Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 188.250.282 Ft-ban,

            ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                                   140.700.512 Ft

- Személyi jellegű kiadások                                         57.846.434,-Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                                       9.499.093,-Ft,

- Dologi kiadások                                                         32.560.456,-Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        5.936.865,-Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                                   6.973.546,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.                        1.994.818,-Ft,

- Irányító szervi támogatás (Óvoda)                             25.889.300,-Ft.

  • Felhalmozási célú kiadások:                                                47.549.770 Ft

- Beruházások                                                              45.503.367,-Ft,

- Felújítások                                                                    2.046.403,-Ft,


b) bevételi főösszegét 355.116.343 Ft-ban,

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                                  155.592.195 Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai                   70.409.724,-Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei                         50.381.098,-Ft,

- Közhatalmi bevételek                                                   8.140.466,-Ft,

- Működési bevételek                                                     7.036.590,-Ft,

- Működési célú pénzeszköz átvétel                                 345.368,-Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                          17.266.439,-Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                   2.012.510,-Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                             199.524.148 Ft

- Felhalmozási célú támogatások                               191.172.858,-Ft,

- Felhalmozási bevétel (Ingatlan ért.)                             3.353.300,-Ft,

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                         4.997.990,-Ft,

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 981.650.204 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Nikla, 2018. május 29.               Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                         Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2018. május 30.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző