Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 26 - 2018. 05. 28Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


5/2017. (II.  23.) önkormányzati rendeletea Sárbogárd Város  Önkormányzatának  2017. évi költségvetéséről
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának  Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra,  az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásai és bevételei, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


2.§  (1)[1] A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, 3.822.397 Ft bevétellel, 3.822.397 Ft kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével. 

    (2)[2] A működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező 47.926.569 Ft összegű forráshiány finanszírozását az előző évi maradványból határozza meg.

(3) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatból a költségvetési szervek és az önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. mellékletekben szereplő összegekben hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási faladatok szerinti bontásban költségvetési szervenként és önkormányzati szinten az 1/1.-1/6.mellékletek mutatják.

   (5)[3] A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások                                                  629.671.120 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális

  hozzájárulás                                                             129.024.642 Ft

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások               742.958.155 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                     40.800.000 Ft

- egyéb működési célú  kiadások                              275.144.587 Ft

- tartalékok                                                                 81.191.616 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások                                                         1.859.862.956 Ft

- felújítások                                                                 23.426.258 Ft

c) finanszírozási kiadás                                                40.317.699 Ft

    (6) [4]A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra 1.883.289.214 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.


3.§ A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt az 1/12. melléklet szerint határozza meg.


4.§ A költségvetési szervek és az Önkormányzat feladatellátásához a megállapított személyi juttatások előirányzatából foglalkoztathatók létszámirányait a 2. melléklet szerint határozza meg a Képviselő-testület, melyből a közfoglalkoztatotti létszám a programokhoz igazodóan polgármesteri hatáskörben változtatható.


5.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a Stabilitási tv. végrehajtási rendelete szerinti saját bevételeket a 3. melléklet szerint határozza meg.


6.§ A költségvetésben az esetleges bevételi kiesések pótlására, a váratlan feladatok finanszírozására általános tartalékot 5.500.000 Ft összegben állapít meg a Képviselő-testület.

A polgármesteri átruházott hatáskörben jogosult 2 millió Ft egyedi értéket meg nem haladó, az intézmények alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen eszköz nagyjavítását, felújítását, illetve javíthatatlanság esetén pótlását, valamint maximum 500.000 Ft összegű egyéb halaszhatatlan előre nem tervezett kiadásokat az általános tartalék terhére engedélyezni, erről a Képviselő-testületet tájékoztatja.


7.§ (1)A költségvetésben nem önkormányzati szervezetek részére támogatásokra 57.429.672 Ft-ot határoz meg a Képviselő-testület.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv. 53 § (1) bekezdése alapján az önkormányzati támogatásban részesítettek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás felhasználásáról az önkormányzat és a támogatott által megkötött megállapodásban rögzített határidőig. Amennyiben a határidőre történő számadási kötelezettségének nem tesz eleget, a további támogatás, finanszírozás felfüggesztésre kerül.


3. Az Önkormányzat vagyonával és felhalmozásokkal kapcsolatos rendelkezések


8.§ (1) Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás szabályait a 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amelyek betartásától nem lehet eltekinteni.

(2) Új feladat megkezdéséről a források és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyontárgyak hasznosításáért az Önkormányzat fizetési eszközként csak készpénzt illetve számlapénzt fogadhat el, más fizetési mód alkalmazásához (csereingatlan, értékpapír, természetbeni teljesítés, stb.) a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság támogató véleménye szükséges.

(4) A tulajdon védelmének biztosítása, ellenőrzése, valamint a költségvetési szerveknél az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról mennyiségben és értékben folyamatosan vezetett részletező nyilvántartást mellett, a december 31-i fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást  két évenként kell végrehajtani.


4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok


9.§ (1) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- hitel felvételéről, készfizető-kezesség vállalásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre,

-   hitel igénybevételére, lehívására a polgármester jogosult,

-  hitelek szerződés szerinti törlesztésének, kamatfizetésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(2) A hitelek felvétele, adósságot keletkeztető ügylet kötése során a Stabilitási törvény szerint kell eljárni.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő betéti elhelyezésről a polgármester dönt.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a polgármester döntése szerint vásárolható elsődlegesen forgalomban lévő három hónapot meg nem haladó lejáratú értékpapír.


10.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal tájékoztatja.

(2) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket, a bevételi többlet eléréséhez szükséges kiadási előirányzat biztosítását követően a forráshiány csökkentésére kell fordítani.

(3) A költségvetési szervek felújítási előirányzatait  Sárbogárd Város Önkormányzata kezeli, felhasználásra a felújításban érintett költségvetési szervek vezetőjével együttesen intézkedik.

(4) Az önkormányzati feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) Pénzügyi tartalmú és a költségvetési, valamint az azt követő évekre vonatkozó pénzügyi kihatású előterjesztések csak a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság, illetve az illetékes szakmai bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai között szükséges átcsoportosítást hajtson végre.

(7) Az éves költségvetési előirányzatok felhasználása során figyelemmel kell lenni a finanszírozási hányad havi ütemére. A felhasználást a Polgármesteri Hivatal havonta nyomon követi és jelenti a Képviselő-testületnek. Jelenetős összegű eltérés esetén pótköltségvetésre tesz javaslatot a jegyző.


11.§ (1) A költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egy időben


12.§ (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(3) A költségvetési szerveknek a céljelleggel biztosított előirányzatokról az éves gazdálkodásról szóló beszámoló készítésekor kell számolni.

(4) A költségvetési szervek vezetői pénzügyi fedezet, előirányzat, vagy ezekről szóló, a fenntartótól származó írásos dokumentum hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhatnak, annak végrehajtását nem kezdhetik meg.

(5) A költségvetési szervek  vezetői kötelesek megfelelő alapdokumentumokat vezetni az ellátotti létszám pontos meghatározása érdekében.

(6) A költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


13.§ Az Önkormányzat által a költségvetési szervek részére engedélyezett létszámirányszámot éves átlagban be kell tartani.


14.§ (1) A civil szervezetek támogatására jóváhagyott 1.650.000 Ft és a sportcélú támogatásokra tervezett 3.400.000 Ft felhasználását a Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság jogosult meghatározni, a 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A nyári táborozás, kirándulások támogatására tervezett 800.000 Ft összeg felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Oktatási , Közművelődési és Sport Bizottság dönt.

(3) A Sárbogárdon működő egyesület és nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására nyújtott támogatásokkal kapcsolatban elfogadott 400.000 Ft felhasználásáról - nyilvános pályázati eljárás után - az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.

(4) A Képviselő-testület a 4938. hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 860.000 Ft, a 1083 hrsz-ú sporttelep működtetésére a Sárbogárd SE részére 1.066.000 Ft közvetlen támogatás nyújt támogatási megállapodással.5. Vegyes rendelkezések


15.§ A környezetvédelmi alap bevételét a 41/2015.(X.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra kell fordítani.


16.§ (1) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben az köztisztviselői illetményalapot 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati támogatás a likviditási terv szerinti tényleges szükséglethez igazodva kerüljön kiutalásra az intézmények esetében.


17.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét képezik.  


6. Záró rendelkezések


18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Sárbogárd, 2017. február 10.


                       

Dr. Sükösd Tamás                                          Demeterné Dr. Venicz Anita

                polgármester                                                              jegyző
Kihirdetve: 2017. február 23.                                                           

                                                                                             

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                   jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 23/2017 (XI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. XI. 24-től

[2]

A rendelet szövegét a 10/2017 (V. 4.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. V. 4.-től

[3]

A rendelet szövegét a 23/2017 (XI. 23.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2017. XI. 24-től

[4]

A rendelet szövegét a 23/2017 (.XI. 24.) önkormányzati rendelet .1 §-a módosította. Hatályos: 2017.XI. 24-től