Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 28 16:00

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.02.28.

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését

a)2 7 235 185 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 11 014 290 ezer Ft költségvetési kiadással

c)3 - 3 779 105 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 617 892 ezer Ft működési,

cb) - 3 161 213 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év 3 623 495 ezer Ft összegű költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

a)4 a költségvetési felhalmozási kiadást 5 142 528 ezer Ft-ban, melyből a/az:

aa) beruházási kiadásokat 5 126 280 ezer Ft-ban,

ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 12 248 ezer Ft-ban,

ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,

b)5 a költségvetési felhalmozási bevételt 1 981 315 ezer Ft-ban,

c)6 a költségvetési működési kiadást 5 871 762 ezer Ft-ban, melyből a/az:

ca) személyi juttatásokat 1 341 563 ezer Ft-ban,

cb) munkaadókat terhelő járulékokat 162 792 ezer Ft-ban,

cc) dologi kiadásokat 1 832 733 ezer Ft-ban,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 15 800 ezer Ft-ban,

ce) elvonásokat és befizetéseket 516 555 ezer Ft-ban,

cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 714 754 ezer Ft-ban,

cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 574 509 ezer Ft-ban,

ch) tartalékot 713 056 ezer Ft-ban,

d)7 a költségvetési működési bevételt 5 253 870 ezer Ft-ban,

e)8 a finanszírozási felhalmozási kiadást 76 671 ezer Ft-ban,

f)9 a finanszírozási felhalmozási bevételt 2 711 162 ezer Ft-ban,

g) a finanszírozási működési kiadást 4 548 127 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási működési bevételt 5 692 741 ezer Ft-ban

i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben

állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A 2. § (3) bekezdés i) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

17. § Az intézmények 2023. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat költségvetési szervei energia költségeinek 2021 – 2022 -2023 évi alakulását a 18. melléklet mutatja be.

III. Fejezet

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023. évre 65.054 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2023. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

21. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 6.000 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civil rendelet) 13. § (1)-(2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 4.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a civil rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.

(2) A sporttámogatás 45.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (4)-(6) bekezdésének megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.

22. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.

23. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

24. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.

(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. §-ának megfelelően 100 000 Ft .

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

26. § Ez a rendelet 2023. február 15-én 15:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

A

B

1

BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

2

Önkormányzatok támogatásai

1 773 675

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

763 086

4

Közhatalmi bevételek

2 364 050

5

Működési bevételek

348 009

6

Átvett pénzeszközök

5 050

7

1. Működési célú költségvetési bevételek

5 253 870

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 949 812

9

Felhalmozási bevételek

19 503

10

Átvett pénzeszközök

12 000

11

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 981 315

12

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

7 235 185

13

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 623 495

14

Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért.

4 500 000

15

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

280 408

16

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 403 903

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

15 639 088

18

KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

19

Személyi juttatások

1 341 563

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

162 792

21

Dologi kiadások

1 832 733

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 800

23

Elvonások és befizetések

516 555

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

714 754

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

574 509

26

Tartalékok

713 056

27

3. Működési célú költségvetési kiadások

5 871 762

28

Beruházások

5 126 280

29

Felújítások

30

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

12 248

31

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

32

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

5 142 528

33

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

11 014 290

34

Finanszírozási előleg visszafizetése

48 127

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

76 671

36

Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

4 500 000

37

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 624 798

38

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

15 639 088

39

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-3 779 105

40

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

3 779 105

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételi előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés (adatok
ezer Ft-
ban)

Működési célú támogatások ál- lamháztartáson belülről

Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Közhatalmi
bevételek

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Irányítószervi
támogatás

Bevételek
összesen

Önkormány- zatok
támogatásai

Egyéb tám.
bevételei
államháztartáson
belülről

Önkormány- zatok
támogatásai

Egyéb tám.
bevételei ál-lamháztar-táson
belülről

Működési célú

Felhalmozási
célú

Maradvány
igénybevétele

Egyéb
finanszírozási
bevételek

2

Négy Évszak Óvoda

21 183

1 054

494 624

516 861

3

Képes Géza Városi
Könyvtár

860

940

670

51 924

54 394

4

Szatmári Múzeum

3 200

9 497

44 495

57 192

5

Intézmények összesen:

0

860

0

0

0

25 323

0

0

0

11 221

0

591 043

628 447

6

Polgármesteri Hivatal

2 813

9 096

705 913

717 822

7

Költségvetési szervek
összesen:

0

860

0

0

0

28 136

0

0

0

20 317

0

1 296 956

1 346 269

8

Irányítószervi támogatás

-1 296 956

-1 296 956

9

Önkormányzat

1 773 675

762 226

1 949 812

2 364 050

319 873

19 503

5 050

12 000

3 603 178

4 780 408

15 589 775

10

Mátészalka Város
Önkormányzata
összesen:

1 773 675

763 086

0

1 949 812

2 364 050

348 009

19 503

5 050

12 000

3 623 495

4 780 408

0

15 639 088

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett állami támogatásáról

A

B

1

MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

2

Települési önkormányzatok működésének támogatása

356 325 191

3

Óvodaműködtetési támogatás

51 196 900

4

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

302 110 160

5

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

10 999 486

6

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

47 424 000

7

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

82 506 260

8

Szociális étkeztetés támogatása

5 970 750

9

Személyi gondozás támogatása

46 776 720

10

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

16 923 930

11

Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása

14 851 730

12

Támogató szolgáltatás

14 899 300

13

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

12 641 200

14

Bölcsőde támogatása

168 790 350

15

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

185 071 359

16

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 312 425

17

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

43 186 911

18

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása

36 284 777

19

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

20

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

19 972 405

21

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 435 243 854

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

A

B

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

2

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

2 619

3

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása

179 590

4

Külterületi helyi közutak projekt támogatása

126 975

5

Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása

384 060

6

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása

18 923

7

Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása

451 490

8

Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása

246 458

9

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása

150 154

10

Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása

150 154

11

Belvárosi piac megújítása projekt támogatása

239 389

12

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

1 949 812

13

Ingatlanok értékesítése

19 503

14

Felhalmozási bevételek összesen

19 503

15

Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése

2 000

16

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése

10 000

17

Átvett pénzeszközök összesen

12 000

18

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

1 981 315

19

Maradvány igénybevétele

2 430 754

20

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére

280 408

21

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

2 711 162

22

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 692 477

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi tervezett kiadási előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási
adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és
befizetések

Egyéb támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

2

Négy Évszak Óvoda

282 700

39 539

194 144

3

Képes Géza Városi Könyvtár

38 258

5 073

7 055

129

4

Szatmári Múzeum

35 452

4 658

16 257

5

Intézmények összesen:

356 410

49 270

217 456

0

0

129

0

0

6

Polgármesteri Hivatal

504 077

76 000

110 317

1 053

605

7

Költségvetési szervek összesen:

860 487

125 270

327 773

0

0

1 182

605

0

8

Önkormányzat

481 076

37 522

1 504 960

15 800

516 555

713 572

573 904

713 056

9

Mátészalka Város Önkormányzata
összesen:

1 341 563

162 792

1 832 733

15 800

516 555

714 754

574 509

713 056

10

Megnevezés (adatok ezer Ft-ban)

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási
kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb támogatások
államháztartáson kívülre

11

Négy Évszak Óvoda

478

516 861

12

Képes Géza Városi Könyvtár

3 879

54 394

13

Szatmári Múzeum

825

57 192

14

Intézmények összesen:

5 182

0

0

0

0

628 447

15

Polgármesteri Hivatal

25 770

717 822

16

Költségvetési szervek összesen:

30 952

0

0

0

0

1 346 269

17

Önkormányzat

5 095 328

12 248

4 000

4 624 798

14 292 819

18

Mátészalka Város Önkormányzata
összesen:

5 126 280

0

12 248

4 000

4 624 798

15 639 088

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

A

B

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

ELŐIRÁNYZAT

2

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

81 934

3

Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai

52 490

4

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai

179 590

5

Temető bővítés

30 000

6

Településrendezési terv módosítása

8 972

7

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

18 394

8

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

38 900

9

Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős)

130 077

10

Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős II.)

150 000

11

Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása

20 001

12

Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem

150 154

13

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

150 154

14

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

477 912

15

Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása

12 700

16

Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése

40 000

17

Belvárosi piac megújítása projekt

748 889

18

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

1 196 157

19

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

94 117

20

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

384 060

21

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai

18 923

22

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

471 740

23

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

257 902

24

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

280 408

25

Közterületi kamerarendszer bővítése, pótlása és elektromos mérőhelyek kialakítása

20 034

26

Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések

1 000

27

Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása

20 000

28

Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

16 020

29

Gyalogos átkelőhelyek átalakítása

5 000

30

Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása

2 032

31

544/76. és 544/77. hrsz-ú ingatlanok visszavásárlása

14 858

32

Szagtalanító berendezés (ozmogén sorompó) beszerzése szennyvíztelepre

12 000

33

Gólyakerti tó vízelvezető árok befedésének tervezési dokumentációja

2 667

34

Okospadok cseréje a Szalkai László téren

3 300

35

Karácsonyi díszkivilágítás bővítése, pótlása

4 430

36

Közvilágítási lámpatestek kihelyezése, pótlása

313

37

2812/2. hrsz-ú ingatlan vásárlása

200

38

Intézmények egyéb kiadásai

30 952

39

Beruházások összesen

5 126 280

40

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

12 146

41

Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

9

42

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

93

43

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

12 248

44

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

45

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

46

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

4 000

47

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

5 142 528

48

Közvilágítás korszerűsítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése

46 191

49

Ipari Park bővítésére felvett hosszú lejáratú hitel törlesztése

30 480

50

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

76 671

51

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 219 199

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi működési kiadásainak előirányzatairól

A

B

C

D

E

F

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

2

Zöldterület kezelés

6 150

123 600

129 750

3

Közutak fenntartása

16 715

62 000

78 715

4

Közvilágítás

134 687

134 687

5

Helyi közforgalmú közlekedés

21 025

21 025

6

Közfoglalkoztatás

378 727

24 877

31 525

435 129

7

Település vízellátás

1 270

1 270

8

Csapadékvíz elvezetés

12 500

12 500

9

Köztemető fenntartása

28 300

28 300

10

Városi Piac működtetése

6 000

6 000

11

Szalkai Ház működtetése

3 000

3 000

12

Településtisztaság

5 500

35 500

41 000

13

Állategészségügy

4 070

4 750

8 820

14

Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése

2 139

2 139

15

Városgazdálkodás

27 624

3 289

298 060

41 000

369 973

16

Gyermekétkeztetési feladatok

255 010

255 010

17

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

3 000

66 384

69 384

18

Városi rendezvények és kommunikáció

1 500

107 012

11 750

120 262

19

Önkormányzati jogalkotás

48 846

6 195

200

55 241

20

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

2 975

2 975

21

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

13 182

13 182

22

Belvárosi piac megújítása projekt

34 314

34 314

23

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt

188

188

24

Belterületi utak, járdák felújítása (önerős)

19 829

19 829

25

Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt

43 195

43 195

26

Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt

43 195

43 195

27

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

40 795

40 795

28

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

4 272

4 272

29

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

58 770

58 770

30

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

8 224

8 224

31

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása

101 027

101 027

32

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása

23 696

3 081

80 093

106 870

33

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt

43 320

43 320

34

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt

23 370

23 370

35

Közös értékek, közösségi élmények projekt

683

80

125

888

36

Főtér rekonstrukció

12 782

12 782

37

Időskorúak támogatása

44 205

44 205

38

Fejlesztési célú hitelek kamatai

10 000

10 000

39

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

40

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

30 000

30 000

41

Önkormányzati kiadások összesen:

481 076

37 522

1 504 960

397 048

2 420 606

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól

A

B

1

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT (adatok ezer Ft-ban)

2

Települési támogatások

a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

8 750

3

b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása

440

4

c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás

305

5

d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása

90

6

Rendkívüli települési támogatás

1 780

7

Lakbértámogatás

417

8

Köztemetés

4 018

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

15 800

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2023. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

A

B

C

D

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

Összesen

2

Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

115 836

115 836

3

Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám.

396 923

396 923

4

Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.

704 131

704 131

5

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

704 131

512 759

1 216 890

6

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

7

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

6 000

6 000

8

Civil szervezetek támogatása

4 000

4 000

9

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

200

200

10

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

200

200

11

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

12

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

13

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 803

1 803

14

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

15

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

200

200

16

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

200

200

17

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

18

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.

1 623

1 623

19

Sporttámogatás

48 500

48 500

20

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

750

750

21

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

22

Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

140

140

23

Közös értékek, közösségi élmények projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

125

125

24

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

9 441

61 145

70 586

25

ÖSSZESEN:

713 572

573 904

1 287 476

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2023. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés (adatok főben)

Közalkalmazottak

Köztisztviselők

Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.

Választott tisztségviselők

MIND-ÖSSZESEN

Pedagógus

Dajka

Szakalkal-mazott, szakdolgozó

Ügyviteli fizikai

I. besorolási osztály

II. besorolási osztály

Közszolgálati ügykezelők

Négy Évszak Óvoda

38,5

16,0

5,0

2,0

61,5

Képes Géza Városi Könyvtár

8,0

0,5

8,5

Szatmári Múzeum

5,0

1,0

6,0

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

38,5

16,0

18,0

3,5

76,0

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

53,0

17,0

5,0

4,0

79,0

Mátészalka Város Önkormányzata

2,0

2,0

Közfoglalkoztatás 19

257,0

257,0

MINDÖSSZESEN: 20

38,5

16,0

18,0

3,5

53,0

17,0

5,0

261,0

2,0

414,0

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21

Mátészalka Város Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

173 706

118 349

148 692

127 241

133 668

127 365

125 923

125 923

125 924

133 720

227 976

205 188

1 773 675

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési
célra)

28 138

30 699

43 350

131 576

139 220

64 146

54 326

75 544

82 088

45 812

35 896

32 291

763 086

4

Közhatalmi bevételek

20 000

20 000

325 000

60 000

400 000

95 000

95 000

120 000

445 000

166 000

223 050

395 000

2 364 050

5

Működési bevételek

24 570

24 570

24 205

24 570

24 570

40 133

24 570

26 043

20 205

35 666

35 226

43 681

348 009

6

Átvett pénzeszközök (működési célra)

4 850

200

5 050

7

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

0

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási
célra)

2 619

179 590

384 060

18 923

451 490

246 458

389 543

150 154

126 975

1 949 812

9

Felhalmozási bevételek

41

42

41

42

41

42

13 341

42

42

42

5 745

42

19 503

10

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

166

167

166

167

166

167

166

167

167

167

167

10 167

12 000

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen (2.+3.+4.+5.+6.)

246 414

193 618

541 247

343 387

697 458

326 644

299 819

352 360

673 417

381 198

522 148

676 160

5 253 870

12

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (7.+8.+9.+10.)

207

2 828

179 797

384 269

19 130

451 699

259 965

389 752

150 363

127 184

5 912

10 209

1 981 315

13

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+12.)

246 621

196 446

721 044

727 656

716 588

778 343

559 784

742 112

823 780

508 382

528 060

686 369

7 235 185

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

301 958

301 958

301 958

301 958

301 958

301 958

301 958

301 958

301 958

301 958

301 958

301 957

3 623 495

15

Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír
értékesítése

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

4 500 000

16

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

20 000

40 000

20 000

40 000

20 000

40 000

20 000

40 000

20 000

20 408

280 408

17

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14.+15.+16.)

676 958

696 958

716 958

696 958

716 958

696 958

716 958

676 958

696 958

716 958

696 958

697 365

8 403 903

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+17.)

923 579

893 404

1 438 002

1 424 614

1 433 546

1 475 301

1 276 742

1 419 070

1 520 738

1 225 340

1 225 018

1 383 734

15 639 088

19

Személyi juttatások

97 577

95 246

102 077

106 044

106 044

106 044

106 044

115 149

115 149

106 044

106 045

180 100

1 341 563

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 516

11 517

21 516

12 392

12 392

12 392

12 392

13 576

13 576

14 392

12 383

14 748

162 792

21

Dologi kiadások

195 737

200 000

150 000

150 000

100 000

100 000

122 053

100 000

190 000

180 000

184 943

160 000

1 832 733

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 316

1 317

1 316

1 317

1 316

1 317

1 316

1 317

1 317

1 317

1 317

1 317

15 800

23

Elvonások és befizetések

35 529

35 529

35 529

35 529

35 529

35 529

35 529

35 529

35 529

35 529

35 530

125 735

516 555

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

56 560

56 559

56 610

56 804

56 816

56 920

52 603

48 920

48 920

74 680

74 681

74 681

714 754

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

43 955

43 954

43 955

43 954

43 955

43 954

47 005

47 006

47 005

47 611

67 155

55 000

574 509

26

Tartalékok

713 056

713 056

27

Beruházások

10 000

200 000

300 000

300 000

400 000

600 000

595 000

785 000

595 000

512 630

413 630

415 020

5 126 280

28

Felújítások

0

29

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

12 146

93

9

12 248

30

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

31

Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.)

452 190

644 122

711 003

706 040

756 052

956 156

971 942

1 146 497

1 046 496

972 203

895 684

1 739 657

5 871 762

32

Felhalmozási kiadások összesen (27.+28.+29.+30.)

10 000

200 000

300 000

301 000

400 000

601 000

607 146

785 000

595 000

513 723

413 630

416 029

5 142 528

33

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31.+32.)

462 190

844 122

1 011 003

1 007 040

1 156 052

1 557 156

1 579 088

1 931 497

1 641 496

1 485 926

1 309 314

2 155 686

11 014 290

34

Finanszírozási előleg visszafizetése

48 127

48 127

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

5 469

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 468

5 469

2 441

30 480

76 671

36

Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

375 000

4 500 000

37

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (34.+35.+36.)

428 596

380 469

380 469

380 468

380 469

380 469

380 468

380 469

377 441

375 000

405 480

375 000

4 624 798

38

KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+37.)

890 786

1 224 591

1 391 472

1 387 508

1 536 521

1 937 625

1 959 556

2 311 966

2 018 937

1 860 926

1 714 794

2 530 686

15 639 088

12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez22

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata által 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról

A

B

1

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben

2023. évi terv (adatok Ft-ban)

2

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

2 126 000

3

- ebből

- Magánszemélyek kommunális adója

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján

50 000

4

10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján

2 076 000

5

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

6

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

7

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

8

A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás

9

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

49 814 464

10

70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye

12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30.§ (1) a) pontja alapján

4 207 098

11

12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30.§ (1) b) pontja alapján

1 402 366

12

Időskorúak támogatása

44 205 000

13

Összesen:

51 940 464

13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezéseiről 2023 - 2031 években

A

B

1

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2023. év
(adatok ezer Ft-ban)

2

Helyi adóból származó bevétel

2 348 050

3

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

44 541

4

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

5

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

52 399

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

16 000

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Saját bevételek összesen:

2 460 990

9

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

10

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok ezer Ft-ban)

2023. év

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

11

1.

Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése

50 191

12

2.

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése

36 480

8 296

46 329

45 147

43 966

42 796

41 602

40 420

39 245

13

Összes kötelezettség:

86 671

8 296

46 329

45 147

43 966

42 796

41 602

40 420

39 245

14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

A

B

C

D

E

1

BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban)

2023. évi tervezett

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

2

Önkormányzatok támogatásai

1 773 675

1 731 114

42 561

3

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

763 086

748 909

14 177

4

Közhatalmi bevételek

2 364 050

2 086 860

213 032

64 158

5

Működési bevételek

348 009

347 509

500

6

Átvett pénzeszközök

5 050

5 050

7

1. Működési célú költségvetési bevételek

5 253 870

4 914 392

274 820

64 658

8

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 949 812

1 949 812

9

Felhalmozási bevételek

19 503

19 503

10

Átvett pénzeszközök

12 000

11 500

500

11

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

1 981 315

1 980 815

500

0

12

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

7 235 185

6 895 207

275 320

64 658

13

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

280 408

280 408

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 623 495

3 623 495

15

Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért.

4 500 000

4 500 000

16

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 403 903

3 903 903

4 500 000

0

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

15 639 088

10 799 110

4 775 320

64 658

18

KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban)

2023. évi tervezett

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

19

Személyi juttatások

1 341 563

1 292 650

1 500

47 413

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

162 792

156 683

6 109

21

Dologi kiadások

1 832 733

1 714 585

107 012

11 136

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 800

15 800

23

Elvonások és befizetések

516 555

516 555

24

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

714 754

629 271

85 483

25

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

574 509

501 614

72 895

26

Tartalékok

713 056

713 056

27

3. Működési célú költségvetési kiadások

5 871 762

5 540 214

266 890

64 658

28

Beruházások

5 126 280

5 121 850

4 430

29

Felújítások

30

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

12 248

12 248

31

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

4 000

4 000

32

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

5 142 528

5 134 098

8 430

0

33

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

11 014 290

10 674 312

275 320

64 658

34

Finanszírozási előleg visszafizetése

48 127

48 127

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

76 671

76 671

36

Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása

4 500 000

4 500 000

37

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 624 798

124 798

4 500 000

0

38

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

15 639 088

10 799 110

4 775 320

64 658

39

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-3 779 105

-3 779 105

0

0

40

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

3 779 105

3 779 105

0

0

15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési évet megelőző kiadás

Kiadási előirányzatok

2023

2024

2025

2026

2

Belvárosi piac megújítása projekt

44 955

783 203

3

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

670 566

55 465

4

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

2 032

13 182

133 711

45 879

5

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

489 559

10 481

6

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

5 916

29 806

443 021

45 880

7

Belterületi utak felújítása saját forrásból

141 823

149 906

8

Belterületi utak felújítása saját forrásból II.

150 000

9

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

1 651

10 000

4 000

172 916

6 433

10

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

1 651

10 000

4 000

172 916

6 433

11

Közös értékek, közösségi élmények projekt

73 003

888

12

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

164 202

141 887

13

Zöld Mátészalka projekt

12 573

104 974

1 115 282

34 671

14

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

1 397

5 320

91 260

5 761

15

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt

2 413

25 000

17 797

391 490

50 800

16

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt

1 651

38 437

41 931

41 931

3 494

17

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

2 413

24 524

408 240

63 500

18 796

18

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

2 413

12 897

221 326

36 576

10 352

19

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

26 853

81 934

50 800

50 800

50 800

20

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

21

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

2 000

2 000

2 000

22

Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

405 278

396 923

360 834

360 834

360 834

23

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás

93 702

115 836

106 836

106 836

106 836

24

Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

89 826

162 624

133 824

133 824

133 824

25

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 649

1 623

1 623

1 623

1 623

26

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26

Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2023 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban)

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2023-ban várható költségek

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

2

Belvárosi piac megújítása projekt

2020 - 2023

21 868

88 435

715 521

825 824

6 484

85 439

691 280

783 203

3 27

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

2020 -2023

70 750

71 422

577 869

720 041

5 990

5 442

44 033

55 465

4

Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt

2022 - 2025

29 221

165 583

194 804

28 916

163 856

192 772

5

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019 - 2023

75 000

425 000

500 000

1 572

8 909

10 481

6

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

2022 - 2025

78 693

445 930

524 623

40 795

477 912

518 707

7

Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem

2023 - 2026

29 250

165 750

195 000

29 002

164 347

193 349

8

Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem

2023 - 2026

29 250

165 750

195 000

29 002

164 347

193 349

9 28

Közös értékek, közösségi élmények projekt

2019 - 2023

11 139

63 123

74 262

14

131

743

888

10

Zöld Mátészalka projekt

2022 - 2025

190 125

1 077 375

1 267 500

58 770

1 196 157

1 254 927

11

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

2022 - 2025

15 561

88 177

103 738

8 224

94 117

102 341

12

Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt

2023 - 2026

73 125

414 375

487 500

72 763

412 324

485 087

13

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt

2023 - 2026

19 117

108 327

127 444

18 869

106 924

125 793

14

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem

2023 - 2026

29 973

73 125

414 375

517 473

27 560

73 125

414 375

515 060

15

Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem

2023 - 2026

16 900

40 000

226 664

283 564

14 487

40 000

226 664

281 151

16 29

Összesen:

139 491

823 463

5 053 819

6 016 773

54 535

492 050

4 165 988

4 712 573

17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez30

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata intézményei 2023. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

A

B

C

D

E

1

Intézmények (adatok ezer Ft-ban)

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

2

Négy Évszak Óvoda

22 237

427 697

66 927

516 861

3

Képes Géza Városi Könyvtár

2 470

24 523

27 401

54 394

4

Szatmári Múzeum

12 697

23 378

21 117

57 192

5

Intézmények összesen:

37 404

475 598

115 445

628 447

18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szervei energia költségeinek alakulásáról 2021 - 2022 - 2023 években

(adatok ezer Ft-ban)

Költségvetési szervek

Villamos energia

Földgáz

Távhő

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

Négy Évszak Óvoda

664

1 445

4 117

0

0

1 468

5 998

10 907

16 121

Képes Géza Városi Könyvtár

305

502

1 053

0

0

0

2 289

1 765

1 565

Szatmári Múzeum

254

629

3 488

897

1 020

1 171

0

0

0

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

4 374

9 233

20 413

0

0

0

8 559

14 144

27 185

Mátészalka Város Önkormányzata

25 823

49 852

132 938

1 719

2 575

7 236

592

1 411

5 853

Összesen:

31 420

61 661

162 009

2 616

3 595

9 875

17 438

28 227

50 724

1

A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. mellékletben foglalt táblázat „Közfoglalkoztatás” sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. mellékletben foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN:” sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 12. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 16. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 16. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 16. mellékletben foglalt táblázat 16. sora a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 17. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.