Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 06. 01

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2022.06.01.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a 14. életévét betöltött természetes, továbbá jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közigazgatási területén a jelen rendeletbe ütköző magatartások valamelyikét követi el.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások

A közterület rendjének, köztisztaságának megsértése

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ában, 4. § (2)–(4) bekezdésében meghatározottak szabályokat nem tartja be,

b) plakátot, hirdetményt nem ilyen célra kijelölt helyre helyez ki, ideértve azt a személyt is, akinek érdekében azt kihelyezték, illetve engedéllyel kihelyezett plakátot, hirdetményt a rendezvényt követő 48 órán belül nem távolít el,

c)1

d)2 játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet rendeltetésétől eltérő módon vagy célra használ,

e)3

f)4 a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott magatartási normákat megsérti,

g) közterületi utca névtáblát jogosulatlanul eltávolít,

h) közterületi utca névtáblát beszennyez, eltakar, vagy tájékoztató jellegét bármely más módon megszünteti,

i) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi vagy házszámtáblát beszennyez, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,

j)5 szálláshelyet közterületen a tulajdonos Önkormányzat erre vonatkozó engedélye nélkül hirdet, más részére szálláshely-szolgáltatás igénybevétele céljából felkínál, illetve erre utaló magatartást tanúsít (ideértve különösen a kulcsrázást, hirdetőtábla vagy szálláskatalógus felmutatását, várakozó- illetve forgalmi okból álló gépjárműbe történő bekopogást, gépjárművek követését)

k) a lomtalanítás során nem a közszolgáltató által megjelölt időpontban helyezi ki a közterületre a lomhulladékot.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 3/2011. (I. 20.) számú önkormányzati rendeletben szabályozottakat megsérti,

b) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az alatt vagy a felett építményt, vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,

c) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

d)6

e) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve nem gondoskodik:

ea) a munkaterület biztonságos körülkorlátozásáról,

eb) a munkaterület szükséges kivilágításáról,

ec) a korábbi helyreállítás szükségszerinti kijavításáról,

ed) az útpálya vagy járda elszennyeződésének megakadályozásáról,

f) a munkák befejezése után - az annak időtartamára ideiglenesen kihelyezett - közúti jelzéseket nem távolítja el, a megsérült forgalomtechnikai létesítményeket eredeti állapotukba nem állítja helyre.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül földút, vagy stabilizált földút területén építési törmeléket helyez el,

b) a földút, vagy stabilizált földút területének locsolásával a földút állagát rongálja, járhatóságát veszélyezteti, művelés alá vonja.

Hajdúszoboszló város jelképeinek megsértése

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a város címerét, vagy zászlóját

a) pártpolitikai célokra, vagy választási kampányban felhasználja,

b) jogosulatlanul előállítja, használja vagy forgalomba hozza,

c) a címert, vagy a zászlót erkölcsi érzületet sértő módon megrongálja, vagy megsemmisíti.

Az élhető környezet védelme

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) engedély nélkül ültet fát közterületre és nem tartja be az ültetésre vonatkozó szabályokat,

b) jogellenesen fát vág ki.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet III. fejezetében foglaltakat (víz és vízbázis védelme), valamint IV. fejezet 22. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakat (zaj- és rezgésvédelem) megszegi.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú önkormányzat rendelet V. fejezetében foglalt, a levegő védelmével kapcsolatos rendelkezéseket megsérti.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a)7 a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendeletben,

b)8 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendeletben, valamint

c) az állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) számú önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat és igénybevételi kötelezettséget megsérti.

A temető rendjének védelme

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a köztemető üzemeltető vagy a temetkezési tevékenységet végzőnek kizárólagos feladatát képező tevékenységet hozzájárulás nélkül lát el,

b) sírhelyet, sírbolthelyet, urnafülkét más részére elad, illetve síremlék, sírbolt eladását előzetesen a köztemető üzemeltetőjének nem jelenti be,

c) sírhelyen meg nem engedett kialakítási munkát végez, illetve nem kér hozzájárulást síremlék, sírbolt építésére vagy nem tartja be a köztemetőre vonatkozó előírásokat,

d) a köztemetőben lévő tárgyakat hozzájárulás nélkül elszállít,

e) keletkezett hulladékokat nem a kijelölt szemétgyűjtőben helyezi el,

f) a köztemetőben engedély nélkül közlekedik járművel, vagy állatot –vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével - visz be,

g) a sírok tartozékai állagát sértő tevékenységet végez,

h) a köztemető méltóságát sértő magatartást tanúsít,

i) építési anyagokat, segédeszközöket sírhelyek között engedély nélkül, vagy engedélyezett időtartamon túl tárol.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) köztemetőnek ki nem jelölt területen halottat temet el,

b) halottat temet el, vagy hamvakat helyez el olyan köztemetőben, amelynek lezárását elrendelték,

c) koporsót, sírhelyet vagy sírboltot a hatóság engedélye nélkül eltávolít, vagy felnyit,

d) engedély nélkül urnát temetési helyre elhelyez, vagy onnan eltávolít.

Az állattartás szabályainak megsértése

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületen engedély nélkül állatot tart, legeltet,

b)9 a város közterületein, vagy az önkormányzat tulajdonában illetve résztulajdonában álló ingatlanon galambot etet,

c) a tulajdonában, vagy használatában lévő épület utcai homlokzatán lévő madárfészkelő helyek alatti közterületet a madarak okozta szennyeződésektől nem tisztítja meg,

d)10 ebet nem az erre táblával kijelölt helyen futtat.

III. Fejezet

Jogkövetkezmények és eljárási szabályok

7. § (1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

(3)11

8. § (1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban a jegyző jár el, míg helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(2)12 Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni..

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet - rendelkezéseit a hatálybalépés után elkövetett magatartásokra kell alkalmazni - 2013. május 15-én lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdés c) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés e) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés j) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte. A 2. § (1) bekezdés j) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (2) bekezdés d) pontját a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (4) bekezdés a) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdés b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § b) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § d) pontja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 7. § (3) bekezdését a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 8. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.