Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2019. (V.15.) önkormányzati rendelete

Nikla Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 16

Nikla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 314.350.094 Ft-ban,

    ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                                 134.643.098,- Ft

 - Személyi jellegű kiadások                                     48.422.992,-Ft,

    -  Munkaadót terhelő járulékok                                   7.689.071,-Ft,

    - Dologi kiadások                                                      39.994.498,-Ft,

    - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     4.207.000,-Ft,

    - Egyéb működési célú kiadások                                8.593.012,-Ft,

    - Államháztartáson belüli megelőleg. vf.                     2.012.510,-Ft,

    - Irányító szervi támogatás (Óvoda)                          23.724.015,-Ft.

  • Felhalmozási célú kiadások:                                            179.706.996,- Ft

    - Beruházások                                                        136.841.037,-Ft,

    - Felújítások                                                              42.819.099,-Ft,

    - Egyéb felhalmozási kiadás                                           46.860,- Ft.


b) bevételi főösszegét 355.967.125 Ft-ban,

    ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                                   176.260.129 Ft

    - Önkormányzatok működési támogatásai                78.954.465,-Ft,

    - Egyéb működési célú .tám.bevételei                      28.001.499,-Ft,

    - Közhatalmi bevételek                                             12.053.480,-Ft,

    - Működési bevételek                                                37.589.249,-Ft,

    - Működési célú pénzeszköz átvétel                                         0,-Ft,

    - Előző évi maradvány igénybevétele                       17.343.276,-Ft,

    - Államháztartáson belüli megelőlegezések                2.318.160,-Ft,

  • Felhalmozási célú bevételek:                                              179.706.996 Ft

    - Felhalmozási célú támogatások                              29.584.211,-Ft,

    - Felhalmozási bevétel                                                    600.000,-Ft,

    - Előző évi maradvány igénybevétele                     149.522.785,- Ft.

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 6. melléklete tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 973.106.818,- Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza. A 2018.évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Nikla, 2019. május 14.               Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                         Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. május 15. napján kihirdetésre került.


Nikla, 2019. május 15.

                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző