Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 01

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2023.01.01.

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 6. és 11. pontjára, az 5. § (2) b) pontjára, a 13. § (1) bekezdésére és a 18. § (1) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) Sülysáp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és irányítása alatt működő költségvetési szervekre;

b) az önkormányzat tulajdonára és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokra, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra.

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítéseinek szabályairól, valamint a közterületek használatáról, hasznosításáról külön önkormányzati rendeletek rendelkeznek.

2. Az önkormányzati vagyon besorolása és nyilvántartása

2. § (1) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyonelemeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket a 2. melléklet tartalmazza

(3) Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a 3. melléklet tartalmazza.

a) Az önkormányzat által vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket a 6. melléklet tartalmazza.1

(4) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek egyikét sem minősíti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak.

3. § (1) Az önkormányzati vagyon besorolásával kapcsolatos döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A képviselő-testület döntéséhez kikéri a pénzügyekért és vagyongazdálkodásért felelős bizottsága véleményét, amit a bizottság az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének figyelembe vételével alakít ki.

4. § Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint kell nyilvántartást vezetni.

3. Az önkormányzati vagyon hasznosítása

5. § (1) A tulajdonost megillető jogok közül a rendelkezési jog gyakorlására – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – közvetlenül a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosult

a) 500 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásának jóváhagyására,

b) 500 ezer Ft értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedésére, cseréjére,

c) 100 ezer Ft – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meg nem haladó elavult ingóságok értékesítésére,2

d) értékhatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzat ellenérték nélkül szerez tehermentes – kivéve használati terhek – tulajdonjogot,3

e) a képviselő-testület tulajdonosi döntései alapján a szerződések megkötésére,

f) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére,

g) a nem intézményi használatban lévő vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződések megkötésére,

h) a biztosítási szerződések megkötésére,

i) olyan szerződési ajánlatok saját hatáskörű elutasítására, melyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,

j) a szerződésekben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére és indokolt esetben a szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtételére,

k) a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosi hozzájárulás megadására,

l) a kisösszegű követelések törlésére,

m) egy éves tartamot meg nem haladó, legfeljebb 1 millió Ft értékhatárú használati szerződések megkötésére az önkormányzati ingatlanok vonatkozásában;4

n) ingatlanokkal kapcsolatosan szerződés alapján létrejött jogi tények ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére;5

o) közműszolgáltatók által kezdeményezett szolgalmi jog bejegyzésekhez való hozzájárulás megadására;6

p) az ingatlan-nyilvántartási szerv által feltárt térképezési hiba folytán bekövetkező térképi változások jóváhagyására.7

(3) A polgármester a (2) bekezdéssel kapott felhatalmazáson alapuló döntéseiről és intézkedéseiről negyedévente beszámol a képviselő-testületnek.

6. § (1) Az önkormányzati tulajdonban álló – 15 millió forint értékhatár feletti – vagyonelemek tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés előkészítése Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatalának feladata.

(3) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általa arra felhatalmazott személy jogosult.

(4)8 Amennyiben valamely az (1) bekezdés hatálya alá eső, de értékesítésre meg nem hirdetett vagyonelem vonatkozásában vételi ajánlat érkezik az önkormányzathoz, annak célját és tartalmát mérlegelve – különös tekintettel a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési szempontokra – a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy versenyeztetési eljárás nélkül értékesíti a vagyonelemet az ajánlattevő részére, azzal, hogy e rendelet egyéb vonatkozó előírásait ebben az esetben is érvényesíteni kell.

7. § (1) A vagyonkezelésbe vagy hasznosításba adott önkormányzati vagyon hasznosításáról – amennyiben erről külön vagyonkezelői vagy bérleti szerződés nem rendelkezik – a vagyon kezelője, használója jogosult dönteni.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt működő szervek feladatellátásához biztosított, és az intézmények rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyon csak oly mértékben hasznosítható az intézmény alapfeladatától eltérő célra, amennyiben az nem veszélyezteti a cél szerinti működést.

(3) Az önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézmények használatában levő létesítmények más célú igénybevételének (bérbevételének) díjait a 4. melléklet tartalmazza, melyeket a (4) és (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.9

(4) Amennyiben az igénybevétel az igénylő személye vagy az igénybevétel célja tekintettel különös méltánylást igényel és a megvalósuló program a település lakóközösségének javát szolgálja, illetve hosszú távú megállapodás esetén a 4. mellékletben foglalt díjaktól el lehet térni.10

(5) A műfüves sportpálya díjmentes igénybevételére jogosult11

a) a Magyar Labdarúgó Szövetség (az általa szervezett országos labdarúgó szakmai programokhoz – elsősorban Bozsik program és szabadidőfutball – kapcsolódó tornák, rendezvények, versenyek lebonyolításához) időbeli korlátozás nélkül,

b) a Sülysáp KSK heti 4 órában,

c) a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület heti 2 órában,

d) a Sülysáp Szabadidő SE heti 1 órában.

(6) Az igénybevételre vonatkozó szerződést a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában az intézményvezető, egyéb létesítmények vonatkozásában a polgármester vagy meghatalmazottja jogosult megkötni.12

(7) A létesítmények igénybevétele esetén az 5. melléklet szerinti bérleti szerződés alkalmazható, azonban ettől – a szükséges tartalmi elemek megtartása mellett – el lehet térni.13

4. A felajánlott vagyon elfogadása

8. § (1) Az önkormányzat részére ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.

(2) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő a képviselő-testület jóváhagyásával fogadhatja el, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

5. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

9. § (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(2) Ha a visszterhes vagyonátruházási szerződés tárgya ingatlan, a képviselő-testület az ingatlan eladási vagy vételi árát a pénzügyekért és vagyongazdálkodásért felelős bizottsága véleményének figyelembe vételével határozza meg. A bizottság adó- és értékbizonyítvány vagy ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetésére tehet javaslatot.

(3) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

(4) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

6. Az önkormányzati követelés elengedése

10. § (1) Az önkormányzat és szerve csak a következő esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,

d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,

e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,

f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.

(2) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek szolgáltatásnyújtásból, térítési díjból, közterület-használati díjból és munkavállalókkal szembeni követelésekből származnak.

(3) A kisösszegű követelés behajtását előírni nem kell, de a követelés törlése előtt legalább 3 alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a követelés beszedését.

7. Az önkormányzat gazdasági érdekeinek védelme

11. § (1) Versenyeztetés útján történő vagyonhasznosítás esetén az eljárás előkészítő dokumentumai és az eljárás során hozott közbülső döntések titkosnak minősülnek, ilyen iratokba a Polgármesteri Hivatal betekintést nem engedélyezheti, és a pályázati hirdetmény megjelenését követően is csak a hirdetményben közölt feltételekkel adhat át dokumentációt más személyeknek.

(2) Versenyeztetés nélküli vagyonhasznosítás esetén az eljárás előkészítő dokumentumai és az eljárás során hozott közbülső döntések titkosnak minősülnek.

(3) Önkormányzati vagyonszerzés esetén az ingatlanszerzés tárgyában kötendő jogügylet feltételei a szerződés megkötéséről szóló döntés meghozataláig nem hozhatók nyilvánosságra.

(4) Amennyiben az Önkormányzat olyan szerződési ajánlat címzettje, melyben az ajánlattevő kiköti – amennyiben ezt törvény vagy más jogszabály nem tiltja –, hogy ajánlatát szerzőségkötésig titkosan kell kezelni, az ajánlat tartalma kívülálló tudomására nem hozható.

(5) A képviselő-testület és érintett bizottságai az (1)-(4) bekezdésbe vágó esetekben zárt ülésen hozzák meg döntéseiket.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról szóló 5/2001. (II. 26.) és 16/2004. (VII. 12.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14

A Sülysáp Város Önkormányzata törzsvagyonába tartozó
forgalomképtelen vagyonelemek

A

B

C

D

E

F

G

1.

Település

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Cím

Teljes terület (m2)

Önk. tulajdon
%

Önk.
tulajdon (m2)

2.

Sülysáp

6/ 3/ /

Közterület /Szilvafasor utca/

Szilvafasor utca

298

100

298

3.

Sülysáp

18/ / /

Árok /Belterület/

Szilvafasor utca - Tápió patak

205

100

205

4.

Sülysáp

19/ / /

Árok /Belterület/

Szilvafasor utca - Tápió patak

216

100

216

5.

Sülysáp

65/ / /

Közút /Földút/

Tápió patak mellett

7679

100

7679

6.

Sülysáp

83/ / /

Szilvafasor utca /Aszfaltos/

Szilvafasor utca

3844

100

3844

7.

Sülysáp

84/ / /

Szilvafasor utca /Aszfaltos/

Szilvafasor utca

5489

100

5489

8.

Sülysáp

97/ / /

Szabadság utca /Aszfaltos/

Szabadság utca

1752

100

1752

9.

Sülysáp

112/ / /

Közút /Aszfaltos/

Szent István tértől

316

100

316

10.

Sülysáp

113/ / /

Közút /Aszfaltos/

Szilvafasor utca folytatása

532

100

532

11.

Sülysáp

114/ 14/ /

P+R parkoló és
Buszforduló /Vasútállomás előtti/

Vasút állomás előtt

1088

100

1088

12.

Sülysáp

114/ 27/ /

P+R Parkoló

Vasút állomás előtt

0

100

0

13.

Sülysáp

165/ / /

Kossuth Lajos utca /Aszfaltos/

Kossuth Lajos utca

30715

100

30715

14.

Sülysáp

166/ / /

Bogdán Flórián utca /Földút/

Bogdán Flórián utca

1384

100

1384

15.

Sülysáp

193/ / /

Közterület /Belterület/

Kossuth Lajos utca

906

100

906

16.

Sülysáp

309/ / /

Kis Köz /Földút/

Kis köz

1785

100

1785

17.

Sülysáp

328/ / /

Dankó Pista köz /Aszfaltos/

Dankó Pista köz

893

100

893

18.

Sülysáp

339/ / /

Dankó utca /Aszfaltos/

Dankó utca

1856

100

1856

19.

Sülysáp

426/ / /

Alkotmány utca /Aszfaltos/

Alkotmány utca

945

100

945

20.

Sülysáp

452/ / /

Dr Gáspár István utca /Aszfaltos/

Dr Gáspár István utca

1538

100

1538

21.

Sülysáp

460/ / /

Kis köz /Földút/

Kis köz

624

100

624

22.

Sülysáp

491/ / /

Közpark (Vízműkút V; VI.) játszótér

Kossuth tér

6577

100

6577

23.

Sülysáp

492/ / /

Közpark

Kossuth tér

1742

100

1742

24.

Sülysáp

493/ / /

Közpark /Kossuth tér/

Kossuth tér

1765

100

1765

25.

Sülysáp

506/ / /

Közpark és játszótér /Kossuth tér/

Kossuth tér

2596

100

2596

26.

Sülysáp

511/ / /

Kossuth Lajos tér /Aszfaltos/

Kossuth tér

1351

100

1351

27.

Sülysáp

566/ / /

Gyalogút /Földút/

Kossuth utcáról nyílik

333

100

333

28.

Sülysáp

663/ / /

Kossuth Lajos tér /
Aszfaltos/+ közúti híd

Kossuth tér

346

100

346

29.

Sülysáp

669/ / /

Gyalogút /Földút/

Kossuth tér

428

100

428

30.

Sülysáp

686/ / /

Gyalogút /Betonos/

Kis köz

830

100

830

31.

Sülysáp

704/ / /

Dr Gáspár István köz /Aszfaltos/

Dr Gáspár István utca

3079

100

3079

32.

Sülysáp

725/ / /

Árok /Belterület/

Tápió patak mellett

168

100

168

33.

Sülysáp

753/ / /

Alkotmány utca /Aszfaltos/

Alkotmány utca

2083

100

2083

34.

Sülysáp

798/ / /

Forrói út /Aszfaltos/

Forrói út

7503

100

7503

35.

Sülysáp

842/ / /

Dózsa György köz /Földút/

Dózsa György köz

690

100

690

36.

Sülysáp

850/ / /

Dózsa György utca /Vegyes burkolat/

Dózsa György utca

30951

100

30951

37.

Sülysáp

851/ / /

Forrói köz /Földút/

Forrói köz

1479

100

1479

38.

Sülysáp

878/ / /

Jókai út /Vegyes burkolat/

Jókai út

1019

100

1019

39.

Sülysáp

895/ / /

Közút /Földút/

Templom utcáról nyílik

567

100

567

40.

Sülysáp

909/ / /

Közút /Földút/

Templom utcáról nyílik

369

100

369

41.

Sülysáp

911/ / /

Templom utca /Aszfaltos/

Templom utca

2923

100

2923

42.

Sülysáp

913/ / /

Közterület

Dózsa György -
Templom u. Között

101

100

101

43.

Sülysáp

942/ / /

Templom utca /Aszfaltos/

Templom utca

3284

100

3284

44.

Sülysáp

943/ / /

Temető /Sápi/

Templom utca

20262

100

20262

45.

Sülysáp

946/ / /

Közút /Földút/

TEMPLOM UTCA -
ÚJ UTCA KÖZÖTT

500

100

500

46.

Sülysáp

979/ / /

Új utca /Aszfalt/

Új utca

5471

100

5471

47.

Sülysáp

1000/ / /

Buszmegállók, partfal
és Roba csatorna pályázati d

FŐ UTCA

0

100

0

48.

Sülysáp

1023/ / /

Ady Endre utca /Földút/

Ady Endre utca

1451

100

1451

49.

Sülysáp

1053/ / /

Ady Endre utca /Földút/

Ady Endre utca

6046

100

6046

50.

Sülysáp

1065/ / /

Ady Endre utca /Beton/

Ady Endre utca

861

100

861

51.

Sülysáp

1073/ / /

Gyalogút

Ady Endre utca

354

100

354

52.

Sülysáp

1094/ 3/ /

Közterület /Zrínyi utca/

ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

44

100

44

53.

Sülysáp

1096/ 3/ /

Közterület

PETŐFI SÁNDOR UTCA

57

100

57

54.

Sülysáp

1103/ / /

Zrínyi Miklós utca /Köves földút/

ZRÍNYI MIKLÓS UTCA

7628

100

7628

55.

Sülysáp

1199/ / /

Rákóczi utca /Vegyes burkolat/

Rákóczi utca

7290

100

7290

56.

Sülysáp

1297/ / /

Arany János utca /Földút/

Arany János utca

1998

100

1998

57.

Sülysáp

1311/ / /

Katona József utca /Aszfaltos/

Katona József utca

7911

100

7911

58.

Sülysáp

1331/ / /

Közút /Földút/

PETŐFI FOLYTATÁSA

1173

100

1173

59.

Sülysáp

1332/ / /

Petőfi Sándor utca /Aszfaltos/

PETŐFI SÁNDOR UTCA

7145

100

7145

60.

Sülysáp

1336/ / /

Petőfi Sándor utca /Aszfaltos/

PETŐFI SÁNDOR UTCA

1145

100

1145

61.

Sülysáp

1353/ / /

Szondi utca /Földút/

SZONDI UTCA

1325

100

1325

62.

Sülysáp

1363/ / /

Kodály Zoltán utca /Aszfaltos/

KODÁLY ZOLTÁN UTCA

3178

100

3178

63.

Sülysáp

1382/ / /

Szondi utca /Földút/

SZONDI UTCA

1585

100

1585

64.

Sülysáp

1398/ / /

Losonczy utca /Aszfaltos/

LOSONCZY UTCA

2993

100

2993

65.

Sülysáp

1434/ / /

Árpád utca /Aszfaltos/

Árpád utca

1965

100

1965

66.

Sülysáp

1467/ / /

Deák Ferenc utca /Aszfaltos/

Deák Ferenc utca

1404

100

1404

67.

Sülysáp

1488/ / /

Szent Imre utca /Aszfaltos/

Szent Imre utca

7715

100

7715

68.

Sülysáp

1527/ / /

Határ út /Aszfaltos/

HATÁR ÚT

2637

100

2637

69.

Sülysáp

1585/ / /

Határ út /Aszfaltos/

HATÁR ÚT

1200

100

1200

70.

Sülysáp

1613/ 2/ /

Járda vasút utca

Vasút utca

0

100

0

71.

Sülysáp

1613/ 3/ /

Járda /Vasút utca/
Nem önkormányzati tulajdon

Vasút utca

0

100

0

72.

Sülysáp

1706/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

267

100

267

73.

Sülysáp

1730/ / /

József Attila utca /Aszfaltos/

József Attila utca

8238

100

8238

74.

Sülysáp

1777/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

561

100

561

75.

Sülysáp

1784/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

57

100

57

76.

Sülysáp

1786/ / /

Akácfa utca /Földút/

Akácfa utca

4591

100

4591

77.

Sülysáp

1795/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

733

100

733

78.

Sülysáp

1835/ / /

Nyárfa utca /Földút/

Nyárfa utca

4407

100

4407

79.

Sülysáp

1868/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

424

100

424

80.

Sülysáp

1875/ / /

Hunyadi utca /Aszfaltos/

Hunyadi utca

4858

100

4858

81.

Sülysáp

1902/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

246

100

246

82.

Sülysáp

1907/ / /

Erkel Ferenc utca /Földút/

Erkel Ferenc utca

3026

100

3026

83.

Sülysáp

1909/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

247

100

247

84.

Sülysáp

1939/ / /

Kinizsi utca /Földút/

KINIZSI UTCA

2885

100

2885

85.

Sülysáp

1969/ / /

Vak Bottyán utca /Földút/

Vak Bottyán utca

2910

100

2910

86.

Sülysáp

3008/ / /

Mátyás király utca /Aszfaltos/

Mátyás király utca

8552

100

8552

87.

Sülysáp

3031/ / /

Rózsa utca /Földút/

Rózsa utca

2957

100

2957

88.

Sülysáp

3066/ / /

Vak Bottyán utca /Földút/

Vak Bottyán utca

2809

100

2809

89.

Sülysáp

3098/ / /

Kinizsi utca /Földút/

KINIZSI UTCA

2654

100

2654

90.

Sülysáp

3126/ / /

Erkel Ferenc utca /Földút/

Erkel Ferenc utca

2500

100

2500

91.

Sülysáp

3151/ / /

Hunyadi utca /Aszfaltos/

Hunyadi utca

3634

100

3634

92.

Sülysáp

3162/ / /

Tavasz utca /Földút/

Tavasz utca

1654

100

1654

93.

Sülysáp

3177/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

1024

100

1024

94.

Sülysáp

3192/ / /

Váczi Mihály utca /Földút/

VÁCZI MIHÁLY UTCA

2518

100

2518

95.

Sülysáp

3210/ / /

Nap utca /Földút/

Nap utca

1481

100

1481

96.

Sülysáp

3225/ / /

Iskola utca /Vegyes burkolat/

Iskola utca

7613

100

7613

97.

Sülysáp

3238/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

1533

100

1533

98.

Sülysáp

3261/ / /

Hunyadi utca /Aszfaltos/

Hunyadi utca

4176

100

4176

99.

Sülysáp

3288/ / /

Erkel Ferenc utca /Földút/

Erkel Ferenc utca

2489

100

2489

100.

Sülysáp

3315/ / /

Kinizsi utca /Földút/

KINIZSI UTCA

2539

100

2539

101.

Sülysáp

3339/ / /

Vak Bottyán utca /Földút/

Vak Bottyán utca

2539

100

2539

102.

Sülysáp

3367/ / /

Rózsa utca /Földút/

Rózsa utca

1962

100

1962

103.

Sülysáp

3403/ / /

Kókai utca /Földút/

Kókai utca

7315

100

7315

104.

Sülysáp

3404/ / /

Révai utca /Aszfaltos/

Révai utca

10052

100

10052

105.

Sülysáp

3412/ / /

Rózsa utca /Földút/

Rózsa utca

738

100

738

106.

Sülysáp

3422/ / /

Vak Bottyán utca /Földút/

Vak Bottyán utca

1174

100

1174

107.

Sülysáp

3438/ / /

Kinizsi utca /Földút/

KINIZSI UTCA

1785

100

1785

108.

Sülysáp

3461/ / /

Erkel Ferenc utca /Földút/

Erkel Ferenc utca

2677

100

2677

109.

Sülysáp

3494/ / /

Hunyadi utca /Aszfaltos/

Hunyadi utca

5633

100

5633

110.

Sülysáp

3513/ / /

Bercsényi utca /Aszfaltos/

BERCSÉNYI UTCA

2046

100

2046

111.

Sülysáp

3518/ / /

Árok /Belterület/

SZŐLLŐSTELEPI ÁG

376

50

188

112.

Sülysáp

3526/ 3/ /

Közterület

BERCSÉNYI UTCA

98

100

98

113.

Sülysáp

3534/ / /

Eötvös utca /Aszfaltos/

Eötvös utca

1545

100

1545

114.

Sülysáp

3563/ / /

Határ utca /Földút/

Határ utca

11779

100

11779

115.

Sülysáp

3564/ / /

Magdolna utca /Aszfaltos/

Magdolna utca

28494

100

28494

116.

Sülysáp

3566/ / /

Szív utca /Aszfaltos/

Szív utca

9588

100

9588

117.

Sülysáp

3567/ / /

Balassi Bálint utca /Aszfaltos/

Balassi Bálint utca

6909

100

6909

118.

Sülysáp

3577/ / /

Gyalogút

TELEKI PÁL -
BALASSI KÖZÖTT

229

100

229

119.

Sülysáp

3588/ / /

Teleki Pál utca /Aszfaltos/

Teleki Pál utca

5705

100

5705

120.

Sülysáp

3607/ / /

Gyalogút

SZÉCHENYI -
TELEKI PÁL KÖZÖTT

616

100

616

121.

Sülysáp

3625/ / /

Széchenyi utca /Aszfaltos/

Széchenyi utca

1741

100

1741

122.

Sülysáp

3675/ / /

Béke utca /Aszfaltos/

Béke utca

10409

100

10409

123.

Sülysáp

3771/ / /

Kiskókai utca /Aszfaltos/

Kiskókai utca

5823

100

5823

124.

Sülysáp

3778/ 2/ /

Közterület /Kiskókai utca/

Kiskókai utca

88

100

88

125.

Sülysáp

3803/ / /

Temető Baptista /Lezárt/

Vasút utca

254

100

254

126.

Sülysáp

3851/ / /

Szent István tér /Aszfaltos/

Szent István tér

4288

100

4288

127.

Sülysáp

3852/ / /

Járda /Szent István tér/

Szent István tér

1610

100

1610

128.

Sülysáp

3853/ / /

Árok /Belterület/

Szent István tér

1471

100

1471

129.

Sülysáp

3854/ 6/ /

Malom utca /Aszfaltos/

Malom utca

7486

100

7486

130.

Sülysáp

3859/ 4/ /

Közterület

BELTERÜLET

257

100

257

131.

Sülysáp

3859/ 5/ /

Közút /Földút/

SPORTPÁLYA MÖGÖTT

2516

100

2516

132.

Sülysáp

3936/ / /

Kiskókai utca /Aszfaltos/

Kiskókai utca

1985

100

1985

133.

Sülysáp

3956/ 12/ /

Közút

BELTERÜLET

1692

100

1692

134.

Sülysáp

3966/ / /

Kis köz

Kis köz

877

100

877

135.

Sülysáp

3967/ 10/ /

Patak sétány /Aszfaltos/

Patak sétány

1260

100

1260

136.

Sülysáp

3974/ / /

Kis köz /Aszfaltos/

Kis köz

2868

100

2868

137.

Sülysáp

3987/ 1/ /

Közút /Aszfaltos/

SZENT ISTVÁN TÉRTŐL

3409

100

3409

138.

Sülysáp

3987/ 2/ /

Beépítetlen terület
/Ároknak használt/

Kis köz

39

100

39

139.

Sülysáp

3997/ 3/ /

Közút

31-ES ÚTRÓL NYÍLIK

254

100

254

140.

Sülysáp

4019/ 1/ /

Gyalogút

31-ES ÚT -
PATAK SÉTÁNY KÖZÖTT

649

100

649

141.

Sülysáp

4107/ / /

Sági utca /Földút/

Sági utca

2795

100

2795

142.

Sülysáp

4149/ 4/ /

Szőlő utca /Aszfaltos/

SZŐLŐ UTCA

7945

100

7945

143.

Sülysáp

4224/ / /

Melegvölgy utca /Aszfaltos/

MELEGVÖLGY UTCA

3989

100

3989

144.

Sülysáp

4229/ 3/ /

Sándor utca
/Nem Önkormányzati tulajdon/

BELTERÜLET

0

100

0

145.

Sülysáp

4259/ / /

Temető /Római katolikus/

Kápolna utca

15330

100

15330

146.

Sülysáp

4260/ / /

Temető /Hősi/

Kápolna utca

768

100

768

147.

Sülysáp

4261/ / /

Kápolna utca /Aszfaltos/

Kápolna utca

2411

100

2411

148.

Sülysáp

4265/ / /

Templom tér /Aszfaltos/

Kápolna utca

4421

100

4421

149.

Sülysáp

4276/ / /

Gyalogút

Kápolna utcáról nyílik

48

100

48

150.

Sülysáp

4281/ / /

Kápolna utca /Aszfaltos/

Kápolna utca

1976

100

1976

151.

Sülysáp

4304/ / /

Kápolna utca /Földút/

Kápolna utca

406

100

406

152.

Sülysáp

4349/ / /

Árok /Belterület/

TÁPIÓ PATAK FELÉ

126

100

126

153.

Sülysáp

4357/ / /

Lövölde utca /Aszfaltos/

Lövölde utca

5376

100

5376

154.

Sülysáp

4369/ / /

Árok /Belterület/

TÁPIÓ PATAK FELÉ

425

100

425

155.

Sülysáp

4375/ / /

Árok /Belterület/

TÁPIÓ PATAK FELÉ

279

100

279

156.

Sülysáp

4386/ / /

Árok /Belterület/

TÁPIÓ PATAK FELÉ

1286

100

1286

157.

Sülysáp

4393/ / /

Árok /Belterület/

TÁPIÓ PATAK FELÉ

125

100

125

158.

Sülysáp

4409/ / /

Közút /Földút/

31-ES ÚTRÓL NYÍLIK

560

100

560

159.

Sülysáp

4423/ / /

Úri utca /Aszfaltos/

Úri utca

6665

100

6665

160.

Sülysáp

4460/ / /

Határ út /Vegyes burkolat/

HATÁR ÚT

27726

100

27726

161.

Sülysáp

4462/ 7/ /

Közterület

ÚRI ÚTTAL PÁRHUZAMOS

168

100

168

162.

Sülysáp

4550/ 1/ /

Gárdonyi Géza utca /Földút/

Gárdonyi Géza utca

6008

100

6008

163.

Sülysáp

4550/ 26/ /

Gárdonyi Géza utca /Földút/

Gárdonyi Géza utca

1472

100

1472

164.

Sülysáp

4550/ 46/ /

Vörösmarty
Mihály utca /Aszfaltos/

VÖRÖSMARTY M. UTCA

3456

100

3456

165.

Sülysáp

4550/ 59/ /

Táncsics Mihály utca /Földút/

Táncsics Mihály utca

6008

100

6008

166.

Sülysáp

4550/ 73/ /

Csokonai Mihály utca

CSOKONAI MIHÁLY UTCA

1497

100

1497

167.

Sülysáp

4550/ 74/ /

Játszótér

CSOKONAI MIHÁLY UTCA

3752

100

3752

168.

Sülysáp

4550/117/ /

Csokonai Mihály utca /Földút/

CSOKONAI MIHÁLY UTCA

1287

100

1287

169.

Sülysáp

4550/136/ /

Vörösmarty
Mihály utca /Földút/

VÖRÖSMARTY M. UTCA

2255

100

2255

170.

Sülysáp

4550/138/ /

Közterület

VASÚTTAL PÁRHUZAMOS

4908

100

4908

171.

Sülysáp

4550/155/ /

Állomás utca /Földút/

Állomás utca

4828

100

4828

172.

Sülysáp

4550/156/ /

Közút /Földút/

Állomással párhuzamos

1435

100

1435

173.

Sülysáp

4550/191/ /

Tápió utca /Aszfaltos/

Tápió utca

7495

100

7495

174.

Sülysáp

07/ / /

MGTSZ út /Külterület/

KÜLTERÜLET

8827

100

8827

175.

Sülysáp

010/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2607

100

2607

176.

Sülysáp

033/ 7/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

12640

100

12640

177.

Sülysáp

033/ 11/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

7968

100

7968

178.

Sülysáp

033/ 12/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

6425

100

6425

179.

Sülysáp

033/ 17/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

10721

100

10721

180.

Sülysáp

033/ 18/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2250

100

2250

181.

Sülysáp

033/157/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

3962

100

3962

182.

Sülysáp

057/ 11/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

540

100

540

183.

Sülysáp

085/ 24/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

267

100

267

184.

Sülysáp

085/ 26/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

9342

100

9342

185.

Sülysáp

085/ 34/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2944

100

2944

186.

Sülysáp

088/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

3370

100

3370

187.

Sülysáp

089/ 10/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1124

100

1124

188.

Sülysáp

089/ 16/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

540

100

540

189.

Sülysáp

089/ 21/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

422

100

422

190.

Sülysáp

089/ 32/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

725

100

725

191.

Sülysáp

089/ 35/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

192

100

192

192.

Sülysáp

092/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

9082

100

9082

193.

Sülysáp

094/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

44851

100

44851

194.

Sülysáp

096/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

896

100

896

195.

Sülysáp

098/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

428

100

428

196.

Sülysáp

0105/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2733

100

2733

197.

Sülysáp

0107/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

4550

100

4550

198.

Sülysáp

0108/ 35/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1561

100

1561

199.

Sülysáp

0108/ 43/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

926

100

926

200.

Sülysáp

0108/ 46/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

559

100

559

201.

Sülysáp

0108/ 47/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

247

100

247

202.

Sülysáp

0108/ 48/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

349

100

349

203.

Sülysáp

0108/ 49/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

11183

100

11183

204.

Sülysáp

0108/ 50/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

907

100

907

205.

Sülysáp

0109/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

334

100

334

206.

Sülysáp

0133/ 2/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2270

100

2270

207.

Sülysáp

0155/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2719

100

2719

208.

Sülysáp

0156/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

4190

100

4190

209.

Sülysáp

0158/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

9812

100

9812

210.

Sülysáp

0160/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1899

100

1899

211.

Sülysáp

0163/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

4107

100

4107

212.

Sülysáp

0195/ / /

MGTSZ út /Külterület/

KÜLTERÜLET

15103

100

15103

213.

Sülysáp

0207/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2407

100

2407

214.

Sülysáp

0265/ / /

Árok /Külterület/

KÜLTERÜLET

3539

100

3539

215.

Sülysáp

0292/ 2/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

10032

100

10032

216.

Sülysáp

0404/ 20/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

4065

100

4065

217.

Sülysáp

0404/ 21/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

873

100

873

218.

Sülysáp

0404/ 26/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1352

100

1352

219.

Sülysáp

0406/ 29/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

13762

100

13762

220.

Sülysáp

0430/ / /

Temető céljára kijelölt terület

KÜLTERÜLET

12894

100

12894

221.

Sülysáp

0454/ / /

Árok /Külterület/

KÜLTERÜLET

3147

100

3147

222.

Sülysáp

0490/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1197

100

1197

223.

Sülysáp

0492/ 2/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1601

100

1601

224.

Sülysáp

0495/ / /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1173

100

1173

225.

Sülysáp

0498/ 1/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

1291

100

1291

226.

Sülysáp

0499/ 1/ /

Közút /Külterület/

KÜLTERÜLET

2135

100

2135

227.

Sülysáp

0236/5

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

16 243

100

16 243

228.

Sülysáp

0428

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 654

100

2 654

229.

Sülysáp

0478

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

12 034

100

12 034

230.

Sülysáp

0190

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

12 123

100

12 123

231.

Sülysáp

0421

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

316

100

316

232.

Sülysáp

0433/49

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

256

100

256

233.

Sülysáp

0433/52

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

65

100

65

234.

Sülysáp

036/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 666

100

3 666

235.

Sülysáp

082

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 712

100

3 712

236.

Sülysáp

0213

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 356

100

1 356

237.

Sülysáp

0446/46

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 814

100

4 814

238.

Sülysáp

034/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 212

100

3 212

239.

Sülysáp

0222

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

900

100

900

240.

Sülysáp

0236/7

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

108

100

108

241.

Sülysáp

0254/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 953

100

1 953

242.

Sülysáp

0261/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 595

100

1 595

243.

Sülysáp

0263

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

259

100

259

244.

Sülysáp

0271/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

450

100

450

245.

Sülysáp

0274/13

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 222

100

1 222

246.

Sülysáp

0274/21

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 077

100

2 077

247.

Sülysáp

0274/27

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

746

100

746

248.

Sülysáp

0278/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 000

100

1 000

249.

Sülysáp

0280/18

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 291

100

2 291

250.

Sülysáp

0280/29

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 240

100

3 240

251.

Sülysáp

0284/16

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 032

100

1 032

252.

Sülysáp

0284/18

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

767

100

767

253.

Sülysáp

0289

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 536

100

2 536

254.

Sülysáp

0433/33

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

9 158

100

9 158

255.

Sülysáp

0441

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 240

100

1 240

256.

Sülysáp

0442/11

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 536

100

2 536

257.

Sülysáp

0446/25

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

12 840

100

12 840

258.

Sülysáp

0461/2

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

892

100

892

259.

Sülysáp

0462/3

kivett árok

KÜLTERÜLET

1 781

100

1 781

260.

Sülysáp

0480

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 859

100

2 859

261.

Sülysáp

0209

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 131

100

1 131

262.

Sülysáp

018

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

565

100

565

263.

Sülysáp

037

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 310

100

3 310

264.

Sülysáp

03

kivett árok

KÜLTERÜLET

1 343

100

1 343

265.

Sülysáp

05

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 647

100

1 647

266.

Sülysáp

08/4

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 340

100

2 340

267.

Sülysáp

012/2

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

5 845

100

5 845

268.

Sülysáp

012/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

611

100

611

269.

Sülysáp

014

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 171

100

1 171

270.

Sülysáp

016

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

11 931

100

11 931

271.

Sülysáp

020

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

478

100

478

272.

Sülysáp

022

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 482

100

1 482

273.

Sülysáp

024

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 120

100

1 120

274.

Sülysáp

034/2

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 431

100

4 431

275.

Sülysáp

038/2

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 921

100

3 921

276.

Sülysáp

038/7

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 345

100

1 345

277.

Sülysáp

056

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

9 230

100

9 230

278.

Sülysáp

078

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 902

100

4 902

279.

Sülysáp

079

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

25 619

100

25 619

280.

Sülysáp

083/19

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 918

100

1 918

281.

Sülysáp

083/23

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

107

100

107

282.

Sülysáp

083/24

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

379

100

379

283.

Sülysáp

085/13

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 976

100

1 976

284.

Sülysáp

085/15

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

648

100

648

285.

Sülysáp

085/16

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 034

100

1 034

286.

Sülysáp

0152

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

8 632

100

8 632

287.

Sülysáp

0161/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 191

100

1 191

288.

Sülysáp

0161/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 488

100

1 488

289.

Sülysáp

0165

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

19 462

100

19 462

290.

Sülysáp

0168/6

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

5 750

100

5 750

291.

Sülysáp

0174/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

5 750

100

5 750

292.

Sülysáp

0179

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

40 106

100

40 106

293.

Sülysáp

0181

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 798

100

1 798

294.

Sülysáp

0183

kivett csatorna

KÜLTERÜLET

11 130

100

11 130

295.

Sülysáp

0185

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 194

100

2 194

296.

Sülysáp

0187

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

760

100

760

297.

Sülysáp

0188/17

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 662

100

1 662

298.

Sülysáp

0193

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

899

100

899

299.

Sülysáp

0198/33

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 130

100

1 130

300.

Sülysáp

0198/37

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

367

100

367

301.

Sülysáp

0202/5

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 737

100

1 737

302.

Sülysáp

0203/2

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 608

100

2 608

303.

Sülysáp

0205

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 399

100

2 399

304.

Sülysáp

0211/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 158

100

2 158

305.

Sülysáp

0211/2

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

396

100

396

306.

Sülysáp

0217

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 748

100

4 748

307.

Sülysáp

0218

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

18 077

100

18 077

308.

Sülysáp

0220

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 241

100

2 241

309.

Sülysáp

0223

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 507

100

4 507

310.

Sülysáp

0224/2

kivett csatorna

KÜLTERÜLET

3 304

100

3 304

311.

Sülysáp

0227

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

790

100

790

312.

Sülysáp

0228/22

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

7 821

100

7 821

313.

Sülysáp

0232

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 852

100

1 852

314.

Sülysáp

0236/20

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 036

100

2 036

315.

Sülysáp

0248/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

98

100

98

316.

Sülysáp

0248/10

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

183

100

183

317.

Sülysáp

0256

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

8 325

100

8 325

318.

Sülysáp

0257/6

kivett út

KÜLTERÜLET

4 461

100

4 461

319.

Sülysáp

0259

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

9 605

100

9 605

320.

Sülysáp

0260/7

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

7 355

100

7 355

321.

Sülysáp

0266/6

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

6 724

100

6 724

322.

Sülysáp

0268

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 194

100

1 194

323.

Sülysáp

0270/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

809

100

809

324.

Sülysáp

0273/8

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

650

100

650

325.

Sülysáp

0274/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 712

100

2 712

326.

Sülysáp

0274/11

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

255

100

255

327.

Sülysáp

0274/22

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 238

100

2 238

328.

Sülysáp

0284/8

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 073

100

1 073

329.

Sülysáp

0292/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 172

100

2 172

330.

Sülysáp

0294

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

8 276

100

8 276

331.

Sülysáp

0296

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

9 238

100

9 238

332.

Sülysáp

0298/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

8 139

100

8 139

333.

Sülysáp

0408

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

9 939

100

9 939

334.

Sülysáp

0410

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 823

100

2 823

335.

Sülysáp

0418

kivett árok

KÜLTERÜLET

4 927

100

4 927

336.

Sülysáp

0422

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 489

100

2 489

337.

Sülysáp

0433/55

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

2 535

100

2 535

338.

Sülysáp

0437

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

17 772

100

17 772

339.

Sülysáp

0446/3

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

6 920

100

6 920

340.

Sülysáp

0446/6

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 643

100

1 643

341.

Sülysáp

0446/8

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

9 102

100

9 102

342.

Sülysáp

0446/26

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 785

100

4 785

343.

Sülysáp

0457/1

kivett árok

KÜLTERÜLET

2 821

100

2 821

344.

Sülysáp

0457/2

kivett árok

KÜLTERÜLET

1 885

100

1 885

345.

Sülysáp

0460

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

852

100

852

346.

Sülysáp

0461/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 327

100

1 327

347.

Sülysáp

0465/11

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 372

100

1 372

348.

Sülysáp

0468/18

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 558

100

1 558

349.

Sülysáp

0475/6

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 791

100

4 791

350.

Sülysáp

0475/14

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

5 069

100

5 069

351.

Sülysáp

0479/31

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 512

100

4 512

352.

Sülysáp

0479/38

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

994

100

994

353.

Sülysáp

0481/6

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 433

100

3 433

354.

Sülysáp

02015

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 331

100

1 331

355.

Sülysáp

031

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

11 465

100

11 465

356.

Sülysáp

0203/1

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

5 815

100

5 815

357.

Sülysáp

028

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

7 001

100

7 001

358.

Sülysáp

0186/8

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

3 983

100

3 983

359.

Sülysáp

0442/8

kivett árok

KÜLTERÜLET

17 011

100

17 011

360.

Sülysáp

0470/2

kivett árok

KÜLTERÜLET

1 307

100

1 307

361.

Sülysáp

0189

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

4 870

100

4 870

362.

Sülysáp

0168/4

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 236

100

1 236

363.

Sülysáp

057/12

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

1 393

100

1 393

364.

Sülysáp

0267

kivett saját használatú út

KÜLTERÜLET

16 107

100

16 107

2. melléklet a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15

A Sülysáp Város Önkormányzata törzsvagyonába tartozó
korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

A

B

C

D

E

F

G

1.

Település

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Cím

Teljes terület (m2)

Önk. tulajdon
%

Önk.
tulajdon (m2)

2.

Sülysáp

1/ 1/ /

Polgármester Hivatal

Szent István tér 1

3549

100

3549

3.

Sülysáp

1/ 2/ /

Földterület /Polgármester Hivatal/

Szent István tér 1- 1

860

100

860

4.

Sülysáp

6/ 8/ /

Vízmű (I; és II. számú kút és épület)

Szent István tér

2289

100

2289

5.

Sülysáp

7/ / /

Bölcsőde

Szilvafasor utca 1

3696

100

3696

6.

Sülysáp

103/ / /

Művelődési ház és Családsegítő

Szent István tér 7

4010

100

4010

7.

Sülysáp

318/ / /

Orvosi rendelő

Kossuth Lajos utca 206

1187

100

1187

8.

Sülysáp

670/ 1/ /

Iskola, Tornaterem és vizesblokk

Dózsa György utca. 110.

6825

100

6825

9.

Pilis

751/ 4/ /

Regionális Hulladékközpont

PILIS

1

1,9

0,019

10.

Sülysáp

936/ / /

Sőtér kastély /Volt iskola/

Dózsa György utca 109

4611

100

4611

11.

Sülysáp

938/ / /

Óvoda 2. számú /Dózsa György utca/

Dózsa György utca 107

2074

100

2074

12.

Sülysáp

939/ / /

Falumúzeum (Faluház)

Dózsa György utca 105

1843

100

1843

13.

Sülysáp

1399/ 1/ /

Öregek napközi otthona

Vasút utca 24

626

100

626

14.

Sülysáp

1399/ 2/ /

Orvosi rendelő /Losonczy utca/

LOSONCZY UTCA 1

570

100

570

15.

Sülysáp

1581/ 2/ /

Óvoda /2 számú/

Vasút utca 88

4454

100

4454

16.

Albertirsa

1584/ / /

Regionális Hulladékközpont

ALBERTIRSA

1

1,9

0,019

17.

Cegléd

1622/ 6/ /

Regionális Hulladékközpont

CEGLÉD

1

1,9

0,019

18.

Monor

3052/ / /

Regionális Hulladékközpont

MONOR

1

1,9

0,019

19.

Sülysáp

3197/ / /

Óvoda /Keresztény/

Mátyás király utca 3

779

100

779

20.

Sülysáp

3237/ / /

Lakóház, Rendelő, Gyülekezeti terem, melléképület, já

Iskola utca 7

11268

100

11268

21.

Sülysáp

3239/ / /

Sporttelep /Nem működő/

Iskola utca

9675

100

9675

22.

Sülysáp

3579/ 1/ /

Óvoda /Balassi Bálint utca/

Balassi Bálint utca 9

1366

100

1366

23.

Sülysáp

3677/ / /

Vízmű kút /III; IV. számú kút/

FŐ UTCA

990

100

990

24.

Sülysáp

3678/ 1/ /

Vízmű terület

FŐ UTCA

411

100

411

25.

Sülysáp

3834/ / /

Iroda

Malom utca 26

1482

33,3

493,506

26.

Sülysáp

3856/ / /

Sporttelep és öltöző

Malom utca 3

10890

100

10890

27.

Sülysáp

3857/ 3/ /

Gyermekorvosi rendelő
és szolgálati lakás

Szent István tér 17

1809

100

1809

28.

Sülysáp

4149/ 3/ /

Tűzoltószertár

FŐ UTCA 77

476

100

476

29.

Sülysáp

4244/ 1/ /

Orvosi rendelő és szolgálati lakás

FŐ UTCA 47

1444

100

1444

30.

Cegléd

6915/ 11/ /

Regionális Hulladékközpont

CEGLÉD

1

1,9

0,019

31.

Kecskemét

13422/ 1/ /

Regionális Hulladékközpont

KECSKEMÉT

1

1,9

0,019

32.

Sülysáp

021/ 11/ /

Kivett Szennyvíztelep /Külterület/

KÜLTERÜLET

1888

100

1888

33.

Sülysáp

021/ 12/ /

Kivett Szennyvíztelep /külterület/

KÜLTERÜLET

978

100

978

34.

Sülysáp

021/ 14/ /

Kivett Szennyvíztelep /Külterület/

KÜLTERÜLET

2399

100

2399

35.

Sülysáp

021/ 15/ /

Kivett Szennyvíztelep /Külterület/

KÜLTERÜLET

2158

100

2158

36.

Sülysáp

021/ 16/ /

Kivett Szennyvíztelep /Külterület/

KÜLTERÜLET

1543

100

1543

37.

Sülysáp

021/ 17/ /

Kivett Szennyvíztelep /Külterület/

KÜLTERÜLET

2255

100

2255

38.

Sülysáp

021/ 18/ /

Kivett Szennyvíztelep /Külterület/

KÜLTERÜLET

2654

100

2654

39.

Monor

076/ 6/ /

Regionális Hulladékközpont

MONOR

1

1,9

0,019

40.

Sülysáp

091/ 1/ /

Szennyvíztisztító telep
/Szentlőrinckáta/

KÜLTERÜLET

32000

100

32000

41.

Nagykőrös

0114/ 43/ /

Regionális Hulladékközpont

NAGYKŐRÖS

1

1,9

0,019

42.

Gyömrő

0127/ 2/ /

Regionális Hulladékközpont

GYÖMRŐ

1

1,9

0,019

43.

Sülysáp

0160/ 17/ /

Szennyvíztisztító telep /Tápiószele/

KÜLTERÜLET

18766

100

18766

44.

Sülysáp

0196/ 9/ /

Szennyvíztisztító telep
/Tápiószentmárton/

KÜLTERÜLET

10013

100

10013

45.

Sülysáp

0206/ 2/ /

Sporttelep /Külterület/

KÜLTERÜLET

4733

100

4733

46.

Sülysáp

0231/ 5/ /

Szennyvíztisztító telep /Nagykáta/

KÜLTERÜLET

10237

100

10237

47.

Nagykáta

0232/126/ /

Regionális hulladékközpont

NAGYKÁTA

1

1,9

0,019

48.

Sülysáp

0234/ 1/ /

Komposzttelep /Külterület/

0

100

0

49.

Nagykáta

0236/ 4/ /

Regionális hulladékközpont

NAGYKÁTA

1

1,9

0,019

50.

Cegléd

0334/ 6/ /

Regionális hulladékközpont

CEGLÉD

1

1,9

0,019

51.

Sülysáp

0406/ 24/ /

Szennyvíztisztító telep /Sülysáp/

KÜLTERÜLET

28601

100

28601

52.

Cegléd

0412/ / /

Regionális hulladékközpont

CEGLÉD

1

1,95

0,01949

53.

Sülysáp

0475/ 2/ /

Vízmű /Víztározó/

KÜLTERÜLET

1772

100

1772

54.

Nagykőrös

0542/ 3/ /

Regionális Hulladékközpont

NAGYKŐRÖS

1

1,9

0,019

55.

Kecskemét

0737/ 12/ /

Regionális Hulladékközpont

KECSKEMÉT

1

1,9

0,019

56.

Kecskemét

01069/108/ /

Regionális Hulladékközpont

KECSKEMÉT

1

1,9

0,019

57.

Sülysáp

670/ 2/ /

Sporttelep

DÓZSA GYÖRGY ÚT 110

10384

100

10384

58.

Sülysáp

021/ 13/ /

Kivett Szennyvíztelep/Külterület/

KÜLTERÜLET

2158

100

2158

3. melléklet a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16

A Sülysáp Város Önkormányzata
üzleti vagyonába tartozó vagyonelemek

A

B

C

D

E

F

G

59.

Település

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Cím

Teljes terület(m2)

Önk. tulajdon
%

Önk.
tulajdon (m2)

60.

Sülysáp

6/ 4/ /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

1180

100

1180

61.

Sülysáp

13/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Szilvafasor utca

910

100

910

62.

Sülysáp

63/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Szilvafasor utca

1162

100

1162

63.

Sülysáp

317/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Kossuth Lajos utca 204

971

100

971

64.

Sülysáp

343/ / /

Beépíthető terület (Épület lebontva)

Kossuth Lajos utca

933

100

933

65.

Sülysáp

352/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

344

100

344

66.

Sülysáp

402/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

192

100

192

67.

Sülysáp

407/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

108

50

54

68.

Sülysáp

425/ 5/ /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

509

100

509

69.

Sülysáp

425/ 6/ /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

417

100

417

70.

Sülysáp

425/ 10/ /

Beépíthető terület /Alkotmány utca/

Alkotmány utca

5355

100

5355

71.

Sülysáp

436/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

431

100

431

72.

Sülysáp

437/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

347

100

347

73.

Sülysáp

438/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

1173

100

1173

74.

Sülysáp

439/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Kossuth Lajos utca

5775

100

5775

75.

Sülysáp

479/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

3457

100

3457

76.

Sülysáp

568/ 2/ /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

459

100

459

77.

Sülysáp

572/ 3/ /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

854

100

854

78.

Sülysáp

574/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

1770

100

1770

79.

Sülysáp

577/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

677

100

677

80.

Sülysáp

578/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

831

100

831

81.

Sülysáp

581/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

934

100

934

82.

Sülysáp

582/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

516

100

516

83.

Sülysáp

589/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

699

100

699

84.

Sülysáp

590/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

641

100

641

85.

Sülysáp

593/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Kossuth Lajos utca

948

100

948

86.

Sülysáp

608/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Dózsa György utca

572

100

572

87.

Sülysáp

614/ 6/ /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Dózsa György utca

931

100

931

88.

Sülysáp

724/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

FORRÓI ÚT

1993

100

1993

89.

Sülysáp

726/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

FORRÓI ÚT

963

100

963

90.

Sülysáp

727/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

1320

100

1320

91.

Sülysáp

728/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

1040

100

1040

92.

Sülysáp

734/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

345

16,66

57,5

93.

Sülysáp

768/ / /

Gyep (rét) /Belvizes terület/

FORRÓI ÚT

25513

100

25513

94.

Sülysáp

774/ / /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

164

100

164

95.

Sülysáp

784/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

FORRÓI ÚT

339

100

339

96.

Sülysáp

883/ 2/ /

Kertvég /Beépítetlen terület/

JÓKAI ÚT

1593

100

1593

97.

Sülysáp

910/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Templom utca

953

100

953

98.

Sülysáp

935/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Templom utca

1681

100

1681

99.

Sülysáp

981/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Új utca

1295

100

1295

100.

Sülysáp

987/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Új utca

1351

100

1351

101.

Sülysáp

1258/ / /

Beépíthető terület /Rákóczi/

Rákóczi utca

1612

100

1612

102.

Sülysáp

1476/ / /

Lakóház és udvar

Vasút utca 58

658

100

658

103.

Sülysáp

1550/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Szent Imre utca 11- 13

349

100

349

104.

Sülysáp

1616/ 1/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Vasút utca

143

100

143

105.

Sülysáp

1616/ 2/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Vasút utca

265

100

265

106.

Sülysáp

1718/ 3/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

József Attila utca

1711

100

1711

107.

Sülysáp

1776/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

József Attila utca

786

100

786

108.

Sülysáp

1871/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Mátyás király utca

4177

100

4177

109.

Sülysáp

1958/ / /

Beépíthető terület /Vak Bottyán utca/

Vak Bottyán utca 9

720

100

720

110.

Sülysáp

1961/ / /

Beépíthető terület /Vak Bottyán utca/

Vak Bottyán utca 7

719

100

719

111.

Sülysáp

2030/ / /

Szőlő /Zártkert/

KÖZÉPSŐ DÜLŐ

2133

50

1067

112.

Sülysáp

2348/ / /

Szántó /Zártkert/

KÖZÉPSŐ DÜLŐ

1802

100

1802

113.

Sülysáp

2385/ / /

Zártkerti Művelés alól kivett terület

KÖZÉPSŐ DÜLŐ

3356

100

3356

114.

Sülysáp

2514/ / /

Zártkerti művelés alól kivett terület

ZÁRTKERT

1849

100

1849

115.

Sülysáp

2515/ / /

Zártkerti művelés alól kivett terület

ZÁRTKERT

1870

100

1870

116.

Sülysáp

2516/ / /

Szőlő és kert /Zártkert/

KÖZÉPSŐ DÜLŐ

1788

31,3

559,6

117.

Sülysáp

2520/ / /

Szőlő és szántó /Zártkert/

ZÁRTKERT

3050

50

1525

118.

Sülysáp

3025/ / /

Lakóház és udvar

Kókai utca 19

644

100

644

119.

Sülysáp

3240/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Révai utca

1592

100

1592

120.

Sülysáp

3241/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Révai utca

1702

100

1702

121.

Sülysáp

3242/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Révai utca

266

100

266

122.

Sülysáp

3565/ 3/ /

Lakóház

Magdolna utca 2

2415

100

2415

123.

Sülysáp

3708/ 2/ /

Beépíthető terület /Béke utca/

Béke utca 38

4754

100

4754

124.

Sülysáp

3749/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Béke utca

331

100

331

125.

Sülysáp

3797/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Malom utca

5097

70

3568

126.

Sülysáp

3801/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Malom utca

2601

70

1821

127.

Sülysáp

3804/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Malom utca

3118

100

3118

128.

Sülysáp

3807/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Malom utca

2367

100

2367

129.

Sülysáp

3829/ / /

Lakóház és udvar

Malom utca 24

8337

100

8337

130.

Sülysáp

3841/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Malom utca

3123

100

3123

131.

Sülysáp

3845/ / /

Lakóház és udvar /Malom utca/

Malom utca 10

1307

50,283

657,2

132.

Sülysáp

3854/ 3/ /

Beépítetlen terület /Átjáró/

Malom utca

70

100

70

133.

Sülysáp

3854/ 4/ /

Beépítetlen terület /Átjáró/

Malom utca

50

100

50

134.

Sülysáp

3854/ 5/ /

Beépítetlen terület /Átjáró/

Malom utca

156

100

156

135.

Sülysáp

3857/ 4/ /

Irodaház és udvar

Szent István tér 17-c

361

100

361

136.

Sülysáp

3857/ 5/ /

Irodaház és udvar

Szent István tér 17-c

1291

100

1291

137.

Sülysáp

3859/ 9/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Szent István tér

143

100

143

138.

Sülysáp

3859/ 14/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Szent István tér

3274

100

3274

139.

Sülysáp

3862/ / /

Lakóház és udvar

Malom utca 9

2091

100

2091

140.

Sülysáp

3863/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Malom utca

767

100

767

141.

Sülysáp

3866/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Malom utca

1410

71,4

1007

142.

Sülysáp

3924/ / /

Beépíthető terület /Fő utca/

FŐ UTCA 72

2565

100

2565

143.

Sülysáp

3930/ / /

Beépíthető terület /Fő utca/

FŐ UTCA 62

3580

100

3580

144.

Sülysáp

3956/ 11/ /

Beépítetlen terület

BELTERÜLET

1825

100

1825

145.

Sülysáp

3968/ 2/ /

Lakóház és udvar /Kis köz/

Kis köz 27- A

717

100

717

146.

Sülysáp

3988/ / /

Piactér /Nem beépíthető/

FŐ UTCA

10639

100

10639

147.

Sülysáp

3996/ 19/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

FŐ UTCA

517

100

517

148.

Sülysáp

3997/ 1/ /

Beépítetlen terület

31-ES ÚT

215

100

215

149.

Sülysáp

4073/ 2/ /

Beépíthető terület /Sági út/

Sági utca

2356

100

2356

150.

Sülysáp

4087/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Sági utca

238

100

238

151.

Sülysáp

4088/ / /

Kertvég /Beépítetlen terület/

Sági utca

1547

100

1547

152.

Sülysáp

4095/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Sági utca

345

100

345

153.

Sülysáp

4096/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Sági utca

680

100

680

154.

Sülysáp

4101/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Sági utca

161

100

161

155.

Sülysáp

4226/ / /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

MELEGVÖLGY UTCA

368

100

368

156.

Sülysáp

4244/ 2/ /

Beépíthető terület /Fő utca/

FŐ UTCA 47

6070

100

6070

157.

Sülysáp

4280/ / /

Beépítetlen terület /Lakóház és udvar/

KÁPOLNA - FŐ UTCA KÖZÖTT

203

100

203

158.

Sülysáp

4462/ 4/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Úri utca

219

100

219

159.

Sülysáp

4462/ 8/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Úri utca

42

100

42

160.

Sülysáp

4462/ 9/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Úri utca

62

100

62

161.

Sülysáp

4462/ 10/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Úri utca

62

100

62

162.

Sülysáp

4462/ 11/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Úri utca

86

100

86

163.

Sülysáp

4550/ 27/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

Gárdonyi Géza utca

3772

100

3772

164.

Sülysáp

4550/ 56/ /

Beépíthető terület /Vörösmarty utca/

VÖRÖSMARTY M. UTCA

1020

100

1020

165.

Sülysáp

4550/118/ /

Beépíthető terület /Táncsics utca/

Táncsics Mihály utca

804

100

804

166.

Sülysáp

4550/119/ /

Beépíthető terület /Állomás utca/

Állomás utca

804

100

804

167.

Sülysáp

4550/120/ /

Beépíthető terület /Állomás utca/

Állomás utca

805

100

805

168.

Sülysáp

4550/121/ /

Beépíthető terület /Táncsics utca/

Táncsics Mihály utca

804

100

804

169.

Sülysáp

4550/147/ /

Lakóház és udvar /Állomás utca/

Állomás utca 13

716

100

716

170.

Sülysáp

4550/149/ /

Beépíthető terület /Állomás utca/

Állomás utca

717

100

717

171.

Sülysáp

4550/159/ /

Beépítetlen terület /Nem beépíthető/

FŐ UTCA

414

100

414

172.

Sülysáp

4550/184/ /

Műfüves futballpálya

Balassi Bálint utca 18

1012

100

1012

173.

Sülysáp

027/ 11/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

1021

100

1021

174.

Sülysáp

033/ 93/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

1812

100

1812

175.

Sülysáp

033/106/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

1793

100

1793

176.

Sülysáp

033/174/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2173

100

2173

177.

Sülysáp

0216/ 10/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

141733

100

1E+05

178.

Sülysáp

0295/ 10/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2554

100

2554

179.

Sülysáp

0404/ 23/ /

Mocsár /Külterület/

KÜLTERÜLET

1608

100

1608

180.

Sülysáp

0406/ 30/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

4019

100

4019

181.

Sülysáp

0406/ 31/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2577

100

2577

182.

Sülysáp

0406/ 32/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2455

100

2455

183.

Sülysáp

0406/ 33/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2318

100

2318

184.

Sülysáp

0406/ 36/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

5143

100

5143

185.

Sülysáp

0406/ 37/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

5962

100

5962

186.

Sülysáp

0406/ 38/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2126

100

2126

187.

Sülysáp

0406/ 39/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2098

100

2098

188.

Sülysáp

0406/ 40/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2207

100

2207

189.

Sülysáp

0406/ 41/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2337

100

2337

190.

Sülysáp

0406/ 42/ /

Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

2172

100

2172

191.

Sülysáp

0406/ 47/ /

Iparterület /TÁVÜSZ csarnok/

KÜLTERÜLET

7850

100

7850

192.

Sülysáp

0406/ 49/ /

Erdő és Iparterület /Külterület/

KÜLTERÜLET

44651

100

44651

193.

Sülysáp

0406/ 50/ /

Erdő /Külterület/

KÜLTERÜLET

395

100

395

194.

Sülysáp

0406/ 51/ /

Erdő /Külterület/

KÜLTERÜLET

13

100

13

195.

Sülysáp

0406/ 52/ /

Erdő /Külterület/

KÜLTERÜLET

38432

100

38432

196.

Sülysáp

0431/ 3/ /

Anyagbánya /Külterület/

KÜLTERÜLET

20748

100

20748

197.

Sülysáp

0431/ 4/ /

Szántó és erdő /Külterület/

KÜLTERÜLET

20510

100

20510

198.

Sülysáp

0431/ 5/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

15318

100

15318

199.

Sülysáp

0431/ 7/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

1500

100

1500

200.

Sülysáp

0431/ 8/ /

Szántó és fás terület

KÜLTERÜLET

106238

100

1E+05

201.

Sülysáp

0468/ 7/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2210

100

2210

202.

Sülysáp

0468/ 8/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

13369

100

13369

203.

Sülysáp

0468/ 9/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2271

100

2271

204.

Sülysáp

0468/ 10/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2261

100

2261

205.

Sülysáp

0468/ 11/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2278

100

2278

206.

Sülysáp

0468/ 12/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2276

100

2276

207.

Sülysáp

0468/ 14/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

2263

100

2263

208.

Sülysáp

0468/ 15/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

6807

100

6807

209.

Sülysáp

0470/ 12/ /

Erdő /Külterület/

KÜLTERÜLET

2268

0,0882

2

210.

Sülysáp

0476/ 36/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

5823

100

5823

211.

Sülysáp

0476/188/ /

Szántó /Külterület/

KÜLTERÜLET

334

100

334

212.

Sülysáp

0489/ 3/ /

Szőlő /Külterület/

KÜLTERÜLET

1502

100

1502

213.

Sülysáp

583/ / /

Kivett beépítetlen terület

Belterület

1561

100

1561

4. melléklet a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez17

Önkormányzati tulajdonú létesítmények más célú igénybevételének díjai 2023. január 1-jétől

A

B

C

Létesítmény

Helyiség / időszak

Igénybevétel díja

1

Művelődési Központ

nagyterem

5 000 Ft/óra

2

zeneterem

3 000 Ft/óra

3

zeneterem a Harmónia Alapfokú Művészeti iskola részére

2 000 Ft/óra

4

számítógépes oktatóterem

3 000 Ft/óra

5

aula

3 500 Ft/óra

6

Polgármesteri Hivatal

tanácsterem

7 000 Ft/óra

7

tanácsterem helyi civil szervezetek részére

3 500 Ft/óra

8

Egyéb létesítmények helyiségei

3 000 Ft/óra

9

Műfüves sportpálya

hétköznap 14.00-18.00

6 500 Ft/óra

10

hétköznap 18.00-22.00

7 000 Ft/óra

11

hétvégén 10.00-16.00

6 500 Ft/óra

12

hétvégén 16.00-22.00

7 000 Ft/óra

13

világítás

2 000 Ft/óra

14

Tornacsarnok

csapatjáték számára

6 000 Ft/óra
(előre fizetés esetén 20 % kedvezmény)

15

Sportpályák

egyedi megállapodás alapján

5. melléklet a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez18

BÉRLETI SZERZŐDÉS
önkormányzati tulajdonú létesítmény igénybevételéhez
Bérbeadó:
neve:
címe
adószáma:
képviseli:
telefonszám/e-mailcím:
Bérlő:
neve:
címe
adószáma:
képviseli (vég esetén):
telefonszám/e-mailcím:
Bérlet tárgya:
Igényelt létesítmény:
Igénybevétel célja:
Igénybevétel időpontja(i)/tartama:
Igénybevétel díja (bérleti díj):
Az igénybevétel feltételei:

1. Bérlő köteles a bérleti díjat a Bérbeadó által kiállított számviteli bizonylat ellenében a bérlet jellegétől függően egyösszegben vagy időszakosan megfizetni. Bérlő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése, illetve bárminemű fizetési halasztás esetén Bérbeadó évi 20 % mértékű késedelmi kamatot számol fel.

2. Bérlő a létesítményt kizárólag a megjelölt időpont(ok)ban és kizárólag a saját maga számára használhatja, azt tovább albérletbe nem adhatja, illetve harmadik személy részére nem hasznosíthatja.

3. Bérlő köteles a létesítményt rendeltetésszerűen, a házirend betartásával használni. Bérlő teljes és korlátlan fellelőséget vállal minden felróható kárért, melyet a létesítmény a bérleti idő alatt elszenved, függetlenül attól, hogy a kárt Bérlő vagy harmadik személy okozta.

4. Bérlő saját tulajdonaiért, melyet a bérleményben elhelyez, teljes felelősséggel tartozik.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Sülysáp, ………………………….
……………………………………. …………………………………….
Bérbeadó Bérlő

6. melléklet a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez19

A Sülysáp Város Önkormányzata által vagyonkezelésbe adott vagyonelemek

A

B

C

D

E

F

G

1.

Település

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Cím

Teljes terület (m2)

Vagyonkezelésbe adott (m2)

Vagyonkezelő

2.

Sülysáp

3842/ / /

Általános Iskola /Móra Ferenc/

Malom utca 16

8859

8639

Ceglédi Tankerületi Központ (2700 Cegléd Malom tér 3.)

3.

Sülysáp

4550/ 45/ /

Iskola és tornaterem

Vörösmarty u.

6417

5572

Ceglédi Tankerületi Központ (2700 Cegléd Malom tér 3.)

4.

Sülysáp

670/ 1/ /

Iskola, Tornaterem és vizesblokk

Dózsa György utca. 110.

6825

6773

Ceglédi Tankerületi Központ (2700 Cegléd Malom tér 3.)

1

Beiktatta: 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. szeptember 23-tól.

2

Módosította: 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. július 11-től.

3

Módosította: 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. július 11-től.

4

Beiktatta: 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. július 11-től.

5

Beiktatta: 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. július 11-től.

6

Beiktatta: 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. július 11-től.

7

Beiktatta: 8/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. július 11-től.

8

Beiktatta: 13/2015. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. szeptember 2-től.

9

Beiktatta: 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. március 1-től.

10

Beiktatta: 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. március 1-től.

11

Beiktatta: 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. március 1-től.

12

Beiktatta: 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. március 1-től.

13

Beiktatta: 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. március 1-től.

14

Módosította: 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2017. szeptember 23-től.

15

Módosította: 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2017. szeptember 23-től.

16

Módosította: 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2017. szeptember 23-től.

17

Módosította: 13/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. július 1-től. A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

18

Beiktatta: 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. március 1-től.

19

Beiktatta: 20/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2017. szeptember 23-től.