Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 25

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 312 352 500 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                                 295 445 365 Ft

- személyi jellegű kiadások                                         56 434 938 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                    10 122 215 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                 50 283 718 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                        9 937 949 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                 85 966 088 Ft

- finanszírozási kiadások                                             82 700 457 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                             16 907 135 Ft

- beruházások                                                               2 168 900 Ft

- felújítások                                                                  14 658 855 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                    79 380 Ft


b) bevételi fő összegét 590 729 833 Ft-ban

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                                 544 009 277 Ft

- önkormányzatok működési támogatásai                  217 374 272 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                          29 141 169 Ft

- közhatalmi bevételek                                                  11 885 377 Ft

- működési bevételek                                                    13 677 898 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                            546 415 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                         264 108 560 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések                    7 275 586 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                              46 720 556 Ft

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről            46 604 556 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            116 000 Ft


állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 972 002 561 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza, a 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2019. május 23.           Nagy László Péter                                                            Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. május 24. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2019. május 24.


                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyző