Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 04. 28

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról1

2023.02.18.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

a)3 működési költségvetési bevételi összegét: 1 316 188 760 Ft-ban,

b)4 működési költségvetési kiadási összegét: 1 303 035 996 Ft-ban,

c)5 +13 152 764 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d)6 felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 360 800 Ft-ban

e)7 felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 43 513 564 Ft-ban,

f)8 -13 152 764 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3)9 A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 728 765 701 Ft-ban határozza meg.

(4)10 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 617 783 859 Ft-ban határozza meg.

(5)11 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 43 513 564 Ft-ban határozza meg.

(6)12 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 45 393 761 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.

(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(1a)13 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet14

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.12.07.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi kötelező feladatok

2022. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

280 123 408

414 318 883

2 289

414 321 172

411 214 922

3 106 250

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

280 123 408

408 216 058

-

408 216 058

405 236 808

2 979 250

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 323 408

138 416 058

-

138 416 058

135 436 808

2 979 250

1.2

Működési bevételek

-

6 102 825

2 289

6 105 114

5 978 114

127 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

6 096 825

-

6 096 825

5 969 825

127 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

6 000

2 289

8 289

8 289

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

86 000

-

86 000

86 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

86 000

-

86 000

86 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

86 000

-

86 000

86 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

280 123 408

414 404 883

2 289

414 407 172

411 300 922

3 106 250

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

303 566 529

-

303 566 529

286 568 318

16 998 211

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

10 792 000

10 792 000

10 792 000

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

303 566 529

303 566 529

10 792 000

314 358 529

297 360 318

16 998 211

8.

Finanszírozási bevételek (7)

303 566 529

303 566 529

10 792 000

314 358 529

297 360 318

16 998 211

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

583 689 937

717 971 412

10 794 289

728 765 701

708 661 240

20 104 461

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

290 653 539

460 900 413

62 189

460 962 602

440 858 141

20 104 461

10.1

Személyi juttatások

61 571 782

68 207 878

-

68 207 878

65 980 517

2 227 361

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 067

9 125 082

-

9 125 082

9 095 832

29 250

10.3

Dologi kiadások

216 248 663

331 362 308

459 950

331 822 258

316 766 826

15 055 432

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

52 205 145

- 397 761

51 807 384

49 014 966

2 792 418

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 205

-

1 205

1 205

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

-

4 120 000

3 620 000

500 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

48 083 940

- 397 761

47 686 179

45 393 761

2 292 418

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

45 791 522

- 397 761

45 393 761

45 393 761

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

-

2 292 418

-

2 292 418

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

35 768 800

- 59 900

35 708 900

35 708 900

-

11.1

Beruházások

30 268 800

35 768 800

- 59 900

35 708 900

35 708 900

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

320 922 339

496 669 213

2 289

496 671 502

476 567 041

20 104 461

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

210 510 199

-

210 510 199

210 510 199

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

232 094 199

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

232 094 199

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

583 689 937

717 971 412

10 794 289

728 765 701

708 661 240

20 104 461

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.12.07.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi kötelező feladatok

2022. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

15 006 056

363 514 326

-

363 514 326

363 514 326

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 984 800

363 484 444

-

363 484 444

363 484 444

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 984 800

363 484 444

-

363 484 444

363 484 444

-

1.2

Működési bevételek

21 256

29 882

-

29 882

29 882

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

5 626

-

5 626

5 626

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

6 000

-

6 000

6 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

6 000

-

6 000

6 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

6 000

-

6 000

6 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

15 006 056

363 520 326

-

363 520 326

363 520 326

-

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

43 753 334

-

43 753 334

43 753 334

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

210 510 199

-

210 510 199

210 510 199

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

295 728 932

254 263 533

-

254 263 533

254 263 533

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

295 728 932

254 263 533

-

254 263 533

254 263 533

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

310 734 988

617 783 859

-

617 783 859

617 783 859

-

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

310 734 988

609 979 195

-

609 979 195

609 979 195

-

10.1

Személyi juttatások

225 432 877

458 370 539

- 2 477

458 368 062

458 368 062

-

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

71 305 271

2 477

71 307 748

71 307 748

-

10.3

Dologi kiadások

45 705 058

80 303 385

-

80 303 385

80 303 385

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

-

7 804 664

-

7 804 664

7 804 664

-

11.1

Beruházások

-

7 804 664

-

7 804 664

7 804 664

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

310 734 988

617 783 859

-

617 783 859

617 783 859

-

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

310 734 988

617 783 859

-

617 783 859

617 783 859

-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.12.07.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi kötelező feladatok

2022. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

295 129 464

777 833 209

2 289

777 835 498

774 729 248

3 106 250

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

771 700 502

-

771 700 502

768 721 252

2 979 250

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 308 208

501 900 502

-

501 900 502

498 921 252

2 979 250

1.2

Működési bevételek

21 256

6 132 707

2 289

6 134 996

6 007 996

127 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

6 096 825

-

6 096 825

5 969 825

127 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

4 000

-

4 000

4 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

11 626

2 289

13 915

13 915

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

92 000

-

92 000

92 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

92 000

-

92 000

92 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

92 000

-

92 000

92 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

295 129 464

777 925 209

2 289

777 927 498

774 821 248

3 106 250

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

-

347 319 863

330 321 652

16 998 211

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

10 792 000

10 792 000

10 792 000

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

210 510 199

-

210 510 199

210 510 199

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

599 295 461

557 830 062

10 792 000

568 622 062

551 623 851

16 998 211

8.

Finanszírozási bevételek (7)

599 295 461

557 830 062

10 792 000

568 622 062

551 623 851

16 998 211

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

894 424 925

1 335 755 271

10 794 289

1 346 549 560

1 326 445 099

20 104 461

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

601 388 527

1 070 879 608

62 189

1 070 941 797

1 050 837 336

20 104 461

10.1

Személyi juttatások

287 004 659

526 578 417

- 2 477

526 575 940

524 348 579

2 227 361

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

80 430 353

2 477

80 432 830

80 403 580

29 250

10.3

Dologi kiadások

261 953 721

411 665 693

459 950

412 125 643

397 070 211

15 055 432

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

52 205 145

- 397 761

51 807 384

49 014 966

2 792 418

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

1 205

-

1 205

1 205

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

-

4 120 000

3 620 000

500 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

48 083 940

- 397 761

47 686 179

45 393 761

2 292 418

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

45 791 522

- 397 761

45 393 761

45 393 761

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

-

2 292 418

-

2 292 418

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

43 573 464

- 59 900

43 513 564

43 513 564

-

11.1

Beruházások

30 268 800

43 573 464

- 59 900

43 513 564

43 513 564

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

631 657 327

1 114 453 072

2 289

1 114 455 361

1 094 350 900

20 104 461

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

210 510 199

-

210 510 199

210 510 199

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

232 094 199

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

232 094 199

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

894 424 925

1 335 755 271

10 794 289

1 346 549 560

1 326 445 099

20 104 461

2. melléklet15

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.12.07

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.12.07

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

280 123 408

414 318 883

2 289

414 321 172

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

290 653 539

460 900 413

62 189

460 962 602

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

280 123 408

408 216 058

0

408 216 058

10.1

Személyi juttatások

61 571 782

68 207 878

0

68 207 878

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 067

9 125 082

0

9 125 082

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

216 248 663

331 362 308

459 950

331 822 258

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 323 408

138 416 058

0

138 416 058

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

52 205 145

-397 761

51 807 384

1.2

Működési bevételek

0

6 102 825

2 289

6 105 114

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

1 205

0

1 205

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

0

4 120 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 096 825

0

6 096 825

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

48 083 940

-397 761

47 686 179

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

45 791 522

-397 761

45 393 761

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

0

2 292 418

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

35 768 800

-59 900

35 708 900

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

30 268 800

35 768 800

-59 900

35 708 900

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

6 000

2 289

8 289

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

86 000

0

86 000

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

320 922 339

496 669 213

2 289

496 671 502

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

86 000

0

86 000

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

210 510 199

0

210 510 199

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

86 000

0

86 000

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

280 123 408

414 404 883

2 289

414 407 172

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

303 566 529

0

303 566 529

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

10 792 000

10 792 000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

303 566 529

303 566 529

10 792 000

314 358 529

8.

Finanszírozási bevételek (7)

303 566 529

303 566 529

10 792 000

314 358 529

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

583 689 937

717 971 412

10 794 289

728 765 701

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

583 689 937

717 971 412

10 794 289

728 765 701

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.12.07

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.12.07

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

15 006 056

363 514 326

0

363 514 326

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

310 734 988

609 979 195

0

609 979 195

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 984 800

363 484 444

0

363 484 444

10.1

Személyi juttatások

225 432 877

458 370 539

-2 477

458 368 062

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

71 305 271

2 477

71 307 748

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

45 705 058

80 303 385

0

80 303 385

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 984 800

363 484 444

0

363 484 444

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

21 256

29 882

0

29 882

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

0

7 804 664

0

7 804 664

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

0

7 804 664

0

7 804 664

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

5 626

0

5 626

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

6 000

0

6 000

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

310 734 988

617 783 859

0

617 783 859

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

6 000

0

6 000

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6 000

0

6 000

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

15 006 056

363 520 326

0

363 520 326

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

43 753 334

0

43 753 334

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

210 510 199

0

210 510 199

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

295 728 932

254 263 533

0

254 263 533

8.

Finanszírozási bevételek (7)

295 728 932

254 263 533

0

254 263 533

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

310 734 988

617 783 859

0

617 783 859

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

310 734 988

617 783 859

0

617 783 859

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.12.07

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.12.07

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

295 129 464

777 833 209

2 289

777 835 498

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

601 388 527

1 070 879 608

62 189

1 070 941 797

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

771 700 502

0

771 700 502

10.1

Személyi juttatások

287 004 659

526 578 417

-2 477

526 575 940

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

80 430 353

2 477

80 432 830

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

261 953 721

411 665 693

459 950

412 125 643

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 308 208

501 900 502

0

501 900 502

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

52 205 145

-397 761

51 807 384

1.2

Működési bevételek

21 256

6 132 707

2 289

6 134 996

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

1 205

0

1 205

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

0

4 120 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 096 825

0

6 096 825

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

48 083 940

-397 761

47 686 179

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

45 791 522

-397 761

45 393 761

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

0

2 292 418

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

4 000

0

4 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

43 573 464

-59 900

43 513 564

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

30 268 800

43 573 464

-59 900

43 513 564

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

11 626

2 289

13 915

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

92 000

0

92 000

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

631 657 327

1 114 453 072

2 289

1 114 455 361

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

21 584 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

92 000

0

92 000

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

210 510 199

0

210 510 199

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

92 000

0

92 000

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

221 302 199

10 792 000

232 094 199

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

295 129 464

777 925 209

2 289

777 927 498

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

0

347 319 863

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

10 792 000

10 792 000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

210 510 199

0

210 510 199

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

599 295 461

557 830 062

10 792 000

568 622 062

8.

Finanszírozási bevételek (7)

599 295 461

557 830 062

10 792 000

568 622 062

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

894 424 925

1 335 755 271

10 794 289

1 346 549 560

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

894 424 925

1 335 755 271

10 794 289

1 346 549 560

3. melléklet16

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.12.07.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Egyéb
felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

70 134 513

73 429 813

-

73 429 813

60 077 916

7 330 199

6 021 698

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

16 617 694

16 617 694

16 617 694

16 505 694

112 000

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 111 459

8 111 459

8 111 459

7 163 369

948 090

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 845 100

24 845 100

24 845 100

22 848 000

1 997 100

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

8 981 580

8 981 580

8 981 580

6 540 000

765 180

1 676 400

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)

461 320

461 320

461 320

315 392

145 928

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 535 428

7 335 428

7 335 428

3 465 587

1 557 043

2 312 798

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)

220 974

220 974

220 974

151 074

69 900

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

5 738 568

6 233 868

6 233 868

3 088 800

1 212 568

1 932 500

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)

522 390

522 390

522 390

522 390

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

34 143 583

39 763 565

10 792 000

50 555 565

2 008 016

1 190 655

21 652 894

-

4 120 000

-

-

-

-

21 584 000

-

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

4 971 139

9 761 139

9 761 139

1 548 174

320 139

7 892 826

K

2.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

450 000

450 000

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

-

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

650 000

650 000

650 000

650 000

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás megrendezése

300 000

300 000

300 000

300 000

K

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

150 000

150 000

K

e.

Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna

3 520 000

3 520 000

3 520 000

3 520 000

K

4.

Tagdíjak:

-

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

c.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

50 000

50 000

Ö

d.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

893 550

Ö

e.

Klímabarát Települések Szövetsége

35 000

35 000

35 000

35 000

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

704 000

704 000

704 000

K

6.

2022. évi cégautóadó

712 800

861 600

861 600

861 600

K

7.

Kitüntetések adományozása

-

-

-

K

a.

Komjáthy Díj

323 400

326 000

326 000

200 000

26 000

100 000

K

b.

Felelősség a Közösségért díj

399 120

399 120

399 120

236 220

99 120

63 780

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

464 494

464 494

464 494

7 874

228 494

228 126

K

d.

Pro Comitatu díj

42 117

42 117

42 117

7 874

24 117

10 126

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

719 963

719 963

719 963

7 874

492 785

219 304

K

8.

Veszprém megye környezetvédelmi programja

1 500 000

-

-

K

9.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása

1 500 000

-

-

Ö

10.

Föld Napja

150 000

150 000

150 000

150 000

Ö

11.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek

180 000

514 582

514 582

514 582

K

12.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

200 000

200 000

K

13.

2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

Ö

14.

Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K

15.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év)

2 880 000

2 880 000

2 880 000

2 880 000

Ö

16.

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére

500 000

500 000

500 000

K

17.

„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése

600 000

600 000

600 000

K

18.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)

2 240 000

2 240 000

2 240 000

K

19.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

10 792 000

10 792 000

10 792 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

224 709 676

340 509 798

-

340 509 798

6 121 946

604 228

295 467 810

1 205

-

-

-

28 808 850

-

-

9 505 759

K

1.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

6 076 400

6 076 400

6 076 400

6 076 400

K

2.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

1 299 002

206 752

697 500

394 750

Ö

3.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

6 365 660

6 575 660

6 575 660

116 383

13 617

6 445 660

K

4.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

227 444

227 444

227 444

227 444

K

5.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

197 567

197 567

197 567

197 567

K

6.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

406 462

406 462

406 462

406 462

K

7.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

825 151

825 151

825 151

825 151

K

8.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

988 912

988 912

988 912

654 950

333 962

K

9.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

1 000 000

1 000 000

1 000 000

62 002

24 835

913 163

K

10.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

30 189 200

30 189 200

30 189 200

1 380 350

28 808 850

Ö

11.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

2 414 001

2 414 001

2 414 001

2 414 001

K

12.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

53 118

53 118

53 118

53 118

K

13.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 864 655

82 864 655

82 864 655

82 863 450

1 205

K

14.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

41 186 390

41 186 390

41 186 390

41 186 390

K

15.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 303 245

24 303 245

24 303 245

24 303 245

Ö

16.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

1 700 000

1 700 000

1 700 000

481 298

1 218 702

K

17.

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése

14 605 000

-

-

K

18.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

9 416 669

9 416 685

9 416 685

875 850

145 061

5 254 726

3 141 048

K

19.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja

200 000

200 000

200 000

200 000

K

20.

TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása

390 800

701 600

701 600

701 600

K

21.

„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt

1 000 000

1 000 000

747 196

252 804

K

22.

„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt

1 000 000

1 000 000

672 242

327 758

K

23.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

10 080 000

10 080 000

6 330 000

3 750 000

K

24.

A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja

1 640 000

1 640 000

1 640 000

K

25.

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

111 275 800

111 275 800

111 275 800

K

26.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 835 000

1 835 000

1 420 912

184 713

229 375

Ö

27.

„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat

2 979 250

2 979 250

1 746 063

29 250

1 203 937

K

28.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja

74 256

74 256

74 256

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 279 856

8 679 856

-

8 679 856

-

-

8 679 856

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K

2.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

3.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

180 000

K

4.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

99 856

99 856

K

5.

Megyeháza épületében lift felújítása

900 000

900 000

900 000

K

6.

Megyeháza épületében Egry terem felújítása

5 500 000

5 500 000

5 500 000

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )

1 000 000

6 500 000

400 050

6 900 050

6 900 050

VI. Tartalék ( 6. melléklet )

4 913 027

48 083 940

- 397 761

47 686 179

-

-

-

-

-

45 393 761

2 292 418

-

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 913 027

45 791 522

- 397 761

45 393 761

45 393 761

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

2 292 418

2 292 418

VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

337 180 655

516 966 972

10 794 289

527 761 261

68 207 878

9 125 082

331 822 258

1 205

4 120 000

45 393 761

2 292 418

35 708 900

-

21 584 000

9 505 759

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

246 509 282

201 004 440

201 004 440

201 004 440

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

583 689 937

717 971 412

10 794 289

728 765 701

68 207 878

9 125 082

331 822 258

1 205

4 120 000

45 393 761

2 292 418

35 708 900

-

21 584 000

210 510 199

Kötelező feladatok összesen (K): 708.661.240 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft

4. melléklet17

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.12.07.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
maradvány
terhére

2022. évi
költségvetési
támogatás
terhére

Országgyűlési
választás,
Országos
Népszavazás
2022. április 3.

2022. évi
Időközi
választások

TOP-5.3.2-17-
VE1-2020-
00001
kódszámú
pályázat

TOP-5.1.1-15-
VE1-2016-
00001
kódszámú
pályázat

TOP_PLUSZ-
3.1.1-21-VE1-
2022-00001
azonosítószámú
pályázat

EFOP-1.6.3-17-
2017-00009
kódszámú
pályázat

"Óvodai és
bölcsődei
fejlesztések
Megalapozó
dokumentumainak
elkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00030
azonosítószámú
pályázat

"Energia-
hatékonysági
fejlesztések
előkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00033
azonosítószámú
pályázat

"Felszíni
csapadékvíz elvezető hálózatok
tervezési térképének
előkészítése
Veszprém
megyében" TOP-
1.5.1-20-2021-
00032
azonosítószámú
pályázat

"OKOS város -
OKOS
kistérségi
kerékpár-
rendszer
tanulmányi
terveinek
elkészítése"
TOP-1.5.1-20-
2021-00037
azonosítószámú
pályázat

„A Bakony
a mi otthonunk!”
TOP-5.3.2-17-
VE1-2021-00002
azonosítószámú
pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

225 432 877

458 370 539

- 2 477

458 368 062

11 834 621

120 679 724

19 814 911

651 512

293 602

10 793 813

263 704 900

48 740

2 316 411

991 737

19 296 189

309 345

3 247 300

4 385 257

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

175 796 885

363 074 663

- 2 477

363 072 186

6 902 759

60 830 873

293 602

10 793 813

253 704 900

2 316 411

991 737

19 296 189

309 345

3 247 300

4 385 257

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

196 929

196 929

196 929

196 929

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

679 632

728 712

728 712

728 712

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

324 508

357 547

357 547

357 547

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

123 079

171 506

171 506

171 506

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

2 667 576

2 727 576

2 727 576

2 727 576

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

202 987

202 987

202 987

K

2.

Normatív jutalom

4 575 906

17 904 809

17 904 809

4 575 906

10 988 903

1 820 000

520 000

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

50 000

980 000

980 000

980 000

K

4.

Jubileumi jutalom

5 976 425

5 976 425

5 976 425

5 976 425

K

5.

Béren kívüli juttatások

11 648 740

19 336 240

19 336 240

11 787 500

7 500 000

48 740

K

6.

Ruházati költségtérítés

4 379 462

6 254 462

6 254 462

29 462

4 350 000

1 875 000

K

7.

Közlekedési költségtérítés

1 487 568

1 487 568

1 487 568

1 487 568

K

8.

Egyéb költségtérítések

2 828 000

1 977 500

1 977 500

1 352 500

625 000

K

9.

Szociális támogatások

909 200

1 475 450

1 475 450

1 475 450

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

89 595

5 202 860

5 202 860

2 278 208

2 924 652

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

15 226 494

15 918 694

15 918 694

326 494

14 207 695

1 252 993

131 512

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 464 602

18 781 868

18 781 868

4 964 602

13 817 266

K

13.

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

71 305 271

2 477

71 307 748

3 234 808

22 344 877

2 656 128

82 988

40 360

1 447 111

36 926 640

341 908

359 013

131 002

2 554 808

43 515

502 700

641 790

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

30 515

30 515

30 515

30 515

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

145 519

96 439

96 439

96 439

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

81 954

48 915

48 915

48 915

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

74 488

26 061

26 061

26 061

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

413 472

413 472

413 472

413 472

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

26 388

26 388

26 388

K. III. Dologi kiadások

45 705 058

80 303 385

-

80 303 385

4 800 894

58 015 721

99 277

-

-

625 972

16 757 419

4 102

-

-

-

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 347 668

1 647 668

1 647 668

1 647 668

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 563 028

14 569 752

14 569 752

4 602 398

4 664

492 891

9 469 799

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6 163 449

7 758 294

300 000

8 058 294

7 758 294

300 000

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

953 006

2 807 726

- 300 000

2 507 726

953 006

1 554 720

K

5.

Közüzemi díjak

5 733

8 733

8 733

8 733

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 796 812

1 802 812

1 802 812

1 222 009

580 803

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

926 929

1 326 929

1 326 929

1 326 929

K

9.

Egyéb szolgáltatások

24 765 649

35 912 536

35 912 536

3 366 395

32 546 141

K

10.

Kiküldetések kiadásai

926 914

3 302 194

3 302 194

922 812

2 375 280

4 102

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

157 480

157 480

157 480

157 480

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

4 761 203

9 366 445

9 366 445

212 490

5 868 644

94 610

133 081

3 057 620

K

13.

Egyéb dologi kiadások

320 051

1 625 680

1 625 680

1 625 677

3

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

17 136

17 136

17 136

K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

-

7 804 664

7 804 664

7 804 664

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

310 734 988

617 783 859

-

617 783 859

19 870 323

201 040 322

22 570 316

734 500

333 962

12 866 896

325 193 623

394 750

2 675 424

1 122 739

21 850 997

352 860

3 750 000

5 027 047

Kötelező feladatok összesen (K): 617.783.859 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet18

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.12.07.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)

30 268 800

35 768 800

- 59 900

35 708 900

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1.2

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye

29 268 800

29 268 800

- 459 950

28 808 850

1.3

Informatikai eszközök infobiztonsági előírásoknak történő megfeleltetése

5 500 000

5 500 000

1.4

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselői részére bérelt laptopok kivásárlása

400 050

400 050

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)

-

7 804 663

1

7 804 664

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére

-

7 804 663

1

7 804 664

a.

Számítógép és monitor (5db)

1 670 647

1 670 647

b.

Notebook (3db)

1 358 997

- 114 027

1 244 970

c.

Szoftverbeszerzés (Windows, Office)

221 615

221 615

d.

Nyomtató (5db)

689 432

54 284

743 716

e.

Okostelefon (5db)

359 999

28 979

388 978

f.

Munkaállomás kialakítása (4db)

1 492 001

30 764

1 522 765

g.

Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)

2 011 972

1

2 011 973

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

30 268 800

43 573 463

- 59 899

43 513 564

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 268 800

43 573 463

- 59 899

43 513 564

6. melléklet19

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.12.07.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

2 913 027

45 791 522

- 397 761

45 393 761

2.

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

-

2 292 418

a.

Önként vállalt feladatok tartalék kerete

1 000 000

292 418

292 418

b.

A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

1 000 000

c.

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása

1 000 000

1 000 000

3.

Tartalék összesen

4 913 027

48 083 940

- 397 761

47 686 179

7. melléklet20

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

771 700 502

1.1

Személyi juttatások

287 004 659

526 575 940

1.2

Működési bevételek

21 256

6 134 996

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

80 432 830

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1.3

Dologi kiadások

261 953 721

412 125 643

1.

Költségvetési működési bevételek

295 129 464

777 835 498

1.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

51 807 384

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

317 051 063

317 051 063

1.

Költségvetési működési kiadások

601 388 527

1 070 941 797

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

251 975 598

210 510 199

2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

569 026 661

538 353 262

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

262 767 598

232 094 199

3.

Működési célú bevételek összesen:

864 156 125

1 316 188 760

3.

Működési célú kiadások összesen:

864 156 125

1 303 035 996

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

30 268 800

43 513 564

4.2

Felhalmozási bevételek

92 000

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

-

92 000

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

30 268 800

43 513 564

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

30 268 800

30 268 800

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30 268 800

30 268 800

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

30 268 800

30 360 800

6.

Felhalmozások összesen:

30 268 800

43 513 564

7.

Bevételek összesen:

894 424 925

1 346 549 560

7.

Kiadások összesen:

894 424 925

1 346 549 560

8. melléklet21

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Induló pénzkészlet

315 251 999

314 775 057

287 910 475

719 784 992

673 856 939

613 926 328

576 220 066

548 243 497

518 320 111

477 839 475

454 570 597

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

36 474 800

31 584 008

492 623 739

22 001 400

23 499 450

21 584 000

22 031 555

24 581 450

21 776 100

21 584 000

32 376 000

771 700 502

3.

Működési bevételek

2 688

1 688

1 688

131 688

1 688

3 188

2 688

4 688

2 241 688

1 732 513

1 688

2 009 103

6 134 996

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

Felhalmozási bevételek

92 000

92 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Finanszírozási bevételek

359 215 291

14 775 428

14 775 428

29 511 817

14 775 428

21 755 181

14 775 428

14 775 428

14 775 428

14 775 428

21 237 967

33 473 810

568 622 062

9.

Bevételek összesen

380 801 979

51 251 916

46 361 124

522 267 244

36 778 516

45 257 819

36 362 116

36 811 671

41 598 566

38 376 041

42 823 655

67 858 913

1 346 549 560

10.

Személyi juttatások

21 547 055

18 668 364

18 668 364

43 648 236

22 836 614

24 536 613

22 836 614

29 927 316

22 836 614

22 836 614

22 836 614

255 396 922

526 575 940

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 032 811

4 032 814

4 032 814

2 629 756

6 647 042

4 605 684

4 565 684

4 565 684

5 206 713

4 565 684

4 565 684

30 982 460

80 432 830

12.

Dologi kiadások

17 132 252

14 252 252

35 649 100

14 253 252

32 654 794

21 502 252

31 890 652

15 519 812

26 490 019

36 478 951

17 252 268

149 050 039

412 125 643

13.

Egyéb működési célú kiadások

100 000

500 000

3 520 000

1 205

47 686 179

51 807 384

14.

Felhalmozási kiadások

5 792 691

29 268 800

2 211 973

200 000

200 000

5 840 100

43 513 564

15.

Finanszírozási kiadások

22 837 862

14 775 428

14 775 428

29 361 483

14 775 428

21 755 081

14 775 428

14 775 428

14 775 428

14 775 428

21 237 967

33 473 810

232 094 199

16.

Kiadások összesen

65 549 980

51 728 858

73 225 706

90 392 727

82 706 569

105 188 430

74 068 378

64 788 240

71 521 952

78 856 677

66 092 533

522 429 510

1 346 549 560

17.

Záró pénzkészlet

315 251 999

314 775 057

287 910 475

719 784 992

673 856 939

613 926 328

576 220 066

548 243 497

518 320 111

477 839 475

454 570 597

0

9. melléklet22

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1.23 A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 777 835 498 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 538 353 262 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, a 2022. évben előrehozott 2023. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt 92 000 Ft bevétel, valamint a 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 346 549 560 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2022. év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség

2023. év

2024. év

2025. év

A

B

C

D

E

F

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

0

0

0

0

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

0

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel

92 000

0

0

0

5

Bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7

Saját bevételek (1+…+6)

92 000

-

-

-

8

Saját bevételek (7) 50 %-a

46 000

-

-

-

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)

0

0

0

0

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

13

Adott váltó

0

0

0

0

14

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)

0

0

0

0

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

20

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

21

Adott váltó

0

0

0

0

22

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

23

Halasztott fizetés

0

0

0

0

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

25

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)

46 000

-

-

-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet24

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 292 902

48 740

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 139 286

548 660

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

28 931 543

701 602

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

58 862 998

1 299 002

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 250 000

4 306 049

4 076 270

4 109 120

173 730

196 929

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

743 500

687 451

651 842

656 936

91 658

30 515

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 993 500

4 993 500

4 728 112

4 766 056

265 388

227 444

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 829 787

3 829 787

3 706 708

3 706 708

123 079

123 079

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

670 213

670 213

595 725

595 725

74 488

74 488

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 500 000

4 500 000

4 302 433

4 302 433

197 567

197 567

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 960 000

1 960 000

1 656 320

1 635 492

303 680

357 547

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340 000

340 000

261 258

258 046

78 742

48 915

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 300 000

2 300 000

1 917 578

1 893 538

382 422

406 462

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

2 400 000

2 456 723

1 720 368

1 777 091

679 632

728 712

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

420 000

363 277

301 064

217 758

118 936

96 439

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 820 000

2 820 000

2 021 432

1 994 849

798 568

825 151

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 082 434

538 950

788 832

538 950

293 602

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

162 634

83 550

122 274

83 550

40 360

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 832

3 750 900

3 095 882

654 950

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

4 373 400

4 006 988

622 500

988 912

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

125 000

125 000

125 000

125 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

125 000

125 000

125 000

125 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

82 936 410

82 863 450

82 936 410

82 936 410

-1 205

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

82 936 410

82 863 450

82 936 410

82 936 410

-1 205

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

82 936 410

82 863 450

71 755

71 755

82 864 655

82 863 450

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

82 936 410

82 863 450

71 755

71 755

82 864 655

82 863 450

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

43 369 910

40 663 028

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

43 369 910

40 663 028

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 108 480

4 108 480

505 054

505 054

2 667 576

2 727 576

935 850

875 850

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

636 816

636 816

78 283

78 283

413 472

413 472

145 061

145 061

9.

Dologi kiadások

5 254 710

5 254 710

5 171 882

5 254 710

82 828

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 006

10 000 006

583 337

583 337

8 252 930

8 395 758

1 163 739

1 020 911

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

83 128 800

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

83 128 800

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 247 300

3 247 300

3 247 300

3 247 300

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

502 700

502 700

502 700

502 700

9.

Dologi kiadások

6 250 000

6 250 000

6 250 000

6 250 000

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 623 900

1 623 900

1 623 900

1 623 900

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211 100

211 100

211 100

211 100

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

12. melléklet25

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

65 536 884

105 989 300

65 536 884

95 195 487

10 793 813

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 269 770

19 172 826

17 269 770

17 725 715

1 447 111

9.

Dologi kiadások

7 519 686

4 584 447

7 519 686

3 958 475

625 972

10.

Beruházások

5 923 660

10 103 364

5 923 660

10 103 364

11.

Kiadások összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

126 983 041

12 866 896

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás