Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1 § (1) bekezdése és 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. §1 A rendelet helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. §-ában meghatározott adóalanyok, és 6. §-ában meghatározott adótárgyak vonatkozásában a következő helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója,

d) helyi iparűzési adó.

MÁSODIK RÉSZ

Egyes adókra vonatkozó rendelkezések

1. Építményadó

Az adó alapja

2. § (1)2 Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)3

Az adó mértéke

3. § (1)4 Az adó évi mértéke a vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek, valamint a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, épületrészek után 1680,- Ft/m2.

(2)5

Adómentesség

4. §6 Mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély,

a) aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja,

b) aki tanya vagy az ingatlan-nyilvántartásban zártkerti területen fekvő építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja.

2. Telekadó

Az adó alapja

5. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6. §7 (1)8 Az adó mértéke: 132,- Ft/m2/év, kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat.

(2) Az ingatlan nyilvántartásban:

a)9 vízállás megnevezésű külterületi telek után 18,- Ft/m2/év,

b)10 beépítetlen terület megnevezésű GKSZ övezetbe tartozó belterületi telek, géppark megnevezésű GIP övezetbe tartozó belterületi telek, illetve udvar, major megnevezéssel nyilvántartott külterületi telek után 2000 m2-es területig 132,- Ft/m2/év, a 2000 m2-es területet meghaladó rész után 66,- Ft/m2/év,

c)11 bányatelek megnevezéssel szereplő, használaton kívüli külterületi telek után 12,-Ft/m2/év,

d)12 bányatelek megnevezéssel szereplő külterületi telek után 216,- Ft/m2/év

e)13 út, saját használatú út, magánút megnevezésű telek után 18,-Ft/m2/év,

f)14 csatorna megnevezésű telek után 18,-Ft/m2/év.

Adómentesség

7. § (1) Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló telek:

a)15 amelynek tulajdonosa kiadott érvényes építési engedéllyel rendelkezik és az építkezést megkezdte, az építkezés megkezdése évének január 1. napjától számított 4 évig, vagy az elektronikus építési napló megnyitása évének január 1. napjától számított 4. évig. Abban az esetben, ha a telek szerzése és az építkezés megkezdése is azonos éven belül történik, a mentesség kezdő időpontja az adókötelezettség keletkezésének időpontja. A beépítés tényét az adóalany jogerős használatba vételi engedéllyel, vagy a használatba vétel tudomásul vételére vonatkozó jogerős határozattal, vagy a használatba vétel tudomásul vételéről, megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni az adóhatóságnak.

b)16 amelynek területén az építési rend szerint főépület azért nem helyezhető el, mert a Helyi Építési Szabályzatban utcanyitásra, vagy védelmi célú erdő területnek van kijelölve.

(2)17 A (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben amennyiben az adóalany az építkezés megkezdésének évétől számított 4 évig a használatbavételi engedélyt, vagy a használatbavétel tudomásul vételére vonatkozó jogerős határozatot, vagy a használatba vétel tudomásul vételéről, megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt nem szerzi meg, vagy az ingatlant a mentesség ideje alatt elidegeníti úgy az adómentesség érvényét veszti és az adót az adómentes időszak első napjától köteles visszamenőleg megfizetni.

3. Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke

8. § (1)18 A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 16800,-Ft/év, kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat.

(2)19 A Helyi Építési Szabályzat szerinti kertes övezetben - jele: Mk. - fekvő építmény tulajdonjoga, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog esetében az adó mértéke 8400,-Ft/év.

Adómentesség

9. §20 Mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól az adóalany ha a tulajdonában lévő, vagy vagyoni értékű joggal rendelkező telek után telekadót fizet.

4. Helyi iparűzési adó

Az adókötelezettség

10. §21

Az adó alapja

11. §22

Az adó mértéke

12. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési adó esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2)23

5. Értelmező rendelkezések

13. §24 1. E rendelet alkalmazásában:

1. vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek: mely vállalkozási tevékenység folytatására alkalmas (pl.: üzlet, műhely, raktár, iroda, étterem, konyha, tároló, gépműhely, üzemcsarnok, panzió, hűtőház…stb), továbbá azon építmény is, melyet tulajdonosa vállalkozási tevékenység folytatására bérbe ad, vagy használatra átenged.

2. vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb épületek, épületrészek: szociális helyiségek (WC, mosdó, fürdő, öltöző, közlekedő helyiségek...stb.), valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakóház udvar, lakás megnevezésű építmény.

14. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2)25

Király László s.k.
polgármester

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1

Módosította a 15/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. 01. 01. napjától.

2

Módosította a 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. 01. 01. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelet.

4

Módosította a 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 18/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. 01. 01. napjától. A 3. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelet.

6

Módosította a 16/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. 01. 01. napjától.

7

Módosította a 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 18/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. 01. 01. napjától.

8

A 6. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdés d) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdés e) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdés f) pontja a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. § (1) bekezdés a) pontja a 24/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Módosította a 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet, valamint a 7/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. 04. 27. napjától.

18

Módosította a 21/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 18/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. 01. 01. napjától. A 8. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

19

Módosította a 18/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. 01. 01. napjától. A 8. § (2) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

20

Módosította a 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. 01. 01. napjától.

21

Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

22

Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

23

Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

24

Módosította a 16/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet., valamint a 15/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. 01. 01. napjától.

25

Hatályát vesztette a Jat. 12. § (2) bekezdése értelmében.