Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 26

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 43 601 ezer Ft-ban,

            ezen belül:

  • Működési célú kiadások:                                                  42 958 ezer Ft

- Személyi jellegű kiadások                                       17 536 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      3 311 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                15 328 ezer Ft

- Támogatásértékű működési kiadások                         1 307 ezer Ft

- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre                           588 e Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      3 943 ezer Ft

- Támogatási kölcsönök                                                 145 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                         800 ezer Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                  643 ezer Ft

- Beruházások                                                               623 ezer Ft

- Befektetési célú részesedés vásárlás                             20 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 54 460 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

  • Működési célú bevételek:                                                 54 288 ezer Ft

- Intézményi működési bevételek                                 3 943 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                3 423 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás                    24 817 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                      15 365 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                            75 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatérülése                                46 ezer Ft

- Előző évek pénzm. működési célú igénybev.              5 799 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                      820 ezer Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                                 172 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                          172 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 128 752 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2016. május 24.           

              Ősz János                                                                             Hajdu Szabina

             polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.
Gadány, 2016. május 25.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző