Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2021. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 103.575 ezer forintban,
  • b) bevételi főösszegét 143.538 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 89.854 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 53.684 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 102.039 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 1.536 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 14.750 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.429 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 26.633 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 18.513 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 18.333 ezer Ft, felújítás 180 ezer Ft.

(2) A 2020. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2020. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.

7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 492.622 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2020. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § A képviselő-testület a 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 3 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 4 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő, EFOP-1.5.2-16-2017-00045 pályázat keretében foglalkoztatottak átlagos létszáma 1 fő.

11. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 39.963 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2020. évi záró pénzkészletet 42.628 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési és felhalmozási célú kiadásokra használta fel.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

1. melléklet

A zárszámadási rendelet 3. §-ához, az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerintit részletezésben

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerintit költségvetési kiadásai jogcím szerint

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

A zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti – működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

A zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásai címenként

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

A zárszámadási rendelet 6. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése kormányzati funkció kódonként

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

A zárszámadási rendelet 7. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

6. melléklet.xlsx

7. melléklet

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlege

7. melléklet.xlsx

8. melléklet

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

8. melléklet.xlsx

9. melléklet

A zárszámadási rendelet 8. §-ához, az önkormányzat 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítése

9. melléklet.xlsx

10. melléklet

A zárszámadási rendelet 9. § (1) bekezdéséhez, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadásainak keretszámai főbb csoportokban

10. melléklet.xlsx

11. melléklet

A zárszámadási rendelet 11. § (1) bekezdéséhez, a jóváhagyott maradvány kimutatása és felhasználhatósága

11. melléklet.xlsx

12. melléklet

A zárszámadási rendelet 11. § (2) bekezdéséhez, a 2020. évi pénzforgalom egyeztetése

12. melléklet.xlsx

13. melléklet

A zárszámadási rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételei és felhasználása

13. melléklet.xlsx

14. melléklet

A zárszámadási rendelet 13. §-ához, az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

14. melléklet.xlsx