Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.27.)önkormányzati rendelete

Géderlak Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 28- 2022. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya


1. §

(1) A rendelet hatálya Géderlak Község Önkormányzatára és szerveire és az önkormányzat és társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.


(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt Kormányzati funkció és szakfeladat szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


 (4)A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.


II. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2019. évi költségvetése


2. §


(1) [1]Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


Költségvetési bevételi fő összegét                           402.583.122,- Ft-ban,

Költségvetési kiadási fő összegét                            402.583.122,- Ft-ban,

állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.


3. §


(1) [2]Az önkormányzat 2019. évi módosított bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai                                                  132.261.225,- Ft

     amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  62.732.315,-Ft

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak                        

      támogatása                                                                             22.795.633,- Ft

ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyer-                       

      mekétkeztetési feladatainak támogatása                                33.734.494,- Ft

ad) Települési önkormányzatok kiegészítő

      egyéb támogatása                                                                                    0,-Ft   

ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

támogatása                                                                                     1.800.000,- Ft   

af) Működési célú központosított előirányzatok                          10.608.560,- Ft   

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             61.936.000,- Ft

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                       0,- Ft

d) Közhatalmi bevételek                                                                                  19.251.000,- Ft

da) Jövedelemadók                                                                                      0,- Ft

db) Vagyoni típusú adók                                                                1.300.000,- Ft

dc) Termékek és szolgáltatások adói                                           15.000.000,- Ft

dd)Egyéb közhatalmi bevételek                                                        451.000,- Ft           

de) Gépjárműadók                                                                         2.500.000, -Ft

df) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                              0,-Ft

e) Működési bevételek                                                                                     13.192.000,- Ft

f) Felhalmozási bevételek                                                                                47.206.500,- Ft

g) Működési célú átvett pénzeszközök                                                             18.077.000,- Ft

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       37.000.000,- Ft

i) Finanszírozási bevételek                                                                       69.492.492,- Ft(2)[3]Az önkormányzat 2019. évi módosított kiadásai

a) működési költségvetés                                                                               402.583.122,- Ft

aa) Személyi juttatások                                                                64.426.000,- Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

       hozzájárulási adó                                                                      9.915.00,- Ft

ac) Dologi kiadások                                                                     70.451.622,- Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     8.182.000- Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások                                              63.255.922,- Ft

af) Finanszírozási kiadások                                                          71.594.988,- Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                          114.757.590,- Ft

ba) beruházások                                                                             6.826.590,- Ft

bb) felújítások                                                                            105.240.000,- Ft

bc) felhalmozási támogatások                                                        2.691.000,- Ft

bd) felhalmozási hitel                                                                                  0,- Ft

           


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként

     aa) – Óvoda eszközbeszerzés                           470.090.- Ft

     ab) –                     0 ,- Ft

     ac) –                                    0,- Ft

   ad) –                                                   0,- Ft


b) felújítások kiadásai felújításonként

    ba) -Közút felújítás                                                  45.750.000 ,- Ft


    bb) – Csapadékvíz elveztés                          31.150.0000,- Ft

    bc) –  Óvoda felújítás                                   24.000.000 ,- Ft

     bd) – Egészségház felújítás                         5.600.000,- Ft

     be) – Plébánia önrész                                  1.500.000,- Ft


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


a)

települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (továbbiakban:  lakhatási támogatás)

900.000,- Ft


b)

rendkívüli települési támogatás

6.762.000,- Ft


c)

Temetési segély,támogatás

360.000,- Ft


d)

köztemetés

         160.000,- Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletét a 10. melléklet tartalmazza.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.


(7) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza,

4.§


(1) A költségvetés egyenlege 0,-  Ft működési hiányt tartalmaz.


(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                                                                                  0,-  Ft

b) külső finanszírozással                                                                                  0,- Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, eredményének, vállalkozási maradványának

         igénybevétele                                                                                                      0,- Ft,

      aa) működési célú                                                                         0,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                    0,- Ft

b)  betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                     0,- Ft,

      ba) működési célú                                                                         0,- Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0,- Ft

d) tartalék igénybe vétele                                                                                        0,- Ft


(4) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele                                                                              0,- Ft

      aa) működési célú                                                                         0,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                    0,- Ft
A költségvetési hiány finanszírozásának módja


5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.


(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele


(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja


6. §


 (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testült pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

        a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  7   fő,

        b) az előző év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  8 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                      19 fő.


(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.


9. §


(1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 2.500.000,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.


(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.


10. §


A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.


11. §A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6 . számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.13. §


Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok


14. §


A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.


Részletszabályok

Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása


15. §


(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3)A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


16. §  


(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


17. § 


A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


18. § 


(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.


Költségvetés pénzmaradványa


19. §  


 A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.


Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal

rendje


20. §  


Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


A támogatások odaítélésének, folyósításának és

elszámolásának rendje


21.§  


(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.


(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.


(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.


(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.


(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.IV. FEJEZET

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS


22. §  


(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.


(3)A Képviselő-testület minden engedélyezett főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozói után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2019. január 1-től évi nettó 120.000 Ft-ban állapítja meg, a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére ennek részmunkaidő szerinti időarányos részét.


(4) A képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2019. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.


(5) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét  nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.


(6)A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


23. § 


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2022. december 31-én.


(2)A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

 .

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.


Géderlak, 2019. február 12.

                           Katona György                                                  Czabainé Csada Márta 

                             polgármester                                                                 jegyzőEgységes szerkezetbe foglalva: 2020. február 27. napján.
                            Katona György                                              Czabainé Csada Márta

                          polgármester                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 2/2020.(II27.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól

[2]

A rendelet szövegét a 2/2020.(II.27.)önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020. február 28-tól

[3]

A rendelet szövegét a 2/2020.(II.27.)önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2020.február 28-tól