Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017.(V.5.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 05

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.


                        Költségvetési  bevételek főösszege      1.373.206 e Ft

                        Költségvetési  kiadások főösszege       1.365.619 e Ft                  

                        Finanszírozási bevételek főösszege       135.098 e Ft

                        Finanszírozási kiadások főösszege        111.890 e Ft


       Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen  1.508.304 e Ft

       Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen   1.477.509 e Ft

       2016. évi önkormányzati szintű maradvány összege            30.795 e Ft .(2) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati szintű bevételekből

      a működési bevételek összegét        1.396.556 e Ft-ban

      a működési kiadások összegét         1.365.761 e Ft-ban


      a felhalmozási bevételek összegét      111.748 e Ft-ban

      a felhalmozási kiadások összegét       111.748 e Ft-ban      állapítja meg.


(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2.1. és 2.2 mellékletek mutatják be.


2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.  1. A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás adatait részletezi (2016. 12. 31.)

a 3/1. melléklet az önkormányzat mérlegét, a 3/2 az Önkormányzat tárgyi eszközeinek alakulását mutatja.

(2) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2016. 12. 31-i záró pénzeszköz állományát tartalmazza.

A 4/1. melléklet az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradványát mutatja be.

(3) Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről az 5. melléklet készült.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben található.

(6) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadásai és bevételei előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2,    a beruházási kiadásokat a 9.2.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3.1-9.3.8 mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá, a következő részletezésben:

9.3.1  IPESZ Intézményi étkeztetés

9.3.2  IPESZ

9.3.2.1 IPESZ Általános Iskola  9.3.2.1.1 Beruházási kiadások

9.3.2.2 IPESZ Zeneiskola

9.3.3  IPESZ Központi Háziorvosi Ügyelet

9.3.4  IPESZ Védőnők  9.3.4 1 Beruházási kiadások

9.3.5  Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája  9.3.5.1 Beruházási kiadások

9.3.6  Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ  9.3.6.1 Beruházási kiadások

9.3.7  Pásztói Múzeum   9.3.7.1 Beruházási kiadások

9.3.8  Pásztói Gondozási Központ   9.3.8.1 Beruházási kiadások


(9) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(10) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(11) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(12) A 2016. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet  szerint fogadja el.

(13) A 2016. évi  Európai Uniós pályázatokról a 14.  melléklet ad számot.

(14)  Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulását a 15. melléklet  szerint fogadja el.

(15) A 16. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(16) Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege a 17. mellékletben található.(17) Az önkormányzati Lakáseladási Alap mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

(18) Adókedvezmények, adómentességek 2016. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(19) Az egyéb közvetett támogatásokat a 20. melléklet mutatja be.


3. §


A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

4. §


Ez a rendelet 2017. május 5-én lép hatályba.

Dömsödi Gábor                                                                     Dr. Gajdics Gábor

    polgármester                                                                             jegyző