Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról

Hatályos: 2024. 04. 26

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról

2024.04.26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével – Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő és tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékű jogokra, illetve

b) tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, kárpótlási jegyekre, pénzeszközökre, követelésekre, közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető társasági részesedésekre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, az önkormányzati részvétellel működő társulásokra, szervezetekre, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az általuk kezelt vagy bármilyen jogcímen rendelkezésükre bocsátott nemzeti vagyon tekintetében.

(3) Jelen rendelet szabályait alkalmazni kell

a) lakások és helyiségek bérletére, ha a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik,

b) lakások és helyiségek elidegenítésére, ha a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik,

c) közterület hasznosítására, ha a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik,

d) adatvagyon hasznosítására, ha az adatvagyon hasznosításának és működtetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik,

e) értékpapírok megszerzésére és elidegenítésére, pénzeszközökkel történő gazdálkodásra, Önkormányzatot megillető követelések elengedésére és mérséklésére, ha az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik.

Önkormányzati vagyon

2. § (1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) Az Önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonból áll.

(3) A törzsvagyon kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. § (1) Forgalomképtelen vagyontárgyak:

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) az Önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,

c) az Önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket,

(2) A forgalomképtelen ingatlan vagyontárgyak jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak:

a) az Önkormányzat tulajdonában álló közmű,

b) az Önkormányzat tulajdonában álló, az Önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá az Önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátást szolgáló épület, épületrész,

c) az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasági részesedés,

d) védett természeti értékek,

e) Önkormányzat által fenntartott közgyűjtemény saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolgok,

f) köztéri műalkotások,

g) köztemetők,

h) műemlékileg védett épületek,

i) sportpályák, sportcélú létesítmények,

j) levéltári anyag,

k) minden olyan vagyontárgy, amelyet a Képviselő-testület egyedi döntéssel korlátozottan forgalomképessé nyilvánít.

(2) A korlátozottan fogalomképes ingatlan vagyontárgyak jegyzékét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

5. § Önkormányzati üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a 3–4. §-ban rögzített törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyontárgyak jegyzékét a vagyonnyilvántartás tartalmazza.

Vagyongazdálkodási terv

6. § (1) Az önkormányzati vagyongazdálkodás feladata az Önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az Önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

(3) A vagyongazdálkodási tervet első alkalommal jelen rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül kell elkészíteni. A vagyongazdálkodási tervet a külön jogszabályban meghatározott önkormányzati választásokat követően megalakuló Képviselő-testület alakuló ülését követő 90 napon belül felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani.

(4) A vagyongazdálkodási tervet a polgármester készíti el a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal szükségszerű bevonásával, majd terjeszti be elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Vagyonnyilvántartás

7. § (1) Az Önkormányzat vagyonát a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal tartja nyilván a számviteli törvény előírásainak megfelelően.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyont és annak változásait az ingatlanvagyon kataszterben kell nyilvántartani.

(3) A kataszter elkészítéséről, folyamatos vezetéséről, továbbá az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a kataszterben való átvezetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

(4) Ha az Önkormányzat vagyona olyan új vagyontárggyal gyarapszik, amely rendeltetésénél fogva jelen rendelet szerint a forgalomképtelen vagy a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozna, a szerzéssel egyidejűleg, vagy a szerzést követő képviselő-testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan.

Vagyonleltár

8. § (1) A vagyonleltár az Önkormányzat tulajdonában - a költségvetési év zárónapján – meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása.

(2) A vagyonleltár tartalmazza az Önkormányzatot terhelő kötelezettségeket és az Önkormányzatot megillető követeléseket is.

(3) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont:

a) törzsvagyon , ezen belül forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és

b) üzleti vagyon

bontásban tartalmazza.

(4) Az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan a vagyon állapotáról vagyonkimutatást kell készíteni a Képviselő-testület részére.

(5) A költségvetési évről december 31-i nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket kétévente kell leltározni.

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

9. § Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy elidegenítésére vagy megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét

a) ingatlan és ingó vagyon esetében 6 hónapnál nem régebbi összehasonlító értékbecsléssel vagy az Önkormányzat által vásárolt ingatlan vagyon esetén a beszerzési érték alapulvételével vagy az aktuális, helyben érvényes forgalmi értékek alapján, illetve indokolt esetben 6 hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecsléssel,

b) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyes értékpapírtípusok piacán az értékesítés-, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján,

c) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén 6 hónapnál nem régebbi könyvvizsgálói értékelés alapján

kell meghatározni.

Önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályai

10. § (1) Az Önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.

(2) A tulajdonosi jogokat általános esetben a Képviselő-testület, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben átruházott hatáskörben a pénzügyi, gazdasági bizottság, vagy a polgármester gyakorolja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon tárgyait vagyonkezelőre vagy egyéb gazdálkodó szervezetre bízhatja.

Önkormányzati vagyon kezelői, vagyonkezelői szerződés

11. § (1) Az önkormányzati vagyon kezelői lehetnek:

a) költségvetési szerv,

b) önkormányzati társulás,

c) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

d) köztestület.

(2) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és a szerződés tartalmának meghatározása a vonatkozó jogszabályok szabályrendszerének figyelembe vételével a Képviselő-testület kizárólagos joga, mind pályáztatással, mind kijelöléssel történő vagyonkezelésbe adás esetén.

Tulajdonosi jogok gyakorlása átruházott hatáskörben

12. § A pénzügyi, gazdasági bizottság dönt:

a) önállóan nem értékesíthető ingatlanrész esetén a minimális eladási ár meghatározásáról,

b) a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal által kezelt ingatlan esetében az ingatlan bérbe, használatba adásáról, meghatározva a bérleti, illetve használati díj mértékét, valamint a szerződés létrejöttével és tartalmával kapcsolatos egyéb feltételeket,

c) önkormányzati vagyon vagyonbiztosítójának 3 évenkénti versenyeztetés útján történő kiválasztásáról,

d) ingyenesen felajánlott vagyontárgy elfogadásáról, azzal, hogy nem fogadható el olyan vagyontárgy, amelynek ismert terhei elérik, vagy meghaladják a vagyontárgy értékét,

e) az Önkormányzat éves költségvetésében kisajátításra rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról.

13. § (1) A polgármester dönt:

a) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó fellebbezési jogról történő lemondásról,

b) az Önkormányzat által elrendelt jelzálogjog és elidegenítési, illetve terhelési tilalom feloldásáról,

c) az elővásárlási jog lemondásáról szóló nyilatkozat megadásáról,

d) olyan szerződéses ajánlat elutasításáról, amely elfogadása jogszabályi rendelkezéssel ellentétes lenne,

e) közműszolgáltató részére közművezeték elhelyezése céljára vezetékjog, szolgalmi jog vagy használati jog biztosításáról önkormányzati ingatlanon olyan mértékig, amely az érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja,

f) szerződéses kötelezettségek ellenőrzését követően, indokolt esetben a szerződés felmondásáról, önkormányzati igények érvényesítéséről, ideértve a peres vagy nem peres eljárás megindítását is.

g)1 szántóföldi öntözés vízjogi engedély beszerzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi jog gyakorlójának döntése alapján a szerződéseket megkösse, illetve az egyéb jognyilatkozatokat aláírja.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága

14. §2 (1) Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatban vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása

a) Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatban vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása 1 millió forintos értékhatár felett – jelen rendelet 14. § (1) b) pontjában foglaltak kivételével - versenyeztetési eljárás keretében történhet, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával. Amennyiben két versenyeztetési eljárás eredménytelennek minősül, úgy az ingatlan a képviselő-testület által meghatározott kikiáltási alapáron versenyeztetési eljárás nélkül értékesíthető.

b) A HÉSZ előírásainak végrehajtása érdekében önkormányzati vagyontárgy elidegenítése használatban vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása a Képviselő-testület egyedi vevőkijelölésével is történhet.

(2) A versenyeztetési eljárás szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal

15. § (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak elidegenítésére kötött szerződés semmis. Az ilyen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete.

(2) Költségvetési szerv az alapító okiratban rábízott vagyont térítésmentesen használhatja, ennek keretében gondoskodik annak fenntartásáról és karbantartásáról.

(3) Költségvetési szerv használatában lévő ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meg nem haladó időtartamú és további előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedéséről az intézmény vezetője dönt.

Az üzleti vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlása

16. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető üzleti vagyonnal vállalkozás végezhető.

(2) Az Önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.

Záró rendelkezések

17. § (1) Jelen rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV.20.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 15/2006. (V.18.), 47/2006. (XII.14.), 6/2007. (III.22.), 25/2008. (XI.20.) számú önkormányzati rendeletek.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonának értékesítése és hasznosítás során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 6/2000. (IV.20.) számú önkormányzati rendelete.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati beruházások rendjéről szóló 7/2000. (IV.20.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 17/2004. (IX.15.) számú önkormányzati rendelet.

18. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

1

A 13. § (1) bekezdés g) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 14. § a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.