Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                182.721 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét               233.027 ezer forintban állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                                  130.907 ezer forint

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:                                                              57.876 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                                       10.058 eFt

c) dologi kiadások:                                                                             52.203 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             1.251 eFt

e) egyéb működési célú kiadások:                                                         9.519 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 22.374 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


a) beruházások: 21.548 eFt

b) felújítások:         826 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét 3. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. § (1)   Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)   Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(3)   Tiszagyulaháza község 2017. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4)   Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Tiszagyulaháza Község 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. melléklete mutatja be

(7)   Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be

(8) Tiszagyulaháza Község 2017. évi maradvány levezetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza

(9) Tiszagyulaháza Község 2017. évi vagyonmérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza

(10) Tiszagyulaháza Község 2017. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza

(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza

(13) Az adósságállomány alakulását a rendelet 13. melléklete tartalmazza

(14) Tiszagyulaháza Köszég Önkormányzat 2017. évben kapott támogatásairól a kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(15) Tiszagyulaháza Község Önkormányzat 2017. évben átadott támogatásairól a kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


4. A maradvány


5. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 50.306 eFt-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.


5. Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.


Tiszagyulaháza, 2018. május 29.Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                    jegyző