Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Hatályos: 2024. 03. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

2024.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, (2) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rész

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmére (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem megszüntetésére,

b) a településképi követelményekre

c)1 a településkép-érvényesítési eszközökre

terjed ki.

(2) A településképi követelmény lehet

a) területi építészeti,

b) egyedi építészeti és

c) reklámokra, reklámhordozókra, reklámhordozót tartó berendezésekre, cégtáblákra, üzletfeliratokra és információs vagy más célú berendezésekre vonatkozó

követelmény.

(3)2 E rendelet alkalmazásában:

a) Citylight formátumú eszköz: olyan reklám közzétételére alkalmas egy- vagy többoldalas, önállóan álló vagy építményre szerelt berendezés, amely nem ragasztott kivitelű, papír vagy fólia alapú, megvilágítás nélküli vagy megvilágított, oldalanként legfeljebb 11 m2 látható felületű reklámot tartalmaz;

b) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklám közzétételére, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;

c) időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla: közterületen az altalajra helyezett mobil berendezés, valamint a közvilágítási-, villany- és telefonoszlopon bonthatóan elhelyezendő tábla formájú eszköz, amely az ismertetni kívánt rendezvény programját, helyszínét tartalmazza, és az elhelyezés időtartalma legfeljebb 30 nap;

d) információs vagy más célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a megállító tábla, a közérdekű molinó, időszakos sport – és kulturális rendezvényeket hirdető tábla, valamint a CityLight formátumú eszköz;

e) információs vitrin: lakossági apróhirdetések közzétételére biztosított tábla és üvegezett vitrin;

f) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

g) megállító tábla: az üzlet közterületi homlokzata előtti szélességben a közterületen elhelyezhető, az üzlet nyitvatartási idején kihelyezett mobil tábla, amely az árusított termékek nevét és az árakat tartalmazza;

h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;

j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.

k)3 cégtábla: a vállalkozási tevékenységet folytató ingatlanon elhelyezett cégér, címtábla, cégfelirat, címfelirat, amely a vállalkozás nevét és székhelyét, logóját vagy egyéb adatait tartalmazza;

l)4 kioszk: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény;

m)5 árusító pavilon: kereskedelmi tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen, vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény, ide nem értve a kioszkot,

n)6 vendéglátó terasz: vendéglátó rendeltetési egységhez kapcsolódó, padlózattal ellátott vagy körülhatárolt, kizárólag fogyasztásra szolgáló külső tartózkodó tér, ami nem minősül helyiségnek.

II. Fejezet

A helyi védelem

2. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés elrendelése és megszüntetése

2. § (1) A helyi védetté nyilvánítással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatos eljárás hivatalból vagy – a védelem alá helyezés, illetve a védelem megszüntetése iránti – írásbeli kérelem alapján indul meg.

(2)7 Az eljárás megindulásáról, illetve annak megszüntetéséről az érintetteket írásban, papír alapon vagy elektronikus úton értesíti Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

(3) A helyi értékvédelemmel kapcsolatban érintettnek kell tekinteni

a) az érintett ingatlan tulajdonosát,

b) az ingatlan használóját, kezelőjét, egyéb hasznosítóját, valamint

c) a kezdeményezőt.

(4) A helyi védetté nyilvánítás, vagy annak megszüntetése Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) a rendelet módosítására irányuló döntésével történik. A közgyűlési előterjesztés melléklete a kérelem, a műszaki ismertetés és értékvizsgálati munkarész.

(5) E rendelet módosítása a partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárás figyelembe vételével történik.

(6) A helyi védetté nyilvánítási kérelem műszaki ismertetésből és értékvizsgálati munkarészből áll.

(7) A műszaki ismertetés tartalmazza

a) a védendő érték pontos helyét (cím, helyrajzi szám),

b) a védelem alá helyezés kezdeményezésének indokolását,

c) a védendő érték rendeltetését és használatának módját,

d) egyedi védelem esetén a helyszínrajzot,

e) területi védelem esetén az áttekintéshez szükséges, a védett terület határát rögzítő helyszínrajzot.

f) fotódokumentációt és

g) a kezdeményező nevét és címét.

(8) Az értékvizsgálati munkarész egyedi és területi védelem esetén tartalmazza

a) a védelem alapját jelentő tömeg, tetőforma, homlokzati jelleg (homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok) ismertetését,

b) a védelem alapját jelentő belső kialakítás, illetve a használati mód változásának feltételeit,

c) bővítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép és településszerkezet védett értékeivel való összhang követelményét,

d) egyes építmények, építményrészek bővítése, átalakítása során a védelem alapját képező részek megtartását.

(8a)8 Amennyiben a helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményező javaslat nem tartalmazza az e rendeletben meghatározott tartalmi elemeket, a polgármester a kezdeményezőt 30 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a hiánypótlásra megállapított határidő eredménytelenül eltelik, a polgármester a javaslatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(9) Az önkormányzat a védelemre javasolt értéket – a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg – legfeljebb egyéves határozott időtartamra, határozatával ideiglenes védelem alá helyezheti, ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti.

(10) A helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,

b) a védett egyedi érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek az értékvédelmi szakvélemény szerint már nem felel meg,

d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap.

(11) A helyi egyedi védelem alatt álló építményt vagy annak részét csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani.

(12) A helyi egyedi védelem jelölése az épület külső falán elhelyezett „Helyi védett épület” feliratú tábla kihelyezésével történik.

3. A helyi védettség nyilvántartása

3. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a helyi jelentőségű védett építészeti értékek nyilvántartását.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a védettségi kategóriát,

b) fotót,

c) területi védettség esetén a helyrajzi számokat és helyszínrajzot,

d) egyedi védettség esetén a védett érték pontos helyét (cím, helyrajzi szám),

e) az egyedi védett érték rendeltetését és használatának módját.

III. Fejezet

4. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó településképi követelmények

4.1. Településszerkezeti helyi területi védelem

4. § (1) A településszerkezeti helyi területi védelem az épített környezet olyan összefüggő részére, valamint az olyan térre, utcára, utcaszakaszra terjed ki, amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát dokumentálja vagy ahol a település és a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak.

(2) A helyi területi védelem alatt álló Városközpont területén

a) a beépített ingatlanok zöldterületének kialakult mérete megtartandó,

b) azon épületeknél, ahol a teljes homlokzati felület szélességében külső terek - erkélyek, loggiák, külső közlekedők - vannak megépítve, a külső terek eredeti tömör és nyitott felületi mérete megtartandó és redőnyszerkezettel, nyílászáróval nem lezárható.

(3) A Polgári lakónegyed épületeinek állagmegóvásakor, külső felújításakor meg kell tartani a beépítés módját, hagyományos építészeti tömegét, tetőformáját, meg kell hagyni az értéket képező homlokzati nyílásrendet, törekedni kell az eredeti homlokzati tagozatoknak megfelelő díszítettségére és az utcasori homlokzatok harmonikus színezésére.

(4) Az Acélgyári úti lakónegyedben az utcai beépítési mód, az épület utcai tömege és az épület utcai építészeti kialakítása védett.

(5) Az Acélgyári úti elbontott utcai épületek, épületrészek helyén csak a jelenlegivel azonos beépítésű, utcai épülettömegű és építészeti kialakítású új épület építhető.

(6) Az Acélgyári úti jelen állapotukban életveszélyes vagy leromlott épületeket, épületrészeket olyan módon kell helyreállítani, újjáépíteni, hogy a védelemre okot adó utcaképi rész az eredeti állapothoz hasonló megjelenést nyújtson.

(7)9 Az Acélgyári úti lakónegyedben az átépítésnél, újraépítésnél vissza kell építeni az utcai épülettömegeket és tetőformát, a fő építészeti tagozatokat és díszítéseket, valamint a nyílászárókat az eredeti fő osztásrendszer szerint.

4/A. §10 Közterületen, vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen létesített vendéglátó teraszok esetében

a) ernyők csak a vendéglátó terasz területén belül állhatnak, peremük nem érhet a közlekedési terület fölé,

b) homlokzatra rögzített napellenző legalább 2,5 m magasságban helyezhető el.

4.2. Helyi egyedi védelem

5. § (1) A helyi egyedi védelem az épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését nem akadályozza. A védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(2) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

(3) A védett építmények külső megjelenésében az

a) épület geometriai formáját, az épülettömeg arányrendszerét, a homlokzatképzést és annak részleteit, anyaghasználatát,

b) a tető formáját, vízelvezetés módját, tetőfelépítményeit, a tetőfedés jellegét,

c) a homlokzati nyílászárók arányrendszerét, anyaghasználatának külső megjelenését, díszítettségét,

d) az épülettartozékokat,

e) az épület színét

meg kell őrizni, és törekedni kell azok helyreállítására.

(4) Ha a védett épületet, épületrészt az épülethez nem illő módon átalakították, a helyreállítást az eredeti dokumentumok, fényképek alapján, ennek hiányában a megmaradt részekhez igazodó módon kell felújítani, újjáépíteni.

(5)11 A védett épület tetőfelületén tetősík ablak vagy a meglévő tetőkiugró ablak stílusában és a tetősíkon való kiosztási rendszerében új tetőkiugró létesíthető. Napelemet, napkollektort épületen kizárólag a tetőfelületen lehet elhelyezni.

(6) Az épület homlokzati helyreállítását, színezését egységesen kell megoldani.

(7) Az épületen parabola antenna, klímaberendezés csak a bejárati közterületről nem látható módon helyezhető el.

(8) Az épületen cégtábla, üzletfelirat az épület ornamentikáját el nem takaróan helyezhető el.

(9) Közművelődési intézményen reklámhordozó, reklámberendezés csak az épület bejárati szintjén helyezhető el.

(9a)12 Az épületen elhelyezett cégtábla, reklámhordozó elektromos vezetékelése csak takartan, falszerkezeten belül vezethető.

(10) A kerítést a védett épület karakteréhez, anyaghasználatához, színvilágához és a környezethez illő módon kell kialakítani.

(11) A Városközpont területén a helyi védelem alatt álló épületek lapostetős felületein az épület bővítése, magastető ráépítése nem történhet.

5. Reklámhordozókra és egyéb, reklámnak nem minősülő berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

6. § (1) Reklám közzétételét és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezését területi kategóriák szerint a 2. melléklet sorolja fel, figyelemmel a Településszerkezeti Tervről szóló határozat területfelhasználási egységeinek megnevezésére, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletre.

(2) Cégtábla, üzletfelirat helye és darabszáma szempontjából, ahol egy épületen belül több vállalkozás működik, az egyes vállalkozások cégtáblája, üzletfelirata

a) a lakóterületet kivéve

aa) az adott vállalkozási egység homlokzati felületén méret és darabszám korlátozás nélkül,

ab) az épület más felületén legfeljebb egy helyen és legfeljebb 11 m2 méretben, az érintett felület mögött működő vállalkozás írásos beleegyezésével,

b) a lakóterületeken

ba) az épület bejárati szintjén és kerítésén legfeljebb egy helyen és legfeljebb 11 m2 méretben,

bb) az épület többi szintjén legfeljebb egy helyen és legfeljebb 2 m2 méretben

helyezhető el.

(3) Cégtábla, üzletfelirat a homlokzati felületen a homlokzati síkkal párhuzamosan vagy azzal szöget bezárva helyezhető el.

(4) Közterületen reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, utcabútor elhelyezése az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 39. § (1)-(3) bekezdése figyelembe vételével történhet.

(5) Közterület fölé benyúló cégtábla, üzletfelirat az OTÉK 40. § (1)-(2) bekezdése szerint helyezhető el.

(6) Közterület fölé benyúló cégtábla, üzletfelirat kihelyezése esetén a közterület igénybe vételére külön önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezéseket.

(7)13 A vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat

a) az adott ingatlanon az ingatlanhatártól legalább 1 m távolságra, az ingatlanra vonatkozó legnagyobb épületmagasság mértékéig,

b) az ingatlan kerítésén legfeljebb a kerítés magasságáig érő, legfeljebb 11 m2 méretben,

c) az épület homlokzatán

nem ragasztott kivitelben, közlekedésbiztonságot nem veszélyeztető helyen és kialakításban helyezhető el.

(8)14 A település területén az építési tevékenység idején építési reklámháló állványzatra való felhelyezése megengedett, amennyiben az építési napló bejegyzése igazolja a tevékenység megkezdését.

6. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

7. § (1) Az egyéb műszaki berendezés az

a) elektronikus hírközlési építmény (antenna, antennatartó, föld alatti és föld feletti hálózat és szerelvényei)

b) elektromos elosztó, transzformátorház.

(2) Az elektronikus hírközlési építményt elsősorban

a) állami, önkormányzati tulajdonban lévő közterületen,

b) meglévő elektronikus hírközlési építmények közös eszközhasználatával,

c) más fizikai infrastruktúra elemeinek vagy

d) más hálózatüzemeltető fizikai infrastruktúrájának felhasználásával

kell elhelyezni.

6/A.15 A település egészére vonatkozó településképi követelmények

7/A. § (1) Épületek közterület felőli vakolt vagy festett homlokzatait színezéssel részlegesen ellátni nem lehet, kivéve, ha az épület homlokzati struktúrája, tagozódása ezt lehetővé teszi.

(2) Az épületeken részleges homlokzati hőszigetelés is végezhető, amennyiben az legalább egy-egy teljes homlokzati felületre kiterjed.

IV. Fejezet

7. A településkép érvényesítése

8. § (1) Salgótarján város közigazgatási területén található városrészi értékek megőrzése érdekében az önkormányzat

a) településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt biztosít, valamint

b) településképi véleményezési,

c) településképi bejelentési és

d) településképi kötelezési

eljárást folytat le.

(2) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében hozott településképi véleménye, a településképi bejelentésről szóló határozata, valamint a településképi kötelezési eljárás az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

7.1. Konzultáció

9. § (1)16 Településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: konzultáció) az építtető, illetve az általa megbízott személy (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérhet.

(1a)17 A kérelmező köteles szakmai konzultációt kérni új épület építése és épületnek közterületről látható bővítése esetén, ha a tervezett építési tevékenység az Étv. 33/A. §-a szerint egyszerű bejelentéshez kötött.

(1b)18 A konzultációt az önkormányzati főépítész folytatja le.

(1c)19 A kérelmező egyeztetési igényét papír alapon vagy elektronikus úton nyújtja be. A szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az önkormányzat részére.

(2) A konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzítésre kerül a felvetett javaslatok lényege, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozata.

(3) Az emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik az önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.

(4) Az önkormányzat a településképi konzultációért díjat nem számít fel.

7.2. A településképi véleményezési eljárás

10. § (1) A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Építési Kódex) meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében

a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve

b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.

(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

a)20 a helyi egyedi védelem alatt álló épületeken és településszerkezeti területi védelem alatt álló területen álló épületen az építésiengedély-köteles tevékenységek esetén,

b)21 új épület építése esetén,

c) az 1000 m2 szintterületet elérő meglévő épületeken végzett építési engedély köteles munkák esetén,

d)22 új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló), 6,0 m magasságot meghaladó égéstermék-elvezető kémény építése esetén.

(2a)23 A kérelmező saját kérésére településképi véleményezési eljárást lehet lefolytatni a 10. § (2) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is.

(3) A településképi vélemény kialakítása során az alábbi szempontokat figyelembe kell venni:

a) kialakult település-, illetve telekszerkezetnek való megfelelőség,

b) a védendő (megmaradó) adottságokat figyelembe vevő megfelelőség,

c) a tervezett, távlati adottságokat figyelembe vevő megfelelőség,

d) a magassági megfelelőség,

e) a területfelhasználás megfelelősége.

11. § (1)24 A településképi véleményezési eljárás kérelmező által a polgármesterhez írásban benyújtott kérelemre indul. Kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. A kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is benyújtható. A nyomtatványt a polgármester az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(2) A kérelem mellékleteként benyújtott településképi tervdokumentáció a

a) műszaki leírást,

b) helyszínrajzot a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények tető-felülnézeti ábrázolásával, a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításával,

c) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát,

d) metszeteket,

e) valamennyi homlokzatot,

f) utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,

g) látványtervet vagy modellfotót

tartalmazza.

(2a)25 A polgármester csak hiánytalanul összeállított építészeti-műszaki dokumentációt véleményez. A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége a felszólítástól számított 15 napon belül.

(3) A településképi véleményben a polgármester településképi véleményt ad ki, amelyben a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre

a) javasolja,

b) feltétellel javasolja, vagy

c) nem javasolja.

(4) A polgármester véleménye tartalmazza

a) a kérelmező adatait,

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,

c) a (3) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását.

(5)26 A településképi véleményt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon – hiánypótlás felhívás esetében 30 napon – belül meg kell küldeni a kérelmezőnek.

7.3. A településképi bejelentési eljárás

12. §27 (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni

a)28 az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületeken, valamint a helyi értékvédelmi területen álló épületeken az építési engedélyhez nem kötött, külső homlokzati megjelenést érintő építési és felújítási munkák,

b)29 reklámok és reklámhordozók elhelyezése,

c) önálló reklámhordozót tartó építmény építése,

d)30 utcabútor, árusító pavilon, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen létesített vendéglátó terasz, csomagautomata, ATM létesítése

e)31 az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás)

f)32 négynél több lakásos társasház és szövetkezeti ház külső homlokzati megjelenítését érintő - építési engedélyhez nem kötött - építési és felújítási munkák

esetén.

(2) A kérelmező saját kérésére településképi bejelentési eljárást lehet lefolytatni a 12. § (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is.

13. § (1)33 A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez elektronikus úton vagy – természetes személy esetén – papír alapon, írásban benyújtott kérelemre indul. A kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is benyújtható. A nyomtatványt a polgármester az önkormányzat honlapján közzéteszi.

(2)34 A bejelentés tartalmazza:

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d)35 a tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,

e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

(2a)36 A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet kell mellékelni, melynek – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) műszaki leírást az építészeti kialakításról,

b) helyszínrajzot a szomszédos épületek és terepviszonyok feltüntetésével,

c) alaprajzot,

d) homlokzati tervet,

e) utcaképi vázlatot,

f) színtervet, látványtervet.

(3) A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül

a)37 a bejelentés tárgyát képező építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül - tudomásul veszi;

b)38 megtiltja a bejelentés tárgyát képező építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a kérelmezőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha

ba) a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelménynek,

bb) a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek, vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,

bc) a tervezett rendeltetésváltozás nem felel meg a rendezési tervben foglalt követelményeknek, vagy a műszaki kialakítással a tervezett rendeltetés nem valósítható meg;

c)39 megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a (2)-(2a) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(4) A településképi hatósági határozat tartalmazza

a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,

b) a kérelmező nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint

e) azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.

(5)40 A településképi hatósági határozat érvényességi ideje:

a) állandó építmény esetén végleges,

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,

c) önálló reklámhordozót tartó építmény építése, utcabútor, árusító pavilon létesítése esetén legfeljebb 5 év.

(6) Amennyiben a polgármester határidőben településképi hatósági határozatot nem állít ki, azt megadottnak kell tekinteni az (5) bekezdés szerinti érvényességi időtartamig.

13/A. §41 Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.

7.4. Településképi kötelezési eljárás

14. §42 Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni

a) a rendelet előírásainak nem megfelelően megvalósított, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság hatáskörét nem érintő, nem építési engedély vagy egyszerű bejelentés köteles és nem településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenység esetében a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítésére az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására vonatkozóan, valamint

b) a településképi bejelentési eljáráshoz kapcsolódóan

ba) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,

bb) a településképi bejelentés elmulasztása,

bc) a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó és más hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységnek a településképi bejelentést követően, a tevékenység végzésének polgármesteri megtiltására nyitva álló 15 napos43 határidőn belül megkezdett építési tevékenység

esetén.

c) az építészeti értékei alapján a helyi védelem alatt álló épületek, valamint a településszerkezeti helyi területi védelem alatt álló területen lévő épületek homlokzati karbantartásának elmulasztása miatt a településképet jelentősen rontó megjelenés

15. § (1) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul, és a polgármester az érintett ingatlan tulajdonosát kötelezi.

(2) A polgármester a településképi kötelezési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról44 szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.

(3) A településképi kötelezésről a polgármester határozatot45 hoz.

16. §46 A polgármester a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el. A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, melynek legkisebb összege százezer forint, legnagyobb összege természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint.

V. Fejezet

Záró rész

17. § (1) Ez a rendelet 2017. október 31. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 3/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet,

b) a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű védett építészeti értékek
Az értékek megállapítása a 2006. és 2016. évben készült Örökségvédelmi hatástanulmányokon, valamint a korábbi önkormányzati rendeleten alapul

1. Településszerkezeti helyi területi védelem

A

B

C

D

E

1

Meg
nevezés

Mai funkció

hely

Hrsz.

Térkép, Fotó

2

Polgári lakónegyed, az 1920-as években kialakult lakó- és intézményi
terület

Kertvárosias lakónegyed, közigazgatási és köznevelési intézmények, üzletek, gazdasági funkciók

Kassai sor, Pipishegy utca, Losonci út, Mártírok út által lehatárolt terület

1820-1844, 1858-1874

3

Város
központ, az 1960-1980. években kiépített új központ

Nagyvárosias lakónegyed, közigazgatási és köznevelési intézmények, üzletek, gazdasági funkciók

Március 15. utca, Arany János út, Kistarján út, Pécskő út, Rákóczi út , Bem út , Klapka György utca, vasút által lehatárolt terület

3699-3704/6, 3722-3770/4, 3870-3897/2, 4104-4109, 4150-4160

4

Kálvária

Kálvária 14 stáció és gyalogút, három kereszt, barlang

Szent Imre hegy,
Aknász út

0528/6


5

Izraelita temető

Temető és emlékfal

Füleki út 55.

2986


6

Somoskő, emlékpark

Petőfi kunyhó, harangláb, a 13 aradi vértanú emlékhelye, Krepuska emlékoszlop, pihenő terasz

Vároldal út 31.

16429, 16430, 16433


7

Acélgyári úti lakónegyed

Az acélgyári munkások és tisztviselők részére épült lakóépületek

Acélgyári út 13-27., 26-50. szám alatti lakóházak és környezetük

3551/1, 3549, 3547, 3507/5, 3507/6, 3507/9, 3507/10, 3507/3, 3507/13, 3507/14, 3507/15,3507/16,3507/19, 3507/20, 3504

8 47

Bartók Béla úti és Bem utcai polgári lakónegyed

lakó- és intézményterület

Bartók Béla út 8., 10., 12., 14.; Bem utca 1.

1766, 1767, 1768, 1769, 1772

2. Helyi egyedi védelem alá helyezett épületek

A

B

C

D

E

1

Eredeti funkció

Mai funkció

hely

Hrsz.

Fotó

2

Bányai Tiszt
viselő és Munkás
kaszinó épülete

Kollégium

Petőfi út 96.

352/1

3

Római katolikus plébánia – templom

Templom

Petőfi út 99.

832

4

Bánya
igazga
tóság

Kormány
hivatal központi épülete

Zemlinszky Rezső utca 9.

1222

5

Megyei könyvtár

Megyei könyvtár

Kassai sor 2.

1787/5

6

Tüdő
gondozó

Bank

Losonci utca 2.

1806/2

7

Magyar Királyi Járás
bíróság

Járásbíróság

Kossuth Lajos út 3.

1814

8

Magyar Királyi Rendőrkapitányság

Városi Rendőr
kapitányság

Kossuth Lajos út 5.

1855


9

Csendőr
iskola

Középiskola

Május 1. út 58.

1856

10

Acélgyári kaszinó

Vendéglátó egység, palackozó üzem

Salgó út 46.

3130/4

11

Acélgyári iskola

Általános iskola

Acélgyári 48 út 24.

3513 49

12

Lakó
épület ún. „koldus
palota”

Többlakásos lakóház

Acélgyári út
4-6-8.

3519

13

Lakó
épület ún. „koldus
palota”

Többlakásos lakóház

Acélgyári út
10-12.

3520/2

14

Lakó
épület ún. „koldus
palota”

Többlakásos lakóház

Acélgyári út
14-16-18.

3521

15

József Attila Művelő
dési Központ épülete

Művelődési ház, színház, konferencia
terem, kávéház

Fő tér 5.

3748

16

„Fő tér 13-as” lakó
épület

Többlakásos lakóház, alul üzletsor, irodák

Március 15. utca 2-12.

3749

17

Pécskő Áruház épület
együttese

Üzletház

Fő tér 4. és
Rákóczi út 14-20.

3750

18

Karancs Szálló épület
együttese

Szálloda, földszinten működő bank, üzletek

Fő tér 6.

3752

19

„Csillag
házak” lakóház

Többlakásos lakóházak

Bem utca 2-12.

3900, 3901/1-5

20

Megye
háza

Megyeháza és kormány
hivatal

Rákóczi út 36.

4119

21

Római katolikus plébánia – templom

Templom

Budapesti út 55.

6134

22

Evan
gélikus Leány
egyház
község temploma

Templom

Budapesti út 57.

6733

23

Zagyvapálfalva vasút
állomás

Vasút
állomás

Csokonai út 149.

6144/12

24

Salgó
bányai Kultúr
otthon

Kulturális funkció - Geocsodák Háza

Salgóbánya Medvesi út 14.

12479

25 50

Dornyay turistaház

Látogatóközpont

Eresztvény, Dornyay utca 8.

022

26

Rónafalui Rózsa
füzér Királynője kápolna és harangláb

Templom

Vajda János út 3.

11686

27 51

2. melléklet a 33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
Rövidítések:
u.b.: kizárólag utcabútor
n.m.: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Reklámrendelet) szerint nem megengedett, ettől eltérni érvényesen nem lehet.
*: Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett, kivéve a vasútállomások és buszpályaudvarok területét.
A területfelhasználás jelei a településszerkezeti terv megnevezései szerint kerültek meghatározásra.

A

B

C

D

1

Terület-felhasználás jele

Megnevezése

Közterület és köztulajdonban álló ingatlan

Magánterület

2

Beépítésre szánt terület

3

Ln

Nagyvárosias lakóterület

u.b.

n.m.

4

Lk

Kisvárosias lakóterület

u.b.

n.m.

5

Lke

Kertvárosias lakóterület

n.m.

n.m.

6

Lf

Falusias lakóterület

n.m.

n.m.

7

Vt

Településközpont terület

u.b.

n.m.

8

Vi

Intézményterület

u.b.

n.m.

9

Gksz

Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület

n.m.

n.m.

11

Gip

Gazdasági, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület

n.m.

n.m.

12

Gipe

Gazdasági, egyéb ipari terület

n.m.

n.m.

13

Üü

Üdülőházas üdülőterület

n.m.

n.m.

14

Üh

Hétvégiházas üdülőterület

n.m.

n.m.

15

Kkm

Különleges közműterület

n.m.

n.m.

16

Kkö

Különleges közlekedési terület

n.m.

n.m.*

17

Kmg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

n.m.

n.m.

18

Kre

Különleges sport – és rekreációs terület

n.m.

n.m.

19

Kt

Különleges temető terület

n.m.

n.m.

20

Beépítésre nem szánt terület

21

Köu

Közúti közlekedési terület I. rendű közút

u.b.

u.b.

22

Köu

Közúti közlekedési terület II. rendű közút

u.b.

u.b.

23

kt.

Nem szerkezeti jelentőségű, külterületi út

u.b.

u.b.

24

Kök

Kötöttpályás közlekedési terület

u.b.

u.b.

25

Zkp

Zöldterület - közpark

n.m.

n.m.

26

Zkk

Zöldterület - közkert

n.m.

n.m.

27

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

n.m.

n.m.

28

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

n.m.

n.m.

29

Ek

Közjóléti rendeltetésű erdőterület

n.m.

n.m.

30

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

n.m.

n.m.

31

Általános mezőgazdasági terület

n.m.

n.m.

32

V

Vízgazdálkodási terület

n.m.

n.m.

33

KbH

Különleges hulladékkezelő terület

n.m.

n.m.

34

KbKm

Különleges külterületi közműterület

n.m.

n.m.

35

KbB/R

Bányászattal érintett terület (rekultiváció)

n.m.

n.m.

36

KbI

Különleges intézmény terület

n.m.

n.m.

37

KbLh

Különleges külterületi lakott hely

n.m.

n.m.

38

KbT

Különleges temető terület (külterületi)

n.m.

n.m.

39

KbKö

Különleges közlekedési terület

n.m.

n.m.

40

Kbkt

Különleges beépítésre nem szánt köztér

n.m.

n.m.

1

Az 1. § (1) bekezdés c) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

2

Módosította a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

3

Az 1. § (3) bekezdés k) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (3) bekezdés l) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (3) bekezdés m) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (3) bekezdés n) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 2. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (8a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (7) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4/A. §-t a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

11

Az 5. § (5) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (9a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 6. § (7) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (8) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 6/A. alcímet (7/A. §-t) a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

16

A 9. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. § (1a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 9. § (1b) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 9. § (1c) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 10. § (2) bekezdés b) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 10. § (2) bekezdés d) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Beiktatta a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

24

Módosította a 13/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. április 30. napjától.

25

A 11. § (2a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése iktatta be.

26

A 11. § (5) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Módosította a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

28

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Módosította a 13/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 30. napjától.

30

A 12. § (1) bekezdés d) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Beiktatta a 13/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 30. napjától.

32

A 12. § (1) bekezdés f) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdése iktatta be.

33

Módosította a 13/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. április 30. napjától. A 13. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Módosította a 13/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. április 30. napjától.

35

A 13. § (2) bekezdés d) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 13. § (2a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 13. § (3) bekezdés a) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 13. § (3) bekezdés b) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 13. § (3) bekezdés c) pontját a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdése iktatta be.

40

A 13. § (5) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 12. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Beiktatta a 13/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. április 30. napjától.

42

A 14. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.

43

Módosította a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2019. január 1. napjától.

44

Módosította a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2019. január 1. napjától.

45

Módosította a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

46

Módosította a 13/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2021. április 30. napjától. A 16. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.

47

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a iktatta be.

50

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 25. sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.

51

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 27 . sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

48

Módosította a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2019. január 1. napjától.

49

Módosította a 30/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2019. január 1. napjától.