Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (V.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 02. 01

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                264.116 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              332.390 ezer forintban állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2.§(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                     162.949 ezer forint

Ebből:

a) - személyi jellegű kiadások:                                    66.778 eFt

b) - munkaadókat terhelő járulékok:                           13.172 eFt

c) - dologi kiadások:                                                   56. 844eFt

d) - ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 2. 974 eFt

e) - egyéb működési célú kiadások :                           23.181 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 71. 975 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


a) beruházások:                                                           44.975 eFt

b) felújítások:                                                                  635 eFt

c) egyéb felhalmozási kiadások:                                 26.365 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét  3.melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. §

(1)  Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Tiszagyulaháza község 2015. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) Tiszagyulaháza Község 2015. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Tiszagyulaháza Község 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. melléklete mutatja be.

(7) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be.

(8) Tiszagyulaháza Község 2015. évi maradvány levezetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(9) Tiszagyulaháza Község 2015. évi vagyonmérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) Tiszagyulaháza Község 2015. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Tiszagyulaháza Község 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”


4. A költségvetési létszámkeret5.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 50 főben hagyja jóvá a 6. és 7. melléklet szerint.


5. A maradvány


6. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 68.274 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.


6. Záró rendelkezések


7. §  Ez a rendelet a 2016. május 25..napján lép hatályba.


Tiszagyulaháza, 2016. május 17.Mikó Zoltán                                                                                      Dr. Kiss Imre

Polgármester                                                                                     jegyző