Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) kiadási fő összegét 709.082.851 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                            394.832.261 Ft

- személyi jellegű kiadások                                  131.641.389 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                22.676.864 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                            78.173.624 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                   7.738.800 Ft

- egyéb működési célú kiadások                            58.165.596 Ft

- finanszírozási kiadások                                        96.435.988 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                       314.250.590 Ft

- beruházások                                                         55.882.948 Ft

- felújítások                                                             44.878.900 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                      213.488.742 Ft

b) bevételi fő összegét 884.792.878 Ft-ban

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                           571.271.905 Ft

- önkormányzatok működési támogatásai            222.975.184 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                    40.313.810 Ft

- közhatalmi bevételek                                            23.474.202 Ft

- működési bevételek                                              13.583.267 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                      445.000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                   172.515.772 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések              8.804.268 Ft

- irányító szervi támogatás                                      89.160.402 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                      313.520.973 Ft

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről    207.303.186 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        20.000 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                    106.197.787 Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1., 2.2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 973.222.005 Ft-ban állapítja meg.5. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.7. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza. A 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2020. július 13.           Nagy László Péter                                                            Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. július 14. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2020. július 14.


                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyző