Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(XII.8..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09- 2017. 12. 30

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. ( II.20.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: költségvetési rendelet ) 2. § ( 1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„( 1 ) A Képviselő – testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 510 960 496 forintban állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § (1),  (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat összevont

2017. évi  költségvetésének költségvetési bevételét

              510 960 496

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési bevételét

              333 874 544   

Ft-ban,

melyből

    a.a) önként vállalt feladatok működési bevétele

                10 551 100   

Ft-ban,


    a.b.)    Kötelező feladatok működési bevetele

              323 323 444   

Ft,

b) Felhalmozási költségvetési bevételét

              147 604 952   

Ft-ban

melyből

    b.a) önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele

                58 287 888   

Ft,

     b.b)  Kötelező feladatok felhalmozási bevétele

                89 317 064   

Ft,

Előző évi pénzmaradványát

                29 481 000   

Ft-ban

állapítja meg.(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait

              510 960 496   

Ft-ban,

melyen belül

a) működési költségvetési kiadását

              335 846 823   

Ft-ban,

melyen belül

    a.a)   személyi jellegű kiadásokat

              128 466 480   

Ft-ban,

    a.b)   munkaadókat terhelő járulékokat

                25 915 107   

Ft-ban,

    a.c)    dologi jellegű kiadásokat

              137 765 419   

Ft-ban,

    a.d)   egyéb működési célú kiadások

                29 700 852   

Ft-ban,

    a.e)  önkormányzat által folyósított ellátásokat

                  7 500 000   

Ft-ban,


    a.f)    általános tartalék kötelező feladatok működési kiadásaira

                  6 498 965   

Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési kiadását

              175 113 673   

Ft-ban,

melyből

     b.a) a beruházások előirányzatát

                26 425 964   

Ft-ban,

     b.b) a felújítások előirányzatát

                56 373 285   

Ft-ban,


     b.c) a tartalékok az önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásaira

                58 587 888   

Ft-ban,


     b.d) kötelező feladatok felhalmozási kiadásaira

                34 026 536   

Ft-ban,


állapítja meg.”3. § A költségvetési rendelet 8. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 92 314 424 Ft, az általános tartalék 6 498 965 Ft.”

4. § A költségvetési rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § (1)  A Bölcskei Mesevár Óvoda bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2/d. melléklete tartalmazza.

(2) A Bölcskei Mesevár Óvoda kiadásait előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/d. melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Mesevár Óvoda engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.”

5. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 2/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 2/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.

(7) A költségvetési rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.

(8) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. § (1) A költségvetési rendelet 2/d. melléklet számozással kiegészül e rendelet 2/c. mellékletével.

(2) A költségvetési rendelet 3/d. melléklet számozással kiegészül e rendelet 3/c. mellékletével.

(3) A költségvetési rendelet 12. melléklet számozással kiegészül e rendelet 6. mellékletével.

(4) A költségvetési rendelet 13. melléklet számozással kiegészül e rendelet 7. mellékletével.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése, 4. § (1) és (3) bekezdése, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése, 9. §-a, 10. § (1), (3) és (4) bekezdése, 11. § (1) és (3) bekezdése, 13. §-a, 14. § (1), (3) és (4) bekezdése és 15. § (1) és (3) bekezdése.


 Baranya István s.k.                                                                                dr. Orbán Zsuzsanna s.k.

  polgármester                                                                                               jegyzőZáradék:

A rendelet 2017. december 8-án az önkormányzat hírdetőtáblájára történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.
                                                                                                         dr.  Orbán Zsuzsanna s.k.

                                                                                                                     jegyző