdését a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 16. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 16. § (3) bekezdését a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A(z) 18.§ a(z) 1/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

17

A(z) 19.§ (1) bekezdése a(z) 1/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 2.§-ával megállapított szöveg.

18

A(z) 19.§ (2) bekezdést a(z) 1/2021. (I.20.) önkormányzati rendelet 3.§ -a hatályon kívül helyezte.

19

A 20. § (1) bekezdését a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 20. § (2) bekezdése a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. mellékletet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 2. mellékletet a Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte.